Život z viery

 • Deväť cudzích hriechov

  Mlčať pri hriechu iných. Nebrániť iným v hriechu. Prikazovať iným hrešiť. Obhajovať hriechy. Chváliť hriechy iných. Navádzať iných k hriechu. Radiť iným k hriechu. Pomáhať iným k hriechu. Schvaľovať hriechy iných.

 • Osem hlavných pokušení

  Ústupok bruchu. Smilstvo. Láska k peniazom. Smútok. Hnev. Duchovná znechutenosť. Márna sláva. Namyslenosť.
  (Podľa Evagria Pontského († 399) koreňom týchto zlých myšlienok je nezriadená láska k sebe samému)

 • Šesť hriechov proti Svätému Duchu

  1. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
  2. Mať zatvrdlivé srdce proti spasiteľnému napomínaniu.
  3. Opovážlivo sa spoliehať na Božie Milosrdenstvo.
  4. Zúfať nad Božím milosrdenstvom.
  5. Závidieť svojmu blížnemu Božiu milosť.
  6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

 • Do neba volajúce hriechy

  1. Úmyselná vražda (tu patrí i úmyselný potrat)
  2. Neprirodzené uspokojovanie pohlavného pudu.
  3. Potláčanie dôstojnosti ľudskej osoby a náboženskej slobody.
  4. Páchanie krivdy na cudzincoch, vdovách a sirotách.
  5. Zadržanie alebo odoprenie zaslúženej mzdy.

 • Blaženstvá

  „Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

  Blažení plačúci, lebo oni budú potešení.

  Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

  Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

  Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

  Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

  Blažení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

  Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

  Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5, 3-12)

 • Skutky telesného milosrdenstva

  Hladných kŕmiť
  Smädných napájať
  Nahých odievať
  Pocestných sa ujať
  Väzňov vykupovať
  Chorých navštevovať
  Mŕtvych pochovávať

 • Skutky duchovného milosrdenstva

  Hriešnikov napomínať
  Nevedomých vyučovať
  Pochybujúcim dobre radiť
  Zarmútených tešiť
  Krivdu trpezlivo znášať
  Ubližujúcim odpúšťať
  Za živých a mŕtvych sa modliť

 • Základné čnosti

  1. poznanie, 2. vznetlivosť, 3. poživačnosť, 4. spravodlivosť

 • Ovocie Svätého Ducha

  Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie

 • Sedem darov Svätého Ducha

  1. Dar múdrosti.
  2. Dar rozumu.
  3. Dar rady.
  4. Dar sily.
  5. Dar poznania.
  6. Dar nábožnosti.
  7. Dar bázne voči Bohu.

 • Božské čnosti

  Viera, nádej, láska

 • Evanjeliové rady

  Poslušnosť, čistota, chudoba

 • Päť cirkevných prikázaní

  1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
  2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
  3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
  4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
  5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 • Desať Božích prikázaní

  1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
  2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
  4. Cti svojho otca a svoju matku.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
  10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 • Hlavné prikázanie

  Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

 • Hlavné pravdy nášho náboženstva

  1. Boh je len jeden.
  2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
  3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
  4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
  5. Duša človeka je nesmrteľná.
  6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Back to top button