História

 • Má Košický exarchát „dejiny”?

  Východiskom pre náš pokus o odpoveď je pohľad na súčasnú situáciu. Dňa 21. februára 1997 sa v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku udiala závažná organizačno-právna zmena. V tento deň boli zverejnené dekréty č. 78/94 a č. 3/97 Kongregácie pre Východné cirkvi, ktoré oznámili, že Svätý Otec Ján Pavol II. erigoval nový apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach a doterajšieho pomocného prešovského biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, menoval za jeho prvého apoštolského exarchu. Inštrukcia Svätej stolice upresnila, že Košický apoštolský exarchát je priamo podriadený Svätej stolici a jeho hranice sú v súlade s hranicami Košického kraja. Ide o slobodné, na nikom nezávislé rozhodnutie Svätej stolice, ktorým sa časť územia, nad ktorým doteraz vykonával cirkevnú právomoc prešovský biskup, vyberá spod jeho jurisdikcie a prostredníctvom apoštolského exarchu sa priamo podriaďuje Svätej stolici.

  Toto rozhodnutie Svätej stolice má však aj svoje historické paralely. Ich poznanie môže pomôcť aj k lepšiemu pochopeniu a zhodnoteniu tohoto dôlezitého kroku.

  Odkedy existujú presné historické správy, všetci veriaci byzantského obradu, žijúci v severovýchodnom Uhorsku, podliehali pod právomoc mukačevskych biskupov. Presné teritoriálne ohraničenie ich právomoci sa postupne vyvíjalo. Už v období pred úniou napríklad vidíme, že knieža Betlen menoval roku 1620 gréckeho biskupa Jeremiáša za biskupa pre veriacich Maramoroša, Zemplína, Šariša a Abova. Od roku 1643 sa v hodnovernej listine leleského opátstva priznáva pre mukačevského biskupa Bazila Tarasoviča titul a právomoc okrem iného nad Zemplínom, Šarišom, Spišom a Abovom. Táto situácia pokračovala aj po užhorodskej únii roku 1646. Medzi titulmi prvého pounijného biskupa Petra Parténia Petroviča sa v cisárskej listine z roku 1659 uvádza aj Gemer a Turňa. Po kanonickom erigovaní Mukačevskej eparchie v roku 1771 bola jej rozloha príliš veľká, čo sťažovalo účinnosť pastoračného riadenia. Keďže už od roku 1723 existoval maramorošsky vikariát pre vzdialené vychodné farnosti, roku 1776 bol vytvorený sátmarský vikariát a pre západnú časť mukačevského biskupstva biskup Andrej Bačinský 27. júla 1787 vytvoril vikariát so sídlom v Košiciach a za prvého vikára menoval kanonika Ivana Kováca-Pásteliho. Podľa zriaďovacieho dekrétu mal byť vikárom vždy niektorý z mukačevských kanonikov. Za sídlo mu bol určený dominikánsky kláštor, ktorý však v tom čase slúžil civilným účelom mestských úradov. Preto sa mal vikár nasťahovať do prázdneho františkánskeho kláštora, ale v tom zasa pohotovo zriadil jágerský latinský biskup malý seminár. Tieto prekážky znechutili Pásteliho a na svoj úrad rezignoval. Na jeho miesto bol 13. januára 1790 menovaný vikár Michal Bradáč, ktorý po viacerých neúspešných pokusoch získať rezidenciu v Košiciach, preniesol sídlo vikariátu do Prešova. Toto prenesenie sídla bolo schválené v roku 1806 aj cisárskou kanceláriou. Roku 1813 sa stal vikárom Gregor Tarkovič, ktorého poznáme v dejinách našej cirkvi ako prvého prešovského biskupa.

  Ďalšie delenie Mukačevského biskupstva, týkajúce sa nášho územia, prebehlo roku 1939, keď sa po rozpade prvej Česko-Slovenskej republiky a okupovaní Podkarpatskej Rusi Maďarmi časť farností Mukačevskej eparchie ocitla na území Slovenského štátu. Pre tieto farnosti bola 13. apríla 1939 vytvorená Apoštolská administratúra Mukačevskej eparchie na Slovensku, priamo podriadená Svätej stolici. Správa administratúry bola zverená vtedajšiemu prešovskému vladykovi Pavlovi Gojdičovi, ktorý ju vykonával prostredníctvom svojho generálneho vikára Antona Tinka. Po povojnovom usporiadaní sa pod správu prešovského biskupa dostali všetky gréckokatolícke farnosti v Česko-Slovensku a tento stav pokračoval aj po obnovení našej cirkvi v roku 1968. Nová spoločenská situácia si vyžiadala ďalšie zmeny, z ktorých máme ešte v živej pamäti vytvorenie apoštolského exarchátu v Českej republike po rozdelení federácie na dva samostatné štáty.

  Erigovaním Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu so sídlom v Košiciach bolo Košickému kraju vytvorené osobitné cirkevnoprávne postavenie, ktoré aspoň v základných črtách zodpovedá aj špecifickému postaveniu Zemplína a Abova v dejinách mukačevského biskupstva. Toto špecifické postavenie si uvedomovali už mukačevskí biskupi pri zriaďovaní košického vikariátu na konci 18. storočia. Zriadením košického exarchátu sa okrem iného cirkevnoprávne vyriešilo postavenie farností historicky patriacich do Mukačevskej eparchie a nachádzajúcich sa od roku 1939 na politickom území Slovenska. Zriadenie apoštolského exarchátu je výrazom životaschopnosti a dynamizmu gréckokatolíckeho cirkevného spoločenstva a vytvára predpoklady pre ďalší inštitucionálny rast našej Gréckokatolíckej cirkvi.

 • Bula Relata Semper

  Bula Pia VII. o zriadení Prešovskej eparchie

  BISKUP PIUS, SLUHA SLUHOV BOŽÍCH NA VEČNÚ PAMIATKU

  Bojujúca cirkev stále obracia svoju pozornosť na slovo Toho, ktorý potvrdil, že ju vystaval na skale.

          Víťazstvo nad vládcom temnôt – ktoré kedysi pozdvihlo zástavy kríža medzi národmi, chúliacimi sa v tôni smrti a ktoré kedysi naozaj zriaďovalo nové biskupstvá v záujme veriacich uprostred iných biskupstiev ako nové šiatre viery a bašty na obranu a ochranu vyvolenej svätej obce a božej vinice – bolo v každom čase radostnou udalosťou pre našich predchodcov a pre duchovný pokrok veriacich v Kristu a uznávanou útechou. Nás však nehodných, ktorých Pán ustanovil za správcov svojej cirkvi a ktorí uvažujeme, ako ľahko sa stane, že vznikne isté zneužitie, ktorého príčinou je rozsiahlosť mnohých diecéz, konštatujeme ako ťažko je potom vylúčiť a odstrániť tam vzniklé prehmaty. Z povinnosti pastierskeho úradu, aby prehmaty neprestúpili prípustnú mieru, predchádzame tomu mečom apoštolskej moci a snažíme sa prehradiť cestu tomu, kto nevhodne chce ustanovenie nových diecéz. Najmä, keď to požadujú cisári a králi pre dobro katolíckej viery a pre spásu duší.

          Aby teda naša námaha mala požehnanie Pánovo, ktorý malým dáva rásť a aby všetky národy – aj tie, ktoré sa zvíjajú v temnotách – videli zblízka, že Boh pripravil večné svetlo na osvietenie národov a aby tak bol prítomný na celej zemi len jeden Pastier a jeden ovčinec, kde sa vzdáva najvyššia vďaka. Oznámili nám, že pre obrovskú veľkosť mukačevského biskupstva gréckokatolíckeho obradu, ktoré sa rozprestiera na trinásť stolíc uhorského kráľovstva, táto diecéza s jediným biskupom s pastierskou právomocou nemôže byť dostatočne spravovaná, hoc preláti tejto cirkvi – ako je pravda – plnili svoju pastiersku povinnosť a starali sa o duchovné potreby jednotlivých v Kristu veriacich, ktorí im boli zverení. A to aj vtedy, keď bolo potrebné čo najrýchlejšie priniesť nejaké lieky proti nepohodám a zlám, ktoré neustále sužovali tento ovčinec. A keď náš milovaný syn v Kristu, František I., cisár rakúsky a apoštolský kráľ uhorský a český, nám vhodne predložil myšlienku, že ak oddelíme nastálo od horeuvedeného mukačevského biskupstva nižšiepoložené stolice, ako budú ďalej uvedené a ak v nich, t.j. v meste Prešov ustanovíme nové biskupstvo zo spomenutej mukačevskej diecézy, bude to veľmi prospešné pre pravoverné náboženstvo a pre samých veriacich v Kristu, ak sa to podľa jeho úprimného želania vykoná. A tak z pripraveného a do Ríma odoslaného postupu, ktorý pripravil náš milovaný syn a nuncius Apoštolskej stolice, ktorý sa zdržuje v Rakúsku, vo Viedni a má špeciálne právomoci od kongregácie ctihodných našich bratov, kardinálov svätej cirkvi rímskej, ktorá je na prvom mieste vo veciach konzistoriálnych, a to platnosťou špeciálneho dekrétu uvedenej kongregácie, vydaného 23. mája minulého roku Pána 1818 a udeleného tomu nunciovi, plne vyplynula užitočnosť zriadenia takého biskupstva, pomocou spomenutého rozdelenia. S ním náš ctihodný brat Alexej Povči, terajší mukačevský biskup, rád súhlasí. Najprv sme vypočuli správu sekretariátu menovanej kongregácie v tak ťažkej veci. Navyše aj nábožnú túžbu najvznešenejšieho cisára a kráľa a rozhodli sme sa mu pomôcť v tom, čo predložil vo svojej listine, zaslanej nám ako prosbu. Okrem toho aj splniť túžby národa zjednoteného gréckeho obradu, aby pevnejšie prilipol k pravovernej viere a aby schizmatici sa ľahšie pritiahli k jej prijatiu a – osobitnou priazňou a milosťou obdarovaní – mali tak možnosť sa postarať o svoje duchovné dobro a večnú spásu.

          Z vlastnej vôle teda rozdeľujeme a oddeľujeme na večné časy úplne nižšiepoložené panstvá, stolice a okresy od spomínanej mukačevskej diecézy. A na prvom mieste ozdobujeme spomínané slobodné kráľovské mesto Prešov, ktoré za vlády tohto cisára vyniká počtom obyvateľov katolíkov – gréckeho i latinského obradu – titulom a poctou biskupského mesta v zmysle kánonických ustanovení a uvedenou apoštolskou autoritou. A tak aj v Prešove, ozdobenom, ako sme videli, titulom slobodného kráľovského mesta, povyšujeme farský kostol – nazývaný vikariálnym zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi – ktorý uznávame za dosť veľký a pekne vybudovaný, na biskupskú katedrálu. Tento chrám bol predtým farským, zasvätený úcte sv. Jána Evanjelistu, odteraz bude spravovať terajší farár čiže vikár. Jemu zostane vykonávanie starostlivosti o duše a pri jeho uprázdnení – kedykoľvek sa to prihodí – sa oň postará budúci, v tom čase ustanovený prešovský biskup, tak ako doteraz. V tom chráme zriaďujeme a ustanovujeme nastálo – z podobného popudu našej apoštolskej autority – stolicu s biskupskou hodnosťou pre jedného biskupa, nazývaného prešovským. Tá bude mať všetky svoje biskupské znaky, privilégiá a prednosti takým spôsobom a v takej forme, akej sa tešia a používajú ostatné katedrálne cirkvi gréckokatolíckeho obradu, ktoré boli zriadené Apoštolskou stolicou v tom uhorskom kráľovstve. Bude mať všetku možnú biskupskú právomoc nad všetkými zjednotenými Rusínmi gréckokatolíckeho obradu a nad inými, ktorí ich nasledujú v obrade a zjednotení, tak v uvedenom meste, ozdobenom, ako sme videli, titulom slobodného kráľovského mesta, v Prešove, ako aj v nižšieopísanej diecéze, ako sa v ďalšom vyznačí, ako aj na iných miestach a územiach, ktoré budú oddelené od spomínanej mukačevskej diecézy a spoja sa a včlenia do novej prešovskej diecézy, ako sa to nižšie ustanovuje. A okrem toho zriaďujeme v tejto diecéze jedno prepoštstvo, ktoré bude po veľkňazskej hneď prvé, a to pre jedného prepošta čiže archipresbytera. Ďalej jedno lektorstvo čiže archidiakonát, ktorý bude pre jedného lektora čiže archidiakona. Ďalej jedno kantorstvo čiže spevácky úrad, ktorý bude pre jedného kantora čiže speváka. Jedno kustódstvo chrámu, ktoré bude pre jedného kustóda čiže ekleziarchu a nakoniec jedno učilište, ktoré bude pre jedného profesora, ktorá hodnosť jestvuje, alebo bude priznaná budúcim farárom menovaného katedrálneho chrámu. Ako sa to nižšie uvádza, z tých, ktorých sme vyššie uviedli, ustanovujeme kapitulu, ktorej členovia dostanú primerané dôchodky. Z nich jednotliví budú osobne sídliť pri novozriadenom katedrálnom chráme a budú ako obvykle slúžiť bohoslužby na chválu všemohúceho Boha a na slávu a povýšenie katolíckej viery a na úctu uvedeného sv. Jána Evanjelistu. Toto sme zriadili a ustanovili z podobného popudu nastálo našou apoštolskou autoritou. Aby však biskupské dôchodky v budúcnosti, v čase pôsobenia prešovského biskupa, slušne zachovávali veľkňazskú dôstojnosť, menovaný cisár a kráľ udeľuje prešovskému biskupovi určenú sumu 6000 florénov viedenskej meny. Suma je oslobodená od všetkých tiarch, zbavená poplatkov a vyňatá. Bude sa každoročne vyplácať, pokiaľ sa mu na základe rozhodnutia nepridelia od toho istého cisára čo najskôr iné nehnuteľné majetky na ten účel. Tie dôchodky z majetkov nech nie sú nižšie, ako spomínaných 6000 florénov ročne, čo sa uviedlo vyššie a tie bude stále poberať tento prešovský biskup počas svojho pôsobenia. To ustanovujeme a udeľujeme na základe tej istej apoštolskej autority a pre naozaj slušné a pohodlné ubytovanie poskytujeme budúcemu prešovskému biskupovi a jeho nástupcom ubytovanie v budovách pri katedrálnom chráme gréckeho obradu, ktoré s touto katedrálou súvisia. Na opravy a potrebné zariadenie budov dal prostriedky sám cisár a kráľ svojím príkazom, aby sa stali biskupskou rezidenciou, čo zo spomínanej apoštolskej autority potvrdzujeme a ponechávame. Potom, chtiac zabezpečiť dotácie novej zriadenej kapitule, t.j. prepoštstvu, či archipresbyteriátu, sa vyplatí každoročne 1000, lektorátu čiže archidiakonátu 900, kantorstvu čiže úradu speváka 800, kustódstvu čiže ekleziarchátu 700 a nakoniec zriadenému učilišťu, ako sa hore povedalo 600 florénov uvedenej viedenskej meny. Teda prepoštovi čiže archipresbyterovi, lektorovi čiže archidiakonovi, ako aj kantorovi čiže spevákovi a kustódovi čiže ekleziarchovi a profesorovi pri zachovaní ich osobitných prebend, ktorými majú byť zaopatrení na vlastné živobytie a na náklady, ktoré na nich pripadajú z toho titulu. Platby zabezpečuje bežne spomínaný cisár a kráľ, až dokiaľ na dotovanie ich prebend sa nepripraví dohoda, ako je spomenuté hore, o nehnuteľných majetkoch. To z uvedenej apoštolskej autority nastálo ustanovujeme a prideľujeme. Podľa týchto ustanovení ohľadne nového prešovského katedrálneho chrámu gréckokatolíckeho obradu, zriadeného tak, ako sa to hore uvádza a podľa nariadení a premysleného súhlasu uvedeného mukačevského biskupa, ako sa to vpredu hovorí, jeho biskupská diecéza odovzdáva celých 6 stolíc, a to Abov, Boršod, Gemer, Šariš, Spiš a Turňu, ako aj 5 dekanátov zo Zemplínskej stolice, t.j. humenský, hostovický, laborecký, stropkovský a vranovský. Všetky spolu majú 193 farností s ich kostolmi a filiálkami. To rovnako z apoštolskej autority nastálo pripájame a zároveň oddeľujeme. A preto z našej apoštolskej autority natrvalo spájame a ustanovujeme všetkých 6 stolíc, ako aj 5 dekanátov citovanej Zemplínskej stolice, ako sa to vyššie uvádza. A to so všetkými mestami, mestečkami, dedinami, majermi a so všetkými ďalšími sídlami, ktoré vytvárajú 193 farností, do nového prešovského biskupstva zjednotených veriacich v gréckom obrade, ktorí žijú na území tejto novej diecézy. Pripájame takisto aj chrámy a monastiere pre osoby oboch pohlaví, všetkých obyvateľov Rusínov zjednoteného gréckeho obradu a iných, ktorí ich nasledujú v obrade a zjednotení, ktorí až doteraz boli stále pod právomocou mukačevského biskupa. Tých teda vynímame a oddeľujeme spod jeho právomoci a vrchnosti nastálo rovnakou apoštolskou autoritou a podrobujeme ich a podriaďujeme budúcemu novému prešovskému biskupovi gréckokatolíckeho obradu a jeho právomoci i právomoci jeho nástupcov v spomenutom biskupstve, jeho moci a vrchnosti taktiež nastálo z našej apoštolskej autority. A to pod podmienkou, že budúci biskup v Prešove, ako aj všetci jeho nástupcovia v biskupstve nikdy sa nepokúsia nejako škodiť právomoci jágerskej, ako aj právomoci iných biskupov latinského obradu. Svoju právomoc budú vykonávať jedine voči rusínskému kléru a ľudu a voči iným zjednoteným gréckeho obradu, ktorí nasledujú ich obrad a zjednotenie a žijú ako v uvedenom meste Prešov, tak aj v horeuvedenej diecéze, pri zachovaní všetkých, dokonale pripravených a predložených dekrétov rovnako ctihodných našich bratov kardinálov svätej cirkvi rímskej, Kongregácie na šírenie viery, ktoré dekréty sa týkajú Grékov, ktorí žijú pomiešaní s latiníkmi a ktoré sa častejšie vydávajú.

          Právo nominovať – čiže uviesť biskupa do spomenutého katedrálneho prešovského chrámu, ktorý bol ustanovený, ako sa to hore uvádza – patrí menovanému cisárovi a kráľovi v uhorskom kráľovstve a jeho uvedeným nástupcom, kráľom. Toto právo bolo ustanovené nami a rímskymi veľkňazmi, našimi nástupcami, a to tak po prvý raz ako aj v budúcnosti, ak bude jeho stolica uprázdnená alebo prepustená (nie však u Apoštolskej stolice). Teda právo uviesť vhodnú osobu, ktorá bude tým-ktorým rímskym veľkňazom postavená na čelo za biskupa, takým spôsobom a formou, ako zvykla Apoštolská stolica doteraz postaviť na čelo terajších biskupov gréckokatolíckeho obradu v uhorskom kráľovstve, to udeľujeme a dávame nastálo z apoštolskej autority. A ďalej, každý prešovský biskup, tento prvý ustanovený, ako aj jeho nástupcovia v uvedenom biskupstve sú a stále majú byť podriadení metropolitnej právomoci, t.j. nateraz pôsobiacemu ostrihomskému arcibiskupovi ako svojmu metropolitovi a tak aj ten ostrihomský arcibiskup je vybavený všetkými primeranými právomocami a privilégiami, ako voči iným podobným sufragánnym cirkvám gréckeho obradu v uhorskom kráľovstve, a ako to rovnakou mierou užívali a sa tešia taktiež ostrihomskí arcibiskupi. A v prípade uprázdnenia arcibiskupskej stolice bude mať právomoc Ostrihomská kapitula, ktorá moc vyplýva z metropolitného práva voči sufragánnym cirkvám tejto provincie, ako je tu zvykom. A voči prešovskému biskupovi spomenutého obradu to vykonávajú s podmienkou, že koľkokrát metropolita bude považovať za potrebné, toľkokrát môže vyšetrovať a skúmať to, čo patrí k čistote viery a k duchovnému dobru duší. To mu zaslúžene patrí. To aj z apoštolskej autority nastálo rozhodujeme a nariaďujeme. A nech rozhodnutia v tejto bule sú a budú stále platné a nech ich všetci, i jednotlivci, teraz aj v budúcnosti zachovávajú ako trvalé a bezo zmeny. A nikdy z nijakého dôvodu alebo z nejakej príčiny sa nesmie meniť, hoc aj právnej, zákonitej. Ani v tom zmysle, že tá otázka nebola prísne overená a odôvodnená, pre ktorú je táto listina vydaná, o lži, či podvode, či neplatnosti alebo chybe nášho úmyslu. Alebo z akéhokoľvek iného nedostatku, akokoľvek veľmi dôležitého pri hľadaní nepremysleného a nepremysliteľného, osobitného mienenia a výrazu. Ani to, čo nebolo v ich akýchsi formálnostiach a iných veciach, ktoré im mali slúžiť a sa naplniť, ale neslúžili a sa nenaplnili z akéhokoľvek právneho dôvodu alebo skutku, či ustanovenia a či nejakého zvyku a čo z toho malo vyplynúť. Alebo aj pre veľmi nenormálnu totálnu urážku, alebo z akejkoľvek zámienky iného druhu a z iného dôvodu, či príčiny hocako spravodlivej, rozumnej, zákonitej, súdnej, náboženskej a privilegiálnej. Aj takej, ktorá by musela byť vyjadrená, aby nadobudla účinnú platnosť horeuvedeného, alebo čo z našej vôle, alebo iných hore uvedených by sa nikde neobjavilo, alebo ináč sa mohlo dokazovať, zaznamenať, napadnúť, znemožniť, stiahnuť, alebo odvolať sa na právo protirečenia, alebo priviesť na cestu a hranice práva. Alebo proti návratu do pôvodného stavu protestom, návrat k ceste a hraniciam práva. Alebo čokoľvek iné, akéhokoľvek práva alebo skutky, alebo milosti či spravodlivosti, čím sa dosiahne náprava, alebo akokoľvek, aj na podnet poznania a plnosti moci, čo sa podobným povoľuje, dosahuje alebo dáva akúkoľvek možnosť použiť a tešiť sa súdnou cestou, alebo aj mimo súd. Ani táto listina nestratí platnosť akýmkoľvek podobným či nepodobným odvolaním milosti, zrušením, obmedzením odložením a inými protichodnými nariadeniami prostredníctvom akýchkoľvek listín a apoštolských nariadení alebo pravidlom Apoštolskej kancelárie, a to kedykoľvek, aj na druhý deň po našej smrti a našich nástupcov, rímskych veľkňazov, až po najvyššiu právomoc. Tiež z dôvodov plnosti vedy a podobnými zneniami a formami, ktoré sú nám ukázané z akýchkoľvek sporov a pod akýmikoľvek slovnými výrazmi a akýmikoľvek klauzulami a dekrétmi, ak sa v nich hovorí o tejto listine, o jej celom znení a o špeciálnych údajoch, ktoré sú vydané, alebo majú byť vydané v budúcnosti na pochopenie, ale sú vždy a vcelku z nej vybrané. A koľkokrát sa vydajú, toľkokrát sa musia vrátiť do pôvodného platného stavu, nahradiť a celkovo obnoviť. Tak a nie ináč majú to rozsúdiť a ustanoviť všetci riadni sudcovia alebo delegáti, ktorí zastupujú ktorúkoľvek autoritu, aj auditori sporov pri Apoštolskej stolici, aj kardináli svätej rímskej cirkvi, aj osobitní legáti, vicelegáti, nunciovia menovanej stolice a iní, ktorí majú akúkoľvek autoritu, možnosť moci, prednosti a privilégiá a skvejú sa poctami a vznešenosťou, na ktoromkoľvek súdnom stupni, ktorý je im podriadený. A komukoľvek by dali možnosť ináč súdiť a možnosť a autoritu ináč uplatňovať, bude zrušené a neplatné. Ak by sa potom prihodilo, že niekto, pod akoukoľvek autoritou, vedome či odmietavo na to zaútočí, bez ohľadu, že je to naše dielo a sú to pravidlá Apoštolskej kancelárie o hľadanom, nie vynesenom práve a v iných pravidlách, ktoré protirečia tomu, čo sme vpredu uviedli. A to aj vtedy, keď sú vydané alebo sa majú vydať na synodách, provinciách, všeobecných i univerzálnych poradách, na špeciálnych či všeobecných apoštolských ustanoveniach a príkazoch, aj čo sa týka privilégií, odpustkov, apoštolských listov, alebo nejakých predstavených osôb, v akomkoľvek znení a forme a v akýchkoľvek aj neobvyklých klauzulách, neplatných a iných dekrétoch, ktoré zmenšujú našu autoritu, aj iných veľmi účinných takého druhu a pôvodu, aj podobných z dôvodov vedy a plnosti moci, čo sa načas pripustilo, alebo malo byť pripustené, v ktorých všetkých i jednotlivých, aj keby na ich dostatočné odvolanie mali niečo iného o nich a o ich zmenách niečo špeciálneho, špecifického, vytvoreného i jednotlivého, nie však čo sa týka všeobecných, dôležitých klazúl, v ktorých by sa nachádzala iná mienka alebo iný výraz, alebo v nejakej inej dôležitej forme, ktorá by mala na to poslúžiť. Ak takéto znenie nebude vytlačené od slova do slova, nič nezabudnúc, ale zachovávajúc formu tej udávanej listiny a s tými listinami plne a celkom vyjadrená a vytlačená, najmä u tých, čo trvajú na svojom tvrdení, rušíme v celej šírke a plnosti všetko, čo nie je špeciálne a výrazne zhodné s účinkom platnosti uvedenej listiny, čo nie je súhlasné a platné a celkom také a ostané, čo tomu protirečia. A to z podnetu našich znalostí a plnosti moci.

          Chceme však, aby budúci prešovský biskup, ktorého katedra, ako sme povedali, nie je obsadená, ktorý bude ustanovený ako prvý a jeho nástupcovia v úrade, tak pri ich ustanovení, ako aj v jednotlivých rokoch jasne zložili počas svojho života Vyznanie katolíckej viery. To predpísal blahej pamäti pápež Gregor XIII., náš predchodca, pre zjednotených Grékov, a to pred dvoma cirkevnými osobami svojho kléru alebo kapituly, ktoré boli ustanovené do cirkevných hodností. Napísané vyznanie podpíšu vlastnoručne tie osoby a opatria pečiatkami. Tieto osoby majú a sú povinné to odovzdať toho času pôsobiacemu nunciovi Apoštolskej stolice vo Viedni. Sám apoštolský nuncius sa postará, aby toto Vyznanie bolo doručené uvedenej Posvätnej kongregácii pre šírenie viery. Chceme ešte, aby uvedené Prešovské biskupstvo, ktoré sme zriadili, bolo zapísané do kníh Apoštolskej komory s podobnou obvyklou taxou podľa jej dôchodkov, a to 548 a 2/3 zlatých. Na vykonávanie tejto povinnosti je ustanovený náš milý syn a nuncius Apoštolskej stolice vo Viedni, s možnosťou poveriť tým akúkoľvek osobu, ktorá má cirkevnú hodnosť. Teda vôbec nikomu sa nedovoľuje porušiť túto listinu o našom rozdelení, oddelení, vyznamenaní, zriadení, ustanovení, vyňatí, rozpojení, podriadení, delení, potvrdení. pripísaní, súhlase, ustanovení, oddelení, odčlenení, nariadení, udelení a postúpení svojvoľným dekrétom alebo odvolaním. Nedovoľuje sa nikomu proti tomu stavať svojou opovážlivosťou. Keby niekto prevzal na seba zodpovednosť za napadnutie, vystavuje sa nevôli všemohúceho Boha a sv. Petra a Pavla, jeho apoštolov.

          Dané v Ríme, v bazilike Santa Maria Maggiore, roku 1818 po vtelení Pána, 21. septembra, v 19. roku nášho pontifikátu.

 • Apoštolský list Accepimus nuper

       Na večnú pamiatku.

          Dozvedeli sme sa nedávno to, čo sa možno už dávnejšie vedelo na Florentskom koncile za blahej pamäti nášho predchodcu, pápeža Eugena IV. Na tom koncile boli prítomní medzi ostatnými kniežatami a prelátmi aj vtedajší grécky cisár a veľmi mnohí iní preláti gréckeho národa, aby pracovali na zjednotení východnej gréckej cirkvi s rímskou. Išlo o záležitosť, ktorú si želali naši predchodcovia, rímski pápeži a celé kresťanské spoločenstvo už veľmi dlho. Medzi inými ustanoveniami bolo rozhodnuté, aby spomenutý národ zotrval vo všetkých svojich obradoch a uctievaniach, ktoré nemožno pripísať ako blud a to znamená okrem iného, že kňazi môžu slúžiť s kvaseným chlebom, aj inou formou ako je rímska, môžu krstiť, a to takto: Krstí sa služobník Boží v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Taktiež môžu tí, ktorí prijali sviatosť manželstva pred prijatím samotného kňazského stavu, aj tí, ktorí si nechávajú rásť bradu, vysluhovať sviatosť pod oboma spôsobmi všetkým, aj deťom, čo bolo menovaným koncilom dohodnuté, nariadené a prikázané, čiže povolené. Avšak miestni biskupi rímskeho obradu každodenne obťažujú a uvádzajú do zmätku svoj ľud ohľadne zachovávania spomenutých obradov a uctievaní v tých miestach, kde títo Gréci prebývajú. Nútia ich, aby ich deti a iní, ktorí boli pokrstení podľa ich zvyku, boli znova pokrstení podľa zvykov rímskej cirkvi. Hovoria, že grécki kňazi nemajú prisluhovať sviatosť pod obidvoma spôsobmi nikomu, ani spomínaným deťom, že si nemajú nechávať rásť bradu a podávať kvasený, ale nekvasený chlieb. Že tí, čo už vstúpili do svätého zväzku manželského, nemajú v ňom zotrvávať. Tým vznikajú denne medzi ľudom rozličné pohoršenia a neraz sa stáva, že vyvstanú aj mnohé ďalšie, ak nenájdeme na to vhodný liek. Uvažujeme však, že by bolo vhodné, pobožné a potrebné sa vynasnažiť, aby spomenuté zjednotenie – s veľkou námahou rímskymi pápežmi hľadané – sa zachovalo, aby sa vyšlo zjednoteným v ústrety, aby sa vyhlo takémuto obťažovaniu spomenutých Grékov a iným prekážkam, aby zostávali v pokoji podľa prísľubov a aby sa uvažovalo o vhodnom utíšení ich duší. Nech sa zachovávajú ich obrady a zvyklosti v ich chrámoch i inde, podľa ich starodávnych zvykov. To povoľujeme z vlastných pohnútok a nie na naliehanie nejakej žiadosti, ktorá nám bola o tom predložená, ale z našej slobodnej mysle a z istých našich poznatkov a našou plnou apoštolskou mocou. Spomínaným Grékom, prelátom a iným osobnostiam gréckeho národa a komukoľvek z nich sa povoľuje a dáva, aby mohli slúžiť podľa svojich obradov a uctievaní, čiže podľa ich zvyklostí, ako to bolo prisľúbené a aby mohli všetky tie zvyklosti zachovávať, t.j. sláviť bohoslužby a iné posvätné úkony podľa ich dávnych zvykov. To činíme z vlastnej pohnútky a z poznatkov ľudí nám podobných v zmysle tejto listiny. Okrem toho: Nech sa žiadny arcibiskup alebo vyvolený biskup neodváži vysvätiť gréckych klerikov za kňazov a v diecéze, kde bývajú veriaci latinského a gréckeho obradu a kde majú len latinského arcibiskupa alebo vyvoleného biskupa, má spomínaný arcibiskup alebo biskup povinnosť vyslať na rokovania a spory spomínaných Grékov gréckeho vikára, ktorého samotní Gréci prijmú alebo samotní Gréci zvolia. Lebo grécky muž lepšie pozná zvyky Grékov ako muž latinský. Pri vysielaní majú na tohto vikára pamätať zo svojho platu a odmeny. A čo sa týka odvolania sa k metropolitovi, ak by azda spomínaný metropolita nebol Grék, rímsky metropolita má vo všetkých podobných prípadoch vyslať gréckeho rozhodcu.

          Okrem toho, keď vo farských chrámoch samotných Grékov, podľa starého, doteraz zachovávaného zvyku, bolo povolené slúžiť len raz za deň každému jednému kňazovi, stáva sa, že viacerí latinskí kňazi, keď opustia svoje vlastné farské kostoly, obsadia potom oltáre spomínaných farských chrámov, a to len aby spomínaným Grékom robili neprávosti, a aby – neviem akým duchom posadlí – porušili takým spôsobom ich obrady a zvyky. Uskutočňujú to a slúžia tam omšu proti vôli tých Grékov a vykonávajú azda aj iné posvätné úkony a preto spomínaní Gréci veľmi často zostanú bez počúvania liturgie s veľkou ťažobou na duši. Stáva sa to vo sviatočných i iných dňoch, keď oni zvykli zúčastňovať sa na liturgii.

          My teda, aby sme sa vyhli pohoršeniu a aby sme predišli tomu, žeby sa v budúcnosti dialo takéto obťažovanie samotných Grékov, prikazujeme, aby latinskí kňazi neslúžili druhé omše a nekonali iné božské úkony v spomenutých chrámoch týchto Grékov. Nariaďujeme magistrátom, aké tam sú, aby spomínaným kňazom neposkytovali pomoc a služby najmä preto, lebo žiadnemu obradu a službe, ktoré boli schválené na spomínanom florentskom koncile alebo na iných konciloch, nie je dovolené sa vysmievať alebo zavrhovať alebo neschvaľovať. Tam, kde sú v jednom mieste – – – dvaja biskupi, jeden latinský a druhý grécky, latinský biskup sa nesmie nijako vmiešavať do duchovných a laických osôb Grékov, ktorí patria na každý pád pod právomoc gréckeho biskupa alebo pod právomoc iných osôb, ktoré taktiež patria pod právomoc gréckeho biskupa. Teda latinský biskup má právomoc a vykonáva starostlivosť a správu nad príslušníkmi latinského obradu a grécky biskup zas nad príslušníkmi gréckeho obradu.

          Naviac, nech sa latinskí kňazi neodvažujú alebo si nenárokujú slúžiť omše v gréckych chrámoch, ani nech nevykonávajú iné potreby, sobáše, krsty, ani nech sa nezúčastňujú gréckych úkonov, verejných ani súkromných, a nech sa do toho nemiešajú, ak len ich k tomu osobitne nepozvali samotní Gréci.

          Grécki klerici, obyčajní kňazi a mnísi môžu sa slobodne a povolene tešiť, používať a nadobúdať svoje chrámy, monastiere, majetky, ktoré právom alebo podľa obyčajov užívajú alebo akokoľvek im patria. Taktiež aj grécki archimandriti a mnísi môžu sa tešiť, používať a nadobúdať svoje monastiere, miesta a majetky, so všetkými ich jednotlivými privilégiami, oslobodeniami, odpustkami, milosťami a prednosťami, obsiahnutými v bule zvanej “Mare magnum”. To isté platí tiež aj pre menších bratov rádu rehoľnej poslušnosti, pre ich kláštory, miesta alebo konventy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dostali alebo dostanú v zmysle spomenutej buly alebo ináč.

          Takisto, aby aj vdovy po gréckych kňazoch alebo klerikoch, ktoré žijú v čistote podľa gréckych zvykov, mohli sa tešiť tej istej imunite, oslobodeniam a privilégiám, z ktorých sa tešili a používali za života svojich mužov kňazov alebo klerikov. To dovoľujeme, navrhujeme a vyhlasujeme z vlastného podnetu, vedomosti a moci, a to rovnakým dielom.

          A tak prostredníctvom latinských arcibiskupov, biskupov a iných prelátov, kňazov a klerikov nariaďujeme a prikazujeme, aby táto listina a všetko, čo je v nej obsiahnuté, sa bezpodmienečne dodržiavalo voči menovaným a ktorýmkoľvek iným. Čiže voči prelátom a starším, pod podmienkou trestu suspendovania od bohoslužieb a voči iným menším pod trestom exkomunikácie, udelenej podľa kódexu a zbavenia cirkevných pôžitkov, ktoré dostávajú a pod trestom trvalej nespôsobilosti dostať sa k iným pôžitkom. Slovom bude potrestaný každý, kto by proti tomu niečo robil. A budú môcť byť súdení, odsúdení a označení ktorýmikoľvek sudcami rímskej kúrie alebo mimo ňu na ktoromkoľvek súde, ktorý je rímskemu podriadený a ktorému z nich je daná iná možnosť súdiť, odsúdiť a označiť. Neplatný a bezvýznamný bude akýkoľvek pokus proti týmto Grékom a proti iným, ktorý by sa ich vedome či nevedome dotýkal. A to platí aj pre iné vrchnosti.

          A tak zverujeme ctihodným našim bratom biskupom: Kasertánovi a Askulánovi túto našu listinu a v zmysle poslušnosti nariaďujeme, aby menovaným Grékom, tak kňazom, ako aj klerikom a rehoľníkom, tiež svetským ľuďom a iným osobám menovaného národa, poskytli sami pomoc pri ich ochrane a účinnej obrane alebo poskytli pomoc prostredníctvom iného, či iných, o ktorých sme vyššie hovorili, aby v pokoji a natrvalo užívali a tešili sa zo všetkých výsad, povolení, milosti a žičlivosti, ako aj z ustanovení, dekrétov a nariadení. Aby nedovolili ich obťažovať, ani nikoho z nich v tom, čo im bolo udelené, akýmkoľvek vypytovaním im v niečom brániť a uvádzať ich do zmätku.

          Tí, čo by protirečili horeuvedenému a ktorí sú za akékoľvek iné obmedzenia, tým treba uložiť ďalšie postihy a cirkevné tresty. A keby im robili nové a nové ťažkosti, nech podliehajú cirkevnému interdiktu a iným vhodným nápravným právnym prostriedkom. A to tak, že sa nebude hľadieť na ich odvolania. A treba ich krotiť aj tým, že sa dovoláme – ak bude treba – aj pomoci svetských úradov tak, aby to neprekážalo prijatým ustanoveniam na apoštolských a provinčných synodách a na generálnych, ako aj osobitných snemoch. Ďalej aby to neprekážalo apoštolským nariadeniam, do toho počítajúc štatúty a zvyky v zmysle prísahy. Takisto apoštolské potvrdenia alebo akékoľvek overenia. Aby to neprekážalo privilégiám, povoleniam, ani iným ostatným nariadeniam toho druhu, ktoré treba doslovne zachovávať a zdôrazňovať nielen všeobecné závery alebo akúkoľvek inú právnu formu, a to tak, aby zostala v platnosti ich právna sila. Neuznávame platnosť tých synôd, ktoré by konali proti týmto ustanoveniam, a to platí pre všetkých, či už sú to arcibiskupi, preláti alebo zemepáni alebo akékoľvek iné osoby. Neuznávame ani protiprávne nariadenia Apoštolskej stolice, ktoré by nebolo možné podriadiť interdiktu, suspenzácii alebo exkomunikácii, alebo by to bolo uvedené v apoštolskej listine bez presného znenia od slova do slova a so zmienkou o tomto rozhodnutí.

          A pretože by bolo ťažké túto našu listinu doručiť na každé miesto, chceme a súčasne nariaďujeme, aby toto nariadenie bolo prepísané ako listina rukou verejného notára, potvrdené podpisom a pečaťou nejakej osoby s cirkevnou hodnosťou, a to tak, aby toto rozhodnutie malo platnosť na súde a aby sa používalo tak, ako by išlo o predloženie originálu.

          Dané v Ríme pri sv. Petrovi pod pápežskou pečaťou, dňa 16. mája roku 1521. V deviatom roku nášho pontifikátu.

  Autorizovaný preklad z latinčiny: Martin Slaninka

  Latinská predloha: Magyarország Primása, Közjogi és Törtémeti vázolat, (autor Török János), Pešť 1859.

  Text sa nachádza aj v: Michal Fedor: Spolupatróni Európy, Košice 1990; s. 76-78 (s viacerými chybami v prepise). Inde je tento dokument  označovaná ako apoštolský list Accepimus nuper z 18.5.1521.

 • Dokument o uzavretí Užhorodskej únie

  Pri uzavretí únie na zámku v Užhorode dňa 24. apríla 1646 (pravdepodobne) nebol spísaný žiaden úradný dokument. Opis tejto významnej udalosti sa zachoval len v liste gréckokatolíckeho duchovenstva rímskemu pápežovi Inocentovi X. z roku 1652, v ktorom je uvedený priebeh slávnosti i podmienky, za ktorých bola únia prijatá.

   

  Z milosti Božej vyvolený najsvätejší otče a všeobecný patriarcha!

  My, kňazi svätého gréckeho obradu, obyvatelia slávneho a apoštolského Uhorského kráľovstva bývajúci v stoliciach označených pri našich podpisoch, dobre vieme, že tajomstvá treba držať v tajnosti, ale diela Božie treba vyjaviť a na slnečné svetlo pred všetky národy vyniesť, lebo v nich sa prejavuje nevýslovná dobrota a láskavé milosrdenstvo Božie k ľuďom. Podľa tejto zásady oznamujeme Vašej Svätosti a pred celým svetom vyhlasujeme a s najväčšími chválami vynášame – čo takého? – milosť Boha a nášho Spasiteľa tak štedro nám udelenú, ktorá nás uspôsobila, že sme sa zriekli a zo svojich sŕdc vyhnali nerozumný grécky rozkol a že sme sa navrátili a znovu zasnúbili s nepoškvrnenou pannou nevestou Jednorodeného Božieho Syna, to jest so svätou Rímskou cirkvou, ktorú sme doteraz bez príčiny nenávideli.

  Samotné však naše zjednotenie stalo sa roku spásy 1646, dňa 24. apríla, keď bol cisárom rímskym Ferdinand III, v zámockom rímskokatolíckom kostole v Užhorode, na panstve najjasnejšieho grófa Juraja Humenského, a to takto:

  Mukačevský biskup pán Bazil Tarasovič, teraz už nebohý, hľadajúc vyrovnanie so schizmatikmi a heretikmi, nakoniec odpadol od Katolíckej cirkvi. Keď to videl ctihodný v Kristu otec pán Juraj Jakušič, biskup jágerský, už zosnulý v Pánu, po porade s veľadôstojnými otcami baziliánmi otcom Petrom Partheniom, ktorý je dnes naším biskupom, a otcom Gabrielom Kosovickým, listovne veľmi láskavo nás povolal do Užhorodu. Tu vyššie spomenutí otcovia veľmi priliehavo nám hovorili o posvätnej únii, a keďže Svätý Duch nás uspôsobil, biskup veľmi ľahko dosiahol to, čo zamyslel. Nakoniec určil nám deň zasvätený sv. Jurajovi na slávnostné vyznanie viery.

  V ten deň zhromaždili sme sa 63 kňazi na čele s vyššie spomenutým biskupom v predrečenom kostole. Tu sa slúžila nekrvavá žertva podľa nášho ruténskeho obradu, niektorí kňazi pristúpili ku sviatosti pokánia a iba potom sme nahlas predniesli vyznanie viery podľa predpísaného formulára a síce: My veríme vo všeobecnosti a v jednotlivostiach všetko, čo nám prikazuje veriť naša svätá matka Rímska cirkev. Svätého otca Inocenta X. uznávame za hlavného pastiera celej cirkvi a nášho, a chceme my a naši nástupcovia vo všetkom byť od neho závislí, za týchto podmienok:

  Po prvé: Aby sme si smeli zachovať obrady gréckej cirkvi.

  Po druhé: Aby sme si mohli voliť nášho biskupa, ktorého potom predložíme na potvrdenie Svätej stolici.

  Po tretie: Aby nám boli priznané výsady [katolíckeho] duchovenstva.

  Prítomný biskup tieto podmienky prijal. Tak isto ich potvrdil roku 1648 najjasnejší pán Benedikt Kisdi, biskup jágerský so svojím generálnym vikárom, v prítomnosti veľadôstojného otca Tomáša Jaszberenyho zo Spoločnosti Ježišovej. Najviac sa však zaujal našej záležitosti a ju potvrdil najjasnejší a najdôstojnejší prímas Uhorska pán Juraj Lippay, arcibiskup ostrihomský, ku ktorému sme dva razy vyslali spomenutých dvoch otcov baziliánov so zvláštnym posolstvom, ako aj najdôstojnejší pán Matej Tarnóczy, biskup vacovský, ktorým sme zaviazaní neprestajnou vďačnosťou. Prednesúc toto Vašej Svätosti, jednodušne a ponížene prosíme Vaše otcovské požehnanie, záujem o našu záležitosť a potvrdenie nami zvoleného biskupa najdôstojnejšieho Petra Parthenia.

  V Užhorode, dňa 15. januára roku 1652.

  Vašej Svätosti najponíženejší služobníci, duchovní gréckeho obradu:

  Alexej Ladomerský, archidiakon makovický
  Štefan Andrejov, archidiakon spišský
  Gregor Hostovický (Štosovický), archidiakon humenský
  Štefan, archidiakon stredňanský
  Daniel Ivanovič, archidiakon užanský
  Alexej Filipovič, archidiakon stropkovský.

  Text vychádza z prekladu o. Michala Lacka, SJ. Lackov preklad bol upravený podľa noriem súčasného slovenského jazyka a spresnený podľa latinského originálu. Slovenská predloha: Michal Lacko: Užhorodská únia. (Slovak studies 1.) Most publications, 1959, s. 11-12. Latinský text: Michael Lacko: Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia catholica. (Orientalia Christiana Analecta 143.) Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1955, s. 98-100.

 • História melchitskej gréckokatolíckej cirkvi

   Melchitská cirkev je jedinou patriarchálnou gréckokatolíckou cirkvou. Okrem spoločenstva v katolíckej cirkvi nás s ňou spája aj byzantský obrad, v základných črtách totožný, i keď mnohé veci sa historicky rozdielne vyvinuli. Napriek tomu, história i súčasný život tejto starobylej cirkvi sú u nás málo známe.

          Melchitskému patriarchovi prináleží titul patriarcha Antiochie a celého Východu, pretože práve v antiochijskom spoločenstve má melchitská cirkev svoj najhlavnejší koreň. Keďže však teritoriálne zasahuje aj na územie Svätej zeme, Jordánska a Egypta, kde je tiež veľa gréckokatolíkov, zvyčajne sa mu pridáva aj osobný titul (ad personam) patriarcha Alexandrie a Jeruzalema.

          Melchitská cirkev je jedným z najstarších kresťanských spoločenstiev. Jej pôvod treba hľadať v dvoch veľkých prvokresťanských obciach – v Antiochii a v Damasku. Evanjelium v Antiochii začali ohlasovať kresťania, ktorí ušli z Jeruzalema pred prenasledovaním. Bolo to v období, keď ukameňovali archidiakona Štefana (Sk 8, 1-4). Zrejme v tom istom období sa radostná zvesť dostala aj do Damasku. Tam bol o niečo neskôr pokrstený aj apoštol národov sv. Pavol (Sk 9, 1-24). V Antiochii veriacich prvý raz nazvali kresťanmi (Sk 11, 26) a tu vznikol aj termín katolícky, ktorý okolo r. 108 použil sv. Ignác Bohonosec. Dlhý čas bola Antiochia najvýznamnejšou kresťanskou obcou, odkiaľ sa šírilo evanjelium do Malej Ázie, Grécka, Itálie a inde. Jedným z biskupov Antiochijskej cirkvi bol sv. apoštol Peter, prv než odišiel do Ríma.

          Rast cirkvi v 3. a 4. storočí si vyžiadal jej určité usporiadanie, preto r. 325 na prvom ekumenickom sneme v Nikei boli ustanovené tri patriarcháty: Rím, Alexandria a Antiochia. Na ďalšom koncile v Konštantinopole (r. 381) bol ustanovený Konštantinopolský patriarchát a v r. 451 na koncile v Chalkedóne Jeruzalemský patriarchát. Postavenie týchto cirkví by sme mohli prirovnať k autonómii určitých oblastí v štáte. Patriarchálne cirkvi sú spravované synodou biskupov, na čele ktorej je patriarcha.

          Náboženská sloboda po r. 313 priniesla aj antiochijskej cirkvi veľký rozkvet. Jej liturgia mala veľký vplyv na mnohé cirkevné spoločenstvá v Rímskej ríši. Mesto bolo strediskom slávnej teologickej školy, známej najmä svojím racionalistickým prístupom. Jedným z jej predstaviteľov bol aj sv. Ján Zlatoústy, ktorý bol istý čas aj antiochijským biskupom. Zároveň sa však začali objavovať vážne bludy, ktoré rozbili cirkev v tejto oblasti. Najprv to bol nestorianizmus, ktorý cirkev odsúdila na Efezskom koncile (r. 431), ten ale vážnejšie neohrozil jednotu cirkvi. Krátko na to sa začala šíriť monofyzitská heréza (tvrdenie, že Kristus má len jednu prirodzenosť, a to božskú). Bola síce odsúdená na Chalkedónskom ekumenickom sneme (r. 451), ale väčšia časť antiochijských kresťanov sa jej napriek tomu pridŕžala. Podobná situácia bola aj v Alexandrijskom patriarcháte; výnimkou bol Jeruzalemský patriarchát, kde sa asi 90% kresťanov držalo pravej viery a monofyzitizmus sa prakticky nepresadil. Treba podotknúť, že východná časť cirkvi bola v tom čase omnoho väčšia ako západná; ťažisko cirkevného života bolo na Východe. Tých, čo odmietli monofyzitizmus a prijali kristologické formulácie Chalkedónu, začali monofyziti v Ázii a Egypte nazývať melchitmi, keďže sa pridŕžali tej istej viery ako cisár. (Koreň m-l-k v semitských jazykoch znamená kráľ, cisár.) Svoju úlohu tu zohrala aj túžba po nezávislosti od Konštantinopolu.

          V 7. storočí sa kresťanská tvár Blízkeho Východu začala meniť. Po vystúpení Mohameda sa začalo formovať nové náboženstvo – islam, ktorý si rýchlo získal veľa prívržencov. Jeho zjednocujúca schopnosť bola silná, a tak sa čoskoro Antiochia, Sväté mesto i Egypt dostali pod vládu mohamedánov. Kresťania boli neraz v ťažkom postavení. Antiochia sa ešte raz stala súčasťou Rímskej ríše. V r. 960 (968?) sa Grékom podarilo znovu vydobyť mesto, ich vláda trvala do r. 1085. V tomto období sa začala aj výrazná byzantinizácia melchitskej liturgie, ktorá sa dovŕšila v 12. – 13. storočí. Teda história pozná nielen latinizáciu východných cirkví, ale aj byzantinizáciu iných východných obradov. Zasiahla melchitov nielen v Antiochijskom, ale aj v Alexandrijskom a Jeruzalemskom patriarcháte.

          Rok 1054 je jedným z najsmutnejších v dejinách cirkvi. Dlhotrvajúce rozpory medzi Konštantinopolom a Rímom vyústili do otvorenej schizmy a vzájomnej exkomunikácie. Situácia na Blízkom Východe však bola iná, keďže tu kresťana žili v islamskom prostredí, a preto si jasnejšie uvedomovali potrebu jednoty. Nepretrhli svoje puto ani s Konštantinopolom ani s Rímom. Táto náklonnosť k Rímu však nevydržala ani päťdesiat rokov. Príčinou boli križiacke výpravy. Pôvodná myšlienka križiackych výprav bola pomôcť kresťanom na Východe, najmä ohrozenej Rímskej ríši (= Byzancii; termín Byzantská ríša, Byzancia je novotvar z 19. storočia). Mnohí však išli do týchto ťažení so sebeckými koristníckymi cieľmi a túžbou po moci; väčšina vojakov pochádzala zo sociálne či morálne najnižších vrstiev. Žiaľ, musíme priznať, že križiaci sa k miestnym kresťanom správali horšie ako dovtedy Turci. Antiochijský patriarcha Ján musel nedlho po dobytí mesta ujsť do exilu do Konštantinopolu. O rok neskôr, po dobytí a vyrabovaní Jeruzalema, ho nasledoval aj tamojší patriarcha Simeon. Na ich miesto si križiaci dosadili latinských biskupov. Križiacke panstvo na Blízkom Východe netrvalo dlho, koncom 12. storočia začali seldžuckí Turci znovu dobíjať sväté miesta. Sultáni potom povolili patriarchom návrat do ich sídel.

          V polovici 13. storočia nastupuje vláda Mamelukov, ktorá pre miestnych kresťanov znamenala najkrvavejšie obdobie ich histórie. Skoro tri storočia boli plné perzekúcií a hromadného vyvražďovania kresťanov. V tomto období poklesol počet kresťanov, niektoré oblasti boli po masakrách prakticky vyľudnené, iné zislamizované. Ťažko odhadnúť počet mučeníkov a vyznavačov. V 14. storočí bolo sídlo patriarchátu prenesené do Damasku, keďže Antiochia upadla a zostalo z nej len malé mestečko. Zmiernenie pomerov nastalo až začlenením do Otomanskej ríše (1516-1918). Sultán sa snažil o centralizáciu všetkej moci v štáte do Konštantinopolu, ktorý premenoval na Istanbul. Od r. 1534 musel voľbu nového antiochijského patriarchu potvrdiť konštantinopolský patriarcha, ba často aj samotný výsledok voľby závisel od jeho rozhodnutia. V Alexandrijskom a Jeruzalemskom patriarcháte sa významnejšie cirkevné úrady dostávali do rúk Grékom, Antiochia si udržala aspoň určitú cirkevnú nezávislosť.

          V 17. storočí začali na Blízkom Východe jezuiti i ďalšie rehole vyvíjať aktivity, ktoré viedli k únii s Rímskou cirkvou. Melchiti po jednote vždy túžili a dodnes sú na čele ekumenických aktivít. Táto túžba rástla, no určitou prekážkou boli Turci i konštantinopolská cirkev. 5. augusta 1724 zomrel patriarcha Atanáz III. Deblas, ktorý za svojho nástupcu označil istého cyperského mnícha Silvestra; 27. septembra ho konštantinopolský patriarcha vysvätil a uviedol do úradu. Ale traja prokatolícky orientovaní biskupi týždeň predtým – 20. septembra – zvolili a ustanovili iného patriarchu, ktorý prijal meno Cyril VI. Až po piatich rokoch ho pápež Benedikt XIII. uznal za patriarchu a až v roku 1744 mu poslal palium na znak cirkevného spoločenstva. Turecká moc uznávala za patriarchu Silvestra a snažila sa vzniknutú nejednotu buď potlačiť alebo z nej finančne a mocensky ťažila. Sídlo gréckokatolíckeho patriarchu preto ihneď presunuli do Libanonu, do monastiera svätého Spasiteľa neďaleko starobylého mesta Sidon. Kým nekatolícka vetva bola pod vplyvom Konštantinopolu a Turkov, arabské obyvateľstvo s protitureckou náladou sa hlásilo ku katolíckej vetve. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo gréckokatolícka cirkev prežila najmä v horách, kde bola kontrola štátom minimálna. Mnohí gréckokatolíci sa začali sťahovať do Palestíny a ešte viac do Egypta, najmä potom, čo sa Egypt začiatkom 19. storočia vzbúril proti tureckej nadvláde. Až v roku 1848 otomanská vláda legalizovala existenciu melchitskej gréckokatolíckej cirkvi a sídlo patriarchu sa mohlo vrátiť do Damasku.

          Tu by sme sa ešte raz mali zastaviť pri termíne melchiti. Kým do polovice 18. storočia sa používa na označenie všetkých kresťanov v Antiochijskom, Alexandrijskom a Jeruzalemskom patriarcháte, ktorí uznávali Chalkedónsky snem (teda boli pravoverní, ortodoxní), v neskoršom období sa už používa len na označenie katolíkov byzantsko-melchitského obradu. Dnes teda, keď hovoríme o melchitskej cirkvi, myslíme na gréckokatolíkov na Blízkom Východe, ak hovoríme o melchitoch v 10. storočí, myslíme na všetkých kresťanov na Blízkom Východe a v Egypte, ktorí prijali Chalkedón a neskôr aj byzantský obrad.

          V 19. storočí dobrotivý Boh obdaril melchitskú cirkev dvoma veľkými osobnosťami na patriarchálnom stolci. Maximos III. Mazlum (patr. 1833-1855) sa zaslúžil o to, že sultán legalizoval melchitskú cirkev a priznal jej svetskú i cirkevnú nezávislosť. Vďaka jeho úsiliu sa dovŕšili práce na vytvorení partikulárneho kanonického práva. Rozvinul pastoračnú starostlivosť o melchitov, ktorí ušli do Egypta a Svätej zeme, a ustanovil im prvých biskupov.

          V roku 1864 bol na Antiochijský apoštolský stolec uvedený Gregor II. Jussef Sajur, snáď najväčšia osobnosť v dejinách melchitskej cirkvi. Za 33 rokov vynaložil veľa úsilia o znovuzjednotenie cirkvi. Uvedomoval si, že je nevyhnutné zachovávať a očistiť obrady a tradície východných cirkví, čo podnietilo aj jeho vystúpenie na I. vatikánskom sneme v diskusii s rímskym pápežom Piom IX. Vo svojom vystúpení obhajoval práva východných patriarchov a dožadoval sa rešpektovania starobylých kánonov v ich prospech v oblasti cirkevnej jurisdikcie, tak ako to bolo v prvom tisícročí. Zriadil patriarchálne kolégiá v Bejrúte a Damasku, obnovil seminár v Ain-Traz, no najmä zriadil seminár sv. Anny v Jeruzaleme (r. 1882), ktorý bol až do r. 1967 hlavným seminárom a dôležitým duchovným strediskom melchitskej cirkvi. To bolo dôležité aj v súvislosti s protestantizmom, ktorý začal prenikať do týchto oblastí. Myšlienky patriarchu Gregora II. Jussefa ovplyvnili aj encykliku Orientalium dignitas, v ktorej pápež Lev XIII. vyhlásil všetky obrady za rovnako dobré a úctyhodné a nariadil úctu k právam patriarchov a východnej kánonickej disciplíne. Tým zavrhol tézu o prednosti latinského obradu, ktorou sa vo svojej namyslenosti riadili aj mnohí latinskí misionári na Blízkom Východe. Táto téza spôsobila v 18. a 19. storočí melchitskej cirkvi veľkú škodu v podobe latinizácie liturgie, teológie a spirituality. Neraz dokonca veriaci opúšťali svoju cirkev, vzdávali sa vlastných tradícií a prechádzali do západného obradu.

          Veľmi významným a aktívnym účastníkom II. vatikánskeho koncilu bol patriarcha Maximos IV. Saigh (patr. 1947-1967), ktorý na koncile reprezentoval nielen svoju cirkev, ale často hovoril aj v záujme “neprítomného brata” – pravoslávnej cirkvi. Apeloval na väčšiu otvorenosť a akceptovanie tradícií východných cirkví, najmä v oblasti ekleziológie. Boli to teológovia melchitskej cirkvi, ktorí výrazne ovplyvnili najmä dekréty o ekumenizme (Unitatis redintegratio) a o východných katolíckych cirkvách (Orientalium ecclesiarum). Tu sa žiada ešte spomenúť meno arcibiskupa Eliasa Zoghbyho, ktorý až dodnes stojí na čele ekumenických aktivít melchitských gréckokatolíkov.

          22. novembra 1967 bol na antiochijský apoštolský stolec ustanovený Maximos V. Hakim. Narodil sa v roku 1908 v Egypte, teológiu vyštudoval v Jeruzaleme, kde bol aj r. 1930 vysvätený na kňaza. Jeho svätiteľom bol neskorší patriarcha Maximos IV. (vtedy ešte arcibiskup mesta Týrus). Úspešne viedol patriarchálne kolégium v Káhire a založil významnú teologickú revue Le Lien (Puto). V roku 1943 bol vysvätený na arcibiskupa Akry, Haify, Nazareta a celej Galiley.

          V r. 1948 bol vyhlásený nezávislý židovský štát Izrael, čo malo za následok viac ako rok trvajúci vojnový konflikt s okolitými arabskými štátmi. Z územia Palestíny v tom čase utieklo viac ako milión Arabov, najmä do Libanonu. Maximos V., vtedy ešte arcibiskup, bol jedným z prvých, ktorí zorganizovali humanitárnu pomoc pre utečencov. Pomoc sa preukazovala všetkým bez rozdielu náboženskej príslušnosti. Druhé bolestivé krviprelievanie v roku 1967 (tzv. Šesťdňová vojna) vyhnalo z domovov ďalších asi 600 tisíc palestínskych Arabov, tak kresťanov ako moslimov. Ich útočiskom sa čoraz častejšie stávali nielen okolité arabské štáty, ale aj Južná a Severná Amerika, Austrália a západná Európa. Okrem toho kresťania v silne islamských krajinách často nenachádzali slobodu pre prežívanie svojej viery, čo ešte umocnilo ich migráciu. A tak paradoxne žije dnes v diaspore viac melchitských gréckokatolíkov ako na Blízkom Východe, najviac ich je Brazílii (podľa niektorých štatistík až milión), v USA, Argentíne, Venezuele, Austrálii a Kanade. Práve patriarcha Maximos V. kládol veľký dôraz na pastoráciu veriacich v diaspore, zriadil pre nich viacero biskupstiev po celom svete. Na Blízkom Východe žije cez šesťstotisíc gréckokatolíkov, väčšina z nich v Libanone; je to druhé najväčšie katolícke spoločenstvo v tejto oblasti (po maronitoch). Vo Svätej zemi je to dokonca najsilnejšia kresťanská komunita, no nedoriešená územná a politická otázka Palestínskeho štátu a pokračujúce nepokoje často vedú k tomu, že kresťania krajinu opúšťajú.

          V roku 1995 rozbehli gréckokatolíci v antiochijskom patriarcháte veľkú ekumenickú iniciatívu na znovuzjednotenie s gréckopravoslávnym patriarchátom. Pravoslávni na túto iniciatívu zareagovali pozitívne a dnes sú tieto dve cirkvi nepochybne na čele podobných snažení. Obnovenie jednoty si stanovil za jednu z osobných priorít aj patriarcha Gregor III. Laham, ktorý bol zvolený a ustanovený 29. novembra minulého roku. Na Antiochijský apoštolský stolec nastúpil po Maximovi V. Hakimovi, ktorý vykonával túto službu plných 33 rokov. Vtedy 92-ročný Maximos bol od februára 2000 vážne chorý, preto 17. októbra 2000 rezignoval na svoj úrad. Synoda biskupov patriarchálnej cirkvi prijala jeho rezignáciu na zvláštnom zasadaní dňa 22. novembra a dátum voľby nového patriarchu stanovila na 27. novembra.

          Na volebnej synode v Rabweh (Libanon) sa zišlo 29 melchitských biskupov, dvanásti z Libanonu, siedmi zo Sýrie, traja zo Svätej zeme, dvaja z Kanady a po jednom z Egypta, Brazílie, Venezuely a Spojených štátov. Z tohto počtu sú až siedmi emeritnými biskupmi (t. j. mimo činnej služby), avšak aj oni majú plné právo voliť a byť volení bez ohľadu na vek (na rozdiel od napr. kardinálskeho kolégia). Táto starobylá právna klauzula je dokladom veľkej úcty a vážnosti východných cirkví voči múdrosti vysokého veku. Štyria biskupi sa voľby nemohli zúčastniť.

          Otcovia synody zvolili 29. novembra 2000 (po dvoch dňoch) za patriarchu jeruzalemského arcibiskupa Luftiho Lahama, ktorý si podľa dávnej tradície vybral nové meno Gregorios (Gregor) III. Slávnostné uvedenie do úradu sa uskutočnilo hneď v ten istý deň. Od tohto dňa nosí Gregor III. Laham titul patriarcha Antiochie a celého Východu. Otcovia synody o voľbe ihneď informovali rímskeho pápeža Jána Pavla II. a ostatných katolíckych patriarchov. Ten 5. decembra potvrdil cirkevné spoločenstvo medzi obidvoma cirkvami v liste adresovanom novému patriarchovi. Prax potvrdenia cirkevného spoločenstva po ustanovení nového patriarchu, ktorá pochádza ešte z prvých storočí, znovu zaviedol nový Kódex kánonov východných cirkví z roku 1990. Gregor III. je jedným z prvých patriarchov, ktorí takýmto spôsobom deklarovali svoju katolicitu (predtým bolo zvykom, že rímsky pápež poslal novozvolenému palium). Meno Gregor, čo v gréčtine znamená bdelý, bdejúci, si novozvolený patriarcha vybral podľa svojho veľkého predchodcu Gregora II. Jussefa (1864 – 1897).

  Krátky životopis patriarchu Gregora III. Lahama

          Narodil sa v roku 1933 v dedinke Daraja neďaleko Damasku, hlavného mesta Sýrie. Daraja je podľa tradície miestom, kde sa svätému Pavlovi zjavil Kristus a povolal ho do apoštolskej služby (Sk 9, 1-9). Pri krste dostal meno Lufti. V roku 1943 vstúpil do malého seminára pri monastieri svätého Spasiteľa v Saide (v južnom Libanone). V roku 1949 zložil prvé sľuby a v roku 1954 večné sľuby v tomto monastieri, ktorého život sa riadi regulou sv. Bazila Veľkého. Po absolvovaní filozofických a teologických štúdií v seminári svätého Spasiteľa ho predstavení r. 1956 poslali do Ríma, aby pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte, kde r. 1961 získal doktorát z východnej teológie. Medzitým bol vysvätený na kňaza 15. februára 1959 v monastieri Grottaferrata pri Ríme, kde žijú mnísi byzantského bradu.

          Po návrate do Libanonu zastával funkciu rektora vo veľkom seminári sv. Spasiteľa, kde prednášal teológiu a liturgiku, okrem toho prednášal aj na Univerzite Svätého Ducha v Kasliku (neďaleko Bejrútu). V roku 1962 založil ekumenickú revue Al-Wahadat (Jednota vo viere), prvý ekumenický časopis v arabčine. Synoda melchitskej gréckokatolíckej cirkvi ho vymenovala za tajomníka ekumenickej komisie i liturgickej komisie patriarchátu. Vďaka jeho úsiliu sa v r. 1972 v Bejrúte konal spoločný liturgický kongres gréckokatolíckej a gréckopravoslávnej cirkvi. Bol členom Asociácie teologických inštitútov na Blízkom Východe, mnoho cestoval a prednášal na rôznych konferenciách po celom svete.

          Významné sú tiež jeho sociálne aktivity v Sýrii, Libanone, i Svätej zemi. V roku 1966 sa podieľal na zriadení “Domu Prozreteľnosti” v Salkijeh v Libanone. Toto polyfunkčné centrum zahŕňa sirotinec pre sto chlapcov, technickú školu a stredisko, ktoré usmerňuje mládež pri aktivitách vo farnostiach a v sociálnej sfére. V roku 1971 pripravil projekt Centra pre náboženské vzdelávanie dospelých. Pán požehnal aj túto aktivitu o. Luftiho – viac ako 20 frekventantov centra sa rozhodlo pre kňazskú službu.

          Potom, čo v roku 1974 uväznila izraelská polícia arcibiskupa Hilariona Capucciho, bol poslaný do Jeruzalema ako patriarchálny vikár. Postaral sa o rekonštrukciu budovy patriarchátu a pútnického hotela, katedrálu vzkriesenia dal vymaľovať freskami. Tu zriadil aj centrum a knižnicu pre štúdium východných cirkví. V roku 1977 založil nadáciu na podporu chudobných študentov. 9. septembra 1981 ho svätá synoda zvolila za arcibiskupa a 27. novembra prijal chirotóniu z rúk patriarchu Maxima V. a ďalších dvoch arcibiskupov. V tom istom roku zorganizoval projekt na výstavbu bytov pre chudobné rodiny. Založil niekoľko cirkevných škôl a zdravotných stredísk.

          V roku 1986 bol určený za predsedu patriarchálnej liturgickej komisie. Pod jeho vedením vyšli v arabčine 4 zväzky antologiona (časoslov + zborník) a liturgikon. Z jeho ďalšej publikačnej činnosti treba spomenúť Úvod do duchovného života v byzantskom obradeMelchitská gréckokatolícka cirkev na II. vatikánskom koncileÚvod do bohoslužieb a ich symbolov vo východnej cirkvi a homiletickú zbierku Hlas pastiera. Jeho horlivosť sa prejavila naposledy tým, že v júni jubilejného roku 2000 pozval na stretnutie do Jeruzalema všetkých gréckokatolíckych arcibiskupov z celého sveta, aby sa spoločne zaoberali problémami svojich cirkví.

          Patriarcha Gregor III. Laham nie je neznámy ani slovenským gréckokatolíkom, mnohí sa s ním stretli počas svojho putovania po Svätej zemi. Stretnutia s našimi pútnikmi boli vždy veľmi srdečné.

  Prosba o modlitbu

          Cesta, ktorou Pán viedol v histórii melchitskú cirkev, nebola veru ľahká. Tento strmý a kľukatý chodníček je lemovaný hrobmi premnohých mučeníkov a vyznavačov. Jej poslanie bolo a je prorocké – hlásať a uskutočňovať jednotu východných a západných kresťanov, byť svedectvom pokoja, lásky a odpustenia na miestach, kde zbrane neutíchajú, sprítomňovať Krista na miestach, kde kresťania tvoria často úplnú menšinu. Prežila obdobie silnej latinizácie, a tak si vie možno lepšie vážiť svoju vlastnú identitu. Prežila viacero rozdelení, a preto silnejšie chápe potrebu jednoty. V mnohom nám môže byť vzorom a zároveň výzvou zamyslieť sa nad sebou, či naše spory nie sú malicherné a bezvýznamné. Môže nás naučiť vážiť si podmienky, v ktorých naša cirkev existuje. A zároveň nás môže povzbudiť k modlitbe za bratov – gréckokatolíkov, ktorí žijú v neporovnateľne ťažších podmienkach.

 • Východné cirkvi zjednotené s Rímom

     Pomenovanie “zjednotený”* a “únia” môžu byť aplikované na veľmi rôznorodé veci. Vo väčšine pojednaní, ktoré sa týkajú východných cirkví zjednotených s Rímom, zostáva táto skutočnosť nepovšimnutá. Preto sa v religionistických výkladoch o zjednotených cirkvách hovorí veľa “od veci”. Na základe nepríjemných udalostí v dejinách niektorých cirkví a krajín vyčítajú niektorí všetkým úniám nekresťanský uniatizmus, zatiaľ čo iní vidia v snahe o úniu konanie, ktoré vychádza z evanjelia, pretože “unio” znamená “jednota” a neodkladnou povinnosťou cirkvi je dbať o jednotu. Žiaľ, mnohí si mylne myslia, že vždy, keď je snaha o úniu, prípadne keď bola únia už dosiahnutá, sa stane to, čo oni sami spájajú s týmto pojmom.

  Príklady rôzneho ponímania “zjednotenia” v dejinách cirkvi

          1. Yves Congar v spise “Rozhárané kresťanstvo” poznamenáva, že Rím a Konštantínopol boli v prvých storočiach, v ktorých bolo slávených 7 spoločných latinských a gréckych koncilov, v schizme {rozdelení} viac ako 200 rokov. Sporné otázky dali vždy do poriadku prostredníctvom vyjednávania a našli cestu k zjednoteniu.

          2. Keď bola za vlády cisára Justiniána (527 – 565) porazená Vandalská ríša, starala sa armáda o to, aby bola nenicejská cirkev Vandalov zjednotená s vtedajšou latinskou a gréckou katolíckou cirkvou. Aj cisár Maurikios (582 – 602) a Heraklios (610 – 641) využívali pri víťaznom vpáde do oblastí obsadených Peržanmi vojenskú silu, aby prinútili tamojších Sýrčanov a Arménov k zjednoteniu s cirkvou Rímskej ríše.

          3. V španielskej Západogótskej ríši sa na 3. synode v Tolede prostredníctvom slobodnej diskusie zjednotila cirkev gótskej hornej vrstvy, ktorá zostala od dní veľkého misionára biskupa Wulfilu ariánskou, s katolíckou cirkvou rímskych poddaných. Toto bol jediný prípad v cirkevných dejinách, že cirkev po odmietaní teológie ekumenických koncilov, trvajúcom celé storočia, našla cestu k zjednoteniu s katolíckou cirkvou v slobodnej zhode.

          4. Keď križiaci prenikli na Východ, bola pre nich cirkevná jednota rovnako dôležitá ako oslobodenie svätých miest Palestíny. Zdalo sa im, že na dosiahnutie jednoty stačí, keď budú pre latinských a miestnych {domorodých} kresťanov zastávať úrad spoloční biskupi. Niekde si križiaci spočiatku podriadili miestnych gréckych hierarchov, ale čoskoro začali dosadzovať latinských biskupov z vlastných radov, ktorí zastávali úrad aj pre domorodých kresťanov. Keď začali grécki biskupi, ak teda ešte nejakí boli, patriť do spoločnej synody s latinskými a keď sa Gréci začali zúčastňovať na sviatostnom živote latinských katolíkov, mohli považovať úniu už za vytvorenú. Podľa IV. lateránskeho koncilu (1214) by bolo zjednotenie cirkvi skutočne uskutočnené, ak by latiníci všade pôsobili ako biskupi a všetci grécki biskupi by im boli podriadení ako vikárski biskupi. Tento druh zjednotenia sa v dobových textoch nazýval “Reductio Graecorum in oboendientiam” (návratenie Grékov k poslušnosti). V kolóniách Benátskej republiky zostalo po stáročia pri tomto druhu únie.

          5. Na Florentskom koncile bola v roku 1439 vyhlásená únia, v ktorej mali byť latinské a grécke cirkvi a ich biskupi opäť zrovnoprávnené ako za čias siedmych ekumenických koncilov. Avšak k vytvoreniu tejto únie nedošlo.

          S Maronitmi bola vytvorená únia podľa tohoto modelu už dlho pred Florentským koncilom, ešte v čase križiackych výprav. Maroniti žili v Libanone ako kresťanský ostrov v islamskom mori a neboli v spoločenstve so žiadnou inou kresťanskou cirkvou. Križiakom sa nepodarilo rozšíriť svoju moc až do ich vlasti, preto neboli schopní donútiť ich k poslušnosti voči Rímskej cirkvi. Ale Maroniti vytvorili jednotu s Rímom sami od seba. Celé ich spoločenstvo na čele s patriarchom uzavrelo úniou s Rímskou cirkvou a vytrvalo v nej až do dnešného dňa.

          6. V roku 1595 si synoda Kyjevskej metropolie vyprosila úniu s rímskou cirkvou, a to takú úniu, o akú sa usilovali vo Florencii. Kyjevská metropolia patrila vtedy Poľsku a zahŕňala najväčšiu časť východoslovanských osídlených oblastí. V tom čase sa zdalo, že Poľsko sa stane úplne kalvínskym. Biskupi kyjevskej synody chceli skrze úniu dosiahnuť pomoc skúsenej sesterskej latinskej cirkvi pri odvracaní protestantizmu. Úniu, ktorú si vyprosili, chápali ako prijatie sviatostného spoločenstva ich metropolie, ktorá mala zostať autonómnou cirkvou, s latinskou cirkvou, ktorá bola v Poľsku štátnou cirkvou a mala poskytovať partnerskú podporu. Na jej duchovnom spoločenstve s Konštantínopolským, Alexandrijským, Antiochijským, Jeruzalemským a Moskovským patriarchátom to nemalo nič zmeniť. Zo svedectiev biskupov vyplýva, že to považovali za možné, pretože Gréci a Rimania vo Florencii konštatovali, že vo viere latinskej a gréckej cirkvi neexistuje rozdiel.

          Pápež Klement VIII. (1592 – 1605), ktorý 23.12.1595 povolil úniu, mal však o nej inú predstavu, a to sa stalo osudným. Žiadosť Kyjeva o sviatostné spoločenstvo chápal ako prosbu o začlenenie Rusínov do Rímskej cirkvi, pričom by sa podriadili pastierskej starostlivosti pápeža tým istým spôsobom, ako mu podliehajú aj latinské diecézy, pre ktoré je nielen pápežom, ale aj patriarchom. S týmto konceptom únie sa nedala zjednotiť ani autonómia Kyjevskej cirkvi ako samostatnej metropolie, ani ďalšie trvanie jej spoločenstva s cirkvami, ktoré boli s Rímskou cirkvou v schizme.

          Mnohí východní Slovania, ktorí pôvodne podporovali žiadosť o jednotu s Rímskou cirkvou, prešli do opozície voči únii kvôli rozdielu medzi tým, čo žiadali, a tým, čo z toho urobili v Ríme. Keď v 1596 schválila v Breste synoda podmienky únie, ktoré Klement VIII. nariadil, zasadala v tom istom meste zároveň protisynoda, ktorá takto chápanú úniu zavrhla. Kvôli rôznemu chápaniu toho, čo sa zamýšľalo urobiť, vznikol z pokusu o úniu rozkol Kyjevskej metropolie na zjednotených veriacich a na tých, ktorí zostali pravoslávni.

          7. Uskoti, t.j. kresťania byzantskej cirkevnej tradície, prešli z Turecka do Rakúska. Vzhľadom na neustále boje s tureckými potulnými vojskami oceňovali rakúske úrady bojovú udatnosť prisťahovalcov, usídlili ich v pohraničí a tolerovali ich náboženský život, ktorí chceli Uskoti viesť podľa vlastných tradícií so zreteľom na ich miestneho patriarchu v Peći.** Vzniklo nové biskupstvo s centrom v kláštore Marča.

          Majetkové pomery v osídlenej oblasti viedli k úzkym hospodárskym vzťahom biskupov z Marče ku chorvátskej cirkvi. Čoskoro s ňou diecéza v Marči vytvorila duchovné spoločenstvo a jej sprostredkovaním aj spoločenstvo s Rímskou cirkvou. V mnohých svedectvách, i prostredníctvom vyznania viery pri nástupe biskupov do úradu, sa cirkev v Marči preukázala ako zjednotená s katolíkmi. Avšak toto po mnohé storočia ešte neznamenalo rozchod s Pećom. Biskupstvo Marča malo sprvu spoločenstvo aj s pápežom aj s pećským srbským patriarchom.

          8. V 17. storočí mali kalvínske sedmohradské kniežatá v úmysle vytvoriť silný sedmohradský štát s reformovaným štátnym náboženstvom. Usilovali sa viesť východných kresťanov ich krajiny ku kalvinizmu a k osvojeniu si maďarčiny. Rusíni v tej časti Horného Uhorska, ktorá síce podľa vyslanectva susedila so Sedmohradskom, ale tiež s mocenskou oblasťou Habsburgovcov, a preto bola ovplyvňovaná Rakúskom, sa s pomocou rakúskych katolíkov snažili približne v polovici storočia uniknúť tlaku kalvinizácie. Vytvorili sviatostné spoločenstvo s rakúskymi katolíkmi.

          Keď o pár rokov po uzatvorení únie biskup zomrel, zvolila väčšina eparchiálnych klerikov zjednoteného kňaza Petra Parfenija za jeho nástupcu. Sedmohradský biskup sa naproti tomu pokúšal s pomocou menšiny kléru presadiť kandidáta, ktorí sa prikláňal ku kalvinizmu. Iba skutočnosť, že biskup Simion Stefan z Alba Julie (ktorý v žiadnom prípade nebol zjednotený s Rímom) neodkladne vysvätil kandidáta väčšiny,1 zabezpečila Petrovi Parfenijovi nástup do úradu a to zachránilo úniu.

          Vtedajší prímas Uhorska Juraj Lippay označoval za daných okolností vysviacku zjednoteného biskupa nezjednoteným doslovne ako správnu, prihovoril sa v Ríme za novovysväteného biskupa, aby bol oslobodený od všetkých cirkevných cenzúr a dosvedčil, že svätiaci biskup vedel o zjednotenosti sväteného kandidáta. Svätiaci biskup Simion udal v dokumente o svätení, ktorý vystavil pre Petra Parfenija, výslovne ako dôvod pre svätenie to, že kandidát predložil doklad, z ktorého vyplývalo, že ho prímas uhorských latinských katolíkov poveril duchovnou starostlivosťou Rusínov v Hornom Uhorsku.

          9. Keď sa Rakúsko po veľkom tureckom nebezpečí v 1683 začalo rozpínať na juhovýchod, dostali sa v Sedmohradsku rumunskí kresťania s východnou tradíciou pod rakúsku nadvládu. Jezuitskí pátri, ktorí prišli do Sedmohradska ako poľní duchovní rakúskej armády, obdržali príkaz, aby nadviazali spojenie s Rumunmi a pozvali ich k únii s Rímskou cirkvou. Museli splniť duchovnú a zároveň sociálno-politickú úlohu.

          Ich duchovnou úlohou bolo pohnúť Rumunov k tomu, aby pripravili podmienky pre úniu. Podľa rímskych inštrukcií pre jezuitov spočívali tieto podmienky v súhlase s teologickým dohovorom Florentského koncilu: filioque, ich náuka o očistci a bežné používanie nekvaseného chleba pri slávení eucharistie nemali byť zavrhnuté a výsady rímskej stolice mali byť uznané. Boli kladené iba tieto požiadavky; v ostatných veciach mali vyzývať Rumunov k vernému zachovávaniu východných zvykov.

          Prebratím sociálno-politickej úlohy mali byť jezuiti okrem toho zo svetského hľadiska nápomocní Rumunom aj Habsburgovcom. Rumuni v Sedmohradsku stratili práva, neboli akceptovaní ako národ a ich cirkev nebola uznaná ako náboženstvo krajiny. Pre rod Habsburgovcov bolo problémom, že katolícka cirkev v Sedmohradsku bola bezvýznamná a že väčšina tamojších vplyvných vrstiev a príslušníkov uznaných národov bola protestantská. Preto ponúkla vláda Rumunom pre prípad únie plné práva rakúskych katolíkov.2 Doterajšie znevýhodnenie Rumunov malo byť pri uzavretí únie ukončené a katolícka štátna cirkev by sa vďaka početným sedmohradským Rumunom mala stať najväčšou cirkvou krajiny.

          Z viacerých dôvodov mali rozhovory o únii zložitý priebeh. Privilegované stavy Sedmohradska sa vzpierali, pretože videli, že sociálnym vzostupom Rumunov sú ich výsady ohrozené. Vyskytli sa aj cirkevné ťažkosti, pretože kardinál Kollonitz, ktorý mal vo svojom postavení prímasa podniknúť posledný krok, sa nedržal bodov, ktoré boli stanovené v rímskych dokumentoch jezuitských pátrov. Namiesto toho, aby požadoval od rumunského biskupa iba súhlas k dohode Florentského koncilu, ako to bolo naplánované, vyžadoval tridentské vyznanie viery. Okrem toho spochybnil ekleziálnu vážnosť sedmohradskej rumunskej cirkvi a prikročil k opätovnej podmienečnej vysviacke (sub conditione) rumunského biskupa nakloneného únii.

          Opätovná vysviacka odpudila mnohých sedmohradských Rumunov od únie. Tak ako pri Brestskej únii v Poľsko-Litovsku, došlo aj v Sedmohradsku k pravoslávnej opozícii voči únii kvôli rozdielu medzi tým, o čo sa usilovali na začiatku a na konci rokovaní. Rumunská cirkev Sedmohradska sa rozštiepila. Z plánovanej únie celej sedmohradskej cirkvi s Rímom, o ktorú sa jezuiti snažili, sa stalo prijatie biskupa Atanasia a jeho prívržencov do arcidiecézy protireformačne zameraného uhorského prímasa. Netrvalo dlho a sedmohradskí Rumuni, ktorí neboli naklonení únii, vytvorili akúsi proticirkev.

          10. Keď Portugalsko v 16. storočí vybudovalo v “Novom svete” koloniálnu ríšu, narazilo v Južnej Indii a v Etiópii na prastarý domorodý cirkevný život, ktorý sa od základov odlišoval od toho, čo bolo bežné v Európe, pretože nikdy nebol ovplyvňovaný teologickým, liturgickým a cirkevnoprávnym rozvojom latinského Západu. Žiadny portugalský klerik nebol pripravený porozumieť cirkevným zvykom indických Tomášových kresťanov alebo Etiópčanov. Pretože sa nevedelo, že archaické formulácie učenia musia byť chápané v kontexte teologického myslenia, ktoré boli vtedajšiemu západu neznáme, považovali sa za heretické. To, čo nemalo v bohoslužobnom živote západu žiaden ekvivalent, sa vyčítalo ako povera a keď neexistoval v indickom alebo etiópskom dedičstve žiaden vhodný ekvivalent pre nejaký prvok latinského obradu, objavovali sa sťažnosti na jeho nedostatky. Až keď by Portugalci uznali, že okrem západnej tradície môžu v jednej Kristovej cirkvi existovať aj iné tradičné spôsoby ako byť kresťanom, boli by schopní uznať osobitosť cirkvi, ktorú objavili. Avšak toto nebolo pre latinských katolíkov 17. storočia možné. Mysleli si, že svoju vlastnú cirkevnú tradíciu môžu chápať ako mieru pravovernosti a obľúbenosti u Boha pre cirkev na celom svete. Hoci považovali náuku Tomášových kresťanov a Etiópčanov za heretickú a ich cirkevné zvyky za “skazené”, vnímali ich ako “zjednotených” a nechali klerikov z ich radov pôsobiť ako biskupov.

          11. Od polovice 16. storočia došlo v Osmanskej ríši k mnohonásobným spojeniam medzi Rímom a gréckymi cirkvami. Rozšírili sa a viedli k tomu, že jednotliví hierarchovia, teológovia alebo vplyvné osobnosti vytvorili individuálne alebo len pro foro interno (v rozhodnutí, ktoré malo platnosť len pre oblasť svedomia a verejnosti zostalo skryté) úniu s Rímskym stolcom, avšak pro foro externo (na verejnosti) zostali vedúcimi osobnosťami ich doterajšej (s Rímom nezjednotenej) cirkvi. Iní vysokí grécki hodnostári, ktorí sa sami nikdy neprihlásili k únii, povyšovali do vplyvných cirkevných úradov klerikov, o ktorých veľmi dobre vedeli, že sa vyhlásili za zjednotených s Rímom.

          Tieto prípady boli také časté, že ich nemohli odbiť ako bezvýznamné výnimky. Iba preto mohli byť také početné, lebo v Ríme sa ešte stále považovalo za ekleziologicky zastupiteľné, že klerici a veriaci z východu a západu si navzájom poskytovali sviatostné spoločenstvo*** bez toho, aby sa pri tom títo únii naklonení klerici podriadili pastierskej starostlivosti rímskeho biskupa. Vysoko postavení predstavitelia gréckych cirkví pokladali snahy o sviatostné spoločenstvo medzi rozdelenými cirkvami za primerané “prvotiny” na ceste (k jednote). Zjavne sa neobávali (na rozdiel od ich dnešných nasledovníkov), že by to znamenalo rozkol cirkvi, keď niektorí klerici a veriaci uskutočňujú to, čo je možné ešte pred tým, ako by došlo k celkovej únii ich cirkvi s latinskou cirkvou.

          12. Východosýrska cirkev priniesla evanjelium v 6. a 7. storočí a potom opätovne v 13. storočí do Ázie. Čína, Stredná Ázia a Kórea a možno i Japonsko a Indonézia boli evanjelizované.3 Avšak dobyvateľské výpravy mongolského kniežaťa Timura Lenka v 14. storočí znamenali rozklad cirkvi a to, čo potom zostalo z niekedy prekvitajúcej cirkvi, bolo sotva viac ako kmeňové kniežatstvo, v ktorom úrad patriarchu prechádzal vždy zo strýka na synovca.

          Keď sa začala prejavovať nespokojnosť s dedičným preberaním úradu, zhromaždenie duchovných a vplyvných osobností nástojilo na reformách. Zvolilo si novú hlavu cirkvi, ktorá nepochádzala z patriarchovej rodiny. Aby dosiahli jeho vysviacku a dosadenie do úradu, pripomenuli tradičné starosýrske pravidlo, podľa ktorého sa mohli obrátiť na “západných biskupov”, keď bola potrebná pomoc pri riešení určitého problému. Keď voľakedy vzniklo toto pravidlo, žili všetci biskupi, ktorých eparchie ležali západne od východosýrskej cirkvi v Rímskej ríši. Preto sa v tradičnom jazyku Východosýrčanov nazývali aj “biskupi z Ríma”. Zhromaždenie z 1552 zle pochopilo toto pomenovanie a poslalo zvoleného patriarchu do mesta Rím. Zložil tu svoje vyznanie viery a odvtedy bol akceptovaný so svojou cirkvou ako zjednotený, bol vysvätený na patriarchu a dosadený do úradu.4

          V tomto čase neboli v Moskve, kde v 1552 zasadalo zhromaždenie, ani inde v Mezopotámii západní misionári, ktorí by mohli zapracovať na únii. V Ríme si taktiež neboli na čistom o skutočných pomeroch vo vlasti kandidáta. Nevedelo sa, že trón patriarchu nebol vôbec uprázdnený. Preto sa tiež netušilo, že dobre myslená pomoc, ktorá bola poskytnutá východosýrskej cirkvi, viedla v skutočnosti nevyhnutne k jej rozštiepeniu na dva patriarcháty.

          13. V 18. storočí nastal výrazný obrat. Jednotliví teológovia – medzi nimi aj Klement VIII. a kardinál Kollonitz, ktorí povolili Rusínom resp. sedmohradským Rumunom úniu, mali už predtým skutočne negatívnu mienku o všetkých “heretikoch a schizmatikoch”. Ale cirkvi ako celok zostali presvedčené, že aj schizmatici patria do svätej cirkvi. Obidve strany si mysleli, že ich vlastné spoločenstvo zachováva cirkevnú čistotu, kým tá druhá strana poškvrnila svätú pravdu resp. cirkevné tradície pozemskými nedostatkami. Preto sa od nej požadovalo, aby odstránila všetky chyby, aby bola hodná znovuzjednotenia. Avšak aj to “poškvrnené” spoločenstvo bolo uznávané ako Kristova cirkev; nespochybňovalo sa, že aj ono vedie svojich veriacich k večnej spáse.

          Ale v prvej tretine 18. storočia sa na katolíckej strane presadil názor, že ku Kristovej cirkvi nemôže patriť ten, kto nestojí pod správou Petrovho nasledovníka. Pochybovalo sa, či sú biskupi a kňazi, ktorí nepatria k Petrovmu stádu, splnomocnení k legitímnemu vysluhovaniu svätých sviatostí.5 Katolíci, ktorí sa hlásili k novému ponímaniu, považovali všetkých kresťanov, ktorí sa od nich oddelili, za stratené ovce, ktoré mali byť “privedené naspäť domov”, aby dosiahli večnú spásu. Prepukla horlivosť pri obracaní a všade, kde existovali orientálne cirkvi, snažili sa katolícki misionári vytvoriť okrem toho aj zjednotenú cirkev s tými istými zvykmi, aby povzbudili veriacich k prestupu na katolícku vieru – čiže podľa nich k zaisteniu si večnej spásy. Množstvo zjednotených cirkví nadobudlo v tomto čase charakter, vďaka ktorému im sesterské východné cirkvi nie neprávom vyčítali, že stoja v službách prozelytizmu. Keďže v Grécku nemá spoločenstvo zjednotených katolíkov svoj pôvod v uzavretí únie, ale vzniklo skrze “obrátenia”, ktoré napokon vyvrcholili vo vysviacke biskupa pre konvertitov, je prirodzené, že práve grécka strana najviac vyčítala, že únia znamená prozelytizmus. Je smutné, že v katolíckej cirkvi existovalo také chápanie, ktoré toto umožnilo. Avšak, aby bolo zadosťučinené spravodlivosti, treba uznať, že misionári pri presviedčaní východných veriacich počúvali svoje svedomie.

          Pravoslávna cirkev bola dotknutá spochybnením svojej cirkevnosti,**** ktoré bolo základom nového vystupovania katolíkov. Vo svojej reakcii išli grécki patriarchovia dokonca ešte ďalej. V 1775 vyhlásili sviatostné obrady katolíckej cirkvi za neplatné a katolíkov za nepokrstených. Tým sa pravoslávie začalo považovať za jedinú cirkev prinášajúce blaženosť a bojové línie sa ešte viac zatvrdili. Pravoslávne cirkvi síce neboli v nasledovnom čase schopné prinútiť väčší počet latinských katolíkov, aby sa stali zjednotenými s pravoslávnou cirkvou západného obradu.6 Avšak v 19. a 20. storočí sa snahy o privedenie uniátov {zjednotených} späť do pravoslávnej cirkvi stali početnými a účinnými a na mnohých miestach získali pravoslávni emigranti spomedzi katolíkov a protestantov nezanedbateľný počet konvertitov.

          Právo uniátskych katolíckych cirkví na existenciu bolo zo strany pravoslávnych prvýkrát záväzne uznané v Balmandskom vyhlásení pravoslávno-katolíckej komisie pre dialóg: “Čo sa týka katolíckych východných cirkví, je jasné, že majú ako súčasť katolíckeho spoločenstva právo existovať a jednať tak, ako to zodpovedá duchovným potrebám ich veriacich.” (čl. 3) Plný súhlas všetkých pravoslávnych cirkví s týmto vyhlásením ešte samozrejme chýba.

          14. Stalo sa zvykom hovoriť o uniátoch iba vtedy, keď si títo pri zjednotení s inou cirkvou ponechali dedičstvo ich predošlého cirkevného spoločenstva a tak sa odlišovali v zbožnosti od väčšiny svojich nových bratov vo viere. Oveľa častejšie sa však východní i západní kresťania vzdali svojho cirkevného dedičstva a prijali dedičstvo spoločenstva, ku ktorému sa pripojili. Potomkovia vrástli potom do úplne nového spoločenstva a na rozdiel od situácie pri vzniku uniátskej {zjednotenej} cirkvi upadli tieto prestupy do zabudnutia.

          V istom období boli takéto prestupy dosť početné, takže by sa mohli dať porovnať s uzavretím únie. Grécki patriarchovia vytvorili po dobytí Konštantínopolu zvláštny obrad prijatia, aby latinským veriacim uľahčili pripojenie sa k ich cirkvi. Boli úspešní, pretože v príslušných krajinách katolíci vymizli. Keď boli Chorváti počas osmanskej nadvlády bez duchovných pastierov, ujali sa ich srbskí biskupi. Tak mnohí z nich prešli do pravoslávnej cirkvi a k Srbom. Terajší latinský patriarchát Jeruzalema sa svojím pôvodom úplne podobá uniátskej cirkvi, pretože všetci jeho domorodí veriaci pochádzajú z niekdajších veriacich východnej cirkvi.

   

  Uniatizmus ako metódu hľadania jednoty treba zavrhúť,
  pretože odporuje spoločnej tradícii našich cirkví

          Tak je napísané v článku 2 Balamandského vyhlásenia pravoslávno-katolíckej komisie pre dialóg. Čo je uniatizmus? A ktorá metóda hľadania jednoty má byť uznaná ako zodpovedajúca spoločnej tradícii našich cirkví?

          Ako sme videli, vyskytli sa v tej epoche, ktorá bola pravoslávnymi a katolíkmi potvrdená ako obdobie spoločenstva, dlhé periódy schizmy. Tieto boli usporiadané v synodálnych procesoch, pri ktorých mohli obidve strany ako rovnocenní partneri prísť s tým, čo sa im zdalo dôležité. Spoločne sa hľadali riešenia sporných otázok a keď bolo ich úsilie úspešné, bola vyhlásená zhoda {zjednotenie}.***** Niektoré zjednotenia, o ktorých bola reč vyššie, sa dosiahli takýmto spôsobom. V niektorých prípadoch sa tiež chcelo postupovať takýmto spôsobom, avšak v priebehu jednaní bolo nanútené iné ponímanie.

          V iných prípadoch, keď bola jedna strana z vojenských, kultúrnych alebo iných sociálnych dôvodov “priebojnejšia” ako tá druhá, bola druhá strana “navrátená späť k poslušnosti”. Vandalom, Sýrčanom a Arménom nariadila cirkev vtedy ešte zjednotenej Rímskej ríše, keď cisár víťazil, jednoducho a bez rozhovorov teologický spôsob vyjadrovania svojich koncilov a v neskoršom čase cirkev Západu vystupovala {konala} presvedčená o “praestantia ritus latini” (prednostnom postavení latinského obradu).

          Hlavný dokument pre “praestantiu” «je konštitúcia “Etsi pastoralis” (Benedikta XIV.) z 26. mája 1742… V nej pápež zdôvodňuje praestantiu poukázaním na fakt, že latinský obrad je obradom svätej rímskej cirkvi, matky a učiteľky všetkých cirkví…. Keďže grécke obrady vznikli bez sústavnej kontroly (Svätého stolca) a počas schizmy sa celkovo vymanili spod kontroly Ríma, prejavoval voči nim Benedikt XIV. ako aj mnohí jeho predchodcovia určitú nedôveru a sklon objavovať v nich nebezpečnosť, nevhodnosť, skazenosť a škodlivosť. V konštitúcii “Allatae sunt” pápež hovorí: “Kedykoľvek musel Apoštolský stolec konštatovať, že do orientálnych cirkví prenikol nebezpečný alebo nevhodný rítus, odsúdil ho, zamietol a zakázal jeho používanie… Svätý stolec nikdy neprestal zakazovať Grékom jednotlivé obrady, aj keď boli už dlho používané, kedykoľvek zistil, že sú, alebo môžu byť zlé alebo škodlivé.” Prednostné postavenie (praestantia) latinského obradu (hlásané Benediktom XIV.) neznamená teda len čestnú prednosť, ale niečo skutočne lepšie a znamenitejšie.»7 Následkom toho sa z uniatských cirkví stávali spoločenstvá, pre ktoré bolo dôležitejšie horlivo napodobňovať rímsko-latinské zvyky, ako si zachovať samostatnosť.

          Druhý vatikánsky koncil vyhlásil, že takýto postoj robí katolícky a apoštolský charakter cirkvi otáznym. V dekréte o ekumenizme, článok 17, sa v súvislosti s autentickými (čiže Rímom nekontrolovanými) východnými tradíciami píše: “Tento svätý koncil vyhlasuje, že celé toto duchovné a liturgické, disciplinárne a teologické dedičstvo… patrí k plnej katolicite a apoštolskosti cirkvi.” Na konci vyjadruje svoju vďačnosť za to, že zjednotené cirkvi napriek mnohým rímskym útlakom, ktorými boli prinucované k prispôsobeniu sa latinskému dedičstvu, nechali v katolíckej cirkvi aspoň nejaké miesto pre rôznorodosť, ktorá musí byť zo strany ekleziológie požadovaná: “(Svätý koncil) vzdáva vďaky Bohu, že mnohí východní synovia katolíckej cirkvi, ktorí toto dedičstvo zachovávajú, ktorí si ho želajú žiť plnšie a čistejšie, už žijú teraz v plnom spoločenstve s bratmi, čo sa pridŕžajú západnej tradície.” Avšak kvôli uniatským obmedzeniam, ktoré boli uniátom {zjednoteným} nanútené, im musel koncil v Dekréte pre východné katolícke cirkvi (Orientalium ecclesiarum) čl. 6 prikázať: “Ak sa však od nich nenáležite odchýlili vinou okolností doby alebo niektorých osôb (od svojich východných zvykov), nech sa usilujú vrátiť k tradíciám svojich otcov.”

          Keď začali rozdelené cirkvi najnovšie viesť oficiálne teologické dialógy, vrátili sa k metóde hľadania jednoty, ktorá zodpovedá tradícii z doby, keď žili v jednote. Uniatizmus bude prekonaný, keď bude všeobecne uznané a uvedené do praxe cirkevného života to, čo vyjadril pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy Poľska od 1. do 9. júna 1991 v katedrále v Bialystoku: “Dialóg pravdy, úprimnosti a lásky je jedinou cestou k plnej jednote. Je darom od Boha, nenahraditeľným prostriedkom na ceste k zmiereniu.”

   

  Poznámky:

  1     Odkaz na použitú literatúru o tejto biskupskej vysviacke a o reakcii uhorského prímasa porovnaj v Suttner: Die rumänische Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts in Auseinandersetzung mit der Reformation. In: Kirche im Osten 25 (1982), s. 64 – 120 (najmä s. 84 – 86).

  2     Štátne cirkevníctvo 16. a 17. storočia malo za následok, že príslušnosť k vierovyznaniu znamenala udelenie, resp. odopretie občianskych práv. Zamietnutie alebo prijatie východných kresťanov vládnucou cirkvou ovplyvnilo preto nielen ich náboženský život, ale aj ich práva v Habsburskej ríši. Je jasné, že to nemožno posudzovať kritériami, ktoré sú dnes s ohľadom na náboženskú slobodu považované za správne.

