Nepohyblivé sviatky

 • 26. október – Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

  Spomienka
  na veľké a hrozné zemetrasenie

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 8. hlas

  Keď sa pozrieš na zem, rozochveješ ju, Kriste, Bože náš, – zbav nás strašnej hrozby zemetra­senia, – zošli nám svoje hojné milosrdenstvo – na príhovor Bohorodičky a spas nás.

  Tropár, 3. hlas

  Veľkého ochrancu našiel v tebe celý svet, mučeník Demeter. – Zvíťazil si nad pohanmi, – ponížil si pýchu bludára Lyaja – a k svätosti si dopomohol Nestorovi. – Svätý Demeter, pros Krista Boha, – aby aj nám preukázal svoje veľké milosrdenstvo.

  Kondák, 2. hlas

  Bystrinami tvojej mučeníckej krvi, Demeter, – Boh do purpuru zaodel Cirkev. – Tebe dal nepre­možiteľnú silu – a zachránil tvoje mesto pred spustošením. – A ty si jeho oporou a ozdobou.

  Kondák, 6. hlas

  Pane, vysloboď nás všetkých z hrozného zemetrasenia – a z ťažkej rany za naše hriechy. – Ušetri, Pane, našu cirkev a svoj ľud, – ktoré si si získal svojou Krvou, Vládca. – Ani naše mesto (alebo obec alebo kraj) nevydaj na záhubu strašným zemetraseniam, – lebo iného Boha okrem teba nepoznáme – a zvolaj na tých, čo ti spievajú: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“

  Bohorodičník, 6. hlas

  Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hra­diteľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados­tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

  Prokimen, 6. hlas

  Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo.

  Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

  Prokimen, 7. hlas

  Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

  Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

  Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

  Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • 23. október – Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 2. hlas

  Ako apoštol Kristov – s radosťou si prijal a ohla­soval evanjelium, svätý Jakub. – V mučeníc­tve vynikáš trpezlivosťou. – Uctievame ťa ako brata Pánovho. – Stal si sa vznešeným hodnostárom Cirkvi, – preto pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

  Kondák, 4. hlas

  Jednorodené Slovo Boha Otca, – ktoré prišlo k nám v plnosti času, – teba, Jakub, poslalo oby­va­teľom Jeruzalema – za prvého pastiera a uči­teľa. – Bol si verným vysluhovateľom svia­tostí, – preto ťa všetci ako apoštola dnes uctievame.

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • 18. október – Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 5. hlas

  Lukáš, pôvodca Skutkov apoštolských – i pre­krás­neho Kristovho evanjelia, – obohatil Cirkev o to, čo dovtedy nebolo napísané. – Oslavujme ho piesňami ako slávneho apoštola i lekára, – ktorý liečil neduhy tela aj bolestné rany duše.

  Kondák, 2. hlas

  Oslavujme Bohom omilosteného Lukáša, – hlásateľa pravej náuky a kazateľa nevýslovných tajomstiev, – hviezdu, čo ožaruje nebo Cirkvi. – Slovo si ho zvolilo spolu s Pavlom za učiteľa náro­dov. – Lebo len Kristus pozná tajomstvá srdca.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • 14. október – Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Obľúbila si si bezúhonný a pustovnícky život, – odhodlane si kráčala v šľapajach Krista, svojho Ženícha. – Už vo svojej mladosti si prijala jeho príjemné jarmo. – Znamením Kríža si sa ozbrojila proti duchovným nepriateľom. – Čnosťami pustov­níkov, modlitbou a pôstom, ale i slzami, – uhasila si plamene svojho utrpenia, – slávna Paraskeva. – Teraz stojíš spolu s múdrymi pannami pred Kristom v nebeskom príbytku. – Modli sa za nás, – keď si pripomíname tvoju čestnú pamiatku.

  Kondák, 6. hlas

  Svätú orodovnicu za tých, čo sú v biede, srdečne oslávme, – Paraskevu najčestnejšiu. – Veď sa vzdala pominuteľného života – a tým prijala život nevädnúci naveky. – Podľa Božieho rozhodnutia – dosiahla slávu a milosť konať zázraky.

  Bohorodičník, 6. hlas

  Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nena­hraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepo­hrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzýva­me, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados-tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

  Prokimen, 4. hlas

  Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

  Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

  Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • 11. október – Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov

  Tropár, 3. hlas

  Tvoja apoštolská horlivosť udivovala Samáriu. – Slovám lásky a pokoja porozumel i etiópsky komorník. – Vierou dokázal pochopiť Nepochopi­teľného, – svojím krstom oslávil Boha. – Pros aj za nás, apoštol Filip, – aby sme žili život milostí a dosiahli Božie milosrdenstvo.

  Kondák, 4. hlas

  Udivoval svojím apoštolátom medzi pohanmi, – preto ho apoštoli zvolili za svojho spolupracov­níka. – Aj dnes uzdravuje svet – a varuje pred nešťastím tých, ktorí sa ním nechali zlákať. – Všetci ho svorne vzývajme: – „Zachráň nás svojimi modlitbami, diakon Filip.“

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • Nedeľa svätých otcov Svätého siedmeho všeobecného snemu

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár z príslušného hlasu.

  Tropár, 8. hlas

  Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.

  Kondák z príslušného hlasu.

  Kondák, 2. hlas

  Syn, ktorý z Otca tajuplne zažiaril, – v ľudskej prirodzenosti zo ženy sa narodil. – Keď naň pozeráme, jeho obrazy nezavrhujeme, – ale dôstojne ich maľujeme a vrúcne uctievame. – Preto svätá Cirkev bozkáva obraz Kristovho vtelenia.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen z príslušného hlasu.

  Prokimen, 4. hlas

  Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.

  Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

  Aleluja z príslušného hlasu.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

  Verš: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • 9. október – Svätý apoštol Jakub Alfejov

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 3. hlas

  Svätý apoštol Jakub, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.

  Kondák, 2. hlas

  Oslávme, zvelebme hlásateľa blahozvesti, Jaku­ba. – Neochvejne, ale múdro vkladal pravdy viery do sŕdc dobrých a čestných ľudí. – Teraz stojí v spoločenstve anjelov pred prestolom Vládcu – a ustavične prosí za nás všetkých.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • 6. október – Svätý a slávny apoštol Tomáš

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 2. hlas

  Ako učeník Kristov a jeden z dvanástich apošto­lov – svojou neverou upevnil si vieru v Kristovo vzkriesenie. – Dotykom jeho rán presvedčil si sa o jeho utrpení, – chvályhodný apoštol Tomáš. – Aj nám vypros pokoj a hojné milosti.

  Kondák, 4. hlas

  Tomáš, apoštol Kristov a verný služobník, – plný múdrosti a milosti, – v slzách kajúcne volal: – „Pán môj a Boh môj!“

  Bohorodičník, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • 1. október – Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Dnešný deň, Bohorodička, – radostne oslavu­jeme pamiatku tvojho zjavenia. – Pozeráme na tvoj svätý obraz a pokorne voláme: – „Vezmi nás pod svoj ochranný plášť. – Zbav nás všetkého zlého. – Pros nášho Boha, svojho Syna, Krista, – aby spasil naše duše.“

  Kondák, 3. hlas

  Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svä­tých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasa­jú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

  Prokimen, 3. hlas

  Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

  Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

  Aleluja, 8. hlas

  Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

  Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

  Namiesto Dôstojné

  Zvelebuj, moja duša, drahocennú ochranu pa­nen­skej Bohorodičky.

  Irmos, 6. hlas

  Jasajte na zemi, všetci ľudia, – Svätým Duchom osvietení. – Plesajte, zbory nebešťanov, – a osla­vuj­te sviatok Matky Božej. – Všetci radostne spievaj­te: – Raduj sa, Bohorodička, blahoslavená prečistá Panna.

  Pričasten

  Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

 • 28. september – Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 8. hlas

  Prepodobný otec Charitón, – prúdy tvojich sĺz splývali so slovami vyznania, – keď si sa v duchov­nom kúpeli zbavil svojich hriechov – a s čistou dušou predstúpil pred trón Všemohúceho. – Keď si dnes pripomíname tvoju pamiatku, – pros za nás Krista Boha, – aby tvoje oslávenie prispelo k spáse našich duší.

  Kondák, 2. hlas

  Naplnený Božou múdrosťou – poznal si radosť zo sebazaprenia – a dokázal si krotiť žiadosti tela. – Vyrástol a zakvitol si vo viere – ako strom života, zasadený uprostred raja, – otec Charitón, plný svätosti.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 8. hlas

  Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

  Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

  Aleluja, 2. hlas

  Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

  Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • 26. september – Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 2. hlas

  Obľúbený apoštol Krista Pána, – pomôž bezrad­né­mu ľudu, – lebo tvoje modlitby ochotne vypočuje ten, – ktorý ti dovolil spočinúť na svojich prsiach. – Svätý Ján, pros Krista, aby rozptýlil tem­noty pohanstva, – daroval nám pokoj a potrebné milosti.

  Kondák, 2. hlas

  Kto pochopí tvoju veľkosť, svätý Ján apoštol, – svojím príhovorom zázračne zasahuješ a uzdra­vuješ chorých. – Ako evanjelista a priateľ Kris­tov – prihováraj sa stále za spásu našich duší.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

 • 23. september – Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Zaplesala neplodná Alžbeta, – lebo počala svetlo, – ktoré má zažiariť svetu zahalenému temnotou. – Plesaj, Zachariáš, a vďačne volaj: – „Blízko je už čas, – keď sa narodí predchodca Najvyššieho“.

  Kondák, 1. hlas

  Radosťou prekypuje srdce Zachariášovo – a teší sa spolu s Alžbetou, – že im Boh dopraje dieťa. – Ján bude jeho meno, – ako im to oznámil archanjel v chráme – a stane sa krstiteľom. – My ho dnes uctievame ako sprostredkovateľa milostí.

  Bohorodičník, 1. hlas

  Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.

  Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

 • Nedeľa po Povýšení

  Predobrazujúce antifóny.

  Vchod

  Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spie­vame: Aleluja.

  Tropár z príslušného hlasu a sviatku.

  Kondák z príslušného hlasu a sviatku.

  Namiesto Svätý Bože

  Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Prokimen a aleluja z príslušného hlasu a sviatku.

  Namiesto Dôstojné

  Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

  Irmos, 8. hlas

  Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

  Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

   

 • Sobota po Povýšení

  Vchod

  Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spie­vame: Aleluja.

  Prokimen, 7. hlas

  Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

  Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

  Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

  Pričasten

  Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

 • 15. september – Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka, Patrónka Slovenska

  Predobrazujúce antifóny.

  Vchod

  Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spie­vame: Aleluja.

  Tropár, 1. hlas

  Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepria­teľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

  Tropár, 6. hlas

  Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

  Kondák, 4. hlas

  Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

  Kondák, 4. hlas

  Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len ne­spra­vodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

  Namiesto Svätý Bože

  Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Prokimen, 7. hlas

  Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

  Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

  Prokimen, 4. hlas

  Prehorko plače v noci, – líca má zaslzené.

  Verš: Niet, kto by ju potešil, zo všetkých, čo ju ľúbia.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

  Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

  Aleluja, 6. hlas

  Verš: Klesá mi sila, lebo Pán naplnil moje ruky bolesťou.

  Verš: Lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by posilnil moju dušu.

  Namiesto Dôstojné

  Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

  Irmos, 8. hlas

  Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

  Pričasten

  Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

  Všetci, ktorí prechádzate okolo, pozrite, či je bolesť, ako bolesť moja. – Kvôli tomu búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera. Aleluja.

 • 14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom

  1. antifóna

  Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? – Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

  Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

  Bože môj, volám vo dne a nečuješ, – volám v noci a nenachádzam pokoja.

  Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

  A predsa ty si svätý, – ty tróniš na chválach Izraela.

  Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

  1. antifóna

  Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol – a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

  Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

  Pamätaj na svoj ľud, – ktorý je tvoj odprvoti.

  Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

  Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, – vrch Sion, na ktorom prebývaš.

  Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

  1. antifóna

  Pán kraľuje, traste sa národy, – tróni nad che­rub­mi, chvej sa zem.

  Spas ľud svoj, Pane:

  Veľký je Pán na Sione – a vyvýšený nad všetky národy.

  Spas ľud svoj, Pane:

  Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, – lebo je sväté.

  Spas ľud svoj, Pane:

  Vchod, 1. hlas

  Velebte Pána nášho Boha – a padnite k jeho no­hám, – lebo je svätý.

  Tropár, 1. hlas

  Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepria­teľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

  Kondák, 4. hlas

  Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

  Namiesto Svätý Bože

  Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

  Prokimen, 7. hlas

  Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

  Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

  Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

  Namiesto Dôstojné

  Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

  Irmos, 8. hlas

  Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

  Pričasten

  Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

   

 • 13. september – Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha, Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Pane, ako si zjavil nádheru nebeskej oblohy, – tak si nám ukázal aj pozemskú krásu svätého príbytku tvojej slávy. – Upevni ho na veky vekov – a prijmi naše modlitby, ktoré ti v ňom predná­šame – na príhovor Bohorodičky. – Ty si vzkrie­senie a život všetkých.

  Tropár, 4. hlas

  Kriste, daroval si nám svoj životodarný Kríž – ako dôkaz svojej lásky k nám. – Dnes ho uctieva­me spevom a modlitbou. – Na príhovor Božej Matky ochraňuj Cirkev i svoj ľud, – lebo nás naozaj miluješ.

  Kondák, 8. hlas

  Dnes útroby zeme vydali spásonosné drevo. – Veľkňazské ruky ho slávnostne prinášajú do chrámu. – Celý svet mu úctu vzdáva a s nami vrúcne spieva: – „Spas nás, Kriste, svojím svätým Krížom.“

  Kondák, 4. hlas

  Na žiariace nebo sa chrám premenil – a všet­kých osvecuje. – Veriaci stojaci v ňom voláme: – „Upevni, Pane, tento dom.“

  Prokimen príslušného dňa.

  Prokimen, 4. hlas

  Tvojmu domu, Pane, – patrí posvätná úcta na večné časy.

  Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

  Aleluja príslušného dňa.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Pán prebýva v svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach.

  Verš: Moc a veleba v jeho svätyni.

  Pričasten príslušného dňa.

  Pričasten

  Pane, zamiloval som si nádheru tvojho domu – a miesto tvojho príbytku. Aleluja.

   

 • Nedeľa pred Povýšením

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár z príslušného hlasu a sviatku.

  Kondák z príslušného hlasu a sviatku.

  Prokimen, 6. hlas

  Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo.

  Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Vyvoleného z ľudu som povýšil, pomazal som ho svojim svätým olejom.

  Verš: Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

 • Sobota pred Povýšením

  Prokimen, 3. hlas

  Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte, – Kráľovi nášmu spievajte.

  Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

  Aleluja, 5. hlas

  Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

  Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

 • 9. september Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, – zvesto­valo radosť celému svetu, – lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, – ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. – Zvíťazil nad smrťou – a obdaril nás večným životom.

  Tropár, 1. hlas

  Joachim i Anna, spravodliví podľa zákona, – obdarovali ste nás Bohom omilosteným dievčat­kom. – Preto dnes svätá Cirkev radostne oslavuje vašu pamiatku. – Tým aj Pána Boha velebí, – lebo skrze Dávidov rod daroval nám spásu.

  Kondák, 3. hlas

  Plesá Anna zbavená neplodnosti. – V náručí drží Prečistú a všetkých vyzýva, aby oslavovali Boha, – ktorý z jej lona obšťastnil ľudstvo nepoškvrnenou Matkou.

  Kondák, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 3. hlas

  Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

  Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

  Prokimen, 4. hlas

  Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

  Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

  Aleluja, 8. hlas

  Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

  Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia.

  Verš: Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.

  Namiesto Dôstojné

  Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa zrodila z neplodnej Matky.

  Irmos, 8. hlas

  Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvele­bujeme.

  Pričasten

  Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • 8. september – Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, – zvesto­valo radosť celému svetu, – lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, – ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. – Zvíťazil nad smrťou – a obdaril nás večným životom.

  Kondák, 4. hlas

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen, 3. hlas

  Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

  Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

  Aleluja, 8. hlas

  Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

  Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

  Namiesto Dôstojné

  Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa zrodila z neplodnej Matky.

  Irmos, 8. hlas

  Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvelebujeme.

  Pričasten

  Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

 • 7. september – Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 4. hlas

  Z pokolenia Jesse a z rodu Dávidovho – chystá sa nám narodiť dievčatko Mária. – Zaplesal celý svet, že bude obnovený. – Nebesá i zem spolu jasajú. – Oslavujte ju všetky národy zeme. – Joachim je šťastný, Anna radostne plesá: – „Ja, neplodná, porodím Božiu Matku – a obnoviteľku nášho života.“

  Kondák, 3. hlas

  Z Božieho rozhodnutia – neplodná matka poro­dí dnes panenskú Bohorodičku – ako nádherný palác pre nebeského Ženícha. – Už je prichystaný prekrásny trón Slova. – Preto ju aj proroci nazvali božskou bránou – a Matkou večného života.

  Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

 • 1. september – Začiatok indiktu, teda cirkevného nového roka

  Predobrazujúce antifóny.

  Tropár, 2. hlas

  Pán všetkého stvorenia, – zo svojej moci si usta­no­vil obdobia i roky. – Vo svojej dobrote žehnaj i ten­to rok. – Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mes­tu (alebo našej obci). – Ochraňuj nás na príhovor Božej Matky.

  Kondák, 2. hlas

  Kriste, Stvoriteľu sveta viditeľného i neviditeľ­ného.– Vo svojej dobrote ho i zachovávaš. – Prebývaš na nebesiach. – Ustanovil si dni aj noci, obdobia a roky. – Korunuj i tento nový rok svojím požehnaním. – Ochraňuj našu vlasť, mestá, obce i všetok svoj ľud, – lebo si nekonečne dobrý.

  Prokimen, 3. hlas

  Veľký je náš Pán a veľmi mocný, – jeho múdrosť je nesmierna.

  Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

  Verš: Rok korunuješ svojou dobrotou, Pane.

  Pričasten

  Rok korunuješ svojou dobrotou, – kade prejdeš, všade je hojnosť. Aleluja.

Back to top button