Menlivé časti v týždni

 • Sobota – Všetkým svätým

  Tropár, 2. hlas

  Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

  Kondák, 8. hlas

  Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

  Prokimen, 8. hlas

  Radujte sa, spravodliví, v Pánovi – a plesajte.

  Verš: Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

  Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

  Pričasten

  Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

 • Piatok – Krížu

  Tropár, 1. hlas

  Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

  Kondák, 4. hlas

  Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

  Prokimen, 7. hlas

  Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

  Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

  Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

  Pričasten

  Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

 • Štvrtok – Apoštolom a Mikulášovi

  Tropár, 3. hlas

  Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

  Tropár, 4. hlas

  Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier Mikuláš. – Pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

  Kondák, 2. hlas

  Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

  Kondák, 3. hlas

  Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. – Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. – Svoj život si zasvätil službe ľudu. – Aj nevinných si zachránil pred smrťou. – Pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom – dosiahol si veľkú svätosť.

  Bohorodičník, 3. hlas

  Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

  Prokimen, 8. hlas

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

  Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

  Prokimen, 7. hlas

  Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

  Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

  Aleluja, 1. hlas

  Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

  Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. 

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

  Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

  Pričasten

  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Streda – Krížu alebo Bohorodičke

  Ak berieme stredu Krížu, tak menlivé časti z piatku, prokimen, aleluja a pričasten zo stredy. Ináč:

  Tropár, 6. hlas

  Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

  Kondák, 4. hlas

  Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“

  Prokimen, 3. hlas

  Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

  Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

  Aleluja, 8. hlas

  Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

  Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. 

  Pričasten

  Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

 • Utorok – Jánovi Krstiteľovi

  Tropár, 2. hlas

  Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

  Kondák, 3. hlas

  Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

  Bohorodičník, 3. hlas

  Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

  Prokimen, 7. hlas

  Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.

  Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

  Aleluja, 4. hlas

  Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

  Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

  Pričasten

  Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 • Pondelok – Anjelom

  Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“

  Kondák, 2. hlas

  Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

  Bohorodičník, 2. hlas

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen, 4. hlas

  Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.

  Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

  Aleluja, 5. hlas

  Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.

  Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

  Pričasten

  Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

Back to top button