  3     Porovnaj odsek “Nestoriánska cirkev” v B. Spuler: Die morgenländischen Kirchen, Leiden/Köln 1964, s. 2 – 51 (s ďalšími údajmi o literatúre); B. Willeke: Kirche und Gesselschaft im mittelalterlichen China. In: Wegzeichen (slávnostný zborník Biedermann), Würzburg 1971, s. 263 – 282; B. Dupuy: Essai d’histoire de l’Eglise «assyrienne». In: Istina 35 (1990), s. 159 – 170.

  4     Porovnaj W. de Vries: Rom und die Patriarchate des Ostens, Freiburg 1963, s. 77 – 80; A. Lampart: Ein Martyrer der Union mit Rom, Einsiedeln 1966.

  5     V encyklikách “Mystici corporis” a “Humani generis” Pia XII. je toto chápanie formulované najostrejšie, ako sa kedy vyskytlo v úradnom dokumente katolíckej cirkvi; II. vatikánsky koncil túto formuláciu znovu jednoznačne zamietol. Porovnaj E. Ch. Suttner: Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, s. 89 – 105.

  6     Porovnaj A. van Bunnen: L’Ortodoxie de rite occidental en Europe et aux États-Unis. In: Irénikon 54 (1981), s. 53 – 61; 211 – 221; 331 – 350.

  7     W. de Vries: Rom und die Patriarchate des Ostens, Freiburg 1963, s. 211n.

  Poznámky k prekladu:

  * V nemčine uniert. V slovenčine však sloveso s koreňom úni- neexistuje.

  ** V dnešnom Srbsku – AO Kosovo (pozn. prekl.).

  *** V nem. origináli communio.

  **** V nemčine Kirchlichkeit.

  ***** V nemčine Einigung, čo má obidva významy.

 • História gréckokatolíckej farnosti Ihľany

  Obec Ihľany vznikla v roku 1960 spojením obci Majerka a Stotince. Prvá písomná zmienka o týchto obciach je z roku 1307. Prvý názov obce Majerka, Borkut, sa používal až do roku 1895. V rokoch 1895 – 1902 sa používa názov Majerka, neskôr maďarský názov Majorka a nemecký názov Maierhöfen. O vzniku obce sú dve domnienky. Podľa prvej ju založil Kežmarok na svojich majetkoch v okolí Stotiniec. Podľa druhej vznikla ako majer založený obcou Ľubica. Majerka sa podriaďovala nadriadenému Ľubickému richtárovi. Pri plnení povinností vystupovali ako jeden celok. Obyvatelia obce sa začiatkom 20.stor. živili ako drevorubači v obecných lesoch.
  Obec Stotince sa vyskytuje pod názvom Szazteleke, Hundermark. Po roku 1948 až po rok zlúčenia obcí (1960) sa vyskytuje názov Stotince. Obec bola osídlena už v 14. storočí., o čom svedči aj kostol, ktorý tu bol postavený pred rokom 1324. Obec založil rod Hrhovských. V roku 1539 vyhnal poľský šlachtic Hieronym Lásky z obce starousadlíkov a usadil tu valachov. Roku 1778 bolo v obci 730 obyvateľov (600 greckokatolikov). V roku 1863 bol v obci úmyselne založený veľký požiar a v roku 1887 sa tu vyskytla cholera. Obyvatelia Stotiniec boli známi výrobou šindľov, ktoré predávali aj do okolitých obci.
  Počas prvej svetovej vojny zahynuli na frontoch štyria obyvatelia obce Majerka a Stotince. V obci fungovalo viac mlynov a olejáreň.
  Počas druhej svätovej vojny v boji zahynuli Ján Jacko, Michal Buxár, Ján Bombara, Jozef Markoči, Alexander Mišalko, Ondrej Papež. Do voľných domov po vysťahovaných občanoch sa prisťahovali obyvatelia zrušenej obce Ľubické Kúpele.
  Otec Sergej Kovč v historickom spise – Publikácií k 690. Výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ihľany začal svoj príhovor nasledovne: „Začínam nestarnúcimi slovami Sláva Isusu Christu, ktoré do tejto zalesnenej krajiny Slovenska priniesli drevorubači, keď sa prežehnali a vzájomne pozdravili. Ich pozdrav ako echo znie do dnešného dňa. Pozrime sa späť do histórie. Smutne a temno bolo pred viac ako 690 rokmi v tejto krajine, zarastenej ihličnatými stromami bez ciest. Iba divá zver sa preháňala lesom a vtáctvo po stromoch. Zdalo sa, že už nikdy nezasvieti slnko na korene zarastené machom. No predsa prišiel čas, keď Boh poslal do opusteného kraja svojich verných Bohu, svalnatých drevorubačov, aby preriedili lesy a vybudovali cesty. Boli to ľudia silnej viery, ktorí prišli do grófstva rodu Berzevieczyovcov. Boli chudobní, ale pracovití. Prichádzali sem na zimu a v lete odchádzali do vlastných domovov, kde mali svoje políčka, manželky, deti, rodiny. Pánovi sa to nepáčilo, preto im navrhol, aby si privideli svoje rodiny a mohli tu pracovať po celý rok. Ponúkol im zalesnenú zem. Vyrúbané drevo bude pánovo, odlesnená pôda bude patriť im. Môžu si na nej postaviť domy a hospodárstva. Drevorubači prijali ponuku, prisťahovali sa a položili základy usadlosti menom Hundermorg.
  Veriaci byzatnstko – slovanského obradu oddávna obývajú východné Slovensko. Existuje zmienka, že sa tento rítus zavchoval ešte z čias cyrilometodských. Mnoho veriacich tohto obradu prišlo na východné Slovensko v 14. Až 16. Storočí. Koncom 16. A 17. Storočí prichádzalo k snahám Rusínov spojiť sa s rímskou cirkvou. Roku 1646 sa prijala Užgorodská únia, čím sa zjednotila časť pravoslávnych s katolíckou cirkvou.
  Gréckokatolíci žijú v časti Stotince. Už v roku 1326 je známy kostol postavený na počesť sv. apoštola Ondreja, ktorého založenie sa datuje na skoršie obdobie, lebo z roku 1324 už poznáme jeho duchovného farára pod menom Henrich. V roku 1693 počas kanonickej vizitácie sa v zázname spomína, ž farnosť spravuje gréckokatolícky kňaz. Pri podobnej vizitácií v roku 1700 sa obec spomáína ako samostatná farnosť. Konštatovalo sa, že chrám je už murovaný a v dobrom stave. Zasvätený je sv. Michalovi archanjelovi. Bohoslužby sa vykonávajú vo východnom obrade už vyše 120 rokov. Miestnym duchovným je už vyše 20 rokov o. Ivan Nemirovský. V chráme je jeden kalich, dve bohoslužobné knihy. Dôchodky kňaza sú skromné: osem mandľov žita, jačmeňa, ovsa, od každého domu dva chleby. Kňaz má k dispozícií 153 habatov pôdy. V dedine je škola a učiteľ. Dôchodok učiteľa je 24 holieb obilia, 30 denárov v hotovosti na čižmy.

  Bl. Emilián Kovč

  Otec Sergeja Kovča, titulárneho kanonika, ktorý pôsobil vo farnosti Ihľany, blažený Emilián Kovč (Омелян Ковч) sa narodil dňa 20. augusta 1884 v obci Kosmač (Космач) na Ukrajine, kde bol jeho otec Hrihorij (Григоріj Ковч, 1861-1919) gréckokatolíckym farárom. Matka Emiliána bola Mária Jackevič – Volfeld (Марія Яскевич-Волфельд), ktorá žila v rokoch 1891 až 1939. Gymnaziálne štúdiá Emilián úspešne ukončil v Ľvove. Keďže bol veľmi nadaný, jeho otec sa postaral o to, že mohol odísť na teologické štúdiá do Ríma, kde študoval v rokoch 1905 až 1911, tieto filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Ukrajinskom Kolégiu Sv. Sergeja a Bakcha v Ríme, ktorí boli mučeníkmi počas prenasledovania za čias Rímskej ríše a Univerzite Urbaniana. V roku 1910 sa oženil s dcérou bukovinského kňaza Máriou Annou Dobrjanskou, s ktorou mali šesť detí: Lidu, Annu, Irinu, Myrona, Sergeja a Romana. Myron a Sergej sa tiež stali kňazmi. Emilián Kovč bol literárne činný, do určitého času pôsobil tiež ako vojenský kaplán. Zažil „červený“ teror tzv. sovietskej moci, keď sa postavil na obranu poľských rodín pri deportáciách. Zažil i „hnedý“ teror, ktorému podľahol.
  Za kňaza ho vysvätil v roku 1911 dnes už tiež blažený Hryhory Lukič Khomyshyn (Григорій Лукич Хомишин). Zo začiatku spravoval farnosť Pidvoločiska, neskôr sa prihlásil na misijnú prácu medzi Ukrajincami v Juhoslávii, kde sa v roku 1912 staral o imigrantov z Haliče. V roku 1916 sa vrátil späť do Haliča, kde pracoval ako kaplán vo farnosti Sernyki Horišni. V roku 1916 vstúpil do Ukrajinskej haličskej armády, kde vykonával službu vojenského duchovného. Od roku 1922 spravoval farnosť Borševo a v tom istom roku bol farárom okresného mesta Peremyšľany s chrámom sv. Michala (храм св. Миколая греко-католицької громади в місті Перемишляни) a s pridruženou farnosťou Korosne (Коросне, Ternopoľská oblasť) až do svojej mučeníckej smrti 25. marca 1944. O jeho príbytku farníci hovorili: „Nad týmto domom lietajú anjeli.” Otec Emilián počas svojho pôsobenia opravoval ploty, pomáhal s výstavbou zvonice, chrámu ako aj cintorína. Nezabúdal ani na svojich veriacich, kedy sa staral o budovanie nových príbytkov, za čo si už počas života zaslúžil úctu a obdiv gréckokatolíckych veriacich. S príchodom sovietskej moci, niektorí farníci začal viniť Poliakov za zlo spáchané v čase poľskej vlády. Otec Emilián Kovč kritizoval lúpeže poľských rodín a svojich farníkov formoval prostredníctvom kázni na svätých liturgiách, následne sa Poľská delegácia sa ospravedlnil za problémy spôsobené poľskými orgánmi a vrátila svoj majetok do rúk chudobného ľudu.
  Otec Emilián bol obdarovaný darom slova, ktorý využíval v plnej miere. Ako to dosvedčujú tí, čo ho poznali, jeho kázne boli vždy aktuálne a každý ich mohol pochopiť. Bol známy v celom okrese, ak nie v celom Haliči. Často ho pozývali ako kazateľa na mnohé odpusty. Z jeho kázní žiarilo svetlo viery a lásky k Bohu, k svojej cirkvi i k svojmu národu. Keďže jeho farnosť sa nachádzala blízko Univa, kde je známa Uspenská lavra s otcami studitmi, otec Kovč nikdy nechýbal na tamojšom uspenskom odpuste, kde pomáhal so spovedaním a kázal s veľkým nadšením. Jeden z pamätníkov – otec Mykola Ďaďo spomína: „Raz som ohlásil svojim farníkom, že počas duchovnej obnovy bude u nás kázať otec Kovč, farár z Peremyšlian. Moji farníci ho dobre poznali, veď bol známy široko – ďaleko. O niekoľko dní po mojom ozname prišla za mnou delegácia veriacich so žiadosťou, aby som vyhlásil v cerkvi, že len muži môžu prísť počúvať kázeň, lebo keď káže otec Kovč, nie je v cerkvi dosť miesta pre všetkých.“ Tak aj bolo. Otec Kovč sa vedel mužom prihovárať. Vtedy boli problémy s palivom, ľudia chodili do lesa a bez dovolenia majiteľa rúbali stromy. Tých, čo tak robili, otec Kovč učil, ako sa majú spovedať: „Povedz jasne, že si vyrúbal takú haluz, že ste ju museli niesť až dvaja. Daj si pozor, aby si s tou haluzou nemusel ísť na posledný súd. Bude to hanba, keď sa budú ľudia obzerať, čože to nesieš.“ Bol to žart, ale každý vedel, o čom kazateľ hovorí. Tak sa to rozšírilo medzi ľuďmi, že keď bola spoveď, jedni druhých žartovne napomínali: „A nezabudni na haluz!“
  Bol sychravý jesenný deň. Hŕstka ľudí prišla do cerkvi na pohreb mladej ženy. Išlo o mladú matku, ktorá zomrela po krátkej chorobe. Jej muž zomrel šesť rokov po svadbe v Prusku, kam odišli za prácou. Po jeho smrti sa mladá vdova s troma deťmi vrátila do rodnej obce Korosne, kde sa po druhýkrát vydala za muža, ktorému pri pôrode zomrela manželka. Spolu mali ešte jedno dieťa, ktoré malo dva roky, keď spomínaná matka zomrela. Pre otca Emiliána nebol tento pohreb ľahký. Obyčajne po pohrebe ešte prehodil pár slov s ľuďmi, ale teraz mu nebolo do reči. Rozlúčil sa s pozostalým manželom a deťmi, sadol na voz a odišiel. Už boli na kraji dediny, keď sa akoby prebudil. „Iľku, obracajte kone!“ Kočiš a stály hospodár otca Emiliána to akoby tušil, iba sa opýtal: „Otče, mám zastať pred domom?“ Otec Emilián povedal: „Áno, pred domom, nemôžem to tak nechať.“ Potom vstúpil do domu a prihovoril sa pozostalému manželovi: „Michal, viem, že je vám ťažko, chcem vám preto pomôcť.“ Vdovec nič nevravel, iba mu pobozkal ruku a prepukol do plaču. Keď vyšli pred dom, otec pobozkal hlavy svojich osirotených detí a požehnal ich. Otec Emilián ich potom vzal do voza a povedal im: „Deti, pôjdeme ku mne. Aj ja mám také deti, ako ste vy. Budete sa spolu hrať a potom sa uvidí.“ A tak žilo na fare spolu deväť detí. Neskôr sa pre ne našlo miesto v sirotinci.
  V roku 1942 hitlerovci zriadili v Peremyšľanoch židovské geto. Otec Emilián Kovč poslal list Hitlerovi, v ktorom odsúdil masové zabíjanie Židov a požadoval povolenie k návšteve Židov v gete. Časť mesta Peremyšľ ohradili ostnatým drôtom a zhromaždili tam židov z celého okresu, ktorí tam o hlade a zime čakali na tzv. akciu, čiže deň, keď mali prísť gestapáci a všetkých zahubiť. Práve v tom čase žil v Peremyšľanoch jeden židovský advokát, ktorého matka bola Ukrajinka, katolíčka. Vydala sa za žida a prijala židovskú vieru, ale jej katolícky pôvod neostal bez vplyvu na ich syna, ktorý ešte pred vojnou uvažoval o prijatí kresťanstva. Teraz spolu so svojou manželkou požiadali o krst. Otec Emilián im dal patričnú literatúru na preštudovanie, lebo nebolo pochýb, že iba vyššie motívy ho vedú k prijatiu kresťanstva. Ale spomínaný advokát začal nahovárať ďalších židov, aby prijali kresťanstvo, ba stal sa zapáleným misionárom vo svojom národe. Výsledok jeho misie bol udivujúci – v Peremyšľanoch požiadalo o krst okolo 800 židov. Začala sa horúca príprava a štúdium katechizmu. Času bolo málo, lebo už onedlho mali ísť všetci do geta na istú smrť. Pokrstiť tajne také veľké množstvo židov bolo nemožné. Okrem toho by to mohlo pripomínať nelegálnu demonštráciu. Otec Emilián sa radil s ďalšími kňazmi, ako má postupovať. Väčšina z nich mu radila nekrstiť verejne, jedine tých, u ktorých je jasné, že to robia z ozajstného presvedčenia. Napriek tomu sa otec Kovč rozhodol židov na vlastnú päsť hromadne pokrstiť. Na druhý deň o šiestej hodine ráno prišla prvá skupina židov. Všetci mali na sebe nový, čistý odev. Pred ikonostasom stál sud s vodou, ktorú otec Emilián posvätil. Potom sa prihovoril židom: „Tento krst vás nijako neoslobodí od nemeckého, protižidovského zákona. Tento úkon má čisto náboženský význam. Musíte si vzbudiť akt dokonalej ľútosti, lásky k Bohu a uveriť v Krista Spasiteľa, ktorý vás prijíma do svojho kráľovstva.“ Potom nasledoval krst, po ktorom otec Emilián urobil to isté s ďalšou skupinou židov. Medzitým peremyšliansku cerkev obkľúčilo gestapo a nedovolilo otcovi Emiliánovi vyjsť z cerkvi. Hneď s ním spísali protokol o protizákonnej činnosti, počas svojho výsluchu mu jeden z dôstojníkov gespata položil otázku: „Nevieš, že je zakázané krstiť židov?“ Otec Emilián mu na to odpovedal: „Nevedel som, že je to zakázané“. Posmešne sa ho dôstojník opýtal: „A teraz to vieš?“ Emilian mu odpovedal: „Tak teraz už áno.“ Keď si už myslel, že to všetko uzavrel prišla posledná otázka: „A budete v tom pokračovať?“ Vo všetkej svojej úprimnosti odpovedal, že bude. O niekoľko dní ho odviezli do väznice v Ľvove a odtiaľ do tábora v Majdanku v Poľsku. Po jeho uväznení až do jeho smrti ho vo farnosti zastupoval jeho syn Sergej Kovč, ktorý po svojom úteku z Ukrajiny našiel útočisko v Prešovskej eparchii.
  Otec Emilián mohol smrti uniknúť. Ešte kým prebýval v ľvovskej väznici, usiloval sa o jeho vyslobodenie metropolita Andrej Šeptický aj jeho vlastná rodina. Na oplátku za vyslobodenie požadoval nemecký úrad vyhlásenie od kňaza Emiliána Kovča, že nebude viac krstiť ani schovávať židov. Otec Kovč na kompromis nepristúpil. Svojim príbuzným z koncentračného tábora napísal: „Nenamáhajte sa nadarmo, nemôžem opustiť toto miesto, lebo som tu potrebný. Títo nešťastní ľudia, ktorých je tu na tisíce, ma potrebujú. Som ich jedinou útechou. Je mojou povinnosťou ostať tu a ja som šťastný. Chápem, že sa usilujete o moje vyslobodenie. Prosím vás, aby ste nič nerobili. Včera tu rozstrieľali 50 ľudí. Keby som tu nebol, kto by im pomohol prekročiť tento prah?“ V poslednom liste otec Emilián Kovč napísal: „Ďakujem Bohu za jeho láskavosť voči mne. Okrem neba je toto jediné miesto, kde túžim ostať. Tu sme si všetci rovní: Poliaci, Židia, Rusi či Estónci… Teraz som tu jediný kňaz…. Tu vidím Boha, Boha, ktorý je rovnaký pre všetkých bez ohľadu na naše náboženské rozdiely. Možno sa naše cirkvi medzi sebou líšia, ale vo všetkých kraľuje ten istý všemohúci Boh. Keď slúžim liturgiu, modlia sa všetci. Modlia sa rôznymi jazykmi, ale veď či Boh nerozumie všetkým jazykom?… Modlite sa za tých, čo vytvorili tento tábor a tento systém. Oni potrebujú vaše modlitby… Nech sa Boh nad nimi zmiluje.“ 25. marca 1944 väzeň s číslom 2399 – otec Emilián Kovč zomrel v koncentračnom tábore v Majdanku, spálený v kremačnej peci.
  Otca Emiliána Kovča vyhlásil za blaženého pápež Ján Pavol II. počas svojej apoštolskej cesty na Ukrajinu v roku 2001. Židovská rada Ukrajiny mu udelila titul Spravodlivý muž Ukrajiny. Nikolaj Halychenko vo svojej básnickej zbierke Dobrý pastier o blaženom Emiliánovi napísal: „Він дав свою душу за стадо, За правду, як пастир-герой“ čo v preklade znamená: „Dal svoj život stáda, za pravdu, ako pastier – hrdina.“ O hrdinstve Emiliána Kovča bol nakrútený aj dokumentárny film Väzeň za Majdanu (Парох Майданека)
  Na mieste bývalého koncentračného tábora bol odhalený obelisk s výrokom bl. otca Emiliána Kovča: „Tu vidím Boha, Boha, ktorý je rovnaký pre všetkých bez ohľadu na naše náboženské rozdiely“. Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi kardinál Ľubomír Huzar na adresu otca Emiliána Kovča povedal: „Je to syn jedného národa, čo zahynul na území druhého národa a ktorý prišiel o život preto, že chcel pomôcť tretiemu národu. Je to osobnosť, ktorá nás zjednocuje. Tam, kde sú svätí, už nejestvujú hranice.“
  Táto výnimočná osobnosť gréckokatolíckeho kňaza má čo povedať každému z nás. Nestáva sa často, že by vlastné deti boli svedkami blahorečenia svojich rodičov. Iste sa však už tešia spolu v nebeskej sláve.
  Za účasti predstaviteľov Apoštolskej stolice, množstva biskupov katolíckej cirkvi východného i západného obradu, predstaviteľov Katolíckej univerzity v Lubline a množstva hostí zo šiestich krajín Európy sa 20. februára 2002 pri príležitosti poľského vydania Kódexu kánonov východných cirkví na Katolíckej univerzite v Lubline konala slávnostná prezentácia poľského vydania Kódexu kánonov východných cirkví. Zúčastnili sa jej aj otcovia biskupi zo Slovenska, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. František Tondra a košický pomocný biskup Mons. Bernard Bober. Kódex kánonov východných cirkví spolu s Kódexom kánonického práva pre cirkev latinskú z roku 1983 a s pápežskou konštitúciou Pastor bonus tvorí ucelenú zbierku cirkevno – právnych predpisov, ktoré dnes platia v katolíckej cirkvi. V popoludňajších hodinách sa v majestátnom chráme sv. Andrzeja Bobolu v Lubline pri tejto príležitosti konala slávnostná liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú spolu s množstvom ďalších biskupov a kňazov slúžil väčší arcibiskup mesta Lvov Ľubomír Huzar. Táto liturgia bola poďakovaním za beatifikáciu o. Emiliána Kovča.
  Farské spoločenstvo v Ornete prežívalo 13. júna 2010 mimoriadne udalosti. Prvou z nich bolo 15-ste výročie existencie farnosti zo dňa, keď otec Artur Maslej (prvý kňaz farnosti) v Nede programu bola návšteva przemyšliansko – varšavského metropolitného arcibiskupa Ivana. Ježiša Krista milujúceho ľudí v roku 1995 po prvýkrát v kaplnke slúžil sv. božskú liturgiu pre gréckokatolíkov. Vysokopreosvietený metropolita Ivan prečítal dekrét, v ktorom vyhlásil blaženého otca Emiliána Kovča za patróna farnosti v Ornete. Na oslavu prišiel aj protosynkel Wroclavsko-gdaňskej eparchie otec Bohdan Haluška, otec Andrej Soroka, otec Ivan Lajkoš, otec Peter Pavlyšče, otec Andrej Olijnik, redemptorista z Ukrajiny.
  V roku 2016 dňa 18. marca sa konala v Majdane v Poľsku spomienková púť veriacich z Ukrajiny, Poľska a miestnych veriacich. Program začal o 11:00 panychídou pri pamätníku bojovníkov proti nacizmu. Potom spoločne sa zúčastnili premietania dokumentu „Farár z Majdanu“ a pokračovali exkurziou po barakoch. Pútnici spoločne navštívili aj miestne chrámy, pri tejto príležitosti mestské zastupiteľstvo mesta Peremyšl jednohlasne schválilo výstavbu pamätníka blaženého Emiliána Kovča. V tom istom roku 27. marca, farské spoločenstvo v Peremyšli usporiadalo spomienkovú slávnosť na bl. Emiliána Kovča, pri ktorej bolo odohrané aj divadlo a predstavený jeho život. Dielo „Emilián Kovč – Milosrdná otec“ vzniklo na popud vyhlásenia Roku milosrdenstva pápežom Františkom.

  Mons. Sergej Kovč, titulárny kanonik

  NARODENIE A BLÍZKA RODINA

  Sergej Kovč, dlhoročný správca farnosti Ihľany sa narodil 29. augusta 1911 v Pidvoločiskách na Ukrajine v starej kňazskej rodine. Starý otec, o. Grigorij Kovč, zahynul ako vojenský kaplán. Otec Sergej mal aj niekoľkých súrodencov. Tí sa však rozpŕchli do celého sveta: do Nemecka, USA a Kanady, vzdialenejší príbuzní ostali na Ukrajine. Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií začal študovať na filozofickej fakulte. Neskôr zmenil zameranie a vyštudoval teológiu v Kyjeve. Dňa 28. septembra 1941 bol vysvätený na kňaza. Prvým pôsobiskom po inkardácii do prešovskej eparchie sa stala farnosť Maškovce, kde pôsobil v rokoch 1941-1945. Nasledovala farnosť Kremná od roku 1945 až do októbra 1948. Vtedy bol šesť týždňov vo vyšetrovacej väzbe v Ilave.

  NÁVŠTEVA BLAŽENÉHO PETRA PAVLA GOJDIČA, OSBM

  „Otče, vy v takejto maličkej zapadlej dedinke a máte v cerkvi večné svetlo? V koľkých väčších farnostiach a chrámoch toto chýba!“ – bl. P. P. Gojdič, OSBM pri návšteve otca Sergeja Kovča. Keď bol otec Sergej Kovč v ťažkých povojnových rokoch správcom farnosti Kremná, navštívil ho raz preosvietený vladyka Pavel Gojdič, ktorý mal vo zvyku vždy aspoň na chvíľku zájsť do cerkvi na poklonu. Po tejto návšteve pochválil otca Sergeja: „Otče, vy v takejto maličkej zapadlej dedinke a máte v cerkvi večné svetlo? V koľkých väčších farnostiach a chrámoch toto chýba!“

  VÄZENIE

  Otca Sergeja Kovča vyšetrovali za to, že je Ukrajincom. Vo väzení bol spolu s otcom Vojtechom Havašim, otcom Michalom Juchnovičom, otcom Emilom Bokšayom a inými. Kňazi boli zadelení do pracovného útvaru a pracovali v závode v Dubnici nad Váhom. Po prepustení bol určený do farnosti Sabinov, kde však pôsobil iba krátky čas. Od 29. apríla 1949 do 31. januára 1950 pracoval v uhoľných baniach v Novákach. Potom pracoval v Trenčíne do 10. septembra 1950. Už v roku 1953 bol opätovne zaistený a rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 17. októbra 1953 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe zo dňa 13. októbra 1954 uznaný za vinného z pokusu neoprávneného opustenia republiky na trest nepodmienečného odňatia slobody v trvaní dvoch rokov a šiestich mesiacov. Vo väzení strávil jeden rok, štyri mesiace a dvadsaťštyri dní. Pre ťažké zhoršenie zdravotného stavu bol trest prerušený. Po čase strávenom vo väzenskej nemocnici, nasledoval dlhý pobyt v liečebnom zariadení vo Vysokých Tatrách. Zvyšok trestu sa mu odpustil na základe rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii zo dňa 9. mája 1955. Dnes sa už nevie, či obvinenie z pokusu opustenia republiky bolo skutočné, alebo zinscenované štátnou bezpečnosťou. Jedno je však isté, že otec Kovč mal bohaté skúsenosti so sovietskou mocou na Ukrajine a peripetiami svojho otca pred rokom 1941. Roky do obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi (v roku 1968) trávil v civilnom zamestnaní v stavebnom podniku v Kežmarku, po dlhotrvajúcej liečbe v Tatranskej Kotline.

  PODPIS PRAVOSLÁVIA

  V roku 1950 sa snažil trochu „kľučkovať“ pred štátnymi orgánmi. Hoci pod nátlakom podpísal pravoslávie, predsa pri sv. liturgiách spomínal Svätého Otca. Po istom čase odvolal podpis.

  DOBA OBNOVENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

  Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. dostal dekrét do farnosti Ihľany. Nasledovalo obdobie, keď musel bývať u obyvateľov obce, lebo farskú budovu nechcel uvoľniť pravoslávny kňaz. Prešli mesiace a roky práce na obnove a konsolidácii farnosti, čo sa zaslúžene zavŕšilo úspechom. V 80-tych rokoch sa pustil do výstavby novej farskej budovy, čo bolo v tom čase takmer nemožné. Predsa sa mu to podarilo a novostavbu posvätil vtedajší ordinár Mons. Ján Hirka dňa 11. augusta 1985. Okrem iného aj tu sa prejavila ochota a usilovnosť ihľanských veriacich.

  ČLÁNOK OTCA SERGEJA KOVČA O FARNOSTI IHĽANY Z ROKU 1978

  Obec Ihľany, okr. Poprad, leží v úzkej doline no západnom okraji Levočských vrchov, väčšinou na nízkej terase Holumnického potoka. Vznikla 12. júna 1960 zlúčením Majerky a Stotiniec. Meno obec dostala podľa vrchu Ihla, pod ktorým sa obec rozkladá. Majorka (maď. Majorka, nom. Meierhófen) je podľa všetkého totožná so sídliskom Borkut, ktoré sa spomína už v roku 1307. Majerka sa pravdepodobne vyvinula z nejakého majera, ktorý patril mestečku Ľubici. V rokoch 1412 – 1772 bola daná do zálohy Poľsku. V 16. stor. osídlili Majerku valasi. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým rúbaním a ortovaním lesov, obrábaním takto získanej pôdy, ovčiarstvom. Mnohí tkali doma plátno, vyrábali šindle. Ľudia boli pracovití, pohostinní, žili spokojným životom. V roku 1828 mala Majerka 69 domov a 499 obyvateľov. Aj Stotince sú písomne doložené roku 1307. Vo svojej dlhej histórii mali rozličné názvy: 1307 – Szazteleke, 1317 – Hundurmark, 1322 – Hundertmark, 1920 – Hodermark, 1948 – Stotince; maď. Száztelek i Száztelep, nem. Hundertmorgen, Hodermark. Prvá zmienka o farárovi v tejto obci je z roku 1324, ďalšia z roku 1520. V roku 1580 bol tam už murovaný chrám. V stredoveku obec patrila rodine Berzeviczyovcov. Počas kanonickej vizitácie Hodermarku v roku 1693 bolo zaznamenané, že farnosť spravuje gréckokatolícky kňaz. Pri podobnej vizitácii v roku 1700 sa obec spomína ako samostatná farnosť a bolo konštatované, že – chrám je už murovaný, v dobrom stave. Posvätený je sv. Michalovi archanjelovi. Bohoslužby vo východnom obrade sa vykonávajú už viac ako 120 rokov. Miestnym duchovným je už viac ako 20 rokov otec Ivan Nemirovský. V chráme je jeden oltár a dva zvony, počet gréckokatolíckych veriacich je 348. V chráme je jeden kalich, dve bohoslužobné knihy. Dôchodky kňaza sú skromné: Osem mandľov žita a taktiež toľko jačmeňa a ovsa. Od každého domu ešte dva chleby. Kňaz mal k dispozícii 153 habalov pôdy. V dedine je škola a učiteľ. Učiteľom bol Andrej Hodermarský. Jeho dôchodok – 24 holbov obilia, 90 dinárov v hotovosti na čižmy. Zápisy uvedených vizitácii často spomínajú kňaza Emila Androjkoviča s poznámkou, že to bol starostlivý kňaz. Hodermark vtedy patril do samostatného dištriktu (dekanátu) ,,Fraternita s Parochorum Ritus Groeci Unitorum“, ktorý spravoval dekan Vasiľ Smerekovský, ktorý bol gréckokatolíckym farárom v Nižných Repašoch. Do tohto dekanátu patril Poráč, Závadka, Helcmanovce, Veľký Lipník , Slovníky, Olšavica, Nižné Repáše, Osturňa, Torysky a Hodermark. Tieto farnosti pôvodne patrili do mukačevskej gréckokatolíckej eparchii a pod právomoc spišského prepošta (a neskôr biskupa) sa dostali v roku 1687. Vzájomné vzťahy medzi gréckokatolíckymi farnosťami a spišskou cirkevnou vrchnosťou boli často narušované, a preto sa gréckokatolícky kňazi zišli 25. júla 1780 do Sloviniek a vypracovali memorandum spišskému biskupovi. Za tú to iniciatívu zobral spišský biskup na zodpovednosť slovinského kňaza V. Jembarského. Situácia dospela až do štádia , že keď 11. augusta 1786 zavítal do Prešova cisár Jozef II., zaslúžilý hodermarský kňaz Michal Kaňuk vyšiel so žiadosťou, aby spišské gréckokatolícke farnosti boli vrátené opäť pod právomoc mukačevského biskupa. To sa aj stalo. Mukačevský biskup Andrej Bačinský vymohol aj to, že pod jeho právomoc sa dostali aj tie gréckokatolícke farnosti, ktoré boli pod správou rožňavského biskupa. Išlo o farnosť v Gelnici, vo Svedlári, Folkmári, Žakovciach, Nálepkove … spolu deväť farností. V dekréte z 3. februára 1787 bolo okrem toho uvedené oj to, že pod právomoc mukačevského gréckokatolíckeho biskupa sa dostáva aj päť farností przemyslskej eparchie farnosť Jakubany, Jarabina, Kamienka, Litmanová a Sulín. Odovzdanie preberanie farností sa uskutočnilo 23. apríla 1787. Azda bude zaujímavá otázka, ako sa naše farnosti dostali pod právomoc przcmyslského biskupa. Treba vedieť, že tie to naše farnosti patrili panstvu – Ľubovnianskeho hradu. Kráľ Žigmund ich v roku 1412 dal spolu so 16 spišskými mestami do zálohy poľskému kráľovi Vladislavovi II., čím sa cirkevne dostali pod jurisdikciu przemyslského gréckokatolíckeho biskupa. Tieto spišské mestá a s nimi i gréckokatolícke farnosti boli vrátené Uhorsku až za vlády Márie Terézie v roku 1772. Po roku 1680 spravovali farnosť v Hundertmarko títo gréckokatolícky duchovní: Ivan Nemirovský (1680 – 1700), Emil Andrejkovič (1700 – 1712), Michal Andrejkovič (1765 – 1777), Ivan Dudinský (1777), Andrej Kaňuk (1777 – 1789), Michal Kaňuk (1789 – 1800), Michal Joromis (1800 – 1837), Štefan Romaňak (1837 – 1838), Anton Deak (1838 – 1844), Michal Michalič (1844 – 1846), Michal Tizedi (1846 – 1847), Ivon Chanat (1847 – 1850), Ivan Takáč (1850 – 1882), Alexander Kriško (1882 – 1893), Michal Mitro (1893 – 1904), Štefan Cilly (1904), Ivon Bunhanič (1905-1909), Mikuláš Stuľakovič (1909-1914), Vojtech Bihori (1914-1920), Štefan Ivančo (1920 – 1922), Vasiľ Manajlo (1922 – 1932 ), Mikuláš Kašpar (1922 – 1936), Peter Dudinský (1936 – 1950). Z tejto starobylej našej farnosti pochádza mukačevský biskup Ivan Jozef Hodemarský. Bol synom miestneho kantora, teologické štúdiá absolvoval v Trnave a za kňaza bol vysvätený v roku 1701. Za krátko vstúpil k baziliánom. Za biskupa bol menovaný pomerne mladý – v roku 1707. Jeho menovanie však Svätá Stolica nepotvrdila, lebo proti nemu vystúpil jágerský biskup a to najmä preto, že sa postavil proti povstaniu Františka Rákóczyho II., ktorý sa priklonil za menovanie Petra Kaminského. Súčasne si jágerský biskup dňa 9. apríla menoval svojho obradového vikára – Juraja Bizancího. Situácia sa skomplikovala aj tým, že Svätá Stolica vymenovala dvoch apoštolských administrátorov – Antona Vinnického a Prokopa Pilipoviča. Hoci Ivana J. Hodemarského podporoval aj sám cisár, v záujme Cirkvi sa po osemročnom vedení eparchie dňa 14. novembra 1715 zriekol úradu a potvrdil to aj svojím podpisom v Bratislave ostrihomskému primášovi Christiánovi Augustovi. Pápež Kliment IX. menoval dňa 5. februára 1716 za biskupa Juraja Bizanciho, ktorý menoval Ivana J. Hodemarského za svojho zástupcu. Ivan J. Hodemarský urobil veľa pre eparchiu. Zvlášť si dal záležať na údržbe mukačevského kláštora, v ktorom v tom čase bolo biskupské sídlo. V tomto kláštore Ivan J. Hodemorský aj zomrel ako archimandrita 16. februára 1729. Našu pozornosť si zaslúži aj farská škola. Spomína sa už v zápise z kanonickej vizitácie v roku 1693, tiež v roku 1700. Po požiari v roku 1863 bola umiestnená v dome občana Cubaľu a to až dovtedy, kým veriaci nevybudovali novú a to aj s bytom pre učiteľa. V roku 1908 zničil požiar takmer polovicu obce, popolom ľahla aj škola. Kantor – učiteľ odišiel z obce. Veriaci si postavili svoje príbytky a v roku 1912 postavili aj školu. Za prvej svetovej vojny – v roku 1915 – učiteľ musel narukovať, ľudia začali chodiť do školy pravidelne už po prevrate.
  Na záver článku uvádza Sergej Kovč niekoľko faktov z Ihľanskej farskej kroniky :
  • V roku 1881 bolo v Hodermarku 191 domov a 680 obyvateľov, z ktorých sa 638 hlásilo za gréckokatolíkov.
  • V roku 1890 si veriaci opravili chrám.
  • V roku 1923 bola vo farnosti zriadená čitáreň .
  • 16. septembra 1928 si vo farnosti pripomenuli 80. výročie zrušenia poddanstva a pri tejto príležitosti aj na kanonika prešovskej eparchie Alexandra Duchnoviča, ktorý finančne podporoval farníkov, aby si kúpili pôdu.
  • V roku 1933 mala farnosť (aj s filiálkami) 1704 veriacich.
  • 14. novembra 1944 gestapo za protifašistickú činnosť uväznilo farára Petra Dudinského aj s ďalším i ôsmimi občanmi.
  • 30. januára 1945 Sovietska armáda oslobodila Hodermark.
  • V čase od 28. januára do 26. marca 1947 sa vysťahovalo z obce do Sovietskeho zväzu 31 rodín.
  • V roku 1950 bola obec napojená na telefónnu sieť.
  • V roku 1952 bola otvorená prvá autobusová linka.
  • V roku 1955 bolo založené jednotné roľnícke družstvo. 13. novembra minulého roku navštívil farnosť ordinár o. Ján Hirka, ktorý posvätil obnovený chrám farský chrám sv. Michala archanjela, od slúžil sv. Liturgiu a poďakoval veriacim za ich starostlivosť o chrám a lásku k sv. Cirkvi a svojmu obradu o povzbudil ich do ďalšej svedomitej práce.

  MENOVANIE MITRÁTOM

  Menovacím dekrétom č. 749/95 zo dňa 9. augusta 1985 ho o. ordinár Mons. Ján Hirka menoval titulárnym kanonikom gréckokatolíckej prešovskej eparchie. Dekrétom č. 452/88 ho kardinál Miroslav Ivan Ljubačivský vymenoval dňa 8. júla 1988 mitratom (mitroforným protojerejom).

  ZASTAVENIE STÍHANIA OTCA SERGEJA KOVČA

  V roku 1990 bol otec Sergej uznesením Krajského súdu v Košiciach plne rehabilitovaný a trestné stíhanie bolo zastavené.

  LURDSKÁ JASKYŇA V IHĽANOCH

  Sergej Kovč počas svojho 32 ročného pôsobenia v Ihľanoch, okrem postavenia novej farskej budovy, previedol generálnu opravu Chrámu sv. Michala Archanjela zvonku i zvnútra, zreštauroval ikonostas a postavil pri cintoríne lurdskú jaskyňu. V roku 1991 sídelný biskup Mons. Ján Hirka celebroval sv. liturgiu, pred ktorou posvätil túto kaplnku a kríž, na ktorom je nápis „Christos a Mária Ťa volá“. Odvtedy sa tu každoročne v poslednú májovú nedeľu koná odpustová slávnosť. V roku 1992 privítali veriaci v Ihľanoch pomocného biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR. Počas svätej liturgie z jeho rúk prijali deti prvé sv. prijímanie. V roku 1995 odslúžil na tomto mieste sv. liturgiu generálny vikár Mons. Ján Gajdoš. Vo svojej kázni zameranej k úcte Presvätej Bohorodičky sa zvlášť obracal k prítomným rómskym veriacim. V tejto kaplnke je i pamätná tabula, ktorú posvätil Svätý Otec Ján Pavol II. 2. júla 1995, pri príležitosti svojej návštevy v Prešove. Okrem každoročných odpustových slávností sa tu koná v máji moleben k Presvätej Bohorodičke. Tento areál veriaci každodenne využívajú na načerpanie nových duchovných síl. Sprostredkoval tiež pomoc pri oprave rímskokatolíckeho chrámu v Holumnici. V Holumnici pomohol aj evanjelikom pri oprave ich chrámu, konkrétne veže.

  ROK VÝROČÍ OTCA MONS. SERGEJA KOVČA (1991)

  Dňa 28. septembra 1991 pri príležitosti významných jubileí otca kanonika Kovča 50-tého výročia kňazstva a 80-tich narodenín, mu poslal štátny sekretár kardinál Angelo Sodano telegram tohto znenia: „Svätý Otec sa obracia s úprimným blahoželaním na vysokodôstojného pána Mons. Sergeja Kovča pri príežitosti 50-tého výročia jeho kňazskej vysviacky ordinácie a pripája sa k jeho vďakyvzdaniu Bohu za to, že ho povolal ku kňazstvu a k pastoračnej službe. Prosí preblahoslavenú Pannu Máriu, aby na jej príhovor boli na Vás vyliate nové milosti a nebeské útechy a posiela Vám zo srdca svoje zvláštne apoštolské požehnanie.“

  PRÍHOVOR NOVOKŇAZOVI V KREMNEJ (1993)

  Otec Sergej vo svojom príhovore novokňazovi v roku 1993 pripomenul veriacim Kremnej obdobie likvidácie gréckokatolíckej cirkvi, keď bol práve v tom čase duchovným správcom tejto obce. Vyzdvihol morálnu statočnosť a duchovnú silu jej obyvateľov, ktorí bránili svojho kňaza a svoju cirkev.

  MILÁ NÁVŠTEVA NA IHĽANSKEJ FARE

  „Modlite sa a začínajte deň modlitbou. Nájdite si čas na Boha, na dobrého nebeského Otca.“ Touto myšlienkou sa niesol výlet detí zo Spišskej Novej Vsi a Levoče v máji 1995. Modlite sa Otče náš, hovoril na kázni správca týchto farností Sergej Kovč. Je to najkrajšia modlitba, modlitba, ktorú nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus. Otec kanonik Sergej, ktorý bol v tejto dedinke, ich spolu so svojimi veriacimi veľmi milo prijal a ukázal im krásnu Lurdskú jaskyňu. V nej poukázal na zaujímavosť ohľadom pôdy, ktorá sa v nej nachádza, je donesená z miest, kde sa zjavovala Panna Mária. Po svätej liturgii, ktorú spestrili deti a mládež z dediny pesničkami s gitarou, cestovali do Litmanovej.

  STAVBA CHRÁMU V SPIŠSKEJ BELEJ

  V roku 1996 rozostaval Chrám sv. Cyrila a Metoda v meste Spišská Belá. Dokončenia a posvätenia tohto chrámu sa už nedožil. Mesto Spišská Belá sa nachádza v podtatranskom regióne a patrí do farnosti Ihľany v Popradskom protopresbyteráte. V Spišskej Belej žije oficiálne 75 gréckokatolíkov, ktorí sú zväčša prisťahovaní z okolitých dedín ako Osturňa či Ihľany. Sergej Kovč videl potrebu vlastného chrámu pre týchto veriacich, ktorí dosiaľ navštevovali rímskokatolícky chrám a bohoslužby. Myšlienka sa dala na papier a v roku 1996 sa položili základy chrámu, ktorého hlavným projektantom je Ing. arch. František Jesenko. Chrám je umiestnený v priamej väzbe na mestské centrum, od ktorého je oddelený miestnym regulovaným potokom. Objekt je umiestnený tak, že hlavný vstup do chrámu je z pešej komunikácie spájajúcej centrum mesta s priľahlou rodinnou zástavbou. Z vyvýšeného pohľadu tvorí ozajstnú dominantu centra mesta. Chrám je orientovaný v smere východ – západ súbežne s miestnou komunikáciou. Výška chrámu je 10 metrov. Strecha na chráme s centrálnou kupolou a samostatne stojacou vežou má zvláštny oblúkový charakter a krytina je modrej farby. Fasáda chrámu je svetložltá s tmavšími odtieňmi žltej farby, zvýrazňujúcej pre chrám typické oblúky. Je to jednoloďová stavba dimenzovaná na 295 veriacich. K obdĺžniku hlavnej lode sa pripája polkruhová svätyňa. Vzhľadom na blízkosť potoka je objekt postavený na pilótach. Stavba sa financovala zo zbierok, z darov veriacich a z príspevkov zo zahraničných nadácií. Chrám v súčasnosti ešte nie je dokončený, ale 26. decembra 2006 vladyka Ján Babjak otvoril tento liturgický priestor na slávenie Eucharistie.

  KLOKOČOVSKÝ OBRAZ POD TATRAMI

  Klokočovský obraz na ceste pod Tatrami zavítal aj do Ihľan. Tento vzácny poklad prešovskej archieparchie priniesli veriaci z Veľkého Lipníka a Osturne 1. októbra 1996. Príhovory pre túto príležitosť predniesli duchovní otec kanonik Sergej Kovč, o. dekan Andrej Kerešťan a neskôr o. Štefan Kitľan,CSsR. Ikona Prečistej Bohorodičky bola umiestnená v chráme sv. archanjela Michala až do 6. októbra 1996. Po sv. liturgii sa veriaci každý deň modlili moleben k Bohorodičke a modlitbu sv. ruženca. Klokočovskú ikonu prevzal okresný dekan o. Igor Zimovčák do farnosti Ľubica. Dialo sa tak v rámci duchovnej obnovy Slovenska, ktorá mala u gréckokatolíckych veriacich veľký úspech.

  EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ V IHĽANOCH (25. MÁJA 1997)

  Pri príležitosti 690-tého výročia prvej písomnej zmienky o obci Ihľany sa dňa 25. mája 1997 v Ihľanoch konala ekumenická liturgia. Zúčastnili sa jej i biskupi Mons. Ján Hirka, Mons. František Tondra, senior podtatranského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. p. Matejka, rímskokatolícki, gréckokatolícki a evanjelickí kňazi, predstavitelia verejného života a veriacich zo širokého okolia. Pri tejto príležitosti boli posvätené obecné insígnie a starosta obce udelil otcovi Kovčovi čestné občianstvo obce Ihľany.

  NOVOKŇAZ MARKO DURLÁK AKO KAPLÁN V IHĽANOCH

  „Život kňaza je krásny, ale veľmi ťažký.“ Túto vetu často počúval z jeho úst mladý novokňaz Marek Durlák, ktorý ho sprevádzal v posledných dňoch jeho života. Z veľkej vďačnosti za chvíle prežité v jeho blízkosti na jednej fare sa podelil so svojimi dojmami. Keby mal charakterizovať otca Sergeja nejakým citátom zo Svätého písma, použil by práve tento: „Pane milujem dom. v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok tvojej slávy.“ (Ž 26, 8). O. Sergej sa vyznačoval veľkou láskou ku chrámu i k východnému obradu. Marek Durlák, ako sa sám vyjadril, bol veľmi potešený, keď nastúpil ako novokňaz do farnosti Ihľany, kde otec Sergej strávil 30 rokov života a zistil, že bohoslužby, utiereň nedeľná i sviatočná, takisto aj večiereň, sú pre tamojších veriacich samozrejmosťou. Lásku k obradu a dôstojnosti k chrámu badať aj z príhody, ktorú otec Sergej často spomínal. Otec Sergej si bol vždy vedomý svojej kňazskej dôstojnosti. Vyjadroval to navonok tým, že bol vždy oblečený v kňazskom civile kamkoľvek šiel. No svoje kňazstvo prežíval predovšetkým duchovne. Horlil za pravdu, neznášal klamstvo a krivdu, ležala mu na srdci starosť nielen o zverenú farnosť, ale zaujímal sa o dianie v celej gréckokatolíckej cirkvi. Často ho bolo videl s časoslovom v ruke, modliť sa už včas ráno, často už o 4. hodine ráno. S veľkou láskou a úctou si spomínal na mnohých svojich kňazov a správal sa k nim ako starostlivý otec, ktorý vedel počúvať ich problémy a starosti. Pri ňom sa novokňaz Marek naučil tomu, čomu sa v pastorálnej teológii hovorí „prudentia pastoralis“ – „pastoračná múdrosť.“

  POSLEDNÉ CHVÍLE OTCA SERGEJA KOVČA

  Na zaslúžený odpočinok odišiel otec Sergej v roku 1999. Počas odpočinku mnoho času trávil medzi svojimi veriacimi v Ihľanoch. Obec Ihľany sa rozprestiera na severozápadnom okraji Levočských vrchov. V obci žije okolo 400 gréckokatolíkov. Naposledy bol vo farnosti v dňoch 13. – 15. októbra 2000. V tom čase sa už začal podstatne zhoršovať jeho zdravotný stav. November už strávil iba na lôžku. Zaopatrený sviatosťami zomrel dňa 9. novembra 2000 o 14.45 hod. v Prešove, v byte JUDr. Františka Pavlovského, vo veku nedožitých 90-tich rokov a 59-tich rokov kňazstva. Otcovi Kovčovi veľmi pomáhala učiteľka Mária Palšová a už spomínaný JUDr. František Pavlovský s manželkou. Svätú liturgiu a pohrebné obrady vykonal prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka, dňa 13. novembra 2000 v Ihľanoch, za veľkej účasti gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho duchovenstva. Nad hrobom otca Kovča poďakovala rímskokatolícka veriaca z Holumnice, za jeho dlhoročnú náklonnosť a pomoc, spomienkou na jeho život i záslužnú prácu.

  Kríž pred naším chrámom

  V nedeľu 1. novembra 2015 (na Sviatok všetkých svätých) pri gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metóda v Spišskej Belej bol požehnaný nový drevený kríž. Tento kríž vyrobili miestni veriaci vrátane jeho osadenia a úpravy jeho okolia. Požehnanie vykonal správca gréckokatolíckej farnosti Mikuláš Chanáth za prítomnosti veriacich.

  Posvätenie gréckokatolíckeho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej

  Dňa 5. júla 2017 na štátny sviatok Cyrila a Metoda sa v Spišskej Belej uskutočnila slávnosť posvätenia gréckokatolíckeho chrámu. Na úvod slávnosti primátor mesta Štefan Bieľak s manželkou privítali veľadôstojného Vladyku Mons. Milana Lacha SJ, pomocného gréckokatolíckeho biskupa slovanským zvykom – chlebom a soľou za prítomnosti Mikuláša Chanáta, správcu našej gréckokatolíckej farnosti a ďalších gréckokatolíckych kňazov, diakonov i seminaristov. Slávnosti sa zúčastnili aj Jakub Grich, nový správca rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Bele i jeho predchodca Peter Petrek a tiež Eva Germanová, evanjelická farárka zo Spišskej Belej s dozorcom evanjelického cirkevného zboru Jozefom Gemzom.

  Ako uviedol primátor mesta v úvodnom príhovore, výstavbu kostola začal ešte v toku 1996 dnes už nežijúci gréckokatolícky farár Sergej Kovč zo zbierok a milodarov. V roku 2006 sa za pôsobenia gréckokatolíckeho farára Jána Hroma v chráme začali slúžiť bohoslužby (liturgie) a po 11 rokoch sa chrám posvätil (po jeho definitívnom dokončení). Naše poďakovanie patrí všetkým: tým, ktorí prišli s touto myšlienkou a začali ju realizovať, ako aj tým, ktorí materiálne či duchovne podporovali dokončenie tohto chrámu“.

  Posvätenie chrámu sv. Cyrila a Metoda vykonal vladyka Milan Lach, ktorý počas svätej liturgie vo svojej kázni, ale aj na záver slávnosti zdôraznil význam odkazu učenia a pôsobenia Konštantína – Cyrila a Metoda pre nás všetkých, pre slovenský národ, žijúcich v súčasnej dobe. Na záver požehnal všetkých prítomných a rozlúčil sa slovami „Sláva Isusu Christu“. Ďakujeme vladykovi Milanovi, rodákovi z neďalekej Ľubice, za jeho prítomnosť na tejto slávnosti, za jeho slová povzbudenia a želáme mu naplnenie jeho kňazského poslania na jeho novom mieste pôsobenia v USA.

 • Literatúra

  BABJAK, J.: P. Michal Lacko, SJ, informátor a formátor gréckokatolíkov. Trnava: Dobrá kniha 1997.

  BAGIN, A.:  Spolupatróni Európy. Co-patrons of Europe. Banská Bystica:1992.

  BAGIN, A.:  Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Príspevok v československým cirkevným dejinám. Bratislava: 1984.

  DVORNÍK, F.: Byzantské misie u Slovanu. Praha 1970.

  FEDOR, M.: Z dejín gréckokatolíckej Cirkvi v Československu 1945 – máj 1950. Košice: Byzant 1993.

  FITZ, M.: Trpké roky. Košice: Byzant 1993.

  GOJDIČ P.J.E. , ČSVV – K jeho dvadcačročnomu jubileju so dňa jep. posvjaščenija /1927 – 1947/. Prjašev 1947.

  HLINKA, A.:  Sila slabých a slabosť silných. Bratislava: Tatran 1990.

  HOPKO, V.: Greko-katoličeskaja Cerkov 1646-1946. Prešov: 1946.

  JUDÁK, V., ČEKOVSKÁ, E.: Prehľadné cirkevné dejiny. Bratislava: LÚČ 1996.

  KAPLAN, K.: Stát a církev v Československu 1948-53. Brno-dodatek 1993.

  KOREC, CH. J.:  Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava: 1994.

  LACKO, M.:  Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpat. cum Ecclesia Catholica. Romae 1955.

  MULÍK, P.. :  Cirkev v tieni totality. Trnava: Dobrá kniha 1994.

  PEKAR, A., OSBM.:  Narysy istoriji cerkvi Zakarpattja.  Rím 1967-

  SABOL, S.,ČSVV: Golgota greko-katolyckoji cerkvy v Čechoslovačyni. Rím 1978.

  SEMAN, J.: Gréckokatolícku cirkev v Československu likvidovali, neboli však v stave ju anulovať. Prešov 1995.

  SZÉKELY, G. – MESAROŠ, A.:  Gréckokatolíci na Slovensku. Košice 1997.

  ŠMÁLIK, Š.:  Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.

  ŠTURÁK, P.: Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM.   Prešov: Vydav. M. Vaška 1997.

  VNUK, F.: Pokus o schizmu. Bratislava 1996.

  ZOSTALI VERNÍ  –  Osudy gréckokatolíckych kňazov, Vladyka Pavol P. Gojdič, OSBM. Vasiľ, C.,  ICDr., SJ. Košice 1997.

 • Život gréckokatolíckej cirkvi v tieni totality v rokoch 1970 – 1989

  ŽIVOT GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V TIENI TOTALITY V ROKOCH 1970-89

  V dôsledku politicko-spoločenských zmien v Československu v roku 1968 činnosť gréckokatolíckej cirkvi bola povolená. Naša cirkev mala smelé plány, ktoré sa však v dôsledku normalizácie nedali realizovať. Vzťah štátu k náboženským iniciatívam v každom smere bol záporný. Štátny dozor nad cirkvami sa upevňoval a dosahoval obrovské rozmery. Zvlášť sa uplatňoval práve voči gréckokatolíckej cirkvi.

  Po krátkom odmäku v súvislosti s Dubčekovou Pražskou jarou nastávala nová perzekúcia, ktorá dávala ordinárovi eparchie Mons. Jánovi Hirkovi ustavične najavo, že existencia cirkvi, na čele ktorej stojí, je neželaná. V takomto stave žila cirkev ďalších dvadsaťdva rokov.

  Veľmi jasne to vyplýva aj z „analýzy cirkevno-politickej situácie za posledné roky na východnom Slovensku“, ktorá bola vypracovaná pre ÚV KSS z tohto obdobia. V nej stranícke orgány hneď na začiatku normalizácie vyslovujú kritiku za „nesprávne postupy“, čo sa týka obnovenia činnosti gréckokatolíckej cirkvi. Je to zreteľné z hodnotenia v tejto analýze, kde sa vtedajším orgánom vytýka „politická naivita alebo politicky nedobré úmysly tých, ktorí tento jav dovolili“.

  Jednalo sa v tom prípade o to, že gréckokatolícki kňazi dostávali spočiatku štátny súhlas pre výkon cirkevnej funkcie bez vymedzenia farnosti, avšak s vedomím odboru kultúry KNV i odboru pre veci cirkevné. Ďalej bol silne kritizovaný postup súdr. Brenčiča, ktorý chcel vrátiť gréckokatolíkom to, čo im patrilo, napr. katedrálu s rezidenciou v Prešove. Jeho počin bol podaný v zmysle, že „vyvíjal nátlak na vrátenie biskupskej rezidencie v Prešove do ich vlastníctva“. Podobne bolo vytýkané, že „Akčný výbor gréckokatolíckej cirkvi“ dostal 5-izbový byt … čím sa vytvorili podmienky pre rozvoj ich činnosti…“.

   

  Zvlášť bolo negatívne hodnotené vyhlásenie na aktíve komunistov v Prešove koncom apríla, kde bolo povedané, že „vedúci tajomník s. Chrenovský si prečítal diaľnopis z ÚV KSS o postoji k súčasnej cirkevno-politickej situácii a sám k tomu dodal: Nebuďte prekvapení, keď už teraz na veľkonočné sviatky prídu do vašich obcí gréckokatolícki duchovní a začnú tam účinkovať“.

  To všetko vládnucim silám v období normalizácie a po nej „nesedelo“. Oni chceli gréckokatolícku cirkev zlikvidovať. Bol to prvý krok k likvidácii katolíckej cirkvi u nás. Tak, ako to určil ešte Stalin. Do roku 1968 použité cesty a prostriedky sa ukázali nevhodné. Pred sebou morálne kompromitovali tých, ktorí ich používali. Teraz bola zvolená iná taktika. Veľmi premyslená, dôsledne vypracovaná s vedúcou ideou „nechajme Gréckokatolícku cirkev vykrvácať“. Bola to téza samozrejme utajovaná, podávaná veľmi diskrétne.

  Jedným zo spôsobov postupnej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi bolo obmedzovať na minimum počet kňazov. Totiž táto cirkev mala po rokoch 1950-68 zdecimovaný počet kňazov, ktorí k tomu boli ešte vekom pokročilejší a ktorí predchádzajúcimi podmienkami boli aj značne fyzicky i psychicky vyčerpaní. Od nich sa vyžadovala obrovská práca, keď museli spravovať po dve- tri, ba i viac farnosti, čo má za následok zanedbávanú katechézu, spustnuté chrámy a fary, atď..

  Veľmi výstižne je charakterizovaná daná situácia v článku „Gréckokatolíci Česko-Slovenska a udalosti roku 1968“ kde je vykreslená „katastrofálna situácia gréckokatolíckeho duchovenstva na východnom Slovensku i v celej ČSSR“.

  Ďalej sa konštatuje, že v danej chvíli „sa prejavujú následky 18-ročného zákazu činnosti Gréckokatolíckej cirkvi, keď v dôsledku zastavenia jej činnosti bola zastavená aj výchova kňazského dorastu“.

   

  Bližšie špecifikuje situáciu s pohľadom do budúcnosti:

   

       „Okrem toho, že jedna tretina kňazov zomrela, druhá tretina zostarla, mnohí z kňazov postrácali zdravie a stali sa tak menej výkonnými v dušpastierskej práci. V priebehu niekoľko málo rokov /3-5 r./ ubudne z duchovnej správy cca 36 % kňazov /63/, v dôsledku veku /odchod do dôchodku/, predčasne podlomeného zdravia po toľkých rokoch enormnej práce a nervového vypätia“.

   

   

   

   

   

  Názorne to podávajú prehľadné tabuľky o počte kňazov v rokoch 1948 a 1968, kde jasne vidno, že chýba 56 kňazov v pastorácii:

  Tabuľka č. 1. Stav eparchie v roku 1948

  a,b, Celkový počet kňazovPočet farností 335245
  Do počtu kňazov boli zahrnutí:správcovia farností 

  kapláni

  biskupi

  kanonici

  aulisti

  profesori na VŠB

  vedenie seminára

  242 

  12

  2

  6

  6

  6

  4

  278

  profesori nábož. na stred. školáchrehoľníci 

  penzisti

  827 

  22

  a, Celkový počet kňazov teda 335
  b, Počet farností v celej ČSR 245
  Obsadené farnostiNeobsadené farnosti 2423

  Prameň: Schematismus venerabilis cleri dioecesis fragopolitanae seu Prešovensis administraturae apostolicae Mukačensis pro anno domini 1948.

  Tabuľka č. 2. Stav eparchie k 30.11.1968

  a, Celkový počet kňazovbez ohľadu na vek 163 (menovaní dekrétmi)12
  spolu 175
  b, Počet farnostíPočet kaplánskych miest 

  Biskupský úrad

  GBF /fakulta/

  20015 

  6

  10

  Potreba kňazov spoluPočet kňazov v činnej službe 231175
  chýba 56 kňazov

  Prameň: AGBP, bez sign. Žiadosť o zriadenie Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove z 21.12.1968, s. 1-2.

   

  Ostatní ešte žijúci kňazi sú neschopní duchovnej služby.

  Manipulanti s danou situáciou rátali a vedeli, že v budúcnosti sa ešte viac zhorší. V nasledujúcich rokoch ročne zomrelo 12-13 kňazov a pribudlo len 3 a pol kňaza. Cirkev ročne strácala 8 kňazov. Reálny obraz skutočnosti vyzeral takto: Fara, na ktorej kňaz zomrel, sa pridelí kňazovi zo susednej. Teraz jeden kňaz – vyčerpaný atď. – spravuje fary dve i s ich filiálkami. Nestačí veriacim ani liturgizovať, katechéza zväčša stojí bokom. Keďže sa kňazi vyčerpávajú, skôr zomierajú. Teraz jeden kňaz zanechá už dve fary, v ďalšom rytme jeden kňaz spravuje tri fary, atď..

  Gréckokatolícka cirkev už na začiatku obnovenia svojej činnosti žiadala o zriadenie Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove, aby vychovávala budúcich kňazov vo vlastnom seminári ako to bolo pred rokom 1950. Už 21.12.1968 bola adresovaná na Povereníctvo SNR – Sekretariát pre veci cirkevné „Žiadosť o zriadenie Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove“. V nej biskupský úrad veľmi jasne poukázal na to, že „nemožno si predstaviť cirkev bez kňazov a kňazského dorastu“. Ďalej poukazujú na minulosť: „ Kedy do roku 1950, bola Vysoká škola bohoslovecká počas 56 rokov bytia nositeľkou kultúry gréckokatolíckeho obyvateľstva“. V žiadosti poukázali na potreby súčasnosti:

  „Zrušením Vysokej školy bohosloveckej v Prešove v apríli 1950 /ako dôsledok likvidácie gréckokatolíckej cirkvi/ došlo k strate cca 90-100 kňazov, ktorí by absolvovali túto školu v priebehu 18 rokov…Ku dňu 15.12.1968 bolo prevzatých 200 farností z bývalých 242 v roku 1948. Toho času chýba gréckokatolíkom 56 kňazov…Pri konzultáciach zástupcov našej cirkvi o potrebe vysokej školy bohosloveckej pre našu cirkev na Povereníctve SNR pre kultúru a informácie, bol viacraz priznaný nárok nechať Pravoslavnú bohosloveckú fakultu v Prešove s budovou a zariadením pre väčšinovú cirkev, ktorou sa nesporne stala naša gréckokatolícka cirkev…“.

  V tom čase v Prešove pravoslávna cirkev mala svoju Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v budove bývalého gréckokatolíckeho sirotinca s 12-16 bohoslovcami.

  Podobné žiadosti boli adresované na Ministerstvo kultúry – Sekretariát pre veci cirkevné v Bratislave viackrát. Ako udáva „Žiadosť o obnovenie gréckokatolíckeho kňazského seminára a bohosloveckej fakulty v Prešove zo dňa 26.1.1971“ pod.č. 178/71 boli žiadosti o obnovenie adresované doteraz s týmito dátumami: 15.8.1968, 21.12.1968, 5.7.1969, 18.12.1969 a 5.2.1970.

  V tejto žiadosti je jasne podané, že: „Každá cirkev v ČSSR má zákonom postarané o svoj kňazský dorast, každá cirkev má svoje bohoslovecké fakulty, iba gréckokatolícka cirkev dodnes nemá obnovenú činnosť svojho seminára a fakulty“. Ďalej sa vysvetľuje, že: „Prechodné riešenie umiestnenia niektorých našich bohoslovcov na CMBF v Bratislave je pre obradové a iné disciplinárne rozdielnosti nevyhovujúce“.

  So zriadením požadovanej fakulty zo strany gréckokatolíckej cirkvi, čo sa týka personálneho obsadenia bolo by to možné riešiť, lebo ako sa v žiadosti píše: „Niektorí profesori a predstavení kňazského seminára ešte žijú a sú schopní nastúpiť do svojho pôvodného povolania už aj preto, lebo žiadnym výnosom neboli svojho miesta pozbavení a nebol im odobratý štátny súhlas. Po obnovení štátneho súhlasu mohli by nastúpiť ako profesori: Dr. Bobák, Dr. Podhajecký, Dr. Mastyliak. K týmto by mohli byť navrhnutí: Dr. Ujhelyi, Dr. Rusnák, Th.lic. Seman a pripadne aj iní“.

  Avšak všetky hoci ako zdôvodnené žiadosti ostali bez vypočutia a gréckokatolícki bohoslovci počas celých 23 rokoch v obmedzenom počte /priemerne 2-4 v ročníku/ študovali na Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Rímskokatolíckej cyrilometodějskej bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach.

   

  V tomto čase v roku 1971 mala gréckokatolícka cirkev v Československu 205 farností s 694 filiálkami a približne asi 315 tis. veriacich, v pastorácii pôsobilo 201 kňazov.

   

   

  Ordinárom bol                        Mons. JÁN H I R K A

  svätiacim biskupom                THDr. VASIĽ H O P K O

  riaditeľom kancelárie             Dr. Ján SEMAN

  sekretár                                   neobsadené

  ceremonár a aktuár                 Eugen KOČIŠ

  archivár                                  Ján HRIC

  ekonóm                                  Jozef PALÚCH.

   

  Vzhľadom na veľký počet farností a filiálok a z dôvodu, že kňazi boli prestarlí, bola situácia obsadzovania fár veľmi zložitá. Bolo potrebné, aby na farnosti prichádzali noví a mladí kňazi. To však predpokladalo, že budú kandidáti na štúdium bohoslovia prijímaní v dostatočnom počte. Avšak opak bol pravdou. Hoci kňazských povolaní bolo dosť, na štúdium bol prijímaný malý počet bohoslovcov. Podľa štatistík najmenej dvaja z troch mladých gréckokatolíkov, ktorí sa prihlásili na štúdium teológie, však neboli prijatí. Ani vtedy keď spĺňali všetky požiadavky. Krivda bola zrejmá, keď porovnáme, že v pravoslávnej cirkvi boli prijatí nielenže všetci prihlásení, ale aj zagitovaní – „každá farnosť malo dodať jedného bohoslovca“, ba boli prijímaní aj ľudia, ktorí nemali strednú školu.

  Zámerné obmedzovanie počtu prijímaných bohoslovcov ilustrujem na nasledujúcich príkladoch: Kým v roku 1968-69 študovalo na CMBF v l. ročníku 7 gréckokatolíckych bohoslovcov , v roku 1969-70 v l. ročníku 8 bohoslovcov , v nasledujúcich rokoch ich počet rapídne poklesol. Tak v roku 1971-72 nebol prijatý ani jeden kandidát a v roku 1972-73 bol prijatý iba jeden a to na odvolanie . Podobne aj v roku 1973-74 sa hlásili na štúdium teológie 6 boli prijatí iba dvaja. Taktiež v roku 1974-75 podali prihlášky na štúdium 4 a prijatý bol len 1.

  V nasledujúcich rokoch bola situácia taká:

  v roku 1974-75 – prihlásení 4 prijatí 1

  v roku 1975-76 – prihlásení 8 prijatí 4

  v roku 1976-77 – prihlásení 6 prijatí 4

  v roku 1977-78 – prihlásení 3 prijatí 2.

  Gréckokatolícky ordinariát protestoval proti takémuto obmedzovaniu. Adresoval odvolania či už riaditeľovi Sekretariátu pre veci cirkevné, ďalej na Dekanát CMBF alebo priamo ministrovi kultúry Miroslavovi Válkovi. Avšak len málokedy s úspechom.

   

  Aj v osemdesiatych rokoch mocenské orgány v našej vlasti pokračovali v plánovanej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi a jedným zo spôsobov bol už spomínaný obmedzovaný počet prijímania nových kandidátov na štúdium teológie. Gréckokatolícky ordináriat v Prešove rok čo rok adresoval odvolania vo veci neprijatia našich kandidátov až na tie najvyššie miesta. Svedčí o tom list zo dňa 25.10.1982 ministrovi kultúry SSR Miroslavovi Válkovi. V ňom o. ordinár Ján Hirka sa obracia so žiadosťou, aby naši kandidáti boli prijatí na štúdium v odvolávacom konaní, nakoľko „zo 14 kandidátov boli prijatí za našu diecézu 4 kandidáti v riadnom konaní, ale v odvolávacom nikto“. Ďalej poukazuje na znepokojujúci stav ohľadom prázdnych farností diecézy. Doslova píše, že: „len v jednom okrese máme prázdnych 7 farností“.

  Nakoľko boli kandidáti na štúdium teológie za prešovskú gréckokatolícku diecézu prijímaní na CMBF v Bratislave v obmedzenom počte, hľadali možnosť prijatia na CMBF v Litoměřiciach v Českej republike. Avšak z mnohých, ktorí si podali prihlášky na tamojšiu fakultu, bolo prijatých iba niekoľko uchádzačov.

   

   

  Názornejší prehľad o počte našich bohoslovcov na CMBF v Bratislave v rokoch 1969 až po 1988 podľa ročníkov udáva tabuľka:

   

  Tabuľka č. 3. Počet študujúcich gréckokatolíckych bohoslovcov na CMBF v Bratislave v rokoch 1969-1988

  Ročník 1. 2. 3. 4. 5.
  1969-1970 8 6 3 2 0
  1970-1971 1 8 6 3 2
  1971-1972 0 1 8 5 3
  1972-1973 2 0 1 8 5
  1973-1974 2 2 0 1 7
  1974-1975 1 2 2 0 1
  1975-1976 4 1 2 1 0
  1976-1977 4 4 1 3 1
  1977-1978 2 4 4 1 3
  1978-1979 4 2 4 3 1
  1979-1980 3 4 2 4 3
  1980-1981 4 3 4 1 4
  1981-1982 2 4 2 4 1
  1982-1983 4 2 4 2 4
  1983-1984 6 4 2 4 2
  1984-1985 6 6 4 2 4
  1985-1986 6 6 6 4 2
  1986-1987 5 6 6 6 4
  1987-1988 7 5 6 6 6

  Prameň: Spracované podľa Schematizmu gréckokatolíckeho prešovského biskupstva 1994.

   

  Podobne ako gréckokatolícka cirkev narážala na ťažkosti, čo sa týka prijímania kandidátov na štúdium teológie, mocenské orgány robili prekážky aj pri udeľovaní súhlasu pre ordinácie kňazov. Zvlášť to bolo zreteľné na začiatku 70-tych rokoch v období „normalizácie“, kedy nechceli udeliť súhlas napr. tým kandidátom kňazstva, ktorí nemohli ukončiť štúdium teológie pre rôzne od nich však nezapríčinené dôvody /nemohli už ukončiť štúdium pre likvidáciu cirkvi v roku 1950 a pod./. Vysvätenie týchto kandidátov na kňazstvo mocenské orgány podmieňovali jednoznačne nespravodlivo, keď prijatie viazali ako sa uvádza v žiadosti: „na spoločné užívanie našich chrámov s pravoslávnymi a to v Jakubanoch a Litmanovej“. /Skutočne v nasledujúcich dvoch rokoch neprijali za našu gréckokatolícku cirkev žiadneho kandidáta/.

  Biskupom svätiteľom pre našich ordinandov bol po obnovení činnosti cirkvi v roku 1968 ThDr. Vasiľ Hopko. Situácia však sa stala veľmi vážnou, keď spomínaný biskup dňa 23. júla 1976 zomrel v Prešove na následky podlomeného zdravia väznením.

  Pohrebné obrady vykonal križevacký biskup Joachim Segedi za účasti rímskokatolíckych biskupov zo Slovenska v Prešove dňa 29. júla 1976. Telesné pozostatky biskupa ThDr. Vasila Hopka uložili do krypty katedrálneho chrámu v Prešove.

  V dôsledku tejto smutnej skutočnosti nemal už kto svätiť našich kňazov. V roku 1977 preto nemohol byť vysvätený kandidát na kňazstvo Vasiľ Feckanič. Z toho dôvodu nasledujúci rok Ordinariát v Prešove adresoval naliehavú žiadosť na MK SSR – Sekretariát pre veci cikrevné o udelenie štátneho súhlasu pre biskupa svätiteľa zo zahraničia. V žiadosti o. ordinár okrem iného píše: „Žiadam týmto o udelenie predchádzajúceho štátneho súhlasu k tomu, aby našim absolventom a kandidátom kňazstva mohol udeliť sviatosť kňazstva buď Dr. Joachim Segedi zo Zagrebu – Juhoslávia, ktorý už u nás so štátnym súhlasom vykonal potrebné obrady nebohého biskupa Dr.V. Hopku v roku 1976, alebo Msgre. Metodij Stratiev, biskup zo Sofie – BĽR. Obidvaja biskupi sú z diecéz gréckokatolíckeho obradu a pôsobia medzi vysťahovalcami z východného Slovenska a liturgicky môžu vyhovieť našej požiadavke“.

  Štátny súhlas bol udelený Dr. Joachimovi Segedimu, ktorý prichádzal udeľovať vysviacky našim kňazom do roku 1983.

  V tomto roku spomínaný biskup, nakoľko už mal 78 rokov, prestal podľa cirkevného práva spravovať eparchiu. Dňa 1.2.1983 bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za križevackého gréckokatolíckeho biskupa Slavomír Miklovš, ktorý potom sám vysviacal našich novokňazov až do roku 1989.

  Samostatnou kapitolou, čo sa týka už spomínaného postupného likvidovania Gréckokatolíckej cirkvi v čase totality je otázka kultových objektov – chrámov a taktiež fár. V roku 1950 pri likvidácii našej cirkvi boli biskupi uväznení, kňazi vyväzení a veriaci neboli do chrámov pripustení. „Vyprázdnený“ priestor zaujala Pravoslávna cirkev. Gréckokatolícka cirkev tie chrámy a fary, ktoré vybudovala a ktoré jej patrili, nepredala, nedarovala ani nijako ináč sa ich nevzdala. Napriek tomu bol všetok nehnuteľný majetok Gréckokatolíckej cirkvi pozemnoknižne prepísaný na Pravoslávnu cirkev. V roku 1968 gréckokatolíci si svoje chrámy a fary vzali naspäť. Pravoslávna cirkev tým, že chrámy a fary gréckokatolíkom dala, fakticky uznala, že im aj patria. Gréckokatolíci však v tom krátkom čase nestihli svoj majetok aj pozemnoknižne zdokumentovať a tak chrámy a fary, ktoré vybudovali gréckokatolíci „ostali“ majetkom Pravoslávnej cirkvi. Na tejto právnej anomálii orgány trvali aj napriek mnohým žiadostiam o nápravu.

  Ako to teda bolo s chrámami v roku 1968 do roku 1989 z hľadiska kategorizácie:

  „Z hľadiska kategorizácie môžeme vidieť tri postupy:

  1)  chrámy zostali vo výlučnom užívaní pravoslávnej cirkvi

  2)  chrámy začali výlučne užívať gréckokatolíci

  3)  chrámy sa začali užívať v tzv. režime spoločného užívania.

  Spoločné užívanie chrámov, nakoľko to v skutočnosti boli chrámy Gréckokatolíckej cirkvi, bolo nanútené mocenskými orgánmi. Kde sa praktizovalo, neprispelo k pokojnému životu veriacich, ale prinášalo len rozbroje a nedorozumenia.

  V roku 1987 pokračovali ťažké a nepríjemné diskusie medzi predstaviteľmi Gréckokatolíckej cirkvi a úradmi vo veci opráv a vlastníctva chrámov a cirkevných budov vôbec, ktoré boli z rozhodnutia štátu spoločným majetkom gréckokatolíkov i pravoslávnych /a to aj v obciach, kde pravoslávni predstavovali mizivú menšinu /. Gréckokatolícki veriaci sa preto ešte v roku 1986 obrátili viacerými listami, spojenými s podpisovými akciami, na prezidenta Gustáva Husáka so žiadosťou, aby sa postaral o vyriešenie danej situácie. Polícia začiatkom roku 1987 navštevovala farárov, aby sa dozvedela, kto stál za akciou, a pokúšala sa pritom poštvať ich proti ordinárovi Jánovi Hirkovi. Kancelária prezidenta republiky zareagovala na petície gréckokatolíkov, odpoveď však adresovala nie na o. ordinára Hirku, lež na krajský národný výbor. Podľa prezidentskej kancelárie sa majú majetkové pomery usporiadať pri vyjednávaniach sporných stránok. Predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi však odmietli okolnosť, že Pravoslávnu cirkev mal zastupovať odbor kultúry pri KNV v Košiciach.

  V roku 1987 Pravoslávna cirkev pripravovala takúto akciu: Keďže všetky chrámy a všetky fary, ktoré prešli zo dňa na deň do vlastníctva Pravoslávnej cirkvi, teda jej „patria“, za tie chrámy a fary, ktoré používajú gréckokatolíci musia platiť nájomné. Kalkulovalo sa takto: budú platiť, ipso facto uznajú, že majetok patrí Pravoslávnej cirkvi. Ďalší krok je pripravený: majiteľ ďalej svoj majetok nemieni prenajímať.

  Činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá bola iba „trpená“ bola obmedzovaná, ako aj činnosť iných cirkvi, napríklad Rímskokatolíckej aj v rovine pastoračnej starostlivosti o veriacich. Prejavovalo sa to jednak v oblasti výuky náboženstva na školách, slávenia miestnych odpustov vo farnostiach a zvlášť čo sa týka celoeparchiálnych púti predovšetkým v Ľutine. Čo sa týka vyučovania náboženstva kňazi, ktorí si plnili svoje kňazské poslanie a záležalo im na náboženskej výchove detí, boli obvinení z nátlaku na rodičov, aby si deti prihlásili na výuku náboženstva. Neraz boli aj krivo obvinení riaditeľmi škôl, že sami vypisovali prihlášky a pod.

  Činnosť našej cirkvi bola v čase totality obmedzovaná mnohými nariadeniami cirkevných tajomníkov aj v oblasti čisto cirkevných, ktoré takpovediac súviseli so životom cirkevného spoločenstva vo farnosti, čo sa týka napr. zariadenia chrámu, poprípade fary. Veľmi, až komicky vyznieva, že správca fary musel žiadať o povolenie na zakúpenie bežných veci. Totalitný štát ešte viac hatil všetkými prostriedkami rozvoj duchovného života veriacich. Sám určoval a dával povolenie k účasti duchovných na miestnych odpustoch.

  Tŕňom v oku mocenských orgánov boli zvlášť púte, ktoré boli známe v eparchii ako napríklad Klokočov, Čirč, ale hlavne Ľutina, ktorá sa v časoch totality v 70-tých, ale hlavne v 80-tých rokoch stala miestom manifestácie viery gréckokatolíkov. Keďže nemohli púť prekaziť, organizovali odpútavacie akcie /diskotéka v Ľutine a v susednej obci/, vypli prúd v sobotu a v nedeľu /veriaci však načas dopravili do kostola na Mariánskej hore agregát/, nariadili cvičenie požiarnikov, aby sťažili autám prístup do obce, atď. Napriek všetkým týmto rušivým momentom mala púť v dňoch 23. a 24. augusta 1986 mimoriadne úspešný priebeh, najmä vďaka charakternému a pevnému postoju ordinára Jána Hirku.

  Ako svedčí aj priebeh mariánskych púti v Ľutine, Levoči a inde, na konci 80- tých rokoch badať na Slovensku v živote veriacich oveľa väčšiu angažovanosť. Na jednej strane je ešte zrejma neústupčivosť starej straníckej gardy, na druhej strane však badať určité kroky k liberalizácii. Dá sa to zdokumentovať aj na príklade ordinára Jána Hirku, ktorého štátne orgány ešte v roku 1987 odmietli pustiť do Ríma na svetovú biskupskú synodu, na ktorú ho pozval Svätý Otec, no rok na to dostáva po prvýkrát od svojho menovania v roku 1969 povolenie cestovať do Ríma. V novembri sa zúčastnil na generálnom zhromaždení pápežskej komisie pre cirkevné právo cirkví východného obradu. Na súkromnej audiencii o. ordinár Hirka informoval pápeža o ťažkej situácii gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

 • Obnova činnosti a život gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1968 – 1986

  Politické napätie v Československu v roku 1968 sa prejavovalo v niekoľkých smeroch. Bolo výsledkom nahromadených nespravodlivostí. Hlavný rozpor prebiehal vo vnútri KSČ a KSS – vedúcej sily v štáte. Nespokojnosť s politikou KSČ vyvrcholila na zasadnutí Ústredného výboru strany v dňoch 3.-5. januára 1968. Z vedúcej funkcie v straníckom aparáte odstúpil Antonín Novotný a za prvého tajomníka ÚV KSČ bol zvolený Alexander Dubček. Začal sa črtať šťastný koniec dvadsaťročnej epochy.

  Nastáva prelom v politickom, spoločenskom, ale i v náboženskom živote. Alexander Dubček začína presadzovať „socializmus s ľudskou tvárou“.

  Mnohé významné zmeny, ktoré sa uskutočnili v prelomových rokoch 1968-69 v živote spoločnosti našli odozvu aj v cirkvi. V celom verejnom živote sa volalo po rehabilitácii nespravodlivo odsúdených. Svoj hlas pozdvihli aj traja slovenskí biskupi: Eduard Nécsey, biskup nitriansky, Ambróz Lazík, biskup trnavský a Róbert Pobožný, biskup rožňavský a taktiež pražský administrátor biskup František Tomášek. Poslali verejný list Alexandrovi Dubčekovi, v ktorom vypočítali krivdy spáchané na katolíckej Cirkvi od poslednej vojny.

  Medzi prvými, ktorí pozdvihli svoj hlas za stratené práva Gréckokatolíckej cirkvi, bol p. Michal Lacko, gréckokatolícky jezuita v Ríme, veľký obranca gréckokatolíkov. Na začiatku roku 1968 napísal v článku časopisu“ Mária „ slová: „Aj my verejne dvíhame svoj hlas v záujme gréckokatolíckej cirkvi a žiadame vládu, prvého tajomníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, aby nesklamal a nedovolil sklamať prebudené nádeje, a teda, aby došlo k dôslednej rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi, duchovenstva i veriacich a aby eparchia Prešovská bola obnovená!.

  V akej situácii sa nachádzala gréckokatolícka cirkev v tomto prelomovom období? Pre lepšie pochopenie jej situácie musíme vychádzať z jej nedávnej minulosti.

  Gréckokatolícku cirkev chceli v 50-tých rokoch zlikvidovať. Použili proti nej veľké sily i mnohé prostriedky. Jej biskupov uväznili a pokúšali sa ich verejne zdiskreditovať. Jej kňazov poslali do vyhnanstva, veriacim odobrali ich chrámy a nedovoľovali im sa so svojími kňazmi ani stretávať. Vo svojom subjektívizme – volutarizme išlo sa až tak ďaleko, že slovo „gréckokatolík“ bolo vymazané ešte aj zo „Slovníka slovenského jazyka“ /1953/.

  Nevinní znášali veľké krivdy. Nepriatelia však svoje úmysly realizovať nemohli celkom podľa svojich predstáv. Podstatu cirkvi nemohli celkom zničiť. Biskupi naďalej zostali biskupmi svojej cirkvi, prinášali za ňu, oni veľkňazi, teraz už svoju osobnú obetu a životy. Kňazi aj v Čechách zostali kňazmi svojej cirkvi, modlili sa, liturgizovali hoci privátne a svojou prácou v ťažkých zamestnaniach prinášali obety za svoju cirkev. Veriaci sa modlievali pod krížom, na cintoríne, ostávali verní odkazu svojich otcov a hoci gréckokatolícka cirkev bola vymazaná zo slovníka, dokazovali, že ona žije. Nejde tu o prázdne miesto v jej dejinách, o zradu, ide tu o dojímavú vernosť, ide tu o živú vieru, ide tu o naplnenie svojich dejín s tým pravým obsahom.

  V takejto situácii sa nachádzala gréckokatolícka cirkev na začiatku roku 1968. V celkovom pohybe nasledujúcich udalosti je potrebné rozlišovať tri etapy, ktorými gréckokatolíci prechádzali. Prvá etapa je obdobie od začiatku roku 1968, keď v jarných mesiacoch cirkev postupne striasla zo seba mnohé obmedzenia, ktoré jej nedovoľovali niektoré činnosti vykonávať až do júna, kedy bola vládou uznaná. V druhej etape kontrolu nad pohybom a dianím už preberajú štátne orgány /potreba referenda/ a v tretej etape spomínané orgány už priamo tento pohyb v gréckokatolíckej cirkvi vplyvom vonkajších politicko- spoločenských udalosti ovládli.

  Už spomínaným nástupom Alexandra Dubčeka do funkcie generálneho tajomníka KSČ v januári 1968 nastal prelom v politickom, spoločenskom a náboženskom živote. Svojich práv sa domáha cirkev, ktorá v predchádzajúcich rokoch najviac trpela. Túto okolnosť využil aj biskup Dr. Vasiľ Hopko, ktorý v tom čase prebýval ešte pod policajným dozorom v internačnom tábore – kláštore v Oseku v Čechách. Dňa 19. marca sa obrátil na parlament v Prahe s prosbou navrátiť právo na existenciu Gréckokatolíckej cirkvi.

  Prosbu biskupa podporil nielen katolícky episkopát v Československu, ale aj veriaci, ktorí zozbieraním 40 000 podpisov, napomohli rozhodujúcou mierou tým, že sa vytvoril následne akčný výbor, ktorý sa zasadil o obnovu gréckokatolíckej cirkvi.

  Zakrátko potom česká a slovenská tlač začala písať na obranu gréckokatolíckej cirkvi s poukázaním na krivdy, ktoré utrpela od roku 1950. V takomto zmysle formuloval aj písomne svoj názor na otázku gréckokatolíckej cirkvi Ladislav Holdoš, ktorý bol predstaviteľom štátnej vrchnosti v otázkach cirkevno-politických v dobe likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950. V dokumente, ktorý nesie názov „Ako sa naši gréckokatolíci stali pravoslávnymi“ píše, že deformácie, ktoré sa udiali v predchádzajúcom období možno odstrániť následne:

  1. a) nevychádzať z uznesenia „soboru“ v apríli 1950
  2. b) nepovažovať gréckokatolícku cirkev za zrušenú
  3. c) nepovažovať tých gréckokatolíkov za údy pravoslávnej cirkvi, ktorí sa sami z vlastnej vôle individuálne, bez priameho alebo nepriameho nátlaku, teda slobodne za pravoslávnych nepovažujú
  4. d) rehabilitovať v tomto zmysle aj duchovenstvo gréckokatolíckeho vierovyznania…

  Bratislava, marec 1968 Ladislav Holdoš.

  S dovolením vlády, ktoré vymohol gréckokatolícky kňaz Dr. Ján Murín, sa v Košiciach dňa 10. apríla 1968 udialo stretnutie predstaviteľov gréckokatolíckej cirkvi. Uskutočnilo sa za účasti biskupa Dr. Vasiľa Hopka, 133 kňazov a 64 laikov. Prítomní s veľkou radosťou a s piesňou „Vošel jesi archijereju“ privítali biskupa Vasiľa Hopku a potom piesňou „Vičnaja pamjať“ vzdali úctu svojim 122 spolubratom-kňazom, ktorí sa nedožili toho radostného dňa.

  Biskup Hopko duchovnými slovami, povzbudením otvoril stretnutie, vyzýval k jednote. Prítomní modlitbou vzývali pomoc Svätého Ducha a Dr. Ján Murín v improvizovanom prejave náznakove zilustroval prežité roky, zobrazil súčasnu situáciu a v častejších vsuvkách sa snažil zodpovedať znepokojujúce otázky. Kňazi v bohatej a vecnej diskusii vyjadrovali svoje postoje, náznaky riešenia situácie. V jednom sa všetci rázne stotožňovali: apríl 1950 bol falošný, krivdivý, nespravodlivý, protiústavný. Je preto v záujme pravdy a spravodlivosti, aby bol verejne odsúdený, a to nimi, zídenými na tomto stretnutí… ale aj, a to je dôležitejšie, cítili sa nositeľmi gréckokatolíckej tradície, nositeľmi kontinuity a zástupcami veriacich. Žiadali, aby sa urobili opatrenia na odstránenie dôsledkov „soboru“.

  Najvýznamnejším bodom schôdzky bolo zvolenie predstaviteľov tzv. „Akčného výboru“ Gréckokatolíckej cirkvi. Tento výbor mal 17 členov na čele s biskupom Vasiľom Hopkom.

  Členovia výboru boli:             Dr. Ján Murín, predseda akčného výboru,

  Dr. Štefan Ujhelyi, podpredseda akčného výboru,

  Tibor Mati, tajomník akčného výboru.

   

  ďalší členovia akčného výboru:

  Dr. Mirón Podhájecký, Štefan Lazor, Gabriel Oleár, Jozef Dubiak, Mikuláš Gladiš, Ján Hirka, Michal Šutaj, Michal Ihnát, Bartolomej Demko, Emil Zorvan,Juraj Bujňák, Ján Krlička, Dr. Jozef Pichonský, Viktor Skorodenský.

  Táto schôdza vydala rezolúciu, ktorú poslali predstaviteľom vlády a poskytli tlači. Jej znenie je nasledujúce:

  „REZOLÚCIA Z AKTÍVU GRÉCKOKATOLÍCKEHO DUCHOVENSTVA V KOŠICIACH DŇA 10. APRÍLA 1968

  My, kňazi gréckokatolíckej Cirkvi, úprimne vítame v našej vlasti prebiehajúci demokratizačný proces. Máme k tomu svoje vlastné dôvody. Dáva nám totiž nádej, že nezákonnosti a krivdy, ktoré boli na nás, gréckokatolíkoch, 18 rokov páchané, budú dôsledne odstránené.

  V roku 1950 prebiehala u nás tzv. P /pravoslávna/ akcia. Mala previesť všetkých gréckokatolíkov v Československu do pravoslávia, to znamená kňazov aj veriacich odtrhnúť od hlavy celej katolíckej Cirkvi, rímskeho pápeža. Akciu organizoval ústredný výbor pre návrat do pravoslávia, utvorený na porade pracovného výboru Ukrajinskej národnej rady v Prešove: prevádzali ju vyššie i nižšie štátne i administratívne orgány, a to prostriedkami, ktoré zásadne odporujú ušľachtilým tradíciám našich národov, slovám našej ústavy a viacerým článkom Deklarácie ľudských práv OSN. Rozhodujúcim podujatím tejto akcie bol sobor duchovenstva a laikov v Prešove, uskutočnený 28. apríla 1950. Účastníci soboru, ktorí neboli riadnym spôsobom delegovaní, v mene všetkých gréckokatolíkov prehlásili manifestačný prechod do pravoslávia. Aj celý cirkevný majetok, kostoly so zariadením a farské budovy prešli do majetku pravoslánej cirkvi. Ide teda o neplatné rozhodnutie, ktoré tým, že bolo násilne uplatnované, stáva sa aj protizákonným a protiústavným. Keďže bola znásilňovaná aj sloboda jednotlivca, akcia sa stala aj protiľudskou.

  Na základe spomínaného manifestu vláda vzala na vedomie zánik gréckokatolíckej Cirkvi a vydala príslušné vykonávacie nariadenia. Prestala uznávať existenciu gréckokatolíckej Cirkvi.

  Tak sa gréckokatolícka Cirkev dostala mimo zákon. Jej celá činnosť bola administratívnym a násilným spôsobom zastavená. Kňazi, ktorí pravoslávie neprijali, boli naprv internovaní, neskôr deportovaní do Čiech a na Moravu. Vyše tristotisíc gréckokatolíkov bolo vystavených sústavnej náboženskej diskriminácii. Treba pripomenúť, že celá táto akcia je aj násilným zásahom do kultúrneho, národného i spoločenského svojrázu východného Slovenska. S poľutovaním treba aj to konštatovať, že samotná pravoslávna cirkev neprotestovala proti týmto neľudským praktikám, robeným v jej záujme, čím sa sama kompromitovala a je za ne spoluzodpovedná.

  My, gréckokatolícki kňazi, ktorí sme boli po ľudskej, občianskej i stavovskej stránke protizákonne postihnutí, pri tejto príležitosti, – aj v mene našich veriacich – žiadame:

  1. Vyhlásiť prešovský sobor z 28. apríla 1950 a tiež aj jeho dôsledky pre nás, gréckokatolíkov, za neplatný. Gréckokatolícka Cirkev sa nemá považovať za zrušenú a gréckokatolíci sa nemajú považovať za pravoslávnych.
  2. Gréckokatolícku Cirkev v Československu ako náboženskú spoločnosť rehabilitovať, považovať ju aj pred zákonom, aj v praxi za rovnoprávnu s ostatnými štátom uznanými cirkvami. Do dôsledkov a po všetkých stránkach rehabilitovať gréckokatolíkych biskupov, kňazov a všetkých gréckokatolíckych veriacich.

   

  Žiadame, aby rehabilitácia bola uskutočnená urýchlene, pretože protizákonná situácia dosiaľ trvá.

  Účastníci aktívu.

  K rokovaniu pristupoval štát v zastúpení povereníka Štefana Brenčiča zodpovedne. Jasne poukázal na to, že vláda je rozhodnutá zabezpečiť slobodu vyznania a štát očakáva od pravoslávnej cirkvi návrh na riešenie danej situácie. S. Brenčič oboznámil prítomných s tým, že:

  „…na vládne a stranícke orgány dochádza mnoho žiadostí z obcí na východnom Slovensku, v ktorých veriaci žiadajú obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi. Vláda je rozhodnutá dôsledne zabezpečiť slobodu vyznania. Preto treba počítať s obnovením činnosti gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR. Prítomným vysvetlil, že zmyslom stretnutia je počuť názory zástupcov pravoslávnej cirkvi, ktorej sa táto otázka eminentne dotýka, ďalej vyzval prítomných, aby pravoslávna cirkev vypracovala v najkratšom čase svoju predstavu, ako ona vidí situáciu a aký navrhuje postup riešenia. Súčasne upozornil na zodpovednosť za to, že sa všetky náboženské otázky budú riešiť v pokoji, bez vyvolávania náboženských nepokojov a konfesijnej nevraživosti medzi veriacimi.

  Zástupcovia pravoslávnej cirkvi protestovali s tým, že gréckokatolíci sa ujímajú chrámov a fár a vyjadrili ochotu rokovať so zástupcami gréckokatolíckej cirkvi, ale za základ rokovaní sa ma brať stav nie pred 28. aprílom 1950, ale terajší. Svoje názory vyjadrili nasledovne:

   

  1./      Pravoslávna cirkev v ČSSR je autokefálnou cirkvou. Jej úradnou hlavou a predstaviteľom je metropolita pražský a celej ČSSR Dorothej. Jedine on je oprávnený úradne vystupovať a rokovať v mene pravoslávnej cirkvi. Prítomní biskupi budú metropolitu o stretnutí informovať.

   

  2./        …Gréckokatolícki kňazi žijúci na východnom Slovensku a nateraz pracujúci v rôznych občianských zamestnaniach predbiehajú udalosti, organizujú medzi veriacimi podpisové akcie za obnovenie gréckokatolíckej cirkvi.I osobne agitujú medzi veriacimi. Posielajú rôzne listy aj pravoslávnym duchovným, aby sa vrátili do gréckokatolíckej cirkvi aj so svojimi veriacimi. Pritom obviňujú pravoslávnu cirkev, že uzurpovala gréckokatolícky cirkevný majetok /kostoly a fary/ a nijako sa nezastala ukrivdených gréckokatolíckych kňazov a veriacich…

  …Ďalej uviedli, že pravoslávna cirkev pracovala 18 rokov, osvedčila svoju absolútnu lojalitu voči socialistickému zriadeniu, pracuje v Ekumenickej rade cirkví v ČSSR i v medzinárodných mierových organizáciach. Vo svojej činnosti prísne dodržiava zákony a úpravy štátnej správy. Chce tak činiť aj naďalej. Vyslovili tiež obavy, že keď sa táto cirkev povolí aj mnohí veriaci v nateraz konsolidovaných farnostiach sa priklonia k nej…

  …Vyhlásili, že pravoslávna cirkev je ochotná čestne rokovať s gréckokatolíckou cirkvou.Nie je proti obnoveniu jej činnosti. Za základ pri rokovaní však nemôže vziať stav pred 28. aprílom 1950 /Sobor/, ale stav k dnešnému dňu.

  Hodnotenie stretnutia ako ho videli zástupcovia štátu ss. Brenčič a Kubašovský bolo nasledovne vyjadrené v 6 bodoch:

  „1./      pravoslávni duchovní majú veľké obavy z ďalšieho vývoja, sú skleslí a neistí, uchádzajú sa o ochranu štátu,

  2./        nástup gréckokatolíkov je silný a pravdepodobne značne agresívny, miestami ostro zameraný proti pravoslávnej cirkvi,

  3./        aj v tzv. konsolidovaných pravosl. farnostiach je pozícia mnohých pravoslávnych duchovných labilná a je pravdepodobné, že aj v nich sa značná časť veriacich prikloní ku gréckokatolíckej cirkvi,

  4./        po obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi vznikne vážny existenčný problém značnej časti pravoslávneho duchovenstva,

  5./        pravoslavná cirkev je ochotná na rokovanie s gréckokatolíckou cirkvou, ale jej platforma, aby východiskom bol stav k dnešnému dňu zdá sa byť málo reálnou.

  6./        je pravdepodobné, že po obnovení činnosti gréckokatolíckej cirkvi pravoslávna cirkev stratí absolútnu väčšinu svojich terajších farností.

   

  Ten istý deň sa spomínaný s. Brenčič stretol aj s delegáciou gréckokatolíckej cirkvi a to s členmi Akčného výboru. Hneď v úvode ubezpečil prítomných:

  „…vláda v rámci plného zabezpečenia slobody náboženského vyznania zabezpečí aj spravodlivé požiadavky veriacich a gréckokatolíckej cirkvi… Podmienkou je však, aby nedochádzalo k neprístojnostiam a náboženským štvaniciam. Za pokoj a poriadok sú zodpovední aj predstavitelia cirkví…“.

   

  Predstavitelia gréckokatolíkov formulovali svoje požiadavky v troch základných bodoch:

  1./ Poukázanie na situáciu gréckokatolíckej cirkvi, ktorá žiada o rehabilitáciu:

  „Gréckokatolícka cirkev bola nezákonným spôsobom zrušená, nemá dodnes svoje legálne práva a preto si dnes jej kňazi na svojom aktíve 10. apríla 1968 v Košiciach zvolili akčný výbor, ktorý má nadviazať kontakty s úradmi a zastupovať záujmy gréckokatolíckej cirkvi, kým sa neuskutoční plná rehabilitácia cirkvi a nezriadi gréckokatolícky ordinariát“.

  2./ Zdôvodnenie neochoty rokovať s pravoslávnou cirkvou v danej situácii s poukázaním na prednosti pravoslávnej cirkvi:

  „Nateraz odmietajú rezolútne akékoľvek rokovanie s pravoslávnou cirkvou z týchto dôvodov:

  1./Prednosti pravoslávnej stránky pri rokovaní so zástupcami gréckokatolíckej cirkvi za terajšej situácie:

  1. a) Pravoslávna cirkev je štátom uznaná, legálna.
  2. b) Už 18 rokov neoprávnene drží vo vlastníctve naše farnosti, má dobre vybudovaný svoj cirkevný aparát, vytvorila si určitú mocenskú pozíciu, ľahko jej týmto aparátom sa brániť a útočiť.
  3. c) Jej záujmom je za každú cenu brániť si svoje pozície.
  4. d) Má svoje časopisy na svoju obranu, má priamy styk s veriacimi v kostole a farnostiach na ich ovplyvňovanie…
  5. e) Cirkev pravoslávna sa aktívne zúčastnila na našej likvidácii, prepožičavala sa na porušovanie zákonnosti a znásilňovania svedomia.

  2./ Nevýhody gréckokatolíckej stránky pri rokovaní:

  1. a) Gréckokatolícka cirkev de jure /formálne/ síce nie je zakázaná spoločnosť, ale de facto je, dosiaľ ešte nebola rehabilitovaná,
  2. b) kat. cirkev za 18 rokov mala znemožnenú činnosť, jej kňazi boli úradne vykázaní zo Slovenska, na územie Čiech a Moravy. Celý cirkevný aparát bol týmto rozrušený. Kňazi nemajú osobný a priamy styk so svojimi veriacimi…
  3. c) Naše rokovanie by vychádzalo z nerovnoprávnej, pre nás nevýhodnej a slabšej pozície, čo by ľahko mohla využiť druhá stránka vo svoj prospech a v náš neprospech.
  4. d) Nemáme nijaké vlastné sdelovacie prostriedky na svoju obranu…“

   

  V treťom bode zdôvodnili, že trvajú rezolútne na:

  „1./ Úplnej rehabilitácii gréckokatolíckej cirkvi ako náboženskej svojprávnej spoločnosti, jej predstavených, biskupa, kňazov, reholí a jej veriacich.

  2./ Nakoľko zákaz činnosti tejto cirkvi r. 1950 vyplýval len zo štátneho nariadenia a bol prevádzaný štátnym aparátom, celý cirkevný hmotný majetok /kostoly, farské budovy a pod./ prešli do užívania pravoslávnej cirkvi len štátnym administratívnym spôsobom.

  3./ V dôsledku toho nie je možné začať rovnoprávne rokovania s pravoslávnou cirkvou, kým štát neprizná našej cirkvi jej práva de jure a de facto. Len takto nastanú spravodlivé a rovnaké podmienky pre obe stránky…

  4./ Pod rehabilitáciou rozumejú uviesť veci do stavu pred Soborom 28. apríla 1950.

  5./ Svoj písomný projekt postupu …sú ochotní predložiť po úradnom akte obnovy cirkvi a jej pôsobenia.

  6./ Pretože členovia akčného výboru sú existenčne viazaní v občianskych zamestnaniach žiadajú, aby aspoň prezídium t.j. dr. Ján Murín, dr. Štefan Ujhelyi, Tibor Mati a Bartolomej Demko boli zamestnávateľmi uvoľnení na neplatenú dovolenku…

  7./ Vyslovili plnú lojalitu vláde a socialistickému zriadeniu s tým, že zo svojej strany zabezpečia kľudný a dôstojný priebeh celého riešenia…“.

  Na záver jednania navrhli ďalší postup:

  „1. Urýchliť zásadné rozhodnutie o povolení pôsobenia gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR…

  1. Uznesením vlády zrušiť rozhodnutie býv. Štátneho úradu pre veci cirkevné tlmočené v liste vtedajšieho námestníka predsedu vlády a ministra povereného spravovaním Štátneho úradu pre veci cirkevné Zdenka Fierlingera vtedajšiemu exarchovi moskovskej patriarchie, metropolitovi pražskému a celého Československa Jelevferijovi, v ktorom sa konštatuje: Štátny úrad pre veci cirkevné…považuje uznesenie soboru zo dňa 28. apríla t.r. o likvidácii Únie a návrate bývalých úniatov do pravoslávia za plne právoplatné rozhodnutie, ktorým sa na území republiky zrušila Únia a takzv. gréckokatolícka cirkev, ktorým sa duchovní i veriaci bývalej gréckokatolíckej cirkvi vrátili do pravoslávnej cirkvi a ktorým pravoslávna cirkev prevzala všetky práva, majetok a zariadenie …

  …V uznesení vlády súčasne konštatovať, že uznesenie Soboru zo dňa 28. apríla 1950 o likvidácii Únie a návrate bývalých uniatov do pravoslávia sa ako právoplatné rozhodnutie týka len tých duchovných a veriacich, ktorí toto rozhodnutie dobrovoľne uznávajú i nateraz…

  1. Udeliť biskupovi dr. Vasiľovi Hopkovi súhlas vlády pre výkon úradu biskupa gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR a umožniť zriadenie ordinariátu gréckokatolíckej cirkvi.
  2. Vydať vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom.
  3. Ďalší postup riešiť v rokovaní medzi štátom a utvoreným gréckokatolíckym ordinariátom.

  V Bratislave, dňa 19. apríla 1968.

  A tak vplyvom týchto udalosti a na základe spomínaných jednaní medzi vládou a predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi dňa 13. júna 1968 vládnym uznesením č. 205/1968 Zb. a vládnym nariadením č. 70/1968 bola Gréckokatolícka cirkev v Československu povolená.

  Znenie vládneho nariadenia č. 70/1968 je nasledovné:

   

                                       „VLÁDNE NARIADENIE Z 13. JÚNA 1968

                           o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom

  Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom:

  § 1

  Pre hospodárske zabezpečenie gréckokatolíckej cirkvi štátom obdobne platí vládne nariadenie č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.

  § 2

  Majetok, ktorý sa ku dňu začiatku účinnosti tohto nariadenia považuje za majetok pravoslávnej cirkvi v Československu, rozdelí sa na základe dohody medzi oboma cirkvami, ktorá podlieha schváleniu krajským národným výborom. Pokiaľ nedôjde k dohode do 6 mesiacov od dňa začiatku účinnosti tohto nariadenia, rozhodne o majetku na Slovensku Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie, o majetku v českých krajinách Ministerstvo kultúry a informácií.

  § 3

  1. Pre vyriešenie otázok súvisiacich s činnosťou gréckokatolíckej cirkvi krajské národné výbory zriaďujú podľa ustanovenia § 57 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch správne komisie zložené aj z predstaviteľov oboch cirkví.
  2. Do pôsobnosti komisie patrí:
  • rozhodovať o udelení súhlasu na zriadenie duchovenských miest gréckokatolíckej cirkvi,
  • rozhodovať o udelení štátneho súhlasu na výkon duchovnej činnosti duchovným gréckokatolíckej cirkvi I. a II. stupnice,
  • napomáhať pri uzavretí dohody o rozdelení majetku a schvaľovať uzavreté dohody, príp. predkladať Ministerstvu kultúry a informácií /Povereníctvu Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie/ na rozhodnutie prípady, v ktorých nedôjde k dohode.

   

  • 4

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

  Dr. Husák, v.r.

  Zb. z., č. 70/1968, str. 198, čiastka 23.

  Vplyvom týchto udalostí dňa 5. júla 1968 bol gréckokatolíkom vrátený katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Biskupská rezidencia a seminár však ostali aj naďalej v rukách pravoslávnej cirkvi. Príchodom okupačných vojsk v auguste roku 1968 sa obnova Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku skutočne trochu spomalila, ale nezastavila. Na niektorých miestach pravoslávni s kvetinami vítali Sovietsku armádu v nádeji, že im tá vráti naspäť gréckokatolícke chrámy. Vítanie sovietskych vojsk však úplne zdiskreditovalo pravoslávnych pred verejnosťou, takže sa ich predstavitelia museli ísť ospravedlniť samotnej vláde.

  Gréckokatolíci aj v neľahkej situácii pokračovali v snahe získať svoje práva. V uskutočňovanom referende, ktoré vyhlásila vláda, sa veriaci jednoznačne prihlásili ku gréckokatolíckej cirkvi.

  Hlasovanie pre prítomnosť sovietskych vojsk neprebiehalo všade ľahko. Tak napr. v 30 farnostiach sa neuskutočnilo a tie ostali pri pravoslávnych. V 210 farnostiach, kde sa referendum uskutočnilo, len v 5-tich dostali pravoslávni viac hlasov a podržali si pravoslávneho kňaza.

  Gréckokatolícka cirkev tak získala 205 farností s 315 000 veriacimi, v ktorých účinkovalo okolo 200 gréckokatolíckych kňazov.

  Ak by sme podali celkové hodnotenie gréckokatolíckej cirkvi, tak z 241 farnosti sa vrátilo naspäť ku gréckokatolíckej 206 farnosti, 5 bolo zrušených, 20 prešlo v rokoch 1950-68 na obrad latinský a 10 zostalo pri pravoslávnych.

  Do konca júla sa prihlásilo 111 kňazov do pastorácie a čo je zvláštne, že do pastorácie sa prihlásilo i 62 pravoslávnych kňazov.

  Dňa 17. júla 1968 bol zriadený biskupský úrad v Košiciach. Riaditeľom biskupskej kancelárie sa stal o. Andrej Zima, tajomníkom Dr. Ján Murín a tretím spolupracovníkom Dr. Štefan Ujhelyi. Títo traja spravovali biskupstvo v mene „Akčného výboru“, pretože biskup Vasiľ Hopko nebol ešte rehabilitovaný.

  Zriadenie biskupského úradu sa udialo na základe rozhodnutia Povereníctva SNR pre kultúru a informácie, ktorý prípisom č. PKI 3576/1968-Dud. z 12. júla 1968 – 35/ dalo súhlas na zriadenie Gréckokatolíckeho biskupského úradu na Slovensku.

   

  Ďalšou dôležitou udalosťou, ktorá sa stala v roku 1968 bola exhumácia a prevezenie ostatkov biskupa Pavla Gojdiča, OSBM z leopoldovského cintorína do Prešova. Stalo sa tak 28. októbra 1968.

  Exhumácie sa zúčastnili gréckokatolícki kňazi: o. Mikuláš Rojkovič, o. Marián Potáš, OSBM, o. Ivan Ľjavinec, o. Eugen Kočiš, o. Jozef Haľko, o. Mikuláš Takáč, oo. Hieronym a Inocent Fedoroňkovi, OSBM a kantor Mikuláš Seman. Neskôr prišli predstavitelia rímskokatolíckeho biskupstva z Trnavy: generálny vikár Július Gábriš so svojim sekretárom Jánom Hamisom – protokolistom, ilavský kňaz o. Imrich Hoferka, ako aj doktor Eugen Gojdič, syn Dr. Štefana Gojdiča. Po exhumácii sa prítomní pomodlili panachýdu a previezli ostatky biskupa do Prešova, kde ich už čakalo duchovenstvo a veľké množstvo veriacich, ktorí sa prišli rozlúčiť so svojím obľúbeným otcom biskupom. V chráme biskup Hopko odslúžil panachýdu a časti pohrebu. V ďalších dňoch sa prešovská katedrála stala akoby pútnickým miestom, kde prichádzali veriaci z celej eparchie.

  Obnova Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pokračovala.

  Keď so súhlasom Povereníctva SNR pre kultúru a informácie bol zriadený Gréckokatolícky biskupský úrad v Košiciach, na návrh predsedu akčného výboru Dr. Jána Murína, rímskokatolícky biskup, apoštolský administrátor v Trnave ThDr. Ambróz Lazík, z plnej moci danej mu vo Vatikáne, menoval dňa 2.4.1969 dočasným ordinárom Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva o. Jána Hirku.

  Ordinár Ján Hirka premiestnil sídlo eparchie do Prešova, pôvodného sídla gréckokatolíckeho biskupstva. Ako dočasný administrátor za ťažkých podmienok administroval gréckokatolícku cirkev. O premiestnení sídla biskupstva boli informovaní kňazi a veriaci „Ordinariátnym listom prešovského biskupstva a pridelených administratúr gréckokatolíckej cirkvi“ č. 3/1969, v ktorom sa okrem iného uvádza:

  „l/ Oznamujeme duchovenstvu a všetkým veriacim, že gréckokatolícky biskupský úrad z dočasného pôsobiska v Košiciach bol premiestnený do Prešova, ul. SSR č. 8 a preto prosíme všetkých gréckokatolíkov žijúcich na území ČSSR, aby sa v budúcnosti obracali vo všetkých svojich záležitostiach do Prešova“.

   

  Ordinár Prešovského biskupstva  Ján Hirka

   

  Krátky prierez životom:

  Narodil sa 16.novembra 1923 v Abranovciach, okres Prešov. Základné vzdelanie dostal v rodnej obci. V roku 1936 nastúpil do osemročného Gréckokatolíckeho gymnázia v Prešove, ktoré ukončil maturitou 3.5.1944.

  Bohoslovecké štúdia začal v Prešove a ukončil na Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v júni 1949. Po kňazskej vysviacke, ktorú mu udelil pomocný biskup Dr. Vasiľ Hopko dňa 31.7.1949, mal primície v rodnej obci Abranovce 14.8.1949.

  Začína účinkovať ako kaplán v Ľutine. Vo februári 1950 dostáva dekrét za kaplána do Prešova. Po „Prešovskom sobore“ 28. apríla 1950 sa dva roky skrýval a dňa 25.10.1952 ho našli v Prešove a zobrali ho do prešovskej väznice, kde ho 6 mesiacov držali v samoväzbe. Neskôr ho previezli z Prešova do Ilavy, kde strávil rok a pol. Po prepustení z väzenia pracoval na strednom Slovensku a asi po roku práce bol znova 22.9.1955 zadržaný a prevezený do Košíc, neskôr do Prahy-Ruzyni a odsúdený za „nepriateľské združovanie voči republike“. Musel ťažko pracovať v uhoľnej bani v Rtyne na Podkrkonoší. Stade bol prepustený 20.3.1958, avšak pre stratu občianských práv sa nemohol vrátiť domov a tak ostal pracovať na strednom Slovensku ako robotník v Brezne, v Podbrezovej a nakoniec ako elektrikár od roku 1964 v Prešove. Roku 1968 nastúpil do pastorácie ako administrátor katedrálneho chrámu a neskôr ako okresný dekan. Za dočasného ordinára gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR s právami rezidenciálneho biskupa a apoštolského administrátora bol Pavlom VI. vymenovaný 20. decembra 1968 a schválený štátnou správou 2. apríla 1969. Dňa 21. marca 1978 ho Pavol VI. vymenoval za pápežského preláta.

  Toho istého dňa, t.j. 2.4.1969, keď bol menovaný dočasným ordinárom Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva o. Ján Hirka bol udelený aj štátny súhlas pre Dr. Vasiľa Hopka, niekdajšieho pomocného prešovského biskupa, do funkcie svätiaceho biskupa listom Ministerstva kultúry SSR, zn. MK-1947/69-Mg. Bratislava 2.4.1969.

  Aj keď Gréckokatolícka cirkev bola povolená oficiálne, budúcnosť neskôr ukázala, že bola nežiaduca, len akoby trpená. Postoj vlády voči Cirkvi sa opäť postupne začal zhoršovať.

 • Spoločensko-náboženská situácia v ČSR v rokoch 1950 – 1968

  Pri poznaní dejinných udalostí v Československu v období rokov 1950-1968 musíme vychádzať z poznania a definovania komunistického štátu, ktorý tu vznikol po „Víťaznom februári 1948“ a jeho vzťahu k Cirkvi.

  Komunistický štát je totalitný v plnom zmysle slova. Neuznáva a neznáša nijaký dôvod na kontrolu alebo obmedzenie nárokov na absolútnu moc. Ukáže sa to plne vtedy, keď sa komunisti zmocnia vlády a odstránia politických protivníkov. Strana odôvodňuje svoje právo na absolútnu moc z nekriticky prijatého princípu, že ona je výlučným vlastníkom absolútnej pravdy a to ju opravňuje k neobmedzenej politickej moci. Každá politická, kultúrna a náboženská opozícia je neprípustná.

  Totalitný štát popiera najzákladnejšie práva človeka, nárokuje si stvárňovať spoločenský život vo všetkých jeho oblastiach. Vyžaduje pre seba plný monopol na všetky komunikačné prostriedky, na výchovu a vzdelávanie, na organizovanie spoločenského života, na administráciu prostredníctvom štátnych úradov.

  Politické požiadavky marxizmu na občanov zodpovedajú v podstate materialistickému svetonázoru. Človek je iba súčasťou organizmicky chápanej spoločnosti, bez osobnej dôstojnosti a nezadateľných práv. Cirkev na základe svojho bohoľudského poslania je proti takejto degradácii človeka. Od každého jednotlivca požaduje presvedčenie a mravnú vyspelosť.

  Kresťanstvo – ako nijaké iné náboženstvo – sa teda takto dostáva do nezmieriteľného protikladu s marxizmom nielen pre svoje zameranie na Boha, ale i pre svoju povinnosť angažovať sa za dôstojnosť človeka.

  A preto aj v Československu po uchvátení moci komunistami dochádza od začiatku k zjavnému konfliktu medzi štátom a cirkvou. Nastáva situácia, kedy začína vyhladzovací boj proti kresťanstvu, cirkvi, veriacim. Narúša a ničí sa organizácia cirkvi, rozpútava sa ideologická ofenzíva, aby sa obyvateľstvu vzal kresťanský svetonázor. Zamlčuje sa všetko čo pripomína nábožensko-kultúrne tradície, vyčleňuje sa Cirkev z verejného života, z oblasti školstva a výchovy atď.

  Na začiatku spomínaného obdobia sa v Československu k 1. marcu 1950 uskutočnilo sčítanie ľudu. Podľa výsledkov žilo v ČSR 12 338 450 obyvateľov, z toho na Slovensku 3 442 317. Ku katolíckej Cirkvi sa v Čechách hlásilo 74,42 % obyvateľov a na Slovensku 76,20 %.

  V nasledujúcom roku 1951 v ČSR podľa správy Ministerstva vnútra bolo 9 miliónov katolíkov, 400 000 luteránov, 100 000 kalvínov, 10 000 adventistov, 8 000 metodistov, 8 000 členov Jednoty bratskej, 2 000 unitárov, 2 000 darvistov, 8 000 baptistov, 900 000 príslušníkov Československej cirkvi, 400 000 evanjelikov, 250 000* pravoslávnych.

  Po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi 28. apríla 1950, ktorá bola prvým kolieskom v plánovanej koncepcii, v ktorej išlo o likvidovanie viery, náboženstva, cirkvi, dochádza k ďalším úderom proti cirkvi v Československu ešte v tom istom roku.

  Vládnym nariadením č. 112/1950 dňa 14. júla komunistická vláda zrušila všetky diecézne semináre, aj rehoľné vysoké školy bohoslovia a zriadila na Slovensku jedinú bohosloveckú vysokú školu, ktorú nazvala „Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Bratislave“. Dozor nad ňou zverili Štátnemu úradu pre veci cirkevné. Počet seminaristov klesol o 90 %.

  Následne Štátna bezpečnosť začala deportovať aj diecéznych kňazov, najmä farárov zo všetkých krajov Slovenska do koncentračného tábora v Mučeníkoch /neskôr premenované na Sládečkovce/. Za týždeň tam deportovali vyše 150 kňazov.

  Začína útok aj na biskupov. Gréckokatolícki biskupi Pavol Gojdič, OSBM a ThDr. Vasiľ Hopko sú už internovaní. Na rad prichádzajú ďalší: spišský biskup Ján Vojtaššák, neskôr aj svätiaci biskup Dr. Štefan Barnáš a trnavský svätiaci biskup Dr. Michal Buzalka.

  Nasledujúci rok 1951 vošiel do dejín ako rok „divadelného“ procesu s „vlastizradnými“ biskupmi a masovým zatýkaním kňazov a angažovaných laikov. V dňoch 2.-15. januára Štátny súd v Bratislave odsúdil 74-ročného biskupa Jána Vojtaššáka na 24 rokov väzenia a 500 tis. korún pokuty, 66-ročného biskupa Dr. Michala Buzalku a 63-ročného biskupa Pavla Gojdiča, OSBM na doživotie.

  Vplyvom negatívnych javov v živote Cirkvi a spoločnosti, akými boli: definitívny odchod vatikánskych diplomatov, likvidácia biskupského zboru, zatýkanie kňazov a laikov, veľké množstvo ľudí začína opúšťať vlasť už po uchopení moci komunistami a odchádza na Západ. Im treba ďakovať za informácie Svätej Stolici o tom, čo sa deje v Československu. Mnohí slovenskí kňazi a laici sa rozhodli za cenu najväčších obetí pracovať v prospech prenasledovaných bratov vo vlasti.

  V prvej polovici päťdesiatich rokov útok na cirkev nadobudol najväčšie rozmery. Štátny cirkevný úrad upozorňoval vedenie komunistickej strany, že v predchádzajúcom roku /1952/ zatýkala štátna bezpečnosť mesačne dvadsať – tridsať kňazov a že by to viedlo k úplnému likvidovaniu duchovných. Po tom nastalo isté zmiernenie v zatýkaní kňazov, ale siahlo sa na prenasledovanie a zatýkanie katolíkov – laikov.

  V druhej polovici 50-tých rokov prenasledovanie a boj proti cirkvi pokračoval ďalej, ale bol zameraný už spomínaným vnútorným smerom – štát zasahoval do zásadných vecí výchovy, bránil v prihlasovaní deti na náboženstvo a kňazom zakazoval pracovať s mládežou. Dokonca aj zbor ordinárov dáva úpravu kňazom: „Prihlasovanie dietok spočíva na dobrovoľnom rozhodnutí rodičov a duchovný nemá do neho zasahovať. Táto úprava sa nemá nikde čítať a ani inak o nej oboznamovať veriacich“.

  Na druhej strane však mali podľa takýchto úprav kňazi ísť až nadmieru v ústrety úradom, najmä pri žatve: „V nedele 21. a 28. augusta 1955 zaraďte bohoslužby len na včasné hodiny ranné tak, aby boli skončené asi do pol ôsmej hodiny!“.

  Dňa 31. júla 1960 bola schválená nová ústava, ktorá štát nazýva Československá socialistická republika. Pri sčítaní ľudu v roku 1961 k 1. marcu malo Československo 13745 577 obyvateľov. Slovensko malo 4 174 046 obyvateľov, z toho 3 560 000 národnosti slovenskej, 519 000 maďarskej a 35 000 ukrajinskej a ruskej národnosti. Územie Slovenska bolo v predchádzajúcom roku rozdelené na tri kraje a 34 okresov.

  Dňa 29. novembra 1961 bol vydaný“ Trestný zákonník“, ktorý platil až do 17. júna 1966. Náboženstva sa týkajú tieto paragrafy:

   

  • 101: Kto z nepriateľstva k socialistickému spoločenstvu a štátnemu zriadeniu republiky zneužije svoju náboženskú funkciu v úmysle nepriaznivo ovplyvňovať veci všeobecného záujmu, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
  • 178: Kto v úmysle mariť alebo sťažovať výkon štátneho dozoru nad cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou poruší ustanovenia zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
  • 211: Kto pri výkone svojej duchovenskej činnosti…poruší … ustanovenia zákona o rodinnom práve, najmä tým, že vykoná náboženský sobášny obrad s osobami, ktoré spolu neuzavreli manželstvo, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

   

  Naďalej pretrvávalo aj napätie medzi Československou socialistickou republikou /ďalej len ČSSR/ a Vatikánom. Avšak keď štát bol v hospodárskych ťažkostiach, pápež Ján XXIII. pomohol svojim záručným podpisom a tak vláda dňa 9. mája 1962 udelila amnestiu mnohým kňazom.

  V živote všeobecnej Cirkvi začína veľmi dôležitá udalosť –

  1. Vatikánsky koncil. Na otvorenie tohto koncilu vláda povolila vycestovať trom biskupom. Boli to: František Tomášek – Praha, Ambróz Lazík – Trnava, Eduard Nécsey – Nitra. Na koncile sa nezúčastnili väznení biskupi Ján Vojtaššák, Štefan Barnáš a Vasiľ Hopko a ani rožňavský biskup Róbert Pobožný, ktorému to vláda nedovolila. Košický biskup Jozef Čársky umrel ll. marca 1962 medzitým.

  V roku 1963 pripadali dve význačné jubileá: 1 100. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 100. výročie založenia Matice Slovenskej. Obidva boli slávené veľmi skromne, lebo štát nemal o jubileá záujem. Pre Slovákov vo vlasti bolo zadosťučinením, keď sa dozvedeli, že v dňoch 11. – 18. septembra 1963 v rámci cyrilometodských osláv v Ríme kardinál Eugen Tisserand posvätil kaplnku sv. Cyrila a Metoda v budove Slovenského ústavu, ktorý sa stal dôležitým nábožensko-kultúrnym centrom Slovákov v zahraničí.

  V priebehu konania II. Vatikanského koncilu zomreli ďalší biskupi: Štefan Barnáš, svätiaci biskup spišský – 16.4.1964, ktorý sa nemohol ani ujať úradu, lebo bol odsúdený na 15 rokov väzenia, ďalej spišský biskup Ján Vojtaššák – 4.8.1965 v Říčanoch vo vyhnanstve, nakoľko mu vláda po amnestii v roku 1963 zakázala pobyt na Slovensku.

   

  V roku 1967 sa dokonca uskutočnili rozhovory medzi vládou a Vatikánom. Nemali však úspech, lebo Vatikán nevyhovel žiadosti vlády vymenovať za biskupov jej kandidátov. V oficiálnom vyhlásení vlády sa neúspech rokovaní pripisoval Vatikánu.

  Ale ľady sa pomaly začali lámať. Vyvrcholilo to na aktíve straníckych slovenských spisovateľov, kde Zora Jesenská hovorila o cenzúre, ktorá ozaj najviac poškodzovala slobodný život: V našich národoch je veľmi mnoho komunistov, ktorí žijú s pocitom hlbokej hanby za to, že sú spoluzodpovení za štát, v ktorom je taká úbohá minimálna sloboda tlače… naša dnešná cenzúra s jej neobmedzenými právomocami je nedôstojná spoločnosti na našom civilizačnom stupni“.

  * Nepravdivý údaj, neskutočný počet…

 • Biskupi vo väzení

  Sídelný biskup Pavol Gojdič, OSBM

  Po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Československu na tzv. „Sobore“ 28. apríla 1950 nepriatelia Cirkvi podľa osvedčenej pravdy vyjadrenej v evanjeliu: „Udri pastiera a rozpŕchne sa stádo“ uväznili v ten istý deň biskupa Pavla Gojdiča, OSBM. Samotný priebeh zatknutia popisuje bývalá pomocnica na biskupstve v Prešove Barbora Dorčáková: „U otca biskupa som slúžila skoro od počiatku, keď prišiel do Prešova. Deň 28. apríl 1950 bol najsmutnejším dňom v mojom živote. Na vlastné oči som videla, ako Štátna bezpečnosť stála nad týmto pobožným biskupom, ktorý každému len dobre chcel a nikomu neublížil. Už ráno mu príslušníci Štátnej bezpečnosti nedovolili slúžiť liturgiu, ako to praktizoval každý deň. Osobný strážca biskupov, ktorý deň a noc strážil jeho dvere, mi v tento deň nedovolil už ani raňajky odniesť otcovi biskupovi, ale len so súhlasom svojho nadriadeného mu ich odniesol sám. Či v tento deň otec biskup vôbec raňajkoval, to neviem. Krátko na to prišla za otcom biskupom spolu s doprovodom od bezpečnosti delegácia, ktorá od neho vymáhala kľúče od katedrály. Medzi nimi som poznala Fariniča, Dubaja, Zbihleja a iných nevďačníkov, ktorým sám otec biskup pomohol. Keď im otec biskup odmietol dať kľúče, násilím otvorili dvere katedrály a za spevu „Sláva vo vyšnich Bohu“ vošli dnu. Naši veriaci ostali von, čakajúc na svojho biskupa, aby sa s ním mohli ešte raz rozlúčiť. Medzitým sestre otca biskupa, ako aj samému biskupovi prikázali sa zbaliť a naložili ich do auta, ktoré ich čakalo na dvore. Veriaci sa nedočkali, keďže otca biskupa vyviedli zadným vchodom. Pred vstupom do auta dal otec biskup ešte požehnanie svojmu bratovi Dr. Štefanovi Gojdičovi, kanonikovi Köllymu a kanonikovi Michalovičovi“.

  Po zaistení ho odviezli na niekoľko dní do bývalého františkánskeho kláštora v Nižnej Šebastovej pri Prešove. Ale, aby sa štátne orgány spočiatku ukázali „humánnymi“ biskupa Pavla previezli na odpočinkové miesto v Tatrách, kde strávil krátky čas pod dozorom strážcov. Zároveň prinútili jeho sestru, aby opustila svoju rodinu, bývala s biskupom a varila mu jesť. Neskôr na naliehanie otca biskupa, dovolili sa jej vrátiť k svojej rodine.

  Asi po mesiaci otca biskupa internovali v sústreďovacom tábore v Bačke, kde si „odpočinul“ dva týždne a mal možnosť liturgizovať v latinskom obrade. Mnohí gréckokatolícki kňazi sa tam učili latinský obrad, v nádeji, že takto budú môcť slúžiť. Ale daromne. Všetkým našim kňazom to zakázali. A tak sväté liturgie slúžili tajne v izbách.

  Po dvoch týždňoch na sviatok Najsvätejšej Eucharistie /v roku 1950 pripadol na 8. júna/ sa naposledy zúčastnil na verejnej bohoslužbe. Nasledujúceho dňa 9. júna bol prevezený do vyšetrovacej väzby vo väzení Prahe-Ruzyni. Bolo to jedno z najťažších väzení v republike. Tu prežil otec biskup veľmi ťažké chvíle uväznený na samotke. Bola to malá izba bez svetla, okien, bez postele, len malý slamník. Dozorca dával pozor, aby sa väzeň neustále, s výnimkou času jedla prechádzal po tejto izbe. Chôdza bola ťažká, lebo pre nízkosť cely väzeň nemohol chodiť vzpriamený. Strava bola minimalizovaná, spočívala v 20 g chleba a k tomu trochu vody. Každé ráno sa muselo vstávať už o 5 hod..

  Otca biskupa neustále vypočúvali, kladli mu nové a nové otázky, nútiac ho k prechodu na pravoslávie. Najprv prosili, sľubovali, potom sa vyhrážali a užívali rôzne donucovacie prostriedky, psychického, ale aj fyzického rázu, nevynímajúc mučenie.

  Jeden z väzňov spomína, že bol svedkom toho, ako biskupa Pavla vyšetrovateľ bil po tvári a hlave, snažiac sa dosiahnuť od neho nepravdivé priznanie. Ďalším hrubým mučením používaným v ruzynskej väznici bolo lámanie prstov medzi železnými prútmi. Uväznený Žid Sonenstein, ktorý bol obžalovaný z toho, že prevážal zlato cez rieku Moravu do Rakúska a potom do Spojených štátov, dosvedčuje, že aj sám otec biskup bol mučený týmto spôsobom.

  Napriek jeho nevine bol vypracovaný proti nemu 120-stránkový spis o jeho vine, ktorý musel pod tlakom veľkých donútení podpísať. Pred samotným procesom, nakoľko bol veľmi telesne a duševne vyčerpaný /veľká strata telesnej váhy – okolo 50 kg, psychické vyčerpanie/ bol poslaný do sanatória, aby sa pozviechal.

  Samotný proces proti „vlastizradným“ biskupom: Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdičovi sa uskutočnil v dňoch 10.-13. januára 1951. Predsedom súdu bol Karol Bedrna. Celé súdne pojednávanie bolo výsmechom československého súdnictva, lebo bolo zrejme, že všetko, aj výpovede obžalovaných, boli dopredu vypracované. Čo sa týka svedkov v tomto procese, hovorí o nich archívny doklad 6 c 1. Žiada použiť dva druhy svedkov z radov kňazov, a to ponajprv z radov internovaných, ktorí prejdú normálnym vypočúvaním a ktorí by pripadne mohli byť odsúdení. Týchto svedkov označili SLOVÚC-u pracovníci Štátnej bezpečnosti. Všetci boli dodaní na Krajský výbor Štátnej bezpečnosti v Bratislave na vypočúvanie. O výsledkoch mal zreferovať podplukovník Ilčík. Pri každej osobe konkrétne Štátna bezpečnosť označila, v akom smere sa má vypočúvať. V týchto dokladoch sú uvedené mená Hopko, Barnáš, Holovič, Špirko, Jur Koza Matejov… Ďalej to mali byť vlasteneckí duchovní, ktorých mal systematickými rozhovormi spracúvať SLOVUC. Títo mali dosvedčiť, viac-menej vo všeobecnosti, asociálny postoj jednotlivých biskupov, ich kolaboráciu s fašizmom a ich nátlak na drobných kňazov rozličnými pastierskymi listami, kázňami a pod., aby rozvracali ľudovodemokratický režim. Zoznam uvádza 14 kňazov. /V prípade biskupa Gojdiča – Hučko, Havrila, Buranič/.

  Bolo to divadlo s presne určenými rolami. Ináč to ani nemohlo byť, pretože celá chatrná účelová konštrukcia by sa bola zrútila. O to sa veľmi horlivo, s fanatizmom a so zúrivosťou pričinil štátny žalobca, prokurátor Ján Feješ, a tak súd vyniesol najtvrdší trest podľa návrhu obžaloby.

  Pred prípravou procesu boli vypracované podklady pre prednášateľov, agitátorov, ktoré sa dnes pri čítaní zdajú ako zlý sen. Hovorí sa v nich napr.: „Prečo boli biskupi Vojtaššák, Buzalka a Gojdič súdení? Pre svoju rozvratnícku, protištátnu, špiónsku činnosť, ktorú pod ťarchou dôkazov pred súdom aj v plnom rozsahu verejne doznali“.

  Verejné hlavné pojednávanie s obvinenými biskupmi Jánom Vojtaššákom, svätiacim biskupom ThDr. Michalom Buzalkom a biskupom Pavlom Gojdičom začalo sa pred Štátnym súdom v Bratislave v stredu 10. januára 1951. V senáte Štátneho súdu zasadli: predseda senátu Karol Bedrna, sudcovia z ľudu Matej Župančič a Štefan Borš a sudcovia z povolania Václav Hamák a Pavel Korbuly. Ako náhradní sudcovia boli prítomní: Ján Andel ako sudca z ľudu a Dr. Jozef Buzna ako sudca z povolania. Štátnu prokuratúru zastupoval Dr. Ján Feješ. Súdny zapisovateľ: Dr. Anna Pojezná. V prípade biskupa Gojdiča obhajcom bol Dr. Ivan Ottlyk.

  Po zistení osobných dát a pomerov všetkých obvinených predsedom senátu predniesol prokurátor Dr. Ján Feješ obžalobu. V prípade biskupa Pavla Gojdiča v tomto znení:

  „Pavol Gojdič, biskup a najvyšší predstaviteľ gréckokatolíckej cirkvi na území Československej republiky už za prvej Republiky sa zapojil do protisovietskeho frontu ukrajinských nacionalistov, ktorí pomáhali Vatikánu v jeho nepriateľských akciách proti Sovietskemu zväzu. Za tzv. Slovenského štátu použil celý svoj vplyv na veriacich na upevnenie klerofašistického Tisovho režimu. Na jeho podporu okrem iného vydal mnoho pastierskych listov. Pritom aj priamo spolupracoval s nacistami a podporoval ich zločinné akcie vo východnej Európe… Keď Sovietska armáda vyhnala nacistických okupantov z Ukrajiny a kolaboranti s nacistami pred frontom utekali, vyzval svojich podriadených kňazov a veriacich, aby týchto utečencov podporovali… Po oslobodení organizoval vo svojej diecéze záchytné stredisko ukrajinských teroristov a iných nepriateľov Sovietskeho zväzu… Obežníkom z roku 1945 zakázal podriadeným duchovným politickú činnosť. Pred voľbami v roku 1946, po dohode s reprezentantmi „Demokratickej strany“ vyzval farárov svojej diecézy, aby agitovali medzi veriacimi za víťazstvo tejto strany a aby nadviazali spoluprácu s banderovcami… Zúčastnil sa takmer na všetkých poradách slovenských aj českých biskupov, na ktorých rokovali o organizovaní protištátnej činnosti. Po februári 1948 nútil svojich podriadených farárov čítať v kostoloch ilegálne štvavé pastierske listy a letáky… Keď v roku 1949 tušil, že bude pre svoju protištátnu činnosť zaistený určil si pre prípad svojho zaistenia 5 ilegálnych zástupcov, ktorí o jeho protištátnej činnosti vedeli a po jeho zaistení mali v nej pokračovať, prv ešte než dostal tzv. tajné fakulty Vatikánu. Pre prípad, že by aj títo boli zaistení, rozdelil celú diecézu na tajnú sieť s 10 obvodmi a v každom z nich ustanovil tajne jedného duchovného s biskupskou právomocou.

  Na základe týchto obvinení štátny prokurátor navrhol, aby biskup Pavol Gojdič bol potrestaný podľa § 1 ods. 3 zák. čís. 231/48 Zb. so zreteľom na §§ 47, 48, 52 cit. zák. a §§ 96, 99 zák. čl. V. z roku 1878. Zároveň navrhol:

  1. konať hlavné pojednávanie pred Štátnym súdom, oddelenie v Bratislave, príslušným podľa § 13 ods. 1 a § 20 ods. 1 tr.p.,
  2. na hlavnom pojednávaní previesť dokazovanie výsluchom svedkov, znalcov a listinami podľa predloženého návrhu.

  Ako absurdne museli znieť slová obžaloby v prípade biskupa Gojdiča, ktorého ľudia nazývali „človekom zlatého srdca“, „otca sirôt“, ktorého štátne orgány po roku 1945 označovali ako jediného neskompromitovaného biskupa.

  Z vypočúvania, kladenia otázok a odpovedí biskupa Gojdiča napr.: „Čo vás priviedlo na cestu proti ľudovodemokratickému zriadeniu? biskup Gojdič odpovedal: „Presvedčenie, že ľudovo- demokratické zriadenie a vybudovanie socializmu ohrozuje záujmy Vatikánu, ktorým som vždy verne slúžil“. Ďalej od biskupa Gojdiča vymohli takúto vetu: „Šlo nám o to /v roku 1946/, zachrániť čo najviac majetku…“. Ako vidno z týchto výpovedí, bolo jasné, že všetko bolo vopred zinscenované a vynútené pri vyšetrovaní, ako o tom podáva autentické svedectvo Dr. Gustáv Husák: „Podpísal to nie normálny človek, ale utýraná ruina bez schopnosti ovládať svoj rozum, vôľu a zmysel… Lož, výmysel a podvod boli majstrovsky režírované do zápisníc ako nezvratné dôkazy. Lámali sa charaktery ľudí a po zákonoch tejto republiky sa šliapalo ako po hnoji… Sú to nepravdy, polopravdy a hanebne vymyslené lži. Nejde tu o náhodný justičný omyl, ide o vedome organizovaný justičný zločin“.

  Pri zinscenovanom súdnom procese 15. januára 1951 odsúdili 63-ročného biskupa Gojdiča na doživotie a udelili mu 200 tis. korún pokuty i stratu občianskych práv.

  Po súdnom procese držali troch odsúdených biskupov vo väzení súdu v Bratislave v samostatných celách. Za dobré správanie dostalo sa im dobrodenia v tom, že mohli večer za elektrického svetla prechádzať sa na väzenskom dvore 5 minút.

  Dňa 14. 11. 1951 boli všetci traja biskupi prevezení do väznice do Valdíc. Tak sa Valdice stali prvým miestom väznenia biskupa Gojdiča. Bol tam v prísnej izolácii, v nevykúrenej samotke. Pobyt v tomto väzení mu skončil 29.5.1952.

  Ďalším väzením, kde otec biskup prežíval ťažké chvíle bol Leopoldov. Na tomto mieste bolo v tomto čase uväznených od 5-8 tisíc ľudí, medzi nimi veľký počet kňazov. Hneď na začiatku pobytu otec biskup pocítil veľkú nenávisť a hrubosť dozorcov. Počas pochodu, ktorý mali väzni dovolený po raňajkách sa ho istý dozorca spýtal čím je. Keď mu povedal, že je gréckokatolíckym biskupom, nariadil mu urobiť 50 drepov. Pri cvičení pre telesnú vyčerpanosť to nedokázal urobiť, preto spadol, dozorca ho vtedy s veľkým krikom začal kopať vojenskými čižmami. Biskup to prijal bez slova, iba svojimi smutnými očami pozeral na rozzúreného dozorcu.

  Jeho spoluväzňom bol aj pomocný prešovský biskup Dr. Vasiľ Hopko, ktorý často na otca biskupa spomínal: „Biskup Pavol bol často väznený v najťažších celách – samotkách. Dávali mu vždy robiť tu najhoršiu ponížujúcu prácu. A predsa, biskupa nevedela pokoriť žiadna práca. Naopak, aby sa utvrdzoval v pokore, sám vyhľadával tie najhoršie práce vediac, že to ho najviac približuje k Pánu Bohu.

  Obdivuhodná bola láska biskupa k nepriateľom. Nikdy sa nesťažoval. Chcel trpieť, pokiaľ to bude vôľa Božia. Toto utrpenie, ktoré ponižovalo ľudskú dôstojnosť, neprijímal pasívne, ale malo uňho aj vznešený motív, ako to sám často hovoril: „Všetko utrpenie, ktoré som dosiaľ znášal prijal som rád, a bolí ma iba to, že mnoho mojich veriacich musí trpieť pre svoju vieru“.

  V roku 1955 bez vysvetlenia príčin boli premiestnení biskupi, medzi nimi aj biskup Gojdič, a niekoľko desiatok „nebezpečných väzňov“ do väznice v Ilave. Z čias pobytu v tomto väzení poznáme viacero udalosti, ktoré sú spojené s jeho osobou. Napr., český kňaz Leopold Peřih, dlhší čas jeho spoluväzeň hovorí, že k najkrajším väzenským spomienkam patrili tie, ktoré sú späté s osobou biskupa Gojdiča. Poznal ho v dielni v Ilave, kde sa zhotovovali štipce na bielizeň. Upozornil ho naňho jeden jeho známy krajan. Pán biskup pracoval vždy sústredene v úzadí dielne na balenie štipcov do škatúľ, ale on si nikoho nevšímal. Občas prerušil prácu a postavil sa k obloku, akoby pozeral na dvor. Vtedy mu jeho priateľ vysvetlil, že sa biskup medzi prácou modlieva a medituje.

  Leopold Peřich sa zmieňuje aj o tom, ako pán biskup Gojdič konal svätú liturgiu. Iba niekoľko dôverných osôb na cele vedelo o tom, že pán biskup bude konať svätú liturgiu. Prebiehala tak, že každý sedel na svojej posteli a nenápadne sledoval patričné úkony. Pán biskup si sadol na stoličku, obrátil sa tvárou ku stene konča postele a modlil sa. Po chvíli vstal, prisunul si stoličku ešte bližšie k stene, kde mal zavesenú skrinku pre bežné veci i dajaké potraviny, vystúpil na stoličku akoby chcel v skrinke niečo narovnať. Niektorí väzni vedeli, že si pripravuje obetné dary. Namiesto chleba to bol kúsok suchej žemle a miesto vína voda, v ktorej boli rozmočené zrnká hrozienok, občas posielané príbuznými väzňov, alebo ich doniesli aj návštevníci. Kedy nastalo premenenie obetných darov, nebolo hneď zrejmé a nebolo ani pozdvihovanie, ale keď si potom pán biskup sadol na svoju stoličku a chvíľu sa modlil, spoluväzni si uvedomovali, že práve nastala táto chvíľa. Potom sa pán biskup ešte chvíľku modlil a ďalej sa venoval svojej činnosti alebo odpočinku. Katolícki väzni podľa pána Peřicha pri takejto príležitosti, tajnej bohoslužbe prežívali akoby pocity prvých kresťanov, keď sa tajne schádzali v katakombách, prenasledovaní a opovrhovaní vtedajšou mocou. Pravdaže, na týchto tajných bohoslužbách sa zúčastňovalo neveľa katolíckych uvedomelých väzňov, lebo sa muselo dbať veľmi prísne na utajenie tohto obradu pred dozorcami, lebo po vyzradení by prišlo k potrestaniu účastníkov a zároveň k prípadnému znemožneniu bohoslužieb“.

  V roku 1956 napísal biskup Gojdič listy Kancelárii prezidenta a Generálnej prokuratúre ČSR. Opísal v nich drastické spôsoby vypočúvaní a žiadal revíziu procesu. Odmietal všetky obvinenia. „Ani velezrady, ani špionáže som sa nikdy nedopustil, banderovca som nikdy nevidel…Žiadne špionážne správy som nikomu nedával…“ – uviedol v liste Generálnej prokuratúre z 18. decembra 1956. V máji toho istého roku Pankrác Hučko, bývalý gréckokatolícky kňaz v Prahe, pred orgánmi Ministerstva vnútra odvolal svoju svedeckú výpoveď proti Gojdičovi a povedal, že na súdnom pojednávaní vypovedal pod vplyvom psychického nátlaku. Napriek týmto faktom neurobilo sa nič preto, aby sa prípad biskupa Pavla Gojdiča preveril.

  Pri príležitosti jeho sedemdesiatin mu do väznice v Ilave poslal telegram aj pápež Pius XII. Ubezpečil ho v ňom, že nezabúda na svojho hrdinského syna. V dôsledku toho, že biskupa mali väzni vo vážnosti, ďalej to, že spomínaný pápež predložil žiadosť o tom, aby vláda umožnila biskupovi sa liečiť v Ríme, mala za následok, že otca biskupa z Ilavy premiestnili do väzenia v Leopoldove. Bolo to väzenie, kde biskup prežil posledné obdobie svojho života. Po zápise v kancelárii dostáva väzeň svoje číslo 681. Aj tu na prejavuje vo svojom konaní hrdinské čnosti.

  Jeden nemecký kňaz, ktorý teraz žije v Stutgarte o tom hovorí takto: „Biskup dostával osobnú diétu, lebo bol veľmi slabý a brali ho ako chorého. K zvyčajnej strave dostával dodatky, ale on ich neužíval. Všetko porozdával svojim spoluväzňom. V tom čase som bol i ja ťažko chorý a biskup sa o mňa staral s takou láskou, že to nikdy nezabudnem. A keď ma nasýtil pozemskými dobrami, postaral sa aj o duchovný pokrm. Zvyčajne si sadol na kraj môjho lôžka a spoločne sa so mnou modlil. Takto sa o mňa staral 8 týždňov, a len jemu vďačím za to, že som prišiel k sebe a dnes žijem.

  V priebehu dvoch mesiacoch pobytu v Leopoldove bolo vidno, ako sa zhoršuje zdravotný stav biskupa. Preto bol premiestnený do väzenskej nemocnice, kde boli podmienky omnoho lepšie ako vo väzenských celách. Jeho príchod do nemocnice, ako aj pobyt v nej opisuje spoluväzeň František Ondruška, ktorý píše:

  „V krátkom zástupe väzňov zastal na chodbe väzenskej nemocnice. K nohám zložil svoj majetok, ktorý zaberal iba časť skromného priestoru medzi zaviazanými rožkami ošúchanej väzenskej deky. S nesmiernou skromnosťou sa zložil na určené miesto. Väčšina obyvateľov nemocnice ho už poznala z povesti, ktorá ho sprevádzala i vo väzbe a hneď po príchode ho zahrnuli pozornosťou a láskou. V tomto prostredí prežil som s ním posledné 4 mesiace života.

  Vo svojej jednoduchosti poskytoval všetkým mnoho možností nahliadnuť do svojho života. Obdivovali sme ho. Jeho veľkosť bola v nevyjadriteľnej skromnosti, pokore a v skutočne detinskom pomere k Bohu. Chatrná telesná stavba, jeho oči a celá tvár prezrádzali strašné utrpenie, no z jeho úst nikdy sme nepočuli ani len jediné slovo sťažnosti. Spolubratia lekári sa zhodovali v domnienke, že pacient trpí ukrutné bolesti. Na otázky, či ho niečo bolí, odpovedal s úsmevom: „Mám strašné bolesti.“ S blížiacim sa koncom života, keď sa stupňovali jeho bolesti, spôsobené zákernou chorobou, často sa na mňa obracal, píše znova pán Ondruška – s otázkou prednesenou tónom krajnej dôvernosti: „Čo myslíš, Ferko, dokedy sa ešte budem trápiť?“ a bez meškania pokračoval: „Ale viem, povieš mi, dokiaľ to bude Božia vôľa. Dobre, dobre je to tak, veď ja budem trpieť“.

  Až do konca svojho života  prechovával nesmiernu lásku ku svojim kňazom a veriacim. S vďačnosťou spomínal na jednotlivých kňazov, na cirkevné slávnosti, na dôležité udalosti v Cirkvi a s nadšením hovoril o dôvodoch jednoty gréckych katolíkov s rímskou cirkvou. Niet ani najmenšej pochybnosti o tom, že biskup Gojdič je mučeníkom tejto vernosti. Hovoril mnoho príhod z vyšetrovania, pri ktorom neraz dostal vyhlásenia od význačných politických osobností, že ho okamžite uvedú do jeho úradu v Prešove, ak sa pridá k pravosláviu. Hovoril, že raz vo väznici v Ruzyni priviedli ho z cely do reprezentačnej miestnosti. Keď strážnik opustil miestnosť, vošiel do nej uniformovaný vysoký dôstojník, ktorý sa mu predstavil a podal ruku. Oznámil mu, že z poverenia vlády ho uisťuje, že z tejto miestnosti pôjde priamo do Prešova, ak je ochotný stať sa patriarchom pravoslávnej cirkvi v Československu. Bolo to pre nás dojímavé sledovať, keď nám hovoril o tejto príhode. Verne som si vedel predstaviť premiéru tohto stretnutia, keď na lákavú ponuku otec biskup s nesmiernou láskou a dobrotou, iba jemu vlastnou, sa ospravedlnil, že nemôže vyhovieť tejto požiadavke, že by to bol strašný hriech proti Bohu, že by to bola zrada na Svätom otcovi, na svätej Cirkvi, na vlastnom svedomí a na veriacich, z ktorých mnohí v tomto čase trpia pre vieru, ktorú im sám hlásal a ktorej ich učil. Sprostredkovateľ pristúpil k nemu, do svojich rúk chytil biskupove ruky, pritiahol ich na svoje prsia a povedal: „Otec vy sa mi páčite, ste statočný človek, vážim si vás“. Keď odišiel, strážnik znova odviedol biskupa do cely.

  Vrúcnym želaním otca biskupa Gojdiča bolo to, aby sa pred svojou smrťou mohol vyspovedať a prijať sväté prijímanie. Bolo tesne pred sviatkom Božského Srdca, keď čírou náhodou sa vytvorili podmienky na tajné slúženie liturgie v nemocnici leopoldovskej väznice. Kňaz Vrána vyspovedal všetkých, ktorí mali o to záujem. Vyspovedal i otca Gojdiča. Na druhé ráno, ešte pred oficiálnym budíčkom, väzni prevažne poležiačky zo svojich lôžok sledovali omšu. Prítomnosť Krista celkom ovládla atmosféru izby, hoci najsvätejšia obeta sa konala na ošúchanej aluminiovej väzenskej lyžici. Celebrant Vrána zaniesol Eucharistiu najprv k posteli biskupa, potom ostatným. To bolo posledné biskupovo sväté prijímanie.

  Posledná chvíľa života biskupa Gojdiča nadišla celkom nečakane. Po obvyklom spočítaní ľudí nastal pokoj. Ja som zaspal rýchlo, – hovorí svedok František Ondruška – no čoskoro som sa zobudil ako na výzvu. Popozeral som sa po miestnosti. Hneď som zbadal, že biskup Gojdič sedí na posteli a díva sa na moje lôžko. Vstal som a náhlivým krokom som išiel k nemu. Povedal mi, že potrebuje ísť na záchod. Choroba močových ciest mu spôsobovala veľké bolesti pri močení, trvalo to niekedy celú hodinu, ba i viac. Keď som ho na záchode položil, vrátil som sa na posteľ. Dvere na záchode sa však po chvíľke otvorili a ukázala sa v nich usmievajúca tvár otca biskupa. Pobehol som k nemu a začul som slová: „No a teraz už bude všetko dobre. Zanes ma na posteľ.“ Na posteli sa oči biskupa zabodli kdesi do neznáma, ústa sa mierne pohybovali, akoby niečo šepkali. Pobehol som ku oknu, ktoré spájalo nemocničnú celu s chodbou, zabúchal som na okno, pred ktorým sa vzápätí objavil službukonajúci dozorca. „Čo je?“ opýtal sa ma nevrhlo. „Pán veliteľ, hlásim, že odsúdenému Gojdičovi je zle. Potrebuje lekára.“ Bola to nesmierne zložitá vec. Veliteľ oddielu musel podať telefonické hlásenie veliteľovi zmeny celej väznice, ktorý jediný bol oprávnený dať súhlas na také nezvyčajné opatrenie a spravidla sa na takýchto akciách sám zúčastňoval. Keď strážnik odišiel od okienka, pobehol som k posteli kňaza Vránu, zobudil som ho a povedal som mu: „Zdá sa mi, že pán biskup zomiera.“ Vrána z lôžka vyskočil a pobehol k biskupovi. „Umiera“, poznamenal, „modlime sa spolu s ním!“ Z postelí sa ako na povel zdvihlo niekoľko väzňov a bolo počuť šepot. Trvalo hodnú chvíľu, kým došla úradná suita a v jej sprievode väzen-lekár Pepiček, ktorý však už iba konštatoval smrť. Nasledovala obvyklá procedúra. Mŕtve telo väzňa sme zabalili do plachty, na ktorej väzeň zomrel, položili sme ho na nosidlá a odniesli do miestnosti rôntgenu, kde zotrvalo až do nasledujúceho rána. Mojou povinnosťou bolo zaznamenať presný čas smrti väzňa, preto som sa dozorcu opýtal, koľko je hodín. „Osem minút po polnoci,“ povedal mi. Bola už teda nedeľa 17. júla 1960.

  Podľa väzenského zvyku telo otca biskupa obliekli znova do väzenských šiat a uložili do truhly, v ktorej urobili otvor pre sklenené okienko a na truhlu napísali: P.G.681, veľkými výraznými písmenami. Jeho telo vyviezli a pochovali na priestranstve za traťou, kde bol väzenský cintorín. Kríž mu nepostavili, iba tabuľku s číslom 681. Pochovaný bol ticho. Neasistovali pri tom nijakí biskupi, ani pápežskí legáti, nikto z predstaviteľov kňazstva. O hrob otca biskupa sa starali jeho príbuzní a ctitelia. Trikrát na hrob dávali kríž, ale väzenskí dozorcovia vždy ho odstránili.

  Hoci politická moc chcela skompromitovať biskupa Pavla Gojdiča už cez samotný proces, ďalej priviesť ho k prijatiu pravoslávia, nepodarilo sa to. Biskup Gojdič sa stal symbolom trpiacej Gréckokatolíckej cirkvi a jej mučeníkom pre vernosť svätému Otcovi.

   

   Pomocný biskup ThDr. Vasiľ Hopko

   

  Pri likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi dňa 28. apríla 1950 podobná krížová cesta čakala aj pomocného biskupa prešovskej eparchie ThDr. Vasiľa Hopka. Vyhrážali sa mu, mučili ho, prehovárali ho prestúpiť na pravoslávie a väznili ho. Ale on sa nepoddal. Bol odsúdený za vernosť Apoštolskému Stolcu. Vykonštruovaným procesom v Prahe Štátnym súdom bol odsúdený na 15 rokov väzenia.

  Bol väznený v mnohých väzniciach, ako v Prahe-Ruzyni, na Pankráci, v Mírove, v Leopoldove.

  Sám na pobyt vo väzeniach spomína takto: „Musel som znášať veľké trápenia, ktoré by som neprial ani najväčším nepriateľom. Konkrétne z väzenia v Prahe má nasledujúce zážitky: „Aby ma „zlomili“ zatvorili ma do tmavej samotky, kde som celkom stratil orientáciu. Potom ma prinútili chodiť takmer bez prestania 122 dní. Počas týchto dní som dostával iba kúsok chleba a pohár vody. Moje opuchnuté nohy sa podobali kmeňom stromov. V duchu som videl svoj vlastný pohreb. Ale modlil som sa, aby som mal silu a zostal verný katolíckej Cirkvi.

  Podobné svedectvo vydal aj ThDr. Jurajovi Bujňákovi, gréckokatolíckemu dekanovi, keď v lete v roku 1967 prišiel k nemu z Čiech, aby sa uňho zotavil z ťažkej choroby. Na jeho slová si otec dekan spomína takto: „Vo väzení 110 dní iba stal alebo chodil od rána do večera. Ľahnúť si a spať normálnym spôsobom nesmel. Stráž ho budila a polievala vodou. Často mi hovoril, že keď chodil po väzenskej cele a pozrel na stenu, videl svoju mŕtvu matku, s ktorou sa nemohol rozlúčiť, lebo na jej pohreb ho nepustili. Na stene videl aj nebohého vladyku Gojdiča. Zdalo sa mu, že ide k nemu, aby ho objal… Bola to však iba vízia, bol to výsledok jeho telesného a psychického vyčerpania.

  Vo väzení v Leopoldove bol jeho spoluväzňom aj biskup Gojdič. Krátko pred svojou smrťou dal biskupovi Hopkovi a všetkým veriacim svoje požehnanie. Túto udalosť popisuje aj jeho blízky spoluväzeň František Ondruška takto: „Raz popoludní v čase prechádzky ma biskup Gojdič požiadal, aby som ho vyviezol na vozíčku na dvor. Bola to prekvapivá požiadavka, lebo biskup zásadne i cez poludňajšiu prestávku zostával na svojom lôžku. S radosťou som sa rozhodol splniť jeho vôľu a takmer nahlucho som pustil biskupovu poznámku: „Chcel by som ešte poslať požehnanie svojim kňazom a veriacim“. Len čo som postavil vozík na miesto, ktoré určil sám biskup, hoci sme sa nezdalo vhodné, prichádzal zástup väzňov, ktorých viedli na ošetrenie chrupu do väzenskej ambulancie. Medzi nimi druhý odzadu bol svätiaci biskup Hopko. Biskup Gojdič sa posadil, uprel zrak priamo na prichádzajúceho biskupa a požehnal ho znakom kríža. Jeho ústa šepkali nepočuteľné slová. Keď väzni vošli do budovy väzenskej zubnej ambulancie, biskup Gojdič so zjavným pokojom a úsmevom na ústach ma požiadal, aby som ho zaviezol nazad.

  Z väzenia vo Valdiciach podal 10. júla 1962 sťažnosť Najvyššiemu súdu, v ktorej vyvrátil všetky obvinenia ako nekompetentné a lživé. Jeho žiadosť o obnovenie procesu však zamietli.

  Zlé väzenské zaobchádzanie, týranie, spôsobili biskupovi trvalé následky. Trpel akútnou depresiou. Kvôli zdravotnému stavu ho v roku 1963 prepustili z väzenia, ale zároveň ho zavreli do domova dôchodcov v Oseku v Čechách, kde sa stal duchovným vodcom tam internovaných sestričiek. Pre jeho lásku ho nazvali: „Náš zlatý človek“. Počas jeho pobytu v tomto domove sa snažil neustále udržiavať kontakty s kňazmi a veriacimi na Slovensku nakoľko to bolo možné. Vo svojich listoch povzbudzoval kňazov k horlivej práci v dušpastierskej činnosti, poukazoval na príklad a odkaz biskupa Pavla Gojdiča a podobne.

  Svedčí o tom aj list zo dňa 28.6.1966 adresovaný otcovi Františkovi Dancákovi. Vo svojom liste okrem iného píše:

  „Podľa svojeho obiščanija posilam Vám Trebnik. Tak myslím že najvažnejšie funkcie sú tam všetky. Je to pamjatka na nebohého Vladyku Kyr Pavla. Da jeho duch panujet vo Vašoj farnosti i vo Vašoj duši“. Ďalej v liste píše: „Ešte keď na slobode bol, ako by bol tušil, že kde zomre, to povidal: Mne nie je dôležité, či v biskupskom palaci zomriem, či vo väznici, hlavná vec, aby som sa dostal do neba. My už nemodlime sa za neho, ale viac modlime sa ku nemu… Až raz bude to možné, svet pozná koho odsúdil…“.

  V roku 1967 sa podarilo otcovi biskupovi Hopkovi prísť do Košíc na Slovensko, kde sa chcel liečiť a zotaviť z ťažkej choroby zapríčinenej ťažkými útrapami vo väzení. Navštívil už spomínaného bývalého gréckokatolíckeho kňaza /nemohol účinkovať ako kňaz, nakoľko gréckokatolícka cirkev bola zakázaná/ Juraja Bujňáka, ktorý na udalosť spomína takto: „Keď býval u nás, spočiatku nemohol spať. Zamyslene chodieval po izbe a rozmýšľal. Hoci bral veľmi silné lieky, nemohol spať. Vstával aj v noci a chodil po izbe. To trvalo niekoľko mesiacov. Snažili sme sa, aby mal čo najväčší  kľud. Deti prichádzali domov až večer, lebo sme nechceli, aby ho vyrušovali cez deň, ked aspoň trošku mohol spať. Väzenská trauma bola stále silnejšia než podávané lieky.

  Tesne po tom, čo sa vyliečil, ho povolali na ministerstvo vnútra. Na ceste do Prahy som ho sprevádzal iba ja. V Prahe na neho už čakali. Ihneď ho posadili do auta a odviezli do Oseku, do kláštora, v ktorom prežíval svoje dní života až do roku 1968. Pripomínam ešte, že otec biskup bol veľmi dobrý, skromný a pokorný. Nikdy o nikom zle nehovoril. Málo sa s nami rozprával, ale jeho ústa od rána do večera rozprávali s Bohom. Ustavične sa modlil. Raz som sa ho opýtal, prečo stále pohybuje ústami. Myslel som si, že je to nejaký zlozvyk z nervozity. On sa pousmial a povedal: „Vieš, Ďurko, zvykol som si na strelné modlitby, ktoré som raz z dlhej chvíle napočítal, že cez deň som 2000-krát povedal: „Drahý Spasiteľ, milujem Ťa a daj, aby som Ťa vždy viac a viac miloval“.

  Po politickým zmenách v roku 1968 bol prepustený na slobodu. Od februára 1969 býval u sestier služobníc v Prešove, neskôr v dome svojej matky na Dobrianskeho ulici. Dňa 2. apríla 1969 bol menovaný otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko za svätiaceho prešovského biskupa. Jeho zdravie však bolo podlomené väznením. Zomrel 23. júla 1976 v Prešove.

   

   KŇAZI

   

  Takzvaným „Prešovským soborom“ bola Gréckokatolícka cirkev v Československu dňom 28. apríla 1950 likvidovaná. Táto likvidácia bola nazývaná štátnymi a mocenskými orgánmi „prechodom gréckokatolíckej cirkvi do pravoslávnej cirkvi“. Gréckokatolíci prišli o svoju katedrálu, bohoslovecký seminár, svoje chrámy, fary a celý majetok, ktorý pripadol v prospech pravoslávnej cirkvi.

  Biskupi Pavol Gojdič, OSBM a pomocný biskup ThDr. Vasiľ Hopko boli uväznení. Krížová cesta však čakala aj kňazov, bohoslovcov, ktorí nesúhlasili s likvidáciou svojej cirkvi a ostali jej verní. Prečo k tomu došlo veľmi jasne o tom hovorí vyjadrenie vedúceho Úradu pre veci cirkevné Ladislava Holdoša, ktorý povedal: „V tejto atmosfére videl som veci takto: štvrť milióna príslušníkov nášho obyvateľstva pod politickým a ideologickým vplyvom Vatikánu alebo Moskvy – to je veľký rozdiel. Čo najďalej od Západu a čím bližšie k Východu.

  Katolícki veriaci východného obradu boli vládnym nariadením prinútení prijať pravoslávie a boli podriadení ruskému pravoslávnemu patriarchovi v Moskve. Všetky farnosti boli rozpustené a pričlenené do pravoslávnej cirkvi. Ako súčasť vtedajšej vládnej politiky, náboženskej genocídy, gréckokatolícki kňazi boli vystavení pred alternatívu alebo pravoslávie alebo prenasledovanie končiace vyhnanstvom alebo väzením.

  Už pred samotnou likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi hierarchia a kňazi boli informovaní o situácii gréckokatolíkov v susedných krajinách. Gréckokatolícky kňaz o. Jozef Molčányi vo farnosti Repejov hovorí takto: „O tom, že v Rusku bezohľadne likvidovali všetkých kňazov a rehoľníkov, že zlikvidovali Gréckokatolícku cirkev, o tom sme vedeli. Na Ukrajine Ľvovská eparchia aj gréckokatolíci v bývalom Poľsku boli zlikvidovaní. Propaganda síce hovorila, že to bol dobrovoľný „návrat“ k pravosláviu, my sme ale vedeli, že to bolo urobené násilím. O rumunskej likvidácii sme veľa nevedeli, iba to, že zatvorili biskupov. Keď sme sa však dozvedeli o tom, čo sa stalo s biskupom Teodorom Romžom, vedeli sme, že aj na nás príde rad. Vedeli to nielen kňazi, ale aj obyčajní veriaci“.

  Ako sa zachovali gréckokatolícki kňazi v situácii po prešovskom „sobore“ hovoria nasledujúce čísla:

  – z 328 kňazov odpovedalo na ponuku prijatia pravoslávia negatívne 283 kňazov /86,29 %/,

  – k pravosláviu pristúpilo 45 kňazov, z toho 33 zo strachu pred žalárovaním a 12 z iných dôvodov.

  Z týchto 45 kňazov, ktorí spočiatku súhlasili, iba 23 kňazov ostalo pravoslávnymi.

  Podľa iných prameňov pri likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi sa stalo pravoslávnymi 26 kňazov.

  Drvivá väčšina kňazov ostala verná cirkvi. Štátne úrady ich začínajú prehovárať, sľubovať, vypočúvať, robiť nátlak, aby podpísali pravoslávie. Spomínaný otec Jozef Molčányi túto situáciu vykresľuje na základe svojej skúsenosti takto:

  „Po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi kňazi boli pozývaní k pravoslávnemu biskupovi do Prešova. Ja som odmietol ísť. Tých, čo sme nechceli ísť do Prešova sa pýtali, či pôjdeme do Michaloviec. Bolo to už po sobore. Ja som povedal, že tam pôjdem, ale k pravoslávnym sa nebudem hlásiť. Do Michaloviec som išiel nedobrovoľne. Biskup ma privítal slovami: „No dobre, že si už prišiel“. „Neprišiel som sa spojiť“ – povedal som. „Príď, prikľakni a budeš hovoriť to, čo ja“. Povedal som mu: „Ja to neurobím!“ – „Tak choď tam k oknu!“ … „Pobozkaj ten krížik“, povedal. Vtedy som povedal: „Prisahám na ten kríž, že pravoslávnym nebudem, ostávam verným rímskemu pápežovi!“ a pobozkal som krížik.

  Veľkou oporou pre kňazov boli aj ich manželky. V snahe presvedčiť kňazov, mysleli si komunisti, že presvedčia ich manželky. Tie sa však nezľakli vyhrážok, že ich pošlú na Sibír, detí zoberú na komunistickú výchovu. Kňazom ponúkali za prestup aj peniaze. Napr. ThDr. Jánovi Semanovi ponúkali 300 tis. korún. Neskôr pošta doručila zloženku na 100 tis. korún na Pravoslávny farský úrad. Stačilo podpísať a prevziať peniaze….

  Na získanie podpisov sa robili aj praktiky, že na dedine sa zbierali podpisy na prídel sejby, hnojiva, krmiva a pod. a tieto podpisy sa potom ohlásili ako podpisy prestupu na pravoslávie. Kňazov pod rozličnými zámienkami zvolávali. Svoju prítomnosť podpisovali na prezenčných listinách. Ich podpis však bol bez ich vedomia prenášaný kopírovacím papierom na hárok s libretom o prestupe na pravoslávie. Takýmto spôsobom sa organizoval prestup na pravoslávie v priebehu celého roka. Napriek všetkým nahováraniam 107 kňazov odmietlo podpísať prestup. Z nich 65 bolo hneď uväznených, 27 utiekli z farností a 101 ostalo na svojich farnostiach, z ktorých postupne časť bola uväznená alebo vysťahovaná.

  Podobne aj bohoslovci gréckokatolíckeho seminára boli internovaní vo väzení v Prešove a následne povolaní k výkonu základnej vojenskej služby v pracovných vojenských jednotkách, tzv. PTP na tri a pol roka. Po prepustení mohli vykonávať iba manuálne práce. Mnohí z nich museli ostať za určitý čas pracovať v baniach v Čechách. Takto dokázali vernosť svojej Cirkvi. Budova seminára bola zbúraná. Na jej mieste stojí dnes budova divadla Jonáša Záborského.

  Gréckokatolícki kňazi, ktorí nesúhlasili s prestupom do pravoslávnej cirkvi boli postupne vyvážaní do Čiech, do domov uvoľnených po sudeckých Nemcoch. Nútene tam žili pod policajným dozorom a dlhé roky mali prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu so Slovenskom. O. Nicefor Petraševič, priamy účastník perzekúcie uvádza, že v dôsledku osemnástich rokov prenasledovania gréckokatolíckej Cirkvi zomrelo 123 kňazov.

  V čase, keď gréckokatolícki biskupi Pavol Gojdič, OSBM a Vasiľ Hopko boli v ťažkých väzniciach, gréckokatolícki kňazi boli vysťahovávaní do Čiech, kde žili v neľahkých podmienkach v cudzom im nenaklonenom prostredí majetok gréckokatolíckej cirkvi bol režimom daný pravoslávnej cirkvi. Chrámy a fary a všetok majetok sa stal zo dňa na deň majetkom pravoslávnej Cirkvi. Stalo sa to výnosom SÚC Praha, Čj. 20285/51-II/1. Praha 13. februára 1952.

   

  Štát aj naďalej podporoval pravoslávnu cirkev o čom svedčí aj“ Návrh na uznesenie o pravoslávnej cirkvi zo dňa 7.11.1953″, kde v bode 6/ sa ohľadom danej problematiky doslovne uvádza: „Ukladá sa súdruhovi Fajnorovi zaistiť okrem normálnych úverov zaistených v krajských rozpočtoch v spoločnom úvere rozpočtu SLOVÚC potrebnú čiastku na mimoriadnu hospodársku pomoc pravoslávnym obciam na východnom Slovensku“.

  Cirkev gréckokatolícka sa zmenila na cirkev katakombálnu, ktorú režim, hlavne však Štátna bezpečnosť nazývali podzemná cirkev. Štátne orgány neustále „starostlivo“ sledovali dianie, zvlášť na východnom Slovensku a podnikali kroky, aby situáciu mali pod kontrolou. O tom svedčí aj Návrh uznesenia zo 6.9.1952, kde je nariadené: „ V záujme konsolidácie pomerov na východnom Slovensku nemožno pripustiť, aby bývalí gréckokatolícki kňazi presťahovaní mimo kraja Košice a Prešov sa vracali späť“. Veľmi vážnou otázkou bolo obsadzovanie prázdnych fár a preto nariadili: „aby do roka bolo vyškolených 40 nových pravoslávnych kňazov v krátkodobom kurze“. V rámci plánov úplnej pravoslávizácie aj gréckokatolíckeho obyvateľstva sa ukázali byť prekážkou rímskokatolícki kňazi na čele s biskupom Jozefom Čárskym, lebo gréckokatolíci navštevovali rímskokatolícke kostoly. Preto bolo ďalej určené: “odvolanie tých rímskokatolíckych kňazov, ktorí prekážajú konsolidácii.

  Ani v 60-tých rokov sa situácia, čo sa týka pomerov na východnom Slovensku v náboženskej oblasti nevyvinula podľa predstáv štátnych orgánov. Správa o činnosti pravoslávnej cirkvi zo dňa 24.11.1967 doslova hovorí: „…cirkevno-politická situácia je komplikovaná časťou bývalých gréckokatolíckych duchovných a veriacich, ktorí sa neuspokojili so stavom, neuznali pravoslávnu cirkev za právoplatnú nástupkyňu bývalej gréckokatolíckej cirkvi a dožadujú sa obnovenia pôsobnosti gréckokatolíckej diecézy“.

   

   VERIACI

   

  V časoch likvidácie gréckokatolíckej cirkvi netrpeli len biskupi, voči ktorým ako prvým zasiahla štátna moc a uväznila ich, ale aj kňazi, ktorí následne boli presvedčovaní k prestupu na pravoslávie a mnohí z nich boli zatýkaní a deportovaní do Čiech. Veľké utrpenie prežívali aj veriaci, ktorí sa stali „ovcami“ bez pastiera. Ako píše o. Michal Fedor: „To čo bolo ich, viera otcov, gréckokatolicizmus, to im proti ich vôli a presvedčeniu brali – a to, čo nechceli, čomu sa vzpierali, to im nanucovali“.

  Gréckokatolícki veriaci, ktorí ostali bez duchovných pastierov boli zastrašovaní a odvážnejší z nich vyvážaní do táborov nútených prác, prípadne do žalárov. Do fár na dedinách sa nasťahovali „novopečení baťuškovia“, ktorí absolvovali krátkodobý kurz pravoslávia a hneď ich vysvätili za kňazov. Oni potom konali bohoslužby v gréckokatolíckych chrámoch.

  Proti proklamovanému „spontánnemu“ návratu gréckokatolíkov do lona pravoslávnej cirkvi svedčí aj skutočnosť ,že veriaci na jednotlivých farnostiach mali rozdielne názory na pravoslávie. Ako spomína o. Jozef Molčányi, kňaz v Repejove: „Niektorí radili podpísať, hovorili, aby som len podpísal , oni aj tak vedia, že je to len nasilu. Bude to len na papieri, ale v srdci ináč“. Ale boli aj takí, ktorí boli pevní: „Pán prevelebný, keď vy podpíšete, ja ku vám nebudu chodyty do cerkvi!“.

  Tak napríklad v niektorých farnostiach veriaci dokázali svoju vernosť cirkvi tým, že aj po rokoch, v niektorých prípadoch počas celého osemnásťročného útlaku nepripustili vo svojich chrámoch pravoslávne bohoslužby /Abranovce, Olšavica, Sulín a inde/.

  Modlili sa na cintorínoch alebo pri krížoch. Tak napríklad v obci Slovinky si postavili dokonca na cintoríne kaplnku, v ktorej umiestnili kríž a po stranách sväté obrázky. Spoločná modlitba dodávala ľuďom nádej a silu, že raz príde čas odčinenia všetkých krívd.

  Podobne na farnosti Závadka, tiež na Spiši, sa veriaci schádzavali v kaplnke za dedinou, kde sa modlili a odbavovali bohoslužby bez kňaza. Keď prišiel pravoslávny kňaz, vyslovene mu povedali, že k nemu nebudú chodiť na liturgie – napríklad vo farnosti Olšavica. Niekde veriaci prijímali sviatosti v blízkych rímskokatolíckych kostoloch, alebo ich udeľovali gréckokatolícki kňazi, ktorí sa schovávali pred štátnou bezpečnosťou v lesoch, na opustených miestach alebo po rodinách. Nebolo zvláštnosťou, že veriaci sami krstili alebo pochovávali svojich mŕtvych na cintorínoch bez kňaza.

  Michal Fedor uvádza vo svojej knihe „Z dejín gréckokatolíckej cirkvi … svedectvo jedného historika, ktorý napísal:

  Doma zatiaľ ľudia bojkotovali pravoslávneho kňaza, resp. kurzistu. Keď prišiel do kostola on, neprišli oni, keď odišiel, zišli sa veriaci a sami konali bohoslužby. Časti liturgie, ktoré spieva kňaz, prechádzajú tichom… V tom tichu trvá duchovné spojenie s vyhnaným kňazom, znamená vzdor voči zriadeniu, ktoré sa stalo v ich očiach naháňačom „schizmatickej viery“, „skúškou Satanáša“… Ľudia sa naučili tajne vyhľadávať kňaza, tajne krstiť, konať tajné bohoslužby – i po domoch, ba i postaviť sa proti vrchnosti so sekerou a vidlami v rukách.“

   

  Avšak vplyvom nátlaku zo strany štátu, presviedčania, obsadzovania fár pravoslávnymi kňazmi a hlavne na tých miestach, kde gréckokatolícki kňazi odpadli, prijímali veriaci pravoslávie s argumentáciou: “Keď kňaz mohol prejsť na pravoslávie a nebojí sa Božieho súdu, prečo by sme nemohli my?

  V niektorých farnostiach kňaz, ktorý zostal v rámci svätej liturgie, však nespomínal meno pravoslávneho biskupa, ale miesto neho potichu meno rímskeho pápeža, do matrík zapisoval veriacich nie ako pravoslávnych, ale ako graecae rítus a tak naznačoval veriacim, že sa nestotožnil s pravoslávím. Po konsolidácii v roku 1968 celá farnosť prešla aj s ním ku gréckokatolíkom.

  Dokonca mnohí gréckokatolícki veriaci formulovali svoje neochvejné postoje vernosti svojej cirkvi priamo Slovenskej národnej rade s poukázaním na neblahé dôsledky pravoslávizácie listom, ktorý bol prejednávaný v dňoch 5.-6.4.1957, v ktorom sa okrem iného píše:

  „Slovenskej národnej rade!

  Obraciame sa k Vám, ako k predstaviteľke slovenského národného života a predkladáme Vám niekoľko návrhov, ktorých realizáciou by sa opravdivo pomohlo východnému Slovensku… …Roku 1950 zaviedla sa na východe pravoslávna cirkev a cirkev gréckokatolícka bola zlikvidovaná. Po 7 rokoch je vidieť ovocie tejto špinavej práce: nepokoje na dedinách i v rodinách, útek inteligencie do Čiech a na západné Slovensko. Tým, že gréckokatolíka môže obslúžiť rímskokatolícky kňaz /dosiaľ bolo zakázané/, nič sa nedosiahlo, lebo gréckokatolíci nechcú byť ani latinici, ani pravoslávni. To, že chodia do rímskokatolíckych kostolov, robia len preto, aby protestovali proti pravosláviu. Zavlečením gréckokatolíckych kňazov v roku 1950 do Čiech nikto nebol presvedčený o “imperialistickom charaktere“ gréckokatolíckej cirkvi a ľud čaká na svojich kňazov. Ba priam vybájuje si z nich hrdinov. Pravoslávie nesplnilo nádeje rusizátorov a ukrajinizátorov a len naštrbilo priateľský pomer, ktorý gréckokatolícki Rusíni i Slováci prechovávali voči týmto národom dlhé stáročia. Na jednej strane sa ničia obrady východnej liturgie. Veď východné Slovensko bolo múzeom cyrilometodskej tradície. Preto treba uvažovať o znovupovolení gréckokatolíckej cirkvi. Kým nebude povolená gréckokatolícka cirkev, skutočného pokoja na východe nebude“.

  Ďalej veriaci poukazujú na nespravodlivé väznenie svojich biskupov a podotýkajú, že sú väznení z jedného dôvodu – nesúhlasia s pravoslávím: „Proces proti Buzalkovi, Vojtaššákovi a Gojdičovi najvyššie viny pripísal prvým dvom. Gojdič v poradí súdený bol ako tretí – t.j. menej významný. Teraz však prvý dvaja sú prepustení z väzby, Gojdič ešte sedí. Zdá sa, že sedí len preto, že nesúhlasí s pravoslávím. A podobne pre náboženské presvedčenie je prenasledovaný aj druhý gréckokatolícky biskup dr. Hopko, ako aj všetci gréckokatolícki kňazi. Preto treba v tejto otázke niečo robiť a keď sa už raz stali veci, ktoré sa stať nemali, treba ich konečne napraviť“.

  Zároveň veriaci v liste predkladajú SNR aj svoje návrhy na riešenie vzniknutých problémov: „…Navrhujeme pri Slovenskej národnej rade vytvoriť dve komisie:

  l/          Prvá komisia by mala za cieľ preskúmať národnostnú otázku východného Slovenska a riešiť závažné problémy v školstve, kultúre a podobne.

  2/         Druhá komisia /do ktorej by boli pribratí aj zástupcovia gréckokatolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi a tiež rímskokatolíckej cirkvi/ by mala preskúmať náboženskú otázku východného Slovenska, ktorej riešením by sa vyriešili spory a nepokoje trvajúce sedem rokov“.

  V závere listu gréckokatolícki veriaci sa dožadujú spravodlivosti a zaručenia náboženskej slobody, dúfajúc, že dané rozpory sa v dohľadnej dobe vyriešia v duchu vzájomného porozumenia: „Gréckokatolíci nezaznávajú právo na existenciu pravoslávnej cirkvi, ale o tom kto čo má veriť, nech si rozhodnú ľudia sami. Gréckokatolík je tiež platný občan a patrí mu náboženská sloboda tak, ako všetkým občanom a prenasledovaný byť len za to, že niekto chce si uchovať cyrilometodskú tradíciu, je veľká tragédia dneška. Gréckokatolíci uisťujú Slovenskú národnú radu, že sú vernými občanmi Republiky. Gréckokatolíci chcú vyjednávať, riešiť rozpory v duchu vzájomného porozumenia.

  Dúfajúc v porozumenie čakáme na rokovania so skutočnými zástupcami gréckokatolíckej cirkvi.

  Rada gréckokatolíckych veriacich“

  Ani v šesťdesiatych rokoch sa situácia nezmenila. Štátne úrady museli jednoducho konštatovať, že situácia v mnohých farnostiach nie je vyrovnaná.

 • Prešovský sobor – priebeh a dôsledky

  Likvidácia gréckokatolíkov a prestup na pravoslávie to bol iba jeden z krokov celej cirkevnej politiky, ktorá mala viesť k likvidácii náboženstva. Pravoslávna cirkev mala byť bezpečnou základňou pre tento krok.

  Celá situácia prípravy prestupu na pravoslávie bola dôsledne sledovaná. Hodnotila sa činnosť komisií v okresoch, ihneď bola vyčítaná „slabá aktivita“ v organizovaní „návratových výborov“ a navzájom sa porovnávala situácia v prešovskom a košickom kraji.

  Pripravoval sa plán na zvolanie porady, ktorá by bola predstupňom „soboru“.

  Zároveň vrcholili prípravy na konferenciu, ktorá sa mala uskutočniť 28.4.1950, o čom svedčí aj ďalšia časť referátu:

  „Tento týždeň chystáme na 28. apríla konferenciu, resp. poradu, na ktorej sa zúčastnia oba kraje. Aký je stav v Prešove a Košiciach dnes?

  V prešovskom kraji je 164 000 gréckokatolíkov.

  V košickom kraji je 64 000 gréckokatolíkov.

  teda spolu asi 228 000 gréckokatolíkov a 160 farárov.

  Ružbachy

   

  Samotná likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu sa dostáva do svojej záverečnej fázy, ktorá bola dovŕšením snáh pravoslávnej cirkvi po roku 1945 „rozšíriť a upevniť sa“. Túto snahu musíme vidieť v širšom kontexte ako to napríklad podáva historička Jarmila Radouchová, keď píše:

  „Po druhej svetovej vojne – v súvislosti so snahami o posilnenie východnej orientácie a uvoľnenia väzieb na Západ – vzniká v niektorých východoeurópskych krajinách hnutie, ktorého cieľom je odpútať gréckokatolícku cirkev od Vatikánu a vrátiť ju k pravosláviu. V priebehu niekoľkých rokov bola zlikvidovaná únia s Vatikánom v západnej Ukrajine, Zakarpatskej Ukrajine, v Bukovine, v Rumunsku a Poľsku“.

  Ako sme poznali program likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Československu sa pripravoval veľmi pozorne a bolo rozhodnuté po predchádzajúcich skúsenostiach uskutočniť najprv poradu, kde mal byť dohodnutý definitívny plán a jeho realizácia vzhľadom na likvidáciu gréckokatolíkov. A tak sa 24. apríla 1950 uskutočnil v Ružbachoch tzv: „malý sobor“.

  Voľba tohto miesta nebola náhodná. Bolo to miesto bez gréckokatolíckeho zázemia a blízko bol Podolínec, v ktorom boli umiestnení rehoľníci po likvidácii kláštorov. Na týchto tajných poradách sa zúčastnili predstavitelia Úradu pre veci cirkevné a predstavitelia Ukrajinskej národnej rady. Počas schôdzovania sa hovorili o nevyhnutnosti likvidácie gréckokatolíckej cirkvi. Schôdzi predsedal Ivan Roháľ-Iľkiv. Medzi zúčastnenými boli aj niektorí bývali gréckokatolícki kňazi, ktorí sa dali nahovoriť na prechod k pravosláviu, napríklad o. Michal Knap, o. Dezider Schudich, Iľja Kačur, Anton Havrila.

  Ako poznamenáva J. Radouchová: „ukázalo sa však, že ani väčšina z nich – čo predtým výslovne zdôraznila, že išlo o zvlášť vybraných kňazov – nie je presvedčená o správnosti prechodu na pravoslávie.

  Medzi duchovnými sa objavila myšlienka o vytvorení gréckokatolíckej cirkvi, postavenej proti Vatikánu.

  Malý Sobor“ takto skončil absolútnym fiaskom, lebo prítomní kňazi odmietli pravoslávie a preto hlavný organizátor, generálny tajomník Ukrajinskej národnej rady a podpredseda Slovenskej národnej rady Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv nemohol pokračovať podľa pripravovaného scenára.

  V čase tejto vyhrotenej situácie polícia zatkla tých kňazov, o ktorých bolo známe, že nepodľahnú nátlaku. Podujatie v Ružbachoch sa neskončilo k spokojnosti jeho organizátorov. Predpoklad, že na ňom sa zídení gréckokatolícki kňazi“ vrátia“ do pravoslávia a vydajú výzvu k ostatným gréckokatolíkom, aby ich nasledovali sa nepodaril splniť a tak už tretíkrát sa musel meniť scenár tzv. „veľkého soboru“, ktorého príprava už bola v plnom prúde a ktorý sa mal uskutočniť o štyri dni v Prešove.

   

    SAMOTNÁ LIKVIDÁCIA  GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI – AKCIA „P“A JEJ DÔSLEDKY

   

  Pre plné pochopenie akcie „P“, resp. „veľkého soboru“ zo dňa 28. apríla 1950 treba si ozrejmiť nasledujúce skutočnosti: kto bol organizátorom podujatia, ktorí boli účastníci podujatia a ako samotné podujatie prebiehalo, ako aj to, aké dôsledky z neho vyplývali.

  Čo sa týka organizátorov 28. apríla 1950 musíme vychádzať z toho, že dané podujatie bolo súčasťou a akýmsi vyvrcholením celého hnutia po roku 1945 v snahe o likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi. A tak organizátormi tohto podujatia boli tí istí, ktorí organizovali celé hnutie. Boli to mocensko- politické zložky, či už Praha, Bratislava a Prešov. Tu spolupracovali miestne, okresné, krajské orgány s orgánmi ministerstva vnútra.

  Prešov – ako „miestna“ zložka organizácie podujatia zohrala tiež veľmi dôležitú úlohu. Boli to predovšetkým ruskí a ukrajinskí emigranti, ktorí aktívne pracovali na likvidácii gréckokatolíckej cirkvi od samého začiatku.

   

  V organizácii podujatia zohrala dôležitú úlohu aj samotná pravoslávna cirkev. Dňa 28. apríla 1950 prichádza do Prešova jej najvyšší predstaviteľ exarcha Jelefterij, hoci osobne sa na zjazde nezúčastnil, zato však medzi organizátorov podujatia v plnom slova zmysle patril. V ten deň sám prebral gréckokatolícky katedrálny chrám, čo organizátori pridali k manifestácii ako jej organickú súčasť.

  Patriarchov a exarchov obraz na čelnej stene v Čiernom orli jasne svedčí o aktívnej účasti pravoslávnej cirkvi.

  Dôležitým faktorom pre túto akciu je otázka účastníkov podujatia. Totiž v samotnom uznesení „Soboru“ sa hovorí ako o „Sobore gréckokatolíckeho duchovenstva a veriacich“ a tým predstavuje celú gréckokatolícku cirkev v Československu.

  Účastníkmi podujatia 28. apríla 1950 boli členovia „návratových komisií“ /pôvodný plán podujatia bol vypracovaný ako zjazd návratových komisií/. Boli to ľudia, ktorí k veci nepristupovali z pozícií náboženstva, ale ju chápali ako súčasť politickej taktiky a uvedomovali si, že úlohu i taktiku im zveruje ústredný výbor.

  Ďalej účastníkmi podujatia boli členovia mocenských orgánov, predovšetkým orgány ministerstva vnútra. Títo zabezpečovali poriadok, dovážali „v zakrytých autách“ aj gréckokatolíckych kňazov, vytvárali psychózu strachu.

  Zároveň účastníkmi boli aj kandidáti KSS z Košíc, ktorí mali osvedčiť svoju ideologickú úroveň a disciplinovanosť.

  K účastníkom podujatia patrili aj študenti, ktorých k tomu „použili“. Jeden z nich o účasti študentov hovorí toto: „Chodil som v Prešove na ruské gymnázium. Dňa 28. apríla vyvolal profesor všetkých žiakov gréckokatolíckeho vyznania pred lavice a s naším triednym učiteľom, ktorý bol gréckokatolícky kňaz, nás poslal do Čierneho orla. Videl som, ako v zakrytých nákladných autách privážajú pod policajným dozorom gréckokatolíckych kňazov. Nikto nevedel o čo ide, čo s nami chcú. Boli sme nervózni a báli sme sa“.

  Ďalšími účastníkmi „Soboru“ boli gréckokatolícki kňazi. Nakoľko sa nerobila prezentácia, jednotlivé zdroje podávajú rôzne počty. Napríklad 73, 100, 40 atď.

  Títo mali byť najdôležitejšou skupinou účastníkov, lebo ich prítomnosťou chceli organizátori demonštrovať vôľu gréckokatolíckej cirkvi. Avšak dobrovoľníkov nenašli. Zistilo sa to už pri príprave tzv. malého soboru. A jeho výsledok organizátorom ukázal, že ich plány sú nesplniteľné. Ako hovorí J. Radouchová: „nepodarilo sa získať skupinu duchovných ani na porade pred štyrmi dňami takých, ktorí by exponovali za prestup“. Preto bolo rozhodnuté, že kňazov privezú. Boli tam proti svojej vôli a presvedčeniu.

  Dňa 28. apríla sa na tzv. Prešovskom sobore zúčastnila aj skupina kňazov, ktorí boli vydávaní za gréckokatolíkov a títo zasadali v predsedníctve „soboru“. Bolo ich spolu 11. Čo sa týka počtu delegátov, aj tento nie je upresnený. Poväčšine sa udáva počet 820 delegátov, ale tieto údaje sa rôznia. Napríklad Karol Kaplán vo svojom diele“ Stát a církev v Československu 1948 – 1953″ udáva počet okolo 620. Václav Vaško v diele“ Neumlčená“ spomína 720 delegátov a v uznesení soboru sa udáva počet 820.

  Väčšina ľudí bola privezená podvodne z dedín a prešovských škôl pod zámienkou manifestácie za mier.

  Medzi tzv. laickými zástupcami gréckokatolíkov bola početná skupina gymnazistov z Humenného, taktiež ľudia iných vyznaní alebo neveriaci delegovaní na snem komunistickou stranou. Prišlo aj auto s chlapcami naverbovanými s tým, že tam dostanú klobásy a pálenku.

  Ľudia zbadali svoje zneužitie až v sále, keď videli výzdobu a počuli prvé slová. Ale odísť zo sály sa už nedalo. Vchody boli silno strážené policajtmi.

  V sále viseli po obidvoch stranách trojramenného kríža obrazy moskovského patriarchu Alexeja a pražského arcibiskupa Jelefterija. Na stranách boli protiúnijné heslá, ako napríklad sfalšované slová sv. Metoda: „Slovania, bojte sa Ríma!“, ako aj obrazy komunistických vodcov Stalina a Gottwalda.

   

  Priebeh „Soboru“

   

  O priebehu „Soboru“ nás informuje podrobne pravoslávny časopis“ Svet pravoslávia“.

  Historický sobor gréckokatolíckych kňazov a veriacich sa uskutočnil vo veľkej sále Čierneho orla v Prešove dňa 28. apríla 1950. Približne 820 delegátov, v tom počte je asi 100 kňazov a tiež približne 4 000 veriacich reprezentovali slovenských a ukrajinsko-ruských gréckokatolíkov, ktorí žijú v Československu. Za hlavným stolom, podľa spomínaného časopisu, sedelo 10 gréckokatolíckych kňazov a 7 občanov.

  Údaje o počte prítomných sa tiež rôznia, keďže ako uvádza vdp. Sebastián S. Sabol, OSBM, provinciál OO. baziliánov vo svojom diele „Golgota grekokatolyckoji cerkvy v Čechoslovaččyni“ samotný Ladislav Holdoš, povereník Slovenského úradu pre veci cirkevné uvádza vo svojom interviu, že jeho spolupracovníci napočítali spolu 720 účastníkov „Soboru“, a podľa mienky samotného autora, nakoľko pozná priestory spomínaného Čierneho orla, už na státie tam nemohlo vojsť viac ako 1000, nanajvýš 1200 osôb.

  Program Prešovského soboru bol nasledovný:

  1. Otvorenie

  – podujatie zahájil prejavom Ján Benický, vedúci školského oddelenia KNV, ktorý bol aj predsedom „obščego podgotoviteľnogo komiteta“ pre návrat do pravoslávia pri KNV /Centrálny Komitet/.

  1. Odzneli diskusné príspevky

  – hovorili: Michal Knap, Iľja Kačur, Ján Bihun, prof. Dribňak z Humenného , Anton Havrila a Andrej Tóth.

  1. Voľba návrhovej komisie

  – do návrhovej komisie boli zvolení: Dr. Ivan Rohaľ-Iľkiv, Michal Knap, a Anton Havrila.

  1. Návrh na uznesenie a manifest

  – číta Ivan Rohaľ-Iľkiv,“sobor aklamačne a jednohlasne prijal uznesenie a schválil spontánnym súhlasom manifest“.

  1. Poslali sa pozdravné telegramy
  2. Zaspievala sa československá štátna hymna.

  Predseda Centrálneho Komitetu, Ján Benický vo svojom vstupnom prejave povedal okrem iného i tieto slová: „Náš národ a prevažná väčšina duchovenstva sa túži odtrhnúť od únie. Únia u nás prestane existovať tak isto, ako prestala existovať na Zakarpatskej Ukrajine“.

  Po vstupnom prejave nasledovali prejavy piatich „gréckokatolíckych kňazov“ – o. Michala Knapa, Iľja Kačura, Jána Bihuna, Antona Havrilu a Andreja Tótha, ktorí kritizovali Vatikán, lebo „násilne nanútil“ nášmu národu Úniu a teraz povzbudzuje k novej vojne a na základe takých, prevažne politických vecí, vyzývali všetkých ako veriacich, tak aj gréckokatolícke duchovenstvo, prejsť do pravoslávnej cirkvi. Išlo o ľudí, ktorí v očiach gréckokatolíkov- jedni už dávnejšie, iní v poslednom čase, ale tým radikálnejšie sa skompromitovali.

  Po diskusii sa uskutočnila „voľba“ návrhovej komisie, ktorá mala pripraviť a prečítať uznesenie soboru. Predsedom komisie sa stal Dr.Ivan Rohaľ-Iľkiv, členmi Michal Knap a Anton Havrila. Podujatia sa fakticky zmocnil Dr.Ivan Rohaľ-Iľkiv – najfanatickejší nepriateľ všetkého gréckokatolíckeho, ktorý mal prečítať text uznesenia a manifestu. Medzi ukončením voľby návrhovej komisie a medzi začiatkom čítania návrhov ubehlo iba niekoľko minút. Pričom predložené texty v tlačenom vydaní majú spolu 361 riadkov. To názorne poukazuje na to, že spomínané texty už boli pripravené /pravdepodobne/ ešte pred 24. aprílom, kedy sa uskutočnila porada v Ružbachoch, čiže nemôžeme tu na hovoriť o uznesení a manifeste z podujatia 28. apríla 1950.

  Podujatie prerušené nebolo, preto hneď po voľbe návrhovej komisie sa uskutočnil štvrtý bod programu. Organizátori sa totiž obávali toho, že práve tí účastníci podujatia, na ktorých prítomnosti im najviac záležalo, by akúkoľvek prestávku využili a z podujatia by odišli.

  Text uznesenia prečítal Dr.Ivan Rohaľ-Iľkiv v tomto znení:

  Uznesenie Soboru gréckokatolíckeho duchovenstva a veriacich.

  Sobor gréckokatolíckeho duchovenstva a veriacich, ktorý sa zišiel dňa 28. apríla t.r. v Prešove a ktorý svojimi 820 delegátmi predstavuje celú gréckokatolícku cirkev v ČSR, konštatuje, že Rím z umelých príčin odtrhol sa v XI. storočí od prvopočiatočnej bratskej pravoslávnej – sobornej cirkvi, snažiac sa nanútiť svoju vôľu celej cirkvi. Cirkevná únia bola násilne nanútená našim národom v XVII. storočí rímskokatolíckym feudálnym Rakúsko-Uhorskom ako most, ktorý viedol k postupnému odnárodňovaniu a polatinšteniu nášho slovenského a ukrajinského národa. V terajších podmienkach, keď naše národy vďaka historickému víťazstvu nášho pracujúceho ľudu v slávnych februárových dňoch získali slobodu a zbavili sa vykorisťovania, bolo by nerozumným a škodlivým podporovať naďalej myšlienku únie s Vatikánom, s jedným z hlavných pilierov podpaľačov novej vojny. Za danej situácie bolo by priamo neodpustiteľnou chybou udržiavať v našich národoch vzájomnú nenávisť, odcudzenie a bratovražednú borbu, ktorú vyvolala násilne a umelo nanútená únia.

  Vychodiac z týchto skutočností Sobor veriacich a duchovných gréckokatolíckej prešovskej a pridružených diecézií sa rozhodol:

  1. Zrušiť ustanovenie Užhorodskej únie z roku 1646, poťažne 1649.
  2. Zlikvidovať úniu, odísť od Ríma a prinavrátiť sa do lona otcovskej našej svätej pravoslávnej viery.
  3. Opierajúc sa o slová Krista „Nech budú všetci v jednote“ t.j., že kresťania majú byť jednotní v láske a úcte k Bohu rozhodujúc o zjednotení s Ruskou svätou pravoslávnou cirkvou Sobor považuje za potrebné požiadať Jeho Svätosť Patriarchu moskovského a celého Ruska Alexeja o prijatie pod jeho cirkevnú jurisdikciu. Sobor považuje ďalej za potrebné požiadať Jeho Vysokoosvietenosť exarchu a metropolitu pražského a celého Československa Jelefterija, aby ráčil informovať o týchto rozhodnutiach Jeho Svätosť Patriarchu moskovského a celého Ruska Alexeja, vládu Československej republiky, Zbor povereníkov, ministra a povereníka pre veci cirkevné.
  4. V súvislosti s návratom do svätej pravoslávnej cirkvi rozhodol sa Sobor poslať telegramy Jeho Svätosti Patriarchovi moskovskému a celého Ruska Alexejovi, Jeho Vysokoosvietenosti exarchovi a metropolitovi pražskému a celého Československa Jelefterijovi, prezidentovi republiky Klementovi Gottwaldovi, predsedovi SNR Karolovi Šmidkemu, ministrovi pre veci cirkevné a podpredsedovi vlády Zdenkovi Fierlingerovi a povereníkovi pre veci cirkevné Ladislavovi Holdošovi.

  Sobor aklamačne a jednohlasne prijal toto uznesenie a schválil spontánnym súhlasom manifest.

  Z referátu o podujatí vieme, že spolu s návrhom na uznesenie prečítal Dr.Ivan Rohaľ-Iľkiv aj návrh na manifest. V nom sa súčasne uvádza, že tento návrh bol prijatý tzv.“ obščim golosovanijem“ alebo ako sa inde hovorí – bol schválený spontánnym súhlasom.

  Je len paradoxom, že v priebehu niekoľkých minút bol „vypracovaný mnohostránkový text-manifest“, ktorý slávnostne prečítal už spomínaný Dr.Ivan Rohaľ-Iľkiv, predseda návrhovej komisie.

   

  Z manifestu vyberáme:

  „Sestry a bratia, veriaci a duchovní gréckokatolíckej cirkvi v Československu! Nadišiel čas naplnenia vôle Božej a vôle ľudu. Pred stáročiami narušená jednota svätého pravoslávia sa obnovuje . Počet gréckokatolíckych veriacich na území nášho štátu, ktorí sa vracajú do lona pravoslávnej cirkvi, neustále rastie. Idúc za hlasom svojho svedomia a vyplňajúc vôľu Božiu, celé gréckokatolícke dediny sa vracajú k pravosláviu, od ktorého boli naši predkovia násilím odtrhnutí. My. oprávnení zástupcovia a predstavitelia všetkého gréckokatolíckeho ľudu v Československu, ktorí vidíme v tomto spravodlivom hnutí veriacich a duchovných vôľu Božiu, zišli sme sa dnes vo vedomí plnej zodpovednosti pred Bohom a ľuďmi…, …aby sme v súlade s Božou vôľou a Božou pomocou osvetlili cestu všetkým našim spolubratom k návratu do lona pravoslávnej cirkvi…

  Komu slúžila „Únia?“

  „Únia“, ako vieme z histórie, bola uzavretá medzi Rímom a zradným podplateným mukačevským biskupom Tarasovičom tajne, bez vedomia pravoslávneho ľudu a veľkej väčšiny duchovenstva. Veriaci pravoslávny ľud vo svätom a spravodlivom hneve Tarasoviča vyhnal a s „Úniou“ sa nezmieril…

  ….Pravoslávna cirkev si zachovala apoštolskú čistotu viery Kristovej až dodnes, zatiaľ čo rímska cirkev stala sa nástrojom v rukách Ríma a pápeža, spriahnutého s nepriateľmi všetkého pracujúceho ľudu a opravdivých kresťanov, s diablami, ktorí vyvolali aj poslednú svetovú vojnu a chystajú sa na vojnu ďalšiu.

  Prečo opúšťame „Úniu“ ?

  Opúšťame „Úniu“ a vraciame sa do svätého pravoslávia, lebo ono je našou pôvodnou a jedinou pravou matkou-cirkvou, ktorej charakter odpovedá skutočnej kresťanskej morálke, a ktorá je schopná viesť veriaci ľud do šťastnej budúcnosti…

  Opúšťame „Úniu“ preto, lebo Vatikán je ten, ktorý rozdeľuje svet na východ a západ. Jemu sú bližšie západné štáty… a ich svetské bohatstvo, ako národy slovanské, ktoré po dlhom utrpení aj proti nepriazni Ríma sa dopracovali vlastnými silami konečne slobodného života…

  …Nadišla dejinná chvíľa návratu! Ďakujeme Bohu, že po stáročných blúdeniach vrátili sme sa späť k viere našich predkov – do slávnej svätej pravoslávnej cirkvi!.

  V závere zasadnutia sa „Sobor“ obrátil na všetkých gréckokatolíkov, aby sa vrátili k viere svojich predkov, do svätého pravoslávia.

   

  Následne po skončení kongresu odobrala sa delegácia do sídla gréckokatolíckeho biskupa Gojdiča. Žiadali ho, aby im on „na prianie národa“ odovzdal kľúče od katedrály. Keď to biskup Gojdič rázne odmietol, ihneď ho zatkli s udaním dôvodu, že sa spreneveril „vôli ľudu“. Týmto aktom i v prešovskej eparchii únia prestala existovať.

  Delegácia nato odišla k pravoslávnemu biskupovi Alexejovi a vyzvala ho, aby prevzal do svojej správy katedrálu, ktorú medzitým násilne otvorili. Pražský metropolita Jelefterij, ktorý sa „náhodou“ nachádzal v ten deň v Prešove, prišiel tiež, aby pozdravil „svojich nových“ veriacich.

  Na znak „víťazstva“ potom obidvaja biskupi odslúžili v katedrále ďakovný moleben.

  Pravoslávny arcibiskup Jelefterij hneď posiela patriarchovi Alexejovi do Moskvy telegram, v ktorom ho prosí podľa želania „Soboru“, aby ich prijal do lona pravoslávnej cirkvi, a zároveň československú vládu v Prahe upovedomuje o uznesení Prešovského soboru a prosí ju, aby úradne potvrdila likvidáciu Únie.

  Moskovský patriarcha Alexej odpovedal neskôr nato telegramom zo dňa 3. 6. 1950, v ktorom píše: „Obdŕžal som Váš telegram pri príležitosti pripojenia gréckokatolíkov ku pravoslávnej cirkvi. Radujem sa spolu s Vami a všetkým novým dietkam Našej Svätej Pravoslávnej cirkvi udeľujem Božie požehnanie“

  Biskupa Pavla Gojdiča, ako už bolo spomínané, zatkli v ten istý deň a jeho pomocného biskupa Vasiľa Hopku o niekoľko dní neskôr. Ostatní gréckokatolícki kňazi boli postavení pred alternatívu, buď pravoslávie, alebo strata všetkého. Drvivá väčšina sa rozhodla pre to druhé. Iba 30 kňazov z 320 podpísalo pravoslávie.

  Ostatní kňazi museli potom aj s rodinami opustiť fary. Asi 120 kňazov uväznili, ostatných sústredili do pracovného tábora v Hlohovci a iných zase poslali na české pohraničie. Asi dvadsiati sa skrývali a niektorí odišli do civilného zamestnania, potajomky však v súkromných domoch odbavovali bohoslužby.

   

  Bezprostredne po ukončení soboru začali pravoslávni preberať gréckokatolícke kostoly, fary a všetok cirkevný majetok. Štátne a stranícke orgány, najmä Bezpečnosť im v tom pomáhali.

  Vincent Tatranský o likvidácii gréckokatolíckej cirkvi píše nasledovne: „Stala sa udalosť, ktorá nemá páru v dejinách Európy a celého sveta. Ateistická vláda zrušila svojvoľne gréckokatolícku cirkev na Slovensku… Urobili to bez opýtania sa ľudu. Vyše 300 000 vyznávačov gréckokatolíckej cirkvi, zjednotenej s Rímom a poslušnej pápežovi, urobili pravoslávnymi a podrobili ich pod právomoc moskovského patriarchu. Gréckokatolíckych kňazov, verných Rímu a Cirkvi, vyhnali z fár, porozvážali po českom pohraničí, kde ako pastieri, manuálni robotníci vo fabrikách, na štátnych majetkoch žili v prostredí, ktoré s nimi väčšinou necítilo“.

   

  Samozrejme, že v režime, ktorý oficiálne pred svetom prehlasoval slobodu náboženstva, sa podobný protináboženský krok musel patrične ideologicky upraviť a prezentovať, aby sa mu dalo zdanie legitimity. Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi sa ospravedlnila vymyslenou túžbou ľudových más priľnúť k cirkvi, ktorá reprezentuje bratské Rusko s prianím odpútať sa od „Vatikánu a západných imperialistov“. Vyvrcholením likvidačnej komisie bol proces zinscenovaný proti trom biskupom: Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a Pavlovi Gojdičovi.

  Odolnosť gréckokatolíckej cirkvi a jej obete sú v každom prípade pozoruhodné, najmä hrdinský postoj jej „pomeršoho jepiskopa“ Pavla Gojdiča, ktorý tak nekompromisne bránil svojich veriacich, že radšej podstúpil fyzické príkoria a násilie, z ktorých ho vyslobodila iba mučenícka smrť, ale zostal verným synom svojej gréckokatolíckej cirkvi.

  Gréckokatolícka cirkev bola nútená v roku 1950 zmeniť formu svojej existencie, zmenila sa na katakombálnu, čiže navonok mlčiacu cirkev, ktorú režim, hlavne štátna bezpečnosť, nazývali podzemná cirkev.

 • Budovanie pravoslavizačných štruktúr a prvé útoky na gréckokatolíkov

  Čo sa týka postavenia a osudu gréckokatolíckej Cirkvi v Československu po 2. svetovej vojne musíme to vidieť v širšom kontexte medzinárodnej situácie. Vieme, že ČSR sa dostala po tejto vojne do sovietskej sféry vplyvu. Veľmi živou sa stáva idea spoločného Slovanstva. Oživovatelia a formovatelia veľkej mocensko-politickej koncepcie povojnového Slovanstva si veľmi dobre uvedomili, že pri jej realizovaní im môže veľmi účinne pomôcť – pravoslávna cirkev. Táto koncepcia rátala so spojením slovanskej idey s myšlienkou cyrilometodskou. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa jej môže prepožičať starobylé mesianistické heslo „Moskva tretí a posledný Rím“.

   

  Program mocensko-politických kruhov bol pripravený veľmi dôsledne. Pravoslávni po celom svete sa majú pripútať k Moskve a vytvoriť svetovú pravoslávnu cirkev v Moskve. Pravoslávna cirkev bola vítanou pomocníčkou koncepcie aj preto, lebo od nepamäti priamo pestovala odpor proti všetkému cudziemu, predovšetkým západnému – tým viac proti všetkému katolíckemu, rímskemu. V tomto zmysle mocensko-politické kruhy dali pravoslávnej cirkvi ponuku a prirodzene ponúkla sa jej aj všemožná pomoc. Ruská pravoslávna cirkev túto ponuku prijala.

  V roku 1944 zomrel v Moskve patriarcha Sergej, ktorý mal s riadením cirkví v daných podmienkach bohaté skúsenosti. Dna 2. februára 1945 bol za nového patriarchu zvolený Alexej.

  Nový patriarcha videl v tejto ponuke historickú šancu rozšíriť pravoslávie, ale nedokázal odhadnúť hodnotu dane, ktorú jeho cirkev mala za to zaplatiť. Tvorcovia veľkej koncepcie vždy sledovali konečný cieľ a tým bola likvidácia náboženstva a cirkvi, a to aj pravoslávnej.

  S pomocou sovietskej vlády patriarcha a ďalší hierarchovia pravoslávnej cirkvi cestujú po svete. Ešte toho istého roku navštívia Jeruzalem, alexandrijského, antiochijského a gruzínskeho patriarchu, v roku 1946 bol hosťami patriarchu bulharského a v roku 1947 rumunského.

  Podobne do Československa prichádza arcibiskup Fotij a to v októbri 1945.

  Čo sa týka pravoslávnej cirkvi v Československu môžeme pre lepšie poznanie načrieť do histórie o pôvodnosti pravoslávnej viery v regióne východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

  V Uhorsku, podľa sčítania ľudu z roku 1893 na územiach obývaných gréckokatolíkmi, rímskokatolíkmi a ortodoxnými-pravoslávnymi, bolo celkom:

  458 767 gréckokatolíkov,

  208 567 rímskokatolíkov,

  157 pravoslávnych.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podrobný prehľad podľa arcidekanátov poskytuje tabuľka:

   

  Tabuľka č. 1. Štatistické údaje z roku 1893

  č. Arcidekanát Gréckokatolíci Rímskokatolíci Pravoslávni
  12

   

  3

  4

  5

  6

  7

  BerehovoMaramaroš

   

  Szabolcs

  Szatmár

  Ugocs

  Ungvár

  Zemplín

  88 427132 697

   

  52 860

  17 002

  34 198

  73 391

  60 192

  14 70914 054

   

  62 917

  15 061

  3 636

  26 911

  71 279

  753

   

  49

  2

  9

  6

  13

  Celkom 458 767 208 567 157

  Prameň: Schematismus Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkacsensis Ad Annum Domini 1893Ungvarini, s. 196.

   

   

  Tabuľka č. 2. Údaje z rovnakého času v niektorých obciach a mestách.

    Gréckokatolíci Rímskokatolíci Pravoslávni
  ZbojUlič

   

  Ubľa

  Vojčice

  Rakovec n/Ond.

  Krášok

  Rebrín

  Iza

  Berehovo

  Mukačevo

  Užhorod

  674519

   

  686

  502

  748

  283

  256

  1 131

  1 076

  2 456

  2 143

  1517

   

  43

  390

  106

  37

  137

  1 686

  450

  3 939

  ——

   

  3

  38

  Prameň: Schematismus … 1893, s. 197.

   

  Tabuľka č. 3. Percentuálne zastúpenie v rámci Slovenska

    1921 % 1950 % 1991 %
  GréckokatolíciPravoslávni

   

   

  Počet obyv.

  na Slovensku

  193 7782 879

   

   

   

  3 000 870

  6,460,09 225 4957 925

   

   

   

  3 442 317

  6,550,23 179 62334 264

   

   

   

  5 268 935

  3,410,65

  Prameň: J. Seman, A znova žijeme. Prešov 1997, s. 16.

   

  Strediskom pravoslávia na Slovensku bol pravoslávny kláštor v dedinke Ladomirová v okrese Svidník. Založili ho pravoslávni mnísi, bývali bielogvardejci, ktorí po revolúcii v Rusku v roku 1917 po vojenskej prehre proti Červenej armáde utiekli z Ruska na západ. Niektorí našli politický azyl v prvej ČSR medzi Rusínmi /sever pohraničia východného Slovenska/.

  „Misionárska“ činnosť ruských emigrantov však nemala veľký úspech, čoho dôkazom je aj to, že pri sčítaní ľudu v roku 1921 bolo na Slovensku iba 2 879 duší v nasledujúcich farnostiach: Ladomirová, Krásny Brod, Medzilaborce, Becherov, Čertižné, Ľutina, Rebrín a Čeľovce.

  Čo sa týka územia Čiech, tam sa k pravoslávnej cirkvi hlásili ruskí emigranti a Česi, ktorí v dobe proticirkevnej vlny po prvej svetovej vojne sa rozišli s katolíckou cirkvou, ale nepridali sa k liberálnemu prúdu zakladateľov Československej cirkvi. Od roku 1927 mali pravoslávni u nás dve eparchie: českomoravskú a podkarpatskoruskú. Pražským pravoslávnym biskupom bol bývalý moravský katolícky kňaz Matěj Pavlík. Biskupskú vysviacku prijal z rúk srbských pravoslávnych biskupov. Za nacistickej okupácie po atentáte na Heydricha bol popravený a Českomoravská pravoslávna cirkev, ako znel jej názov za protektorátu bola rozpustená.

  Po roku 1945, po strate Podkarpatskej Rusi, bola na území ČSR ustanovená jednotná Československá pravoslávna cirkev. Čo sa týka pravoslávnych na východnom Slovensku a v Čechách patrili pod jurisdikciu srbskej pravoslávnej cirkvi. Navzájom si však boli veľmi odlišní, nakoľko v Čechách sa hlásili k husitskej tradícii, vo veľmi zjednodušenej liturgii používali češtinu, vo vieroučných otázkach boli liberálni. Ruskí a ukrajinskí emigranti používali v liturgii staroslovienčinu a v ostatnom náboženskom prejave boli konzervatívni. Po vojne k ním pribudli volynskí Česi.Tí mali tiež osobitnú tvár. Takto česká pravoslávna cirkev predstavovala značne zložitý organizmus. Proti kanonickým zásadám, nakoľko pravoslávni patrili pod jurisdikciu srbskej pravoslávnej cirkvi, boli v roku 1946, dňa 14. januára pravoslávne farnosti na Slovensku včlenené pod jurisdikciu Moskvy.

  Takto sa aj gréckokatolíci dostali do akčného poľa Moskvy. Tu sa začínajú vytvárať predpoklady pre realizáciu následnej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi. Treba poznamenať, že obyčajný ľud na východnom Slovensku, tak pravoslávny ako aj gréckokatolícky, zostával naďalej mimo tohto prúdu. Bol zaujatý na jednej strane rekonštrukčnými prácami, na druhej strane viedol svoj normálny nábožensko-cirkevný život.

  Úlohy moskovskej patriarchie boli rozsiahle, lebo vyplývali z úlohy spojenia pravoslávia na celom svete. Československo malo v tomto snažení veľký význam, ako najzápadnejší výbežok východnej cirkvi. V prvých mesiacoch vyvrcholili prípravy na likvidáciu gréckokatolíkov v Haliči. Cirkev gréckokatolícka bola tu na podávaná v negatívnom obraze, napríklad heslami: „Uniatski kňazi vykorisťovali vieru ľudí v Boha“/. Skúsenosti, ktoré tu na získali využili aj pri likvidácii gréckokatolíckej cirkvi u nás.

  Únia Brest-Litovská /Halič, Ľvov/ bola zrušená 10.3.1946. Iniciátorom sa stal gréckokatolícky kňaz Gabriel Kostelnik, nasiaknutý pravoslávnym učením z čias štúdií v Belehrade.

  Podobne bola zrušená únia gréckokatolíkov v Rumunsku podľa scenára tzv. „soboru“ vo Ľvove na inscenovanom „sobore“ v Bukurešti dňa 1.12.1948.

  Následne bola zrušená užhorodská únia 28.8.1949 v Užhorode. Text likvidácie prečítal bývalý gréckokatolícky kňaz v Choňkovciach Irenej Kontratovič za prítomnosti ani nie desiatich gréckokatolíckych kňazov pred nakomandovanými veriacimi i neveriacimi.

  Už v roku 1946 Moskva vyslala do Prahy za pravoslávneho metropolitu exarchu Jelefterija Voroncova, ktorý začal za pomoci štátu organizovať silnú protigréckokatolícku kampaň.

  Pravoslávnych začali označovať ako vlastencov a gréckokatolíkov predstavovali ako zradcov národa. Od začiatku pozornosť exarchu je venovaná zvlášť východnému Slovensku, kde prichádza 6. septembra 1946 ako hosť budúceho pravoslávneho biskupstva. Odtiaľ smeruje do Ladomirovej, kde vykonal slávnostné bohoslužby pri príležitosti likvidácie brestskej a užhorodskej únie. Zároveň 12. septembra 1946 posvätil vraj „dočasný“ pravoslávny chrám Alexandra Nevského v Prešove. Potom sa vrátil do Prahy a v novembri 1946 odchádza do Moskvy, aby podal správu o svojej skúsenosti počas pobytu v Československu. Niektorí z pravoslávnych neboli s priebehom kampane celkom spokojní a očakávali návrat exarchu Jelefterija čím skôr späť. Na začiatku roku 1947 exarcha prichádza z Moskvy naspäť a prináša zo sebou radostné posolstvo, že svätá ruská cirkev schvaľuje všetko, čo bolo doteraz vykonané, a že bude mravne a inak podľa potreby podporovať upevnenie pravoslávia v jeho kolíske, v zemiach svätého Cyrila a Metoda.

  Predstavitelia nepočetnej pravoslávnej cirkvi /vo februári 1950 počet pravoslávnych veriacich bol 57 500/ sa usilovali o rozšírenie svojho vplyvu zvlášť na úkor gréckokatolíckej cirkvi. Gréckokatolícky biskup Pavol Gojdič na to poukazoval na biskupskej konferencii v novembri 1946 v Olomouci a dožadoval sa pomoci pri rozvíjaní vlastnej misijnej činnosti. A tak na obranu proti silnejúcej pravoslávnej propagande začína rozsiahla misijná akcia. Biskup Gojdič rozposlal po najviac ohrozených farnostiach rehoľníkov a horlivých kňazov, aby bránili katolícku vieru. V jednom zo svojich pastierskych listov biskup píše: „Máme jasné dôkazy, že medzi našimi veriacimi účinkujú rôzni neznámi agitátori, ktorí svojimi sľubmi chcú vytrhnúť našich dobrých veriacich z lona gréckokatolíckej cirkvi. Ako odpoveď na takéto rôzne prísľuby dávame vám všetkým príklad kresťanov prvých troch storočí, ktorí boli ochotní obetovať nielen svoj majetok, ale aj svoj život, trpezlivo znášajúc ťažké mučeníctvo. Oni vedeli, že večné šťastie je hodné každej obety“.

  V tomto období v roku 1946 sa ku gréckokatolíckej cirkvi hlásilo 305 645 veriacich, z toho 230 045 na východnom a strednom Slovensku.

  Celý rok 1947 a prvý polrok 1948 sa niesli v znamení vytvárania a upevňovania organizačných štruktúr a výstavby kultových zariadení pravoslávnej cirkvi. V centre pozornosti bolo založenie prvého pravoslávneho biskupstva na Slovensku v Prešove. Dňa 25. apríla 1947 pri ďalšej návšteve exarchu bola schválená ústava, ktorej hlavné body boli: Prešov – sídlo budúceho pravoslávneho biskupstva a likvidácia gréckokatolíkov – prechod na pravoslávie.

  Zároveň bol zaslaný telegram predsedovi Zboru povereníkov Gustávovi Husákovi, najvyšším predstaviteľom vlády, cirkevným hodnostárom, že iba „pravoslávna cirkev je v pravom slova zmysle cirkev slovanská, národná, o ktorej sa vie, že nikdy neupadne, že v jej duchovenstve a veriacich má národ a ľudovo – demokratický štát verných a poctivých pracovníkov, v mieri a v boji najtvrdších a najstatočnejších bojovníkov“.

  Následne 25. novembra 1947 exarcha Jelefterij prichádza do Bratislavy, kde ma rozhovory s najvyššími politickými predstaviteľmi a je mu darovaná pamätná medaila mesta Bratislavy, pričom referent poznamenáva, že exarchovi je zverená „čestná úloha rozšíriť pravoslávie medzi bratským slovenským ľudom“.

  V priebehu roku 1947 sa začína výstavba pravoslávneho chrámu v Stakčíne a chrámu – pamätníka v Medzilaborciach, ako aj rekonštrukcia kláštora v Ladomirovej a chrámu v Uliči.

  Situácia sa jednoznačne a výrazne vyhrotila v negatívnom slova zmysle po februárových udalostiach v našej republike a víťazstve komunistov. Vo všeobecnosti s náboženstvom sa viedol húževnatý a nezmieriteľný boj. Direktívom konania bol Program komunistickej internacionaly: „Boj proti ópiu ľudstva“ , proti náboženstvu. Pri Ústrednom akčnom výbore Národného frontu bola zriadená komisia pre cirkevné a náboženské otázky, na čele ktorej stal Dr. Alexej Čepička, člen Ústredného výboru Komunistickej strany Československa /ďalej ÚV KSČ/ a minister spravodlivosti.

  To všetko sa týkalo aj gréckokatolíckej cirkvi, hoci táto mala svoje špecifiká. Tieto vyplývali aj z toho, že voči gréckokatolíckej cirkvi mala svoje nároky a výhrady preferovaná pravoslávna cirkev, ktorá bola stavaná do tohto postavenia pre svoj slovanský, vlastenecký a protirímsky postoj.

  Útoky na gréckokatolícku cirkev začínajú naberať na intenzite a stávajú sa čoraz zjavnejšie. Dňa 19. júla 1948 boli prevedené orgánmi Národnej bezpečnosti /NB/ razie a prehliadky gréckokatolíckych mužských a ženských kláštorov. Biskup Gojdič reagoval na túto udalosť listom adresovaným p. prezidentovi zo dňa 24.7.1948, v ktorom okrem iného píše na obranu rehoľníkov: „S bôľom preplneným srdcom prijali sme na vedomie, že skoro vo všetkých našich kláštoroch tak mužských, ako aj ženských v Prešove, v kláštore OO. baziliánov, sestier baziliánok a sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia, v Trebišove u OO. baziliánov, v Michalovciach a v Stropkove u OO. redemptoristov boli prevedené orgánmi NB z Ministerstva vnútra prehliadky.

  Vzhľadom na to, že všetky hore spomenuté kláštory za prevedenia tejto prehliadky boli obkľúčené ozbrojenou NB, taktiež bol narušený poriadok bohoslužieb a že takého prehliadka boli prevedené len v našich gr. kat. kláštoroch, v dôsledku toho tieto prehliadky vzbudili veľké pobúrenie a rozhorčenie v celej našej diecéze a nedôveru našich veriacich voči NB a zabezpečeniu slobody zo strany úradov….

  Biskup Gojdič ďalej v liste vyjadruje svoju bolesť z postavenia gréckokatolíckej cirkvi, keď píše: „Všetko nás to veľmi bolí, lebo za maďarskej éry my gréckokatolíci boli sme považovaní za najnebezpečnejší živel pre Maďarsko, boli sme nebezpečnými panslávmi, za Hitlerovsko-Tisovského režimu zatvárali nám kňazov, zastavili nám všetky štátne subvencie, ktoré dával Budapešť, dávala Praha, boli sme nespoľahliví, lebo sme boli partizáni, rusofili a teraz opätovne v tom všetkom sa pokračuje…“.

  Útoky na gréckokatolícku cirkev neprestávali, ale naopak neustále sa stupňovali, o čom svedčí aj zaistenie rehoľníčok a kňazov, ktorí boli väznení v Ilave a v Košiciach. Ich prepustenie na slobodu žiada biskup Gojdič listom zo dňa 10. septembra 1948, kde ich prepustenie žiada z dôvodov: humanných, sociálnych, spravodlivosti a štátnych. V liste uvádza:

  „…Tie osoby nielen že nie sú škodlivými a nebezpečnými pre štát, ale naopak sú len osožné a potrebné… O tom, že rehoľníčky sú potrebné, to môžu Vám povedať páni lekári Zemskej nemocnice v Uhorskom Hradišti, kde nemocní zomierajú bez ošetrovateliek…. Jednalo sa o sestry Služobnice Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktoré k nám prišli zo Západnej Ukrajiny kde komunistická vláda zlikvidovala v roku 1946 Zhromaždenie, takže sestry boli nútené opustiť kláštory a asi 30 z nich ušlo k nám do Československa. Po tomto zásahu nebol možný žiaden kontakt s Provinciálnou radou na Ukrajine, a tak v roku 1947 bola utvorená samostatná Viceprovincia Svätého Ducha v Československu. Avšak v roku 1948 aj tu sa ujala vedenia komunistická vláda. Sestrám bolo nariadené zatvoriť sirotinec, ktorý im bol neskôr v roku 1949 skonfiškovaný. To, že gréckokatolícka cirkev bola pod drobnohľadom svedčí aj hlásenie prednostu Odbočky štátnej bezpečnosti kpt. Kubíka v Prešove zo dňa 3.augusta 1948,ktorý zotrval v čase od 1100-1230 hod. v rozhovore s biskupom Gojdičom, ktoré podáva na odbor Povereníctva vnútra III. do Bratislavy. Okrem iného zvlášť poukazuje na to, že v politickej debate sa biskup vyjadril: „My cirkev nemôžeme súhlasiť s vašim režimom, s komunistami, lebo vy ste materialisti a ateisti“.

  Dozor a postupne obmedzovanie cirkvi sa stávalo čím ďalej výraznejšie. Každý mesiac bola podávaná správa o činnosti jednotlivých cirkvi na Slovensku na Povereníctvo vnútra.

  Útoky na gréckokatolícku cirkev neprestávali. Samotný vysoký štátny predstaviteľ komunistickej vlády, minister spravodlivosti Čepička pri istej príležitosti dal najavo, že čochvíľa dôjde k likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Neskôr na zasadnutí českého katolíckeho biskupstva s československou vládou v Prahe 17. februára 1949 sa opýtal: „Či Gréckokatolícka cirkev je katolíckou cirkvou?“ Ďalej uvádza, že v Konkordáte s Vatikánom a Československou republikou sa hovorí len o Katolíckej cirkvi. „Ako náhle však tvrdíte, že Gréckokatolícka cirkev je Katolíckou cirkvou, beriete na seba zodpovednosť za všetky jej zločiny, lebo je to cirkev protištátna a zločinná“.

  Hrozby ministra spravodlivosti sa onedlho začali napĺňať. Dňa 22. februára 1949, krátko pred polnocou /23.30/ prepadli kláštor OO. baziliánov v Prešove a otcov, ktorí boli doma o. Mariána Potáša a o. Jozefa Homičku, ako aj 9 novicov uväznili.

  O vtedajšej situácii referuje biskup Gojdič prezidentovi republiky listom zo dňa 8. marca 1949. V ňom prosí o zakročenie prezidenta v tom zmysle, aby „podobné postupovania SNB sa neopakovali, lebo to je nielen pre nás veľmi bolestným a neslúži to vôbec ani štátu na slávu, ani na osoh, lebo to dáva len všelijaké príčiny na zbytočné mnohé reči a kritiky…“ …Takýto postup SNB, a to tým viac, lebo snáď nikto nečakal tak oslobodenie spod nemeckého „protektorátu“ než my, snáď nikto nepomáhal v takej miere partizánskemu hnutiu ako naši veriaci a ich farári – a iste nikto netrpel a neutratil toľko za oslobodzujúcej vojny než práve my, bývajúci v Karpatoch.

  Zároveň biskup Gojdič prosí prezidenta, aby štát nezaberal už viac cirkevné budovy – „lebo Ústava ČSR zabezpečuje slobodu náboženstva, v dôsledku toho nemôže pozbaviť cirkev všetkých prostriedkov, bez ktorých nemôže využiť túto náboženskú slobodu“, ďalej podáva zoznam budov, ktoré dosiaľ štát zobral od cirkvi: „Školské budovy: 1. ľudovej školy, 2. meštianskej školy, 3. učiteľskej akadémie, dva veľké internáty, 4. jeden pre 120 chovancov a 5. druhý pre 150. Teraz sme odovzdali spomenutý 6. kláštor a pri ňom 7. kaplnku na potreby štátu. Opravujeme ešte aj 8. veľkú diecezálnu budovu pre potreby KNV v Prešove, ale najúctivejšie Vás prosím, nedovoľte odobrať od nás ešte aj to posledné, čo k slobodnému náboženskému životu bezpodmienečne potrebujeme. Jedná sa nám tu o noviciátsky dom sestier baziliánok a noviciátsky dom sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove. Keď sme už toľko odovzdali štátu, nech bude nám ponechané aspoň to minimum“.

  Na druhej strane pravoslávni agitátori za pomoci bezpečnosti a štátnych úradov preberali gréckokatolícke chrámy, ako v Stakčíne, v Jedľovej, Inovciach a inde.

  V tomto období v rokoch 1947-1949 sa viditeľne buduje štruktúra pravoslávnej cirkvi. Je to jednoznačne za podpory najvyšších štátnych úradov. Išlo tu o aktívnu účasť. Rozhodujúcim činiteľom tu bol Dr. Alexej Čepička, člen ÚV KSČ a člen jeho cirkevnej komisie, ktorá cirkevnú politiku u nás formovala. Bez podnetu ÚV KSČ by sa ÚAV NF do akcie s gréckokatolíckou cirkvou nepustil. Nižšie zložky NF mali svoje referáty na krajoch a okresoch. Analýza týchto skutočností jednoznačne poukazuje, že pohyb smeroval zhora – nadol. Veľmi dôležitá bola spätosť exarchu Jelefterija s moskovským patriarchom a náväzna jeho väzba na československú mocensko – politickú sféru. Jelefterij spoľahlivo spájal Prahu s Moskvou. Dokonca spájal nielen československú pravoslávnu cirkev s pravoslávnou cirkvou ruskou. Bol občanom a rodákom zo Sovietskeho zväzu. Do Československa bol poslaný moskovským patriarchom, ktorého tu ako exarcha reprezentoval, ba lepšie, zastupoval. Bola tu teda aj kánonická, jurisdikčná väzba. Pripomeňme si, že osobných tajomníkov mal zo Sovietskeho zväzu: najprv to bol A.F. Šiškin, potom Čerkas. Zárukou, že sa bude postupovať v intenciách Mosky bolo aj to, že ako hlavní pomocníci exarchovi pôsobili v rámci Prešovsko-slovenskej eparchie ľudia zo Sovietskeho zväzu. Najprv to bol Peter Kudrinskij ako predseda cirkevného odboru a tak ako zástupca exarchov, potom v tej istej funkcii Oleg /Ivanov/. Ba môžeme ísť ešte ďalej. „Najhorlivejšími“ propagátormi pravoslávia aj na východnom Slovensku boli tí, ktorí zo Sovietskeho zväzu po októbrovej revolúcii ušli. Oni to boli, ktorí na východnom Slovensku videli „kút Rusi“.

  Exarcha podával patriarchovi a synode do Moskvy pravidelné správy o stave pravoslávnej cirkvi v Československu. Úsilie tejto cirkvi sa stalo súčasťou oficiálnej cirkevnej politiky a presadzovalo sa v spolupráci a za silnej podpory štátnych orgánov. Správa pracovníka cirkevného oddelenia NF „Huba“ z januára 1949 o cirkevnopolitických pomeroch na východnom Slovensku vyzdvihovala „bojovný, reakčný charakter“ gréckokatolíckej cirkvi a rýchle postupujúci proces jej vnútornej rekatolizácie. „Je potrebné urobiť všetko, aby tejto rekatolizácii gréckokatolíckov bolo zabránené a vyvolané v jej duchovenstve hnutie za návrat k pravosláviu“.

  Niekedy začiatkom druhej polovice v roku 1949 predstavitelia pravoslávnej cirkvi navštevujú Ladislava Holdoša, člena ÚAV NF. Oznámili mu toto: „Obdobne ako na druhej strane Karpát, aj tu – teda na našej strane – pravoslávni získavajú na prestup príslušníkov gréckokatolíckej cirkvi.

  Spočiatku mala mať u nás akcia na prestup ráz dobrovoľnosti. Formálne stačilo dať žiadosť o zaregistrovanie na prestup. Záujem však bol nulový. Organizátori akcie sa dopustili v tom aj chyby, keď nechali za seba jednať úrady. Tieto kladli žiadateľom množstvo otázok, ako na výsluchu. V skutočnosti to výsluch aj bol, lebo otázky kladli väčšinou príslušníci rôznych zložiek ministerstva vnútra. Pravoslávni si v tejto veci vymohli nápravu, ale k hromadným prestupom na pravoslávie aj tak nedochádzalo.

  Hlava Československej pravoslávnej cirkvi, pražský exarcha moskovského patriarchu Jelefterij, navštevuje Moskvu. Po jeho návrate začína „tlačová kampaň“ proti gréckokatolíkom. Plán na získavanie veriacich, na ktorom spolupracovalo vedenie Komunistickej strany Slovenska bol koncipovaný dlhodobo a počítal s postupnými prestupmi na podklade dobrovoľnosti. Predstavitelia pravoslávnych v Prahe a v Moskve s takýmto postupom nesúhlasili a žiadali „urýchlenú radikálnu likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi“. Zatiaľ čo slovenskí funkcionári na čele s Dr. Husákom s tým nesúhlasili, podporila cirkevná šestka ÚV KSČ radikálne riešenie. Psychologickou prípravou k likvidácii gréckokatolíkov mala byť návšteva delegácie ruskej pravoslávnej cirkvi vedenej leningradským metropolitom biskupom Nikolajom na Slovensku. Pozvanie tejto delegácie bolo vysvetľované ako potreba na vysvätenie pravoslávneho prešovského biskupa.

  Totiž 30. decembra 1949 sa uskutočnila voľba pravoslávneho biskupa, voľba eparchiálnej rady i voľba členov exarchátnej rady. Kandidátom na biskupský stolec v Prešove bol Alexej /Dechterev/, ktorý nakoniec bol aj zvolený za biskupa.

  Exarcha Jelefterij po oznámení voľby prešovského biskupa poprosil patriarchu Alexeja o vyslanie biskupov, ktorí by zvoleného kandidáta vysvätili. Patriarcha delegáciu do Československa vysiela a táto je označovaná ako „svätiaca delegácia“.

  O príchode tejto delegácie na Slovensko sa prejednávalo aj v politických kruhoch o čom svedčí aj správa „Pravoslávna cirkev na Slovensku“, ktorú referoval s. Gustáv Husák na zasadnutí ÚV KSČ dňa 7.1.1950. V správe sa okrem iného píše:

  „…Dňa 12. decembra zástupcovia cirkvi oznámili, že chcú zvoliť biskupa na Slovensku. Na Slovensku biskupstvo nebolo, ale spravovalo sa to z Prahy. Chceli zriadiť 2 biskupstvá v Olomouci a v Prešove a bol zvolený otec Alexej. Na Slovensku to má byť začiatok takej väčšej akcie.

  Alexej bol zvolený 29. decembra za biskupa. Vláda dala k tomu súhlas. 12. februára sa uskutočnila vysviacka zvoleného pravoslávneho biskupa. Pravoslávni sem v procesiách prichádzali z celého Prešova, ba z celého Slovenska. V tento deň bola na 1000 hod. vyhlásená manifestácia obrany mieru. Na uliciach vejú zástavy a transparenty s heslami: „So Stalinom za mier, socializmus a šťastie nášho ľudu!“, „Sláva Ruskej pravoslávnej vlasteneckej cirkvi!“, „Nech žije hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi – patriarcha Alexij!“. K zástupom prehovoril metropolita Mikuláš, vedúci delegácie a následne v chráme sv. Alexandra Nevského sa uskutočnila vysviacka prešovského biskupa-archimadrita Alexeja.

  Novozvolený biskup už 20. februára 1950 vydáva svoj prvý pastiersky list, kde hovorí o službe pravoslávnej cirkvi, o mnohých prácach, ktoré ho čakajú na tomto mieste.

  Samotná voľba pravoslávneho biskupa v Prešove a dianie okolo nej, pobyt delegácie Ruskej pravoslávnej cirkvi v Československu nás upovedomujú o tom, že sa cieľavedome buduje aparát, ktorý má realizovať likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi. V politickej oblasti bola zriadená na ÚV KSČ tzv. cirkevná šestka, ktorá mala svoje útvary na krajských a okresných výboroch. V mocenskej oblasti pracovali v rámci štruktúr NF cirkevné referáty na krajoch a okresoch. Boli zapojené v práci aj orgány vnútra. V kultúrnej oblasti sa využívali školy, osvetové zariadenia, vo veľkej mieretlač, rozhlas a podobne. Zároveň boli vytvorené pre realizáciu likvidácie gréckokatolíckej cirkvi samostatné zložky:

  „Návratové komisie, ďalej Ukrajinská národná rada so svojimi zložkami, aj mládežníckymi, Všeobecná návratová komisia pri KNV Prešov, Cirkevný úrad vo zvláštnej funkcii /Holdoš, Fierlinger/. Popri týchto zložkách aktívne vystupovala aj sféra pravoslávnej cirkvi. Nikto z gréckokatolíkov v likvidačnom aparáte nebol.

  Začiatkom roka 1950 pravoslávna cirkev začína preberať aj násilím gréckokatolícke chrámy. Išlo tu o 13 prípadov. Situácia v oblasti života cirkvi bola všeobecne veľmi dôsledne spracovávaná a prerokúvaná na vyšších politických miestach. O tom svedčí aj Správa pre Predsedníctvo KSS o niektorých cirkevných otázkach zo dňa 3.2.1950, ktorú vypracoval Dr. Gustáv Husák. Správa bola dôsledne a veľmi podrobne vypracovaná, o čom svedčia aj informácie v úvode tejto správy. Autor popisuje veľmi podrobný stav v jednotlivých cirkvách: Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Evanjelickej, Pravoslávnej, Reformovanej, Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, atď.

  Čo sa týka gréckokatolíckej cirkvi udáva nasledovné informácie: „Táto cirkev má 2 diecézy: prešovskú, mukačevskú a hajdudorošskú, ktoré sú spolu spravované prešovským biskupom Gojdičom a svätiacim biskupom Hopkom. Spolu majú 9 arcidekanátov, 29 dekanátov, 241 farností, 1 059 filiálok, 416 kostolov, 221 farárov, 17 kaplánov a 26 iných duchovných. Spolu veriacich je asi 315 000″.

  O pravoslávnej cirkvi sa v správe píše: „Táto cirkev má novozriadené biskupstvo so sídlom v Prešove, s novým biskupom Alexejom Dechterevom. Má 30 cirkevných zborov, z čoho 15 má systemizované kňazské stanice. Doteraz pôsobí na Slovensku 17 farárov. Počet veriacich sa odhaduje asi na 30 000. Doteraz má 17 kostolov“.

  V mocensko-politických kruhoch bola celá akcia pravoslávizácie starostlivo pripravovaná v rámci celkovej likvidácie cirkvi. Aby tento ateizačno-likvidačný úmysel nebol taký zjavný, tento útok sa mal previesť formou odtrhnutia gréckokatolíckej cirkvi od katolíckej cirkvi a následne pričleniť do ruskej pravoslávnej cirkvi. Celá akcia bola starostlivo pripravovaná stranícko-štátnym aparátom stalinsko-gottwaldovského Československa v spolupráci s hierarchiou ruskej pravoslávnej cirkvi.

  Otázka prechodu gréckokatolíkov k pravosláviu bola riešená aj na zasadnutí Predsedníctva ÚV KSS dňa 3. 3. 1950. V správe sa podáva súčasná situácia, resp. dianie na východnom Slovensku spolu s návrhmi ďalšieho postupu agitácie na pravoslávie. Bolo konštatované: „…Už pred návštevou ruskej pravoslávnej cirkvi, bolo pozorovať na východnom Slovensku, najmä v ukrajinských oblastiach pohyb za prestup k pravosláviu. Tri obce pristúpili, a zdá sa, že sedem ďalších obcí ja na prestup pripravených a súdruhovia z prešovského a košického kraja hovoria, že v niektorých okresoch, najmä ukrajinských je dobre pripravený prechod gréckokatolíkov na pravoslávie… V slovenských oblastiach bude prechod ťažší, lebo tam odpadajú jazykové momenty. K tomu treba zaujať zásadné stanovisko a potom akciu pripraviť, predovšetkým agitačne a propagačne. Chystáme sa vydať brožúru o ceste metropolitu po Slovensku a druhú brožúru o histórii násilného prechodu pravoslávnych na gréckokatolícku vieru… Okrem toho, treba inštruovať vedúce kádre strany a masových organizácií, ktoré sa budú musieť angažovať a preto treba dobre premyslenú inštruktáž previesť“.

  O tom, že v pripravovaných akciách mala mať aktívnu účasť pravoslávna cirkev svedčia aj ďalšie informácie podané na spomínanom zasadnutí Predsedníctva ÚV KSS:

  „Aj pri pravoslávnej cirkvi pri biskupovi bude treba utvoriť takú skupinku, ktorá by oficiálne toto hnutie občianstva podchytila.

  O tom ako má spomínaná celá akcia prebiehať sa konkrétne uvádza:

  „Majú byť iniciatívne skupiny v obciach a okresoch, ktoré občianstvo budú presvedčovať a ako vec bude dozrievať a väčšina obcí sa presvedčí o správnosti prechodu, prevezmú priamo kostol. Brali by sme teda kurz na také hromadné prestupy, lebo keby mali prestupovať jednotlivci, bolo by to komplikovanejšie a trvalo by to omnoho dlhšie. Takto počítame, že za 2-3 mesiace po začatí akcie by sa mohla táto aj skončiť”.

  O opatreniach, ktoré boli urobené v cirkevnej politike v otázke prestupu gréckych katolíkov na pravoslávie informoval znovu Dr. Gustáv Husák na zasadnutí dňa 16.3.1950.

  Stranícke orgány vedeli aj o činnosti gréckokatolíckej cirkvi, ktorá na čele so svojim biskupom Pavlom Gojdičom mobilizovala kňazov a veriacich proti silnejúcej agitácii na pravoslávie. V správe sa o tom konkrétne uvádza: „Gojdič reaguje na to predbežne mobilizáciou farárov. Za minulý týždeň bolo u Gojdiča 26 farárov“. Proti tomu boli urobené niektoré administratívne opatrenia „…, že sme tých, ktorí najviac behali po dedinách, väčšinou sú to profesori teológie, dali zaistiť a niektorým reakčným farárom zastavíme plat“.

  Koncom mesiaca marca sa akcia prechodu gréckokatolíkov na pravoslávie dostáva do svojej vrcholnej fázy. Čo sa týka organizačnej štruktúry, komisie okresné alebo krajské vyvíjali aktívnu propagačnú činnosť, ktorá prinášala aj určité výsledky. Zároveň do popredia sa dostávala myšlienka aktualizácie porady alebo snemu, ktorá by viedla k prechodu gréckokatolíkov na pravoslávie.

 • Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950

  Ak chceme dôjsť k pochopeniu likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v apríli 1950, núti nás to vysloviť hypotézu, že cesta smerujúca k likvidácii gréckokatolíkov začala už dávnejšie a že je výsledkom aj nenáboženských síl.

  O výsledku druhej svetovej vojny bolo rozhodnuté dávno pred jej skončením, teda ešte pred rokom 1945. Už vtedy sa muselo uvažovať o budúcom usporiadaní povojnového sveta. Druhá svetová vojna vtiahla do vojny mnohé národy, ale jej hrot bol namierený proti slovanským národom.

  Tieto sa proti tomu zákonite bránili a práve Slovanstvo ako celok malo najväčší podiel na víťazstve.

  Slovanská idea, ktorá sa v dejinách slovanských národov už objavila viackrát, objavila sa aj teraz. Slovania sa začali zjednocovať aj hospodársky a politicky, pričom do popredia sa dostávala nová ideológia, ktorá riadila tak politiku, hospodárstvo, ako aj kultúru. Hlavným iniciátorom novej podoby slovanskej idey sa stáva národ ruský.

  Vývoj situácie aj v obnovenej Československej republike smeroval tak ku komunizmu pod sovietskou nadvládou. Stále rastúci vplyv Moskvy, znamenal aj zosilnenie šírenia pravoslávia.

  Oživovatelia a formovatelia veľkej mocensko-politickej koncepcie povojnového Slovanstva si totiž veľmi dobre uvedomovali, že pri jej realizovaní im môže veľmi účinne pomôcť pravoslávna cirkev. Pre budúcnosť práve viera pravoslávna musí byť a bude zárukou slovanského zblíženia a slovanskej jednoty.

  Po obnovení Československa v roku 1945 politika Československého štátu smerovala k postupnému zatlačovaniu katolicizmu do úzadia. Hlavnú rolu protináboženského boja prevzala Komunistická strana Československa /ďalej len KSČ/ a jej súčasť Komunistická strana Slovenska /ďalej KSS/. Už 5. februára 1945 Dr. Gustáv Husák hlásil do Moskvy o situácii katolíckej cirkvi na Slovensku: „Po tejto stránke budú potrebné – podľa môjho názoru – ostré zásahy do mnohých katolíckych ustanovizní /semináre, školy, tlač, spolky/, ktoré sú semeniskom protidemokratickej koncepcie a protidemokratického vplyvu na široké masy“.

  Aktivita KSČ po februárovom puči 1948 sa stupňovala pod heslom „divide et impera“, všetko smerovalo k likvidácii náboženstva. Už 27. februára, dva dni po prevzatí moci, komunisti zastavili vydávanie väčšiny českých a slovenských katolíckych periodík. Temer zo všetkých okresov prichádzali správy o šikanovaní a perzekúcii kňazov a cirkevných inštitúcií. Náboženská politika bola upresnená na karlovarskej porade medzi sovietskym diplomatom Andrejom Januarievičom Vyšinským a predstaviteľmi vlády Zápotockým, Nejedlým a Kopeckým. Tam sa rozhodlo ako postupovať v nových pomeroch v boji proti Cirkvi. Hlavné body tohto programu boli: obmedziť činnosť biskupov, izolovať ich od kléru, obmedziť vplyv Vatikánu, uviesť novú Katolícku akciu, zaviesť Úrad pre Cirkevné záležitosti, podporovať kňazov, ktorí si dávajú a plnia socialistické záväzky, katolícku cirkev postupne premieňať na cirkev národnú, zasiahnuť do katolíckych ustanovizní, do tlače a odstraňovať horlivých kňazov.

  Národný front hneď po februári žiadal od Cirkvi, aby zaujala k režimu kladné stanovisko. Československý episkopát 4. marca 1948 zo svojej konferencie v Brne odpovedal: „Nepovažovali sme a ani nepovažujeme za nutné vydávať zvláštne prehlásenie alebo pastiersky list k súčasným politickým udalostiam, lebo katolícka Cirkev neviaže na nijakú politickú alebo štátnu formu, lebo pri svojom zvláštnom poslaní chce vždy slúžiť najvyšším záujmom svojho ľudu“. Zároveň poukázal na rôzne vážne prehmaty najmä pri násilnom preberaní cirkevných budov, pri zbavovaní úradu kňaza, a tak ďalej.

  Pápež Pius XII. v liste z 15. mája 1948 vyzdvihol biskupov, ktorí vykonávajú svoj biskupský úrad s ťažkosťami a prekážkami. Predzvesťou budúcich udalosti boli slová Svätého Otca, že „Boh preto dopúšťa zlo, aby po odčinení nastalo väčšie dobro“. Veľmi zreteľným sa stáva kurz proti Vatikánu, ktorý je označovaný ako centrum protikomunizmu a reakcie.

  Od nového roku začína účinkovať aj Úrad pre veci cirkevné. Na jeho čele stál v českých krajoch Dr. Alexej Čepička a na Slovensku Dr. Gustáv Husák. Krátko na to vláda zrušila všetky katolícke časopisy, okrem Katolíckych novín a Duchovného pastiera. Dňa 22. februára štátne orgány bezpečnosti prepadli kláštor otcov baziliánov, kláštor zlikvidovali a mníchov pozatvárali.

  Ďalším medzníkom v boji proti katolíckej cirkvi bolo vytvorenie tzv. Katolíckej akcie v Prahe dňa 10. júna 1949 postkomunistickým vedením. Išlo o odstránenie politického vplyvu ordinárov a vytvorenie tzv. hnutia „pokrokových katolíkov“.

  Nastala veľká propaganda za získanie podpisov v tejto akcii. Biskupi túto akciu tvrdo odsúdili a svoj postoj chceli oznámiť svojim veriacim jedinou cestou, ktorá nebola ešte zahataná, t.j. pastierskym listom, ktorý sa mal čítať vo všetkých kostoloch v najbližšiu nedeľu, dňa 19. júna 1949, v ktorom poukazujú na ťažké položenie Cirkvi, pričom jednoznačne ostro odsudzujú Katolícku akciu, keď sa obracajú na veriacich slovami: „Útoky proti Cirkvi sú dôkazom toho, že v Československu sa sústavne, plánovite a dôsledne prenasleduje katolícka Cirkev… Katolícki biskupi teda upozorňujú, aby veriaci nepodporovali tzv. Katolícku akciu v diecézach, krajoch a okresoch, lebo tým by sa sami vylučovali z Cirkvi“.

  Neskôr, dňa 14. októbra 1949 Národné zhromaždenie odhlasovalo nové „cirkevné“ zákony, ktoré sa stali medzníkom vo vzťahoch medzi cirkvou a štátom. Uzákonené boli tieto právne normy:

  1. Zákon č. 217/1949 Zb., ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre veci cirkevné.
  2. Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločnosti štátom.
  3. Vládne nariadenie č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi rímskokatolíckej štátom,

  ako aj ďalšie 4 vládne nariadenie o zabezpečení iných cirkvi.

  Išlo o zákony, ktoré podriaďovali cirkev úplne štátu, či sa už jednalo o dozor nad katolíckou Cirkvou, alebo o duchovnej službe, ktorá sa mohla vykonávať len s príslušným štátnym súhlasom, atď.

   

  Rokom 1950 sa začala nová epocha vo vzťahoch štátu voči cirkvi. Skončilo sa obdobie merania síl pripomínajúce demokraciu, a nastala doba teroru. Dekrétom č. 112 zo 16. marca 1950 vláda štátu zrušila 13 diecéznych seminárov a ponechala iba dva – jeden v Čechách a jeden na Slovensku. V tomto období začína taktiež útok aj na rehoľníkov. V noci zo dňa 13. na 14. apríla 1950 bezpečnostné orgány násilím zlikvidovali mužské kláštoryJedným razom bolo zatknutých 1 911 rehoľníkov. O niekoľko týždňov podobným spôsobom bolo zatknutých 10 660 katolíckych rehoľníc.

 • Gréckokatolícky kňazský seminár a Bohoslovecká fakulta v Prešove

  Tridentský koncil /1545-63/ nariadil, aby pre výchovu a formáciu kňazského dorastu boli zriaďované kňazské semináre. Zásluhou biskupa Andreja Bačinského a za pomoci cisárovnej Márie Terézie bol v roku 1774 zriadený vo Viedni cisársky generálny gréckokatolícky seminár pre všetky gréckokatolícke eparchie na území Rakúsko-Uhorska, teda aj pre Slovensko ako jeho súčasť. Po zrušení generálnych seminárov boli zriadené eparchiálne semináre a bohoslovci prešovského biskupstva študovali v Užhorode, v Budapešti, vo Viedni, v Prahe, v Ostrihome, v Trnave a v iných mestách. Až 60 rokov po zriadení prešovského biskupstva biskup prešovskej eparchie Dr. Mikuláš Tóth založil vlastnú Bohosloveckú akadémiu spojenú s kňazským seminárom. Otvorený bol 12. septembra 1880. Kapacitne však stačil len pre dva ročníky. Prvým rektorom prešovského seminára sa stal kanonik Michal Kotradov /1880-89/. Biskup Ján Vályi /1883-1911/ dal rozšíriť priestory seminára tak, aby v ňom mohli byť umiestnené všetky ročníky bohoslovcov. Ďalšími známymi rektormi, alebo prorektormi seminára boli napríklad : Bartolomej Sáas, Kornel Kovalický, Emerik Sedlák , Dr. Vasiľ Hopko.

  SUPREMA SCHOLA THEOLOGICA – Vysoká škola Bohoslovecká.

  V školskom roku 1947/48 bol dekanom Dr. Vasiľ Hopko, pomocný biskup. Prodekanom bol kanonik Dr. Jozef Kizák.

  Členmi profesorského zboru – Collegium professorum – boli:

  Dr. Vasiľ Hopkov,

  Dr. Jozef Kizák,

  Dr. Ernest Homičko, OSBM,

  Dr. Mikuláš Russnák,

  Dr. Miron Podhajecký,

  Dr. Mikuláš Bobák.

  Professorec auxiliares – pomocní profesori:

  Emil Suchý , assesor

  Msgr. Emerik Sedlák , kanonik

  Michal Majovský, prof. cirkevného spevu.

  SEMINARIUM THEOLOGICUM – Bohoslovecký seminár

  V školskom roku 1946/47 rektorom seminára bol kanonik Mgr. Emerik Sedlák. Vicerektorom seminára bol Mgr. Michal Sabadoš, inšpektor eparchialného školstva. Funkciu špirituála v seminári zastával Dr. Miron Podhajecký. Prefektom bol Emil Suchý – assessor.

 • Administratívno-územná organizácia Prešovskej eparchie

  Prešovské biskupstvo vzniklo vyčlenením z veľkej Mukačevskej eparchie, ktorá mala už v čase svojho vzniku 711 farnosti, 11 archidiakonátov, 60 dekanátov, vyše 560 tis. veriacich v trinástich župách. Cisár František I. požiadal Svätú Stolicu v Ríme v roku 1816 o zriadenie prešovskej eparchie. Pápež Pius VII. bulou zo dňa 22.9.1818 oficiálne potvrdil založenie biskupstva.

  Do novovytvoreného biskupstva nepatrila v tom čase stredná a južná časť Zemplína, ktoré ostali pod správou Mukačevského biskupstva.

  V čase svojho vzniku Prešovské biskupstvo malo 194 farnosti a 148 987 veriacich.

  Po zániku Rakúsko-Uhorska a vzniku nových štátov na jeho území vzniká v roku 1918 aj samostatná Československá republika. Historické územie: Čechy, Morava a Slovensko, ktoré dávno predtým patrili pod jurisdikciu metropolitu Andreja Šeptického vo Ľvove, po vytvorení nových hraníc sa politicky odtrhli od Rakúska. Prestali byť pod jeho jurisdikciou a boli pridané prešovskej eparchii. Bolo to však územie tak povediac misijné, kde neboli v tom čase systematizované farnosti. Ich systematizácia sa uskutočnila až za účinkovania biskupa Pavla Gojdiča /Praha, Brno, Bratislava,…/.

  Ďalší búrlivý rok 1938, druhá svetová vojna /1939-1945/ ťažko a negatívne poznačili aj gréckokatolíkov na Podkarpatskej Rusi, na východnom Slovensku.

  Po Mníchovskom verdikte 29.9.1938 Československa republika musela odstúpiť Nemecku veľké územné celky – Sudety a arbitrážou vo Viedni dňa 2.11.1938 bolo okyptené aj Slovensko. V prospech Maďarska bolo odkrojené aj z Podkarpatskej Rusi.

  Všetky tieto zmeny hraníc mali, samozrejme, vplyv aj na cirkevné zriadenie, predovšetkým Gréckokatolícku Mukačevskú eparchiu, pod jurisdikciu ktorej patrilo východné Slovensko, resp. gréckokatolíci.

   

  Teda v roku 1938 po Viedenskej arbitráži väčšia časť veľkej mukačevskej eparchie s Užhorodom, sídlom biskupstva, pripadla Maďarsku. Po tomto dátume, až do marca 1939, keď Maďari okupovali celú Podkarpatskú Rus, pre časť Podkarpatskej Rusi a východné Slovensko, čo ešte ostávali v rámci „okyptenej“ ČSR, duchovnou správou pre gréckokatolíkov bol Svätou Stolicou poverený ako apoštolský administrátor ThDr. Dionýz Nyarády /biskup križevacký, Juhoslávia/ so sídlom v Chuste. Keď Maďari po 15.3.1939 vojensky okupovali celú Podkarpatskú Rus a časť východného Slovenska – Sobrance a okolie smerom na západ, tá časť Mukačevskej diecézy na východnom Slovensku bola daná pod dočasnú správu ako samostatná časť, časť sui iuris, či svojprávna, gréckokatolíckemu biskupovi – apoštolskému administrátorovi v Prešove Pavlovi Gojdičovi ako Administratura apostolica munkačensis erecta ad nutum Sacrae Congregationis pro Eccelesi Orientali per Decretum sequentis tenoris /Apoštolská Administratúra Mukačevská, zriadená na pokyn Posvätnej Kongregácie pre Východnú Cirkev dekrétom nasledujúceho znenia/:

   

   

   

  „Apoštolská Nunciatúra v Maďarsku Budapešť 13. apríla 1939

  Čís. 2213/1939

   

  Slovutný a Najdôstojnejší Pane,

   

  spĺňajúc zvláštnú úlohu zverenú mi Posvätnou Kongregáciou pre Východnú Cirkev, menom tejže posvätnej kongregácie ponáhľam sa oznámiť Tvojej Najdôstojnejšej Excelencii, že Najvyšší Veľkňaz PIUS XII., šťastne vladnúci, zveril pod Tvoju správu „dokiaľ nebude ináč zariadené“ farnosti rusínskeho rítu patriace diecéze Mukačevskej, ktoré zostali na Slovensku.

  Keď toto zo vzhľadu môjho úradu oznamujem Tvojej Excelencii, ako sa patrí a sluší, ostávam

  Tvojej Najdôstojnejšej Excelencii

  najoddanejší v Pánovi

  Angelus Rotta, v.r.

  arcibiskup, apoštolský nuncius.

  M.P.

  Slovutnému a Najdôstojnejšiemu

  Tit. Biskupovi, Apoštolskému administrátorovi

  Pánovi P. Petrovi Gojdičovi

  Prešovská Rusínska Diecéza, Prešov“.

   

   

  Prešovský otec biskup Pavol Gojdič spravoval Apoštolskú Administratúru Mukačevskú na Slovensku presne podľa znenia ustanovujúceho Dekrétu a direktív Posvätnej Kongregácie pre Východné Cirkvi prostredníctvom generálneho vikára, ktorý úradoval v kláštore otcov Redemptoristov v Michalovciach. Prvým a jediným generálnym vikárom bol prelát Anton Tink, veľpropošt, arcidekan, farár v Rakovci nad Ondavou, okres Michalovce. Menovaný fungoval ako vikár potvrdený vo funkcii eparchialnym biskupom mukačevským ThDr. Toedorom Romžom aj v období po oslobodení Užhorodu spod nadvlády Maďarov /28.10.1944/, až po dobu začlenenia Podkarpatskej Rusi do Sovietskeho zväzu zmluvou z 29.6.1945. V tom čase celá mukačevská eparchia bola pod správou biskupa v Užhorode – ThDr. Teodora Romžu.

  Anton Tink bol menovaný generálnym vikárom farností mukačevskej eparchie, ktoré ostali na Slovensku. Týchto gréckokatolíckych farnosti v rokoch 1938-1944 bolo celkom 47, od roku 1944 do roku 1950 až 75 farností, ktoré spadali pod Gréckokatolícku apoštolskú administratúru mukačevskej eparchie na Slovensku.

  Narodil sa v rodine kantora-učiteľa vo Vyšnej Rybnici, ordinovaný za kňaza 15.3.1914 o. biskupom Antonom Pappom. Pôsobil ako kaplán v obci Bilky /Podkarpatská Rus/, v Michalovciach, neskôr ako farár v Laškovciach a v roku 1932 bol ustanovený za farára v Rakovci nad Ondavou, kde blahodárne účinkoval až do roku 1950. Za generálneho vikára ho menoval biskup Pavol Gojdič, pre spravovanie uvedenej časti Mukačevskej eparchie na Slovensku.

  Po tom, čo vláda ČSR odstúpila Podkarpatskú Rus Sovietom, časť eparchie mukačevskej na Slovensku via facti bez akéhokoľvek dekrétu apoštolskej stolice znovu prešla pod správu gréckokatolíckeho eparchu v Prešove, opäť ako samostatná časť, časť svojprávna, časť sui iuris, a nie ako časť prešovskej eparchie.

  Takže v období rokov 1945-50 gréckokatolícka cirkev v Československu mala takého teritoriálne rozdelenie:

   

  – Prešovské biskupstvo:          161 farností

  874 filiálok

   

  – Mukačevská apošt. administratúra:             75 farností

  161 filiálok.

   

  – 2 Systematizované farností na území Čiech, Moravy a Sliezska.

  V roku 1948 Prešovská eparchia mala 305 645 gréckokatolíkov, 301 svetských kňazov, 30 bohoslovcov, 27 baziliánov, 29 redemptoristov, 28 baziliánok a 72 služobníc.

 • Spoločensko-náboženská situácia v Československu v rokoch 1945 – 1950

  Po druhej svetovej vojne sa tvár Európy značne zmenila. V západnej Európe sa začala rozvíjať demokracia a pomerne rýchlo sa odstraňovali následky vojny. Čoskoro sa podarilo obnoviť zničený priemysel a zorganizovať hospodárstvo tak, aby sa mohol vyvíjať spokojný život občanov. Krajiny východnej Európy sa však dostali pod vplyv Sovietskeho zväzu. Postupne sa v nich zmocnila vlády komunistická strana pod vplyvom, ktorej sa tieto krajiny násilne izolovali od ostatnej Európy. Ich ďalší vývoj bol podmienený absolútnou orientáciou na Sovietsky zväz.

  O osude Československej republiky po roku 1945 a jej svetonázorovej a politicko-ekonomickej orientácii bolo tak rozhodnuté. Povojnové Československo sa obnovilo na nových základoch. Jeho prvá vláda vyhlásila vo svojom programe 25. apríla 1945 rozsiahle a hlboké reformy v politickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Väčšinu z nich v priebehu pol roka zrealizovala a vytvorila nový spoločenský systém nazývaný ľudovo-demokratický. Katolícka Cirkev sa ocitla v nových podmienkach. Vláda na jednej strane proklamovala náboženskú slobodu, na druhej strane sa mnohé reformy vládou uskutočňované nepriaznivo dotýkali cirkvi. Predovšetkým išlo o slobodu cirkvi a majetok. Politická situácia cirkvi sa zmenila. Vplyvom zmeny stranícko-politickej štruktúry a odlišným už spomínaným vývojom českého a slovenského katolicizmu sa naviac zúžili možnosti Cirkvi chrániť vlastné záujmy.

  Čo sa týka náboženskej situácie tá bola iná v Čechách a iná na Slovensku.

  Odpad od cirkvi u českých katolíkov bol zosilnený stratou kresťanskej nábožnosti. Preto už i počas I. republiky podiel inteligencie bez vyznania bol zvlášť v Čechách vysoký. Aj v národnom povedomí českého národa je citeľný protikatolícky tón. Situáciu v Čechách podstatne zmenilo aj vysťahovanie katolíckych sudetských Nemcov v rokoch 1945-47.

  Na vykreslenie danej situácie môžeme porovnať štatistické údaje, ktoré nám jasne poukazujú na určitý rozdiel, čo sa týka príslušnosti k náboženstvu jednak v českých krajinách a na Slovensku, a „posun“ v tejto oblasti od vzniku ČSR do roku 1950.

  V roku 1921 v Československu /ďalej ČSR/ žilo 13,5 milióna obyvateľov, z toho len 724 tis. bolo bez vyznania, v Čechách 5,32 %, na Slovensku len 0,23 %. V roku 1931 bolo 14,7 mil. obyvateľov, z toho bez vyznania 854 tis., t.j. v Čechách 5,8 %, na Slovensku 0,51 %. Po roku 1945 sa situácia mení – 2,9 mil. českých Nemcov je vysťahovaných, Československo prišlo o Podkarpatskú Rus, preto počet obyvateľov klesá na 12,7 milióna, z toho bez vyznania je 766 tis. obyvateľov.

  Pri hodnotení vzťahov Cirkvi a štátu v tomto období musíme poukázať na rozdielnosť týchto vzťahov v rokoch 1945-47 a v rokoch 1947-50.

  V prvom období predstavitelia katolíckej cirkvi chápali vzťah cirkvi a štátu ako dobrý a priali si ho aj do budúcna. Tak napríklad 15. novembra 1945 sa v Čechách na čele s arcibiskupom Jozefom Beranom prihlásili“ k budovaniu nášho štátu“. „Cirkev je ochotná pristúpiť k spolupráci na výstavbe republiky“. V období koaličnej vlády Národného frontu sa vzťahy vyznačovali obojstranným rešpektovaním a súžitím. Tento vzťah bol charakterizovaný ako „dobrý a priateľský“.

  Navonok bol náboženský život konsolidovaný . Dňa 13.5.1946 boli obnovené diplomatické styky medzi Vatikánom a ČSR. Ako zástupca Svätej Stolice sa vrátil internuncius Xáver Rither známy svojim negatívnym postojom voči fašizmu a nacizmu.

  V novembri 1946 bola obsadená od roku 1941 osirelá katedra v Prahe. Novým arcibiskupom sa stal dr. Jozef Beran, ktorý počas Protektorátu preukázal veľkú odvahu, pokým nebol tajnou políciou zatknutý a deportovaný do Dachau.

   

  Situácia na Slovensku bola z mnohých dôvodov iná. Keď sa skončila druhá svetová vojna, vzťahy medzi cirkvou a československým štátom na Slovensku boli v štádiu najväčšieho napätia. Už počas povstania sa vyskytovalo veľa prípadov otvorenej konfrontácie medzi povstalcami a predstaviteľmi cirkvi. Hoci povstalci sa skladali z rozličných skupín s nerovnakými cieľmi, boli jednotní v nepriateľskom postoji voči cirkvi. Katolícka cirkev bola pre svoju podporu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany obviňovaná aj z podpory fašizmu.

  Zároveň dochádzalo aj k rôznym násilnostiam voči katolíckym kňazom. Tak napríklad povstalci v Liptovskom sv. Jáne v noci zo 6.7.septembra 1944 vyvliekli 46-ročného kňaza Rudolfa Schedu z jeho fary a vo svätojánskej doline ho hrozne mučili, kým neskonal. Podobne v Liptovskom sv. Michale 56-ročného kňaza Martina Martinku povstalci výstrelmi z automatov priamo „prepílili“.

  Slovenská národná rada /SNR/, v ktorej neboli zastúpení katolíci, už svojim piatym nariadením poštátnila všetky školy na Slovensku, od detských opatrovní a útulkov, až po vysoké školy. Nariadenie nadobudlo účinnosť 6. septembra 1944, teda necelý týždeň po vystúpení SNR z ilegality na území ovládanom partizánmi.

  Toto uznesenie opätovne prijala SNR dňa 16.5.1945. Keď slovenskí biskupi protestovali proti tomuto rozhodnutiu viedlo to k zatknutiu napríklad biskupa Jána Vojtaššáka. Ešte v máji 1945 ho zaistili a odvliekli do bratislavskej väznice, odkiaľ ho bez vyšetrovania a súdu prepustili až 10. novembra 1945.

  Vykonávateľom zatknutia otca biskupa, vydaného SNR v Košiciach pod č. 1224/945-prez., bol samozvaný „cirkevný referent“, pri košickej československej vláde, Jozef Straka.

  Väčšou akciou na pokorenie slovenského národa bol proces s prvým prezidentom Slovenskej republiky Dr. Jozefom Tisom v rokoch 1945-47, nad ktorým nakoniec Národný súd v Bratislave vyniesol rozsudok smrti, ktorý bol vykonaný 18. apríla 1947, keď bol prvý prezident popravený obesením.

  Slovenským katolíkom nebolo dovolené vytvoriť si vlastnú politickú stranu, preto boli nútení pred voľbami v máji 1946 uzavrieť dohodu s prevažne protestantsky orientovaným vedením Demokratickej strany. Táto strana získala vo voľbách asi 62 % hlasov, kým komunisti necelých 30 %.

  Predsa sa však situácia v cirkvi v niečom nezmenila: hlavné slovo v strane, vláde a administrácii mali tí, ktorí sa riadili strategickou zásadou „maximálneho oslabenia vplyvu katolíkov na verejný život“.

  Radikálne sa situácia zmenila po prevzatí moci komunistami vo februári 1948. V tom čase bol počet kňazov nasledujúci :

  – v roku 1945:      6 986 duchovných

  – v roku 1948:      7 042 duchovných.

   

  Dve arcidiecézy:

  PRAHA – od roku 1946 –      arcibiskup Jozef Beran,

  svätiaci biskup: Antonín Eltschkner.

  OLOMOUC –            arcibiskup Leopold Prečan,

  od roku 1948 Jozef Matocha,

  od roku 1950 svätiaci biskup Stanislav Zela.

   

  Diecézy:

  ČESKÉ BUDĚJOVICE        –           od roku 1947 Josef Hlouch

  HRADEC KRÁLOVE         –           biskup Moric Pícha

  LITOMĚŘICE                       –          od roku 1947 biskup Štefan   Trochta

  BRNO                             –      od roku 1946 biskup Karel     Skoupý

  SPIŠ                                       –           biskup Ján Vojtaššák

  BANSKÁ BYSTRICA         –           biskup Andrej Škrábik

  NITRA                                   –           arcib. Karol Kmeťko,

  svätiaci biskup Eduard Nécsey

  ROŽŇAVA                           –           biskup Karol Pobožný

   

  Apoštolské administratúry:

  ČESKÝ TEŠÍN                     –           František Onderek

  KOŠICE                                –           biskup Jozef Čársky

  TRNAVA                              –           biskup Ambróz Lazík.

   

  Gréckokatolícke biskupstvo:

  PREŠOV                               –           biskup Pavol Gojdič, OSBM,

  svätiaci biskup Vasiľ Hopko

   

  Vedúci komunistickí funkcionári sa najprv snažili podriadiť si katolícku cirkev dohodou s biskupmi alebo časť z nich získať pre spoluprácu. Už 3. marca Alexej Čepička, generálny tajomník Ústredného akčného výboru Národného frontu jednal s arcibiskupom Beranom a požiadal ho, aby hierarchia verejne zaujala kladný postoj k novému režimu.

  Československý episkopát odpovedal 4. marca 1948 zo svojej konferencie v Brne: „Nepovažovali sme a nepovažujeme za nutné vydávať zvláštne prehlásenie alebo pastiersky list k súčasným politickým udalostiam, lebo katolícka Cirkev sa neviaže na nijakú štátnu formu, lebo pri svojom zvláštnom poslaní chce vždy slúžiť najvyšším záujmom svojho ľudu“. Rozhovory pokračovali ďalej medzi cirkevnou delegáciou vedenou biskupom litoměřickým a vládnu delegáciu zastupoval spomínaný Alexej Čepička. Od začiatku jednania narážali na prekážky, lebo navonok vláda prejavovala záujem jednať, na druhej strane štátne orgány cirkev neustále obmedzovali. Tak napríklad na jednej strane Akčný výbor Národného frontu /AV NF/ vydal vyhlásenie o slobode vyznania, ale zároveň ustanovil pri všetkých akčných výboroch cirkevných tajomníkov. V marci 1948 došlo tiež k zastaveniu vydávania väčšiny katolíckych periodík, čo sa zdôvodňovalo nedostatkom papiera. Krátko nato vyšlo nariadenie odstrániť zo škôl kríže, ďalej prepustiť všetkých učiteľov a profesorov, ktorí patrili k rozličným rehoľným rádom. Tak isto bolo zrušené vyučovanie náboženstva na stredných školách.

  Pražská internunciatúra protestovala proti tomu a sériou ďalších nót protestovala proti výstrelkam miestnych úradov, proti svojvoľnému zosadzovaniu duchovných, obsadzovaniu cirkevných budov, zaberaniu rehoľných škôl a nemocníc.

  Cirkvi poškodil zákon o pozemkovej reforme č. 44/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 1/1948 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy, ktorou cirkev stratila všetky poľnohospodárske majetky. Ešte viac jej poškodil zákon o jednotnej škole č. 95/1948 Zb. zo dňa 21. apríla 1948, ktorý ohrozoval cirkevné školstvo. Po voľbách v máji mal biskupský zbor nádej, že sa podarí zachrániť cirkevné školstvo, ak biskupi prejavia lojalitu novému prezidentovi Klementovi Gottwaldovi. Pražský arcibiskup Dr. Jozef Beran konal dňa 14. júna 1948 v chráme sv. Víta v Prahe slávnostné Te Deum na uctenie spomínaného prezidenta. Prítomná bola aj vláda ČSR.

  Proticirkevný boj však ďalej pokračoval. Preto biskupský zbor na konferencii v Nitre vydal memorandum, ktoré sa z kazateľníc čítalo 29.augusta 1948, a v ktorom bolo poukázané na to, že cirkev vláda obmedzuje viac ako okupačná moc.

  Nasledujúce roky 1949-50 boli rozhodujúce čo sa týka budúcnosti cirkvi v Československu. V nich sa položili základy totálnej kontroly cirkvi zo strany štátu a tým je plánovanej likvidácie. Už 19. januára 1949 predložil biskupský zbor prezidentovi republiky Klementovi Gottwaldovi 10-bodové memerandum, ktoré malo tvoriť akýsi základ pri rokovaniach medzi cirkvou a štátom. V ňom biskupi prosia a žiadajú:

   

  1. aby bolo upustené od sústavných útokov v tlači, rozhlase a verejných prejavoch proti cirkvi a jej predstaviteľom a aby kresťanské chápanie života nebolo verejne znehodnocované ako priečiace sa vede a pokroku, a aby nám bola poskytnutá najširšia možnosť obhájiť sa proti takým útokom verejne v tlači, v rozhlase a verejných prejavoch v duchu zásad demokracie,
  2. aby dekréty o zoštátnení a zrušení cirkevných škôl neboli ďalej vydávané a vydané, aby boli odvolané, a aby od polovice roka bol všade zavedený bývalý stav podľa dohody zo dňa 17. júna 1948. Biskupský poverenec pre školské záležitosti predloží konkrétny návrh na definitívne riešenie a rozmiestnenie cirkevných škôl v duchu dosiahnutej dohody. Žiadame súčasne, aby jednotlivým ordinárom neboli kladené prekážky pri zriaďovaní a udržiavaní súkromných kurzov pre prípravu katechétov, pre rehoľných a laických pracovníkov, charitných sestier…
  3. aby učebné osnovy sa vyvarovali všetkého, čo má ráz protináboženský a proticirkevný, a aby bola urobená náprava tam, kde sa už tak stalo. Ďalej, aby pri úprave školských rozvrhov bolo vyučovanie náboženstva hodnotené aspoň ako každý iný predmet a neboli robené prekážky nevhodnou úpravou jeho zaradenia do rozvrhu. Žiadame rovnako, aby pre náboženskú činnosť alebo presvedčenie nebol nikto vylučovaný z vysokých škôl…
  4. žiadame o spravodlivé vyriešenie otázky náboženskej tlače podľa návrhu poverenca biskupského zboru pre katolícku náboženskú tlač a vydávanie kníh. Domáhame sa, aby úradné zákroky proti niektorým katolíckym nakladateľstvám boli odvolané, a aby pre každú diecézu bolo povolené jedno alebo dve katolícke nakladateľstva.
  5. žiadame a prosíme o slobodné právo združovať sa v náboženských spolkoch a bratstvách a právo zhromažďovať sa slobodne na verejných náboženských manifestáciách, slobodne organizovať náboženské púte a tradičné cirkevné sprievody. Prosíme, aby nebol robený nátlak na katolíkov z dôvodu pracovných brigád v nedeľu a vo sviatkoch, lebo tým sa porušuje sviatočný pokoj.
  6. žiadame, aby bola zastavená kampaň proti pápežovi, hlave katolíckej cirkvi a aby boli s diplomatickým zástupcom Svätej Stolice prejednávané aktuálne otázky v duchu Modus vivendi…
  7. žiadame, aby sa vláda postarala, aby nezodpovedné živly sa nepokúšali vnášať medzi biskupov a katolícke duchovenstvo, a medzi duchovenstvo a veriacich rozpory.
  8. žiadame, aby zásadne ozaj neboli inscenované nezodpovednými živlami ilegálne a vláde nepriateľské snahy a činy v radoch duchovenstva a aby prípady zatknutia boli hlásené cirkevným úradom s udaním dôvodov. Prehlasujeme znova, že cirkev si nepraje zasahovanie duchovenstva do politiky a prosíme, aby toto jej stanovisko bolo uznané.
  9. žiadame, aby platové podmienky duchovenstva boli upravené v duchu sociálneho vývoja a trváme na zachovaní štolových poplatkov, čo je internou vecou cirkvi všeobecne a univerzálne vžitou a k jej zrušeniu nemôžu dať súhlas ani biskupi. O úprave platov pre kňazov predložíme príslušný návrh…
  10. žiadame, aby bolo upustené od nespravodlivej sociálnej diskriminácie duchovných, rehoľníkov a rehoľníc, pozbavovania ich rovnakých občianskych práv a nárokov a postupného vylučovania z národa a zatlačovania do pozícií, ktoré by sa dali ľahko prehlásiť za nepriateľské vláde, štátu a národu.

   

  Biskupi v závere memoranda zdôrazňujú, že toto všetko činia s pocitom plnej zodpovednosti pred históriou, majúc na zreteli iba záujmy národa. Ubezpečujú prezidenta republiky o svojich modlitbách, aby vzniknutá situácia bola vyriešená vo vzájomnej dôvere a bola realizovaná úspešnou spoluprácou cirkvi a štátu pre šťastnú budúcnosť Čechov a Slovákov v spoločnej republike.

  Dňa 7. februára 1948 Predsedníctvo KSČ sa zaoberalo memorandom biskupov a prípravou na jednanie vlády s cirkevnou delegáciou. Uznieslo sa podmieniť dohodu splnením 4 požiadaviek:

  1. prehlásením cirkvi o oddanosti režimu,
  2. zrušením Plojharovej suspenzie,
  3. cirkevným potrestaním kňazov odsúdených za protištátnu činnosť,
  4. umožnením spolupráce kňazov s orgánmi štátnej správy.

  Nasledoval celý rád citeľných zásahov proti cirkvi, ako napríklad zrušenie kresťanských časopisov a zoštátnenie nakladateľstiev.

  V snahe vyriešiť vzniknuté problémy sa biskupi zišli na porade dňa 22. marca 1949 v Dolnom Smokovci. No keď biskupi odhalili v rokovacej miestnosti odpočúvacie zariadenie, konferencia sa skončila, a tým sa skončilo aj rokovanie medzi Cirkvou a štátom.

  Po dobe vyjednávaní zo strany štátu dochádza k jasnému proticirkevnému ťaženiu. Oficiálne to potvrdilo aj jednanie predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 25. apríla 1949, kde Klement Gottwald vyhlásil: „Musíme vidieť v nej /cirkvi/ nepriateľa… Jedným z prvých krokov by malo byť, aby sme dosiahli nad ňou legálnu kontrolu štátnym aparátom… Oni musia nakoniec preč od Ríma a všetko, čo s tým súvisí. Vytvoriť taký stav, aby sme mohli povedať: národná cirkev“.

  Otázka postavenia cirkvi bola prejednávaná aj na IX. zjazde KSČ, kde 28. mája 1949 mal referát na túto tému aj Václav Kopecký. Jasne bol vykreslený obraz „vysokej hierarchie, ktorá pre zväzky Vatikánu je reakčná a nepriateľská štátu. Katolícki biskupi poslušní pokynom z Ríma neprejavujú dostatok dobrej vôle k režimu… velezradcovia nebudú trpení a šetrení nebudú aj keď nosia posvätné šaty!…“.

  Následne dňa 10. júna 1949 bola založená schizmatická „Katolícka akcia“, pod predsedníctvom kňaza Jozefa Plojhara. Na zakladajúcom zjazde sa zúčastnilo iba 67 kňazov a nezistený počet laikov, pričom mnohé podpisy za akciu boli sfalšované. Biskupský zbor jej založenie odsúdil pastierskym listom, ktorý sa mal čítať vo všetkých kostoloch v nedeľu 19. júna. Tento pastiersky list, adresovaný „veriacim v hodine veľkej skúšky“, ako spoločné dielo slovenských a českých biskupov, je jeden z najdôležitejších a najdojemnejších dokumentov našich cirkevných dejín v 20. storočí. Predstavuje vrchol jednoty, pastoračnej starostlivosti, vedomia veľkej zodpovednosti a odhodlania brániť práva cirkvi i za cenu najvyšších obetí. Iba tomuto pevnému postoju biskupov, ktorý potom inšpiroval aj kňazov a veriacich možno vďačiť, že komunistická „Katolícka akcia“ sa skončila fiaskom.

  Oficiálne odsúdenie tejto „akcie“ sa uskutočnilo dňa 20. júna 1949 exkomunikačným dekrétom z Vatikánu.

   

  „ODSÚDENIE SCHIZMATICKEJ „KATOLÍCKEJ AKCIE“ V ČESKOSLOVENSKU„

   

  „Protivníci katolíckej Cirkvi vyvolali v poslednej dobe v Československu falošnú „katolícku akciu“, ktorou sa snažia naviesť katolíkov tohto štátu, aby sa odtrhli od katolíckej Cirkvi a odmietli poslúchať zákonitých pastierov Cirkvi.

  Táto akcia je tým horšia, že jej šíritelia neváhajú násilím a podvodom nútiť mnohých, aby sa k nej pripojili, dokonca idú tak ďaleko, že sa odvažujú uvádzať medzi stúpencami aj mnohých takých kňazov a katolíckych laikov, ktorí sa k akcii nikdy nepridali, ba prejavili k nej zamietavý postoj.

  Preto Najvyššia posvätná kongregácia Svätého Offícia, vykonávajúc svoje poverenie obhajovať neporušiteľnosť viery a mravov, v mene a s autoritou nášho Svätého Otca, z Božej Prozreteľnosti pápeža Pia XII, zavrhuje a odsudzuje vyššie spomenutú a podvodne pomenovanú „katolícku akciu“ ako schizmatickú. Súčasne vyhlasuje, že kňazi a veriaci – všetci spoločne a každý jednotlivo – ktorí sa k tejto akcii vedome a dobrovoľne pridali, alebo v budúcnosti pridajú, menovite však jej pôvodcovia a šíritelia, sa zaradili medzi schizmatikov a odpadlíkov od katolíckej Cirkvi a tým činom uvalili, alebo uvalia na seba exkomunikáciu, osobitným spôsobom vyhradenú Svätej stolici v zmysle kánona č. 2314 CIC. Okrem toho ostávajú v platnosti ostatné trestné následky kanonického práva, ktorými budú potrestaní tí, ktorí by v tomto stave naďalej tvrdohlavo zotrvávali.

  Dané v Ríme, v budove Svätého offícia, dňa 20. júna 1949.

  Petrus Vigorita,

  Supremae S.Congregationis S.Officii Notarius“.

   

  V druhej polovici roka 1949 boli prijaté závažné zákony a vládne nariadenia, ktoré dostávali cirkev do hmotného podriadenia štátu.

  Jednalo sa o tieto zákony a vládne nariadenia:

  – zákon č. 217 Zb. zo dňa 14. októbra 1949, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre veci cirkevné,

  – zákon č. 218 Zb. zo dňa 14. októbra 1949 o hospodárskom zabezpečení cirkvi a náboženských spoločností štátom,

  – vládne nariadenie č. 219 Zb. zo dňa 18. októbra 1949 o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.

   

  Podobne vládne nariadenia č. 220, 221, 222, 223 Zb. zo dňa 18. októbra 1949 pojednávali o hospodárskom zabezpečení Cirkvi československej, evanjelickej, pravoslávnej a ostatných náboženských spoločnosti štátom.

   

  Aj nasledujúce zákony a vládne nariadenia, či už

  – vládne nariadenie č. 228 Zb. zo dňa 25. októbra 1949 o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre veci cirkevné,

  – zákon č. 265 Zb. zo dňa 7. novembra 1949 o rodinnom práve, ktorým boli zavedené jedine platné občianske sobáše uzatvárané pred Národným výborom,

  – zákon č. 268 Zb. zo dňa 7. novembra 1949 o matrikách, ktorým matriky a výpisy z nich boli prehlásené za verejné listiny, ktoré vedú miestne národné výbory /bolo zrušené úradné vedenie matrík cirkevnými úradmi/ veľmi obmedzovali pôsobnosť cirkvi.

  V dôsledku týchto zákonov v Československu v tomto období nastáva veľmi veľké obmedzenie pôsobnosti cirkvi a to predovšetkým zriadením cirkevných oddelení pri krajských a okresných národných výboroch /KNV, ONV/. Počet zamestnancov cirkevných oddelení KNV sa riadi podľa veľkosti krajov a kolíše medzi 5-10 zamestnancami. Cirkevné oddelenie je súčasťou referátu pre všeobecné vnútorné veci. Zodpovedným za celý chod cirkevného oddelenia je cirkevný tajomník, ktorý vzhľadom k významu cirkevnej politiky má zvláštne postavenie.

   

  Cirkevní tajomníci na KNV a ONV, ateisti, mnohokrát príslušníci ŠtB, mali dozerať na všetku činnosť cirkvi a kňazov. Dávali a odoberali štátny súhlas kňazom. Bez povolenia tajomníka kňaz nemohol liturgizovať, spovedať v chrámoch inej farnosti, cirkevní tajomníci rozhodovali o tom, kto bude a kto nebude prijatý na teologické štúdia atď..

  Prijímanie na štúdium teológie bolo premyslené tak, aby výber seminaristov bol pod prísnou kontrolou štátu a aby sa ich počet maximálne obmedzoval.

  Proti kňazom boli snované rôzne intrigy. Príkladom je zarážajúce aj odsúdenie rímskokatolíckeho duchovného, toho času kaplána v Senici, keď ho miestny riaditeľ gymnázia a jeden občan ateistického razenia udali ŠtB, že v škole na hodinách náboženstva pôsobil na školákov protisovietsky a protikomunisticky, keď ich nabádal, aby nepodpisovali zdravicu Stalinovi, ospravedlňoval vojnu Nemecka proti Sovietskemu zväzu a svätenie zbraní Nemcom pokladal za ospravedlniteľné. I keď ako sám povedal, že sú to absolútne lži, dňa 2. marca 1950 bol v Bratislave odsúdený na tri roky väzenia.

  Rok 1950 predstavoval novú epochu vo vzťahu cirkvi a štátu. Jednoznačne štátna moc za pomoci sovietskych poradcov sa rozhodla ísť v boji proti cirkvi až do posledných absurdných dôsledkov. V tomto roku l. marca pri sčítaní ľudu v ČSR bolo 12 338 450 obyvateľov, z toho na Slovensku 3 442 317. K maďarskej národnosti na Slovensku sa hlásilo 335 tis. obyvateľov, k ukrajinskej a ruskej 45 tis., k českej 40 tis., k nemeckej 5 tis., k poľskej 2 tis. a k iným dovedna 10 tis. obyvateľov. V tom čase v Čechách žilo 258 tis. Slovákov.

  Pri sčítaní obyvateľstva v ČSR sa ku katolíckej Cirkvi hlásilo 74,42 %, na Slovensku 76,20 % obyvateľov.

  Napriek tomuto vysokému percentu veriacich vláda pokračovala vo svojom boji proti Cirkvi. Dňa 16. marca 1950 požiadala pápežského nuncia Ottavia da Liva, ktorého označila za „vatikánskeho špióna“, aby opustil Československo.

  Ohniskami cirkevného života boli odjakživa kláštory mužských a ženských reholí a preto komunistická vláda v ČSR sa snažila o ich rýchle a rázne likvidovanie.

  Už v januári 1949 sa v oblasti cirkevnej politiky zameriavalo na kláštory. Dňa 19. júla 1949 pri jednaní vlády s predstaviteľmi reholí bolo vytknuté, že predstavení sú veľmi ostro naladení proti režimu a preto vláda urýchľovala požiadavku na riešenie otázky kláštorov.

  Podobne 22. novembra 1949 v Prahe bol daný návrh SÚC na postup proti reholiam a kláštorom – príprava tzv. akcie K. Navrhoval sa postup a spôsob prevedenia tejto akcie. Samotný návrh postupu bol rozdelený do základných 5. bodov:

  1. Zabrzdiť ďalší rozvoj reholí
  2. Vyprázdniť kláštory a zmenšiť ich počet
  3. Obmedziť materiálnu základňu reholí
  4. Regulovať činnosť reholí
  5. Prerušiť styky reholí so zahraničím.

   

  Situácia okolo kláštorov v Československu bola veľmi dôkladne zmapovaná, o čom svedčí aj prehľad rádov, rehoľných domov a rehoľníkov:

   

   

   

  Tabuľka č. 1. Stav reholí v Československu k 31.12.1949

    počet rádov počet domov počet rehoľníkov
  Čechy 

  – Rády mužské

  – Rády ženské

   

  26

  32

   

  151

  502

   

  1 509

  7 643

  Slovensko 

  – Rády mužské

  – Rády ženské

   

  16

  24

   

  96

  168

   

  1 019

  4 253

  V Čechácha na Slovensku

  – Rády mužské

  – Rády ženské

   

  42

  56

   

  247

  670

   

  2 528

  11 896

    98 917 14 424

  Prameň: Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. Edice dokumentů Svazek I. Církevní „šestka“ (Duben 1949-Březen 1950). Red. Milena Janišová. Praha-Brno 1994, s. 361.

   

  Kláštory všade na svete aj na Slovensku boli baštami viery a duchovnosti. Rehoľníci svojou každodennou modlitbou a statočnou prácou prispievali k rozvoju duchovného života. Aktívne sa podieľali aj na vzdelávacom procese na školách, prispievali aj k rozvoju kultúry v tom pravom slova zmysle. Predovšetkým však vo všetkom pozemskom snažení videli naplnenie jediného cieľa – oslavy Boha a spásu duše. Veľmi dobre poznávali zhubnosť a nezlučiteľnosť komunistickej a ateistickej náuky pre veriaceho človeka. A preto aj útoky proti Cirkvi boli nasmerované práve proti ním. Násilným zabratím kláštorov a vyhnaním rehoľníkov z nich, jasne sa ukázala pravá tvár tých, ktorí mali moc. Mužské rehoľné rády boli rozpustené a ženské, ktoré ostali, boli odsúdené k vymretiu.

 • Pomocný biskup Vasiľ Hopko

  Biskup Vasiľ Hopko patrí bezpochyby, popri biskupovi Pavlovi Gojdičovi OSBM , k veľkým osobnostiam gréckokatolíckej prešovskej eparchie. Svojou vernosťou Svätej Stolici, veľkou láskou k ľuďom a svojou pastoračnou prácou dokázal, že aj pre neho platia slová sv. Pavla: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval /2 Tim 4,7/.

  Narodil sa 21. apríla 1904 v Hrabskom. Dedinka, kde uzrel svetlo sveta sa nachádza v okrese Bardejov, na okraji hornatej oblasti Šariša na východnom Slovensku. Jeho rodičia: Vasiľ Hopko a matka Anna, rod. Petrenková boli chudobnými roľníkmi, ktorí nevlastnili žiadnu pôdu. Okrem syna Vasiľa mali aj dcérku Máriu. Otec vo farnosti zastával funkciu zvonára a 6. júna 1905 pri zvonení proti búrke ho zasiahol a usmrtil blesk. Vtedy nemal malý Vasiľ ešte ani rok. Pre veľkú biedu, keď dovŕšil štvrtý rok, matka odišla do USA a zverila ho do opatery rodine Petrenkových. Našla si prácu vo firme Johnson x Johnson Co., v meste Nex Bruswick, v štáte New Jersey. Keď sa jej brat Dimitrij stal kňazom v Olšavici prebral starostlivosť o výchovu a vzdelanie mladého Vasiľa.

  Základné vzdelanie nadobudol v maďarskej škole v Bardejove. Sám na to spomína takto: „Keď som chcel študovať, musel som sa naučiť maďarsky, od tretej národnej triedy som býval som v Bardejove. V štúdiu pokračoval na Evanjelickom gymnáziu v Prešove, kde zmaturoval v roku 1923. Počas prázdnin navštevoval svojho strýka kňaza najprv v Olšavici, po jeho preložení v Blažove. Podporovaný matkou pokračoval v štúdiach teológie v Prešove, ktoré ukončil v roku 1928.

  Pani Hopková mala v úmysle priviesť svojho syna do USA, dúfajúc, že biskup Vasiľ Takáč /1924 – 1948/ ho vysvätí za kňaza pre pitsburskú eparchiu. Avšak jej sny sa neuskutočnili. Keď sa mladý Vasiľ chystal na cestu, náhle ochorel a musel sa podrobiť niekoľkým operáciám. Ako píše vo svojich memoároch: „Pretože všetky peniaze na cestu som minul na doktorov a nemocnice, musel som sa vzdať nádeje, že svoju mamu ešte raz uvidím. Vtedy som si neuvedomoval, že to bola Božia vôľa, ktorá ma zdržala v rodnej zemi. Svoje neočakávané uzdravenie pripisoval výsledkom deviatnika k Božskému Srdcu. Sľubuje Ježišovi, že ak bude uzdravený prijme kňazské svätenie v celibáte.

  Ordinovaný bol biskupom Gojdičom 3. februára 1929 v Prešove. Po vysviacke za kňaza pôsobil v Prahe, kde na poli pastorácie plne preukázal svoje schopnosti. Pracoval veľmi charitatívne medzi mládežou a emigrantami. Zvláštnu pozornosť venoval akademickej mládeži. V krátkom čase získal krásny chrám sv. Klementa v Prahe, ktorý sa od vtedy stal duchovným centrom gréckokatolíkov žijúcich v Čechách. Za jeho pôsobenia bola systematizovaná gréckokatolícka farnosť v roku 1933 a bol menovaný jej správcom.

  Veľmi aktívne si počína v pastorácii. Ako sám píše vo svojom životopise, angažoval sa zvlášť v Spolku sv. Rafaela, na ochranu vysťahovalcov v Prahe. V rámci tohto Spolku navštívil českú a slovenskú emigráciu vo Francúzsku /Bordeaux/, mal misie pre Čechov na Volyne /Luck, Dubno, Rovno, Zdolbunov, Sienskewiczewka, atď/ a tiež pre Čechov a Slovákov v Juhoslávii.

  Počas svojho pôsobenia v Prahe sa stretáva po 22 rokoch so svojou matkou, ktorá po ťažkej práci v cudzine sa vrátila naspäť k svojmu synovi-kňazovi a stala sa jeho domácou.

  Napriek svojmu bohatému programu sa o. Hopkovi podarilo pokračovať vo svojom teologickom formovaní na slávnej Karlovej univerzite. Posledný semester pre politické zmeny absolvoval na Komenského univerzite v Bratislave, kde v roku 1940 získal titul doktora teológie. V Prahe pôsobil do 1. septembra 1936. V tomto roku sa vrátil do Prešova, kde do 31. augusta 1942 bol špirituálom kňazského seminára v Prešove. Od l. septembra 1942 do 31. augusta 1943 bol biskupským tajomníkom. Zároveň od 1. septembra 1943 bol vymenovaný za profesora na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove, nebol však uznaný Slovenským štátom a preto ani plat nedostaval.

  V tom čase sa stáva aj redaktorom eparchiálneho časopisu v rusínskej reči Blahovistnika a publikuje knihu s názvom Gréckokatolícka cirkev z príležitosti 300-tého výročia Užhorodskej únie. V nej sa vyznáva z veľkej lásky k svojej Cirkvi a obradu, kde píše: „Som gréckokatolík! Ako sladko mi znejú tieto slová. Kedykoľvek počujem spomenúť gréckokatolícku cirkev, začne ma to zaujímať, pretože som tiež gréckokatolík. Túto lásku ku gréckokatolíckej cirkvi som získal cez moju matku a stala sa časťou môjho bytia. Nikdy sa nemôžem dostatočne poďakovať Bohu, že som sa narodil ako gréckokatolík“.

  Predvídajúc v Československu politický obrat, biskup Pavol Gojdič sa obrátil na Svätú Stolicu v Ríme so žiadosťou, aby dostal pomocného biskupa. Ním sa stáva práve ThDr. Vasiľ Hopko. V bule zo dňa 2. januára 1947 z Ríma sa píše:

   

  „Pius biskup, sluha služobníkov božích zasiela obľúbenému synovi Vasilovi Hopkovi, kňazovi obradu byzantsko-slovanského, nášmu vnútornému komorníkovi, profesorovi teologickej akadémie v Prešove, menovanému za titulárneho biskupa Midilenského a za pomocného terajšiemu biskupovi prešovskému, pozdrav a apoštolské požehnanie.

  Starajúc sa o úrad najvyššieho apoštolátu, zverený našej poníženosti od Večného náčelníka Pastierov, usilujeme sa, aby cirkevní predstavení, menovite tí, ktorí stoja na čele diecézy čo do rozlohy a čísla veriacich prevyšujúcich, mali niekedy z odôvodnených príčin pomocných biskupov, ktorí by im mohli vo vykonávaní pastierskej úlohy výdatnú pomoc poskytnúť. Niektorým biskupom Apoštolská Stolica prideľuje niekoho z význačných osobností oných diecéz, ktoré kedysi prekvitali v cnostiach a nábožnosti, hoci pre pomerové zmeny a pre krivdy stratili predošlú žiariacu slávu. Tak teda, keďže ctihodný brat Pavol Gojdič, biskup prešovský od tejto Apoštolskej Stolice žiadal, aby obzvlášte v terajších pomeroch k väčšej obozretnosti čo do spravovania jemu zverenej diecézy bol pridelený pomocný biskup, my o dobro duší starajúc sa čo najsvedomitejšie poradiac sa s ctihodným našim bratom, tajomníkom Svätej Kongregácie pre Východnú Cirkev, uznávame za dobré vyhovieť predostretej žiadosti, a Teba z najvyššej našej moci vyhlasujeme za pomocníka hore spomenutého biskupa Pavla a aby si mohol a bol silný vykonávať s jeho povolením pontifikálne úlohy a ostatné pastierske tak v meste, ako aj v celej prešovskej diecéze. K tomu Teba menujeme z tej istej našej moci za titulárneho biskupa Midilenskej diecézy v provincii Numidskej…“.

  Vysvätený bol biskupom Pavlom Gojdičom v Prešove dňa 11. mája 1947. Spolusvätiteľom bol pražský arcibiskup Jozef Beran.

  Vo svojej slávnostnej reči pri vysviacke biskupa Hopku biskup Gojdič okrem iného povedal:“…Prešovská eparchia sa môže pochváliť pomocným biskupom, ktorého sme my dnes konsekrovali, to je skutočnosť aká ešte nebola v 131 ročnej histórii Prešovskej eparchie. Stalo sa to nie bez vážnej príčiny. Naša eparchia ešte nikdy nebola taká veľká – rozprestiera sa od Laborca až po Cheb, od Chlumca až po Orlov. Svätý Otec Pius XII. ako dobrý otec a starostlivý pastier vypočul naše prosby a vymenoval láskavo Dr. Vasiľa Hopka za pomocného biskupa prešovského. Na slávnosti sa zúčastnili najvyšší predstavitelia Cirkvi a štátu, ako o tom svedčí aj menoslov prítomných hosti:

  „J.E. Dr. Jozef Beran, arcibiskup, J.E. Jozef Čársky, biskup, J.E. Dr. Andrej Škrábik, biskup, Osv. p. Anton Tink, gen. vikár, Slov. p. Dr. Ivan Pietor, minister, Slov. p. Dr. Jozef Šoltes, povereník, Osv. p. Andrej Cvinček, kanonik, podpredseda SNR.

  Biskup Hopko sa tak stáva pravou rukou biskupa Gojdiča. Pri svojich vizitáciach po farnostiach povzbudzoval veriacich vo vernosti viere, svedomitom plnení svojich náboženských a občianskych povinností, láske a vernosti k svojej Cirkvi a východnému obradu.

  Po roku 1948 komunistický režim okamžite začal svoju protináboženskú propagandu a zákerne napádal gréckokatolícku cirkev. Očakávalo sa to najhoršie. Nakoniec, keď 28. apríla 1950 násilne zlikvidovali gréckokatolícku cirkev, biskupov Gojdiča a Hopka uväznili. Zo začiatku biskupa Hopