Menlivé časti liturgie

 • 8. Hlas

  Tropár

  Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.

  Kondák

  Keď si vstal z mŕtvych, vzkriesil si zosnulých. – Aj Adamovi si vrátil život, – Eva sa raduje zo svojho vzkriesenia – a celý svet oslavuje tvoje zmŕtvychvstanie, Najmilostivejší.

  Bohorodičník

  Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

  Prokimen

  Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

  Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

  Aleluja

  Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.

  Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. 

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

 • 7. Hlas

  Tropár

  Svojím Krížom smrť si premohol – a lotrovi si daroval raj. – Plač žien si premenil na radosť, Kriste Bože, – a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. – Svetu si preukázal – veľké milosrdenstvo.

  Kondák

  Smrť už nebude viac vládnuť človeku. – Lebo zostúpil Kristus a navždy zničil jej moc. – Spútal aj vládcu pekla. – Všetci proroci radostne volajú: – „Už prišiel Spasiteľ – a vyzval zosnulých vo viere: – Vstúpte do nového života!“

  Bohorodičník

  Dnes Svätý Duch svojím prstom v lone obdivuhodnej Anny – tvorí prečistý obraz Božej slávy. – Dnes ruka Najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu: – najblahoslavenejšiu Pannu Máriu. – My však so zbormi anjelov – s obdivom jej spievajme: – „Radostne plesaj, Mária, – lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. – Nebola si dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, – jediná z celého ľudského pokolenia.“

  Prokimen

  Pán dá silu svojmu ľudu, – Pán požehná svoj ľud pokojom.

  Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.

  Aleluja

  Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.

  Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

 • 6. Hlas

  Tropár

  Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života.

  Kondák

  Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.

  Bohorodičník

  Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

  Prokimen

  Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.

  Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.

  Aleluja

  Verš: Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva, v tôni Všemohúceho sa zdržiava.

  Verš: Povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.” 

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

 • 5. Hlas

  Tropár

  Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

  Kondák

  Do podsvetia si zostúpil, Spasiteľ. – Ako všemohúci si rozbil brány pekla – a zosnulých spolu so sebou si vzkriesil ako ich Stvoriteľ. – Navždy si zlomil osteň smrti – a zbavil si kliatby Adama. – Pre tvoju lásku všetci k tebe voláme: – „Spas nás všetkých, Pane.“

  Bohorodičník

  Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.

  Prokimen

  Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.

  Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

  Aleluja

  Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

  Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

 • 4. Hlas

  Tropár

  Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“

  Kondák

  Môj Spasiteľ a Vykupiteľ – z pút hrobu ako Boh vytrhol ľudské pokolenie. – Zničil brány pekla – a sám ako Vládca tretieho dňa vstal z mŕtvych.

  Bohorodičník

  Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

  Prokimen

  Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil.

  Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

  Aleluja

  Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.

  Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

 • 3. Hlas

  Tropár

  Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.

  Kondák

  Vstal si slávne z hrobu, Kriste, – a vyslobodil si nás z väzenia smrti. – Dnes plesá Adam, raduje sa Eva. – Spolu s nimi aj proroci a patriarchovia – ustavične ospevujú moc tvojho božského kráľovstva.

  Bohorodičník

  Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

  Prokimen

  Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte.

  Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

  Aleluja

  Verš: Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky.

  Verš: Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

 • 2. Hlas

  Tropár

  Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“

  Kondák

  Vstal si z hrobu, všemocný Spasiteľ. – Peklo žaslo, keď ten div uzrelo. – Aj zosnulých si vzkriesil. – Tvorstvo to vidí a radostne ťa velebí. – Adam šťastím plesá. – Vesmír ťa bude večne oslavovať ako Spasiteľa.

  Bohorodičník

  Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

  Prokimen

  Mojou silou a chválou je Pán, – on sa mi stal záchrancom.

  Verš: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.

  Aleluja

  Verš: Nech ťa vypočuje Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

  Verš: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vypočuj, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

   

 • 1. Hlas

  Tropár

  Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

  Kondák

  Slávne ako Boh si vstal z hrobu – a svet si prebudil k novému životu. – Ľudstvo ťa velebí ako svojho Pána. – Smrť si premohol, Vládca. – Adam radostne jasá. – Aj Eva teraz pút zbavená, v ústrety ti volá: – „Kriste, ty si nám všetkým daroval vzkriesenie.“

  Bohorodičník

  Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.

  Prokimen

  Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.

  Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

  Aleluja

  Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy.

  Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

  Pričasten

  Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Back to top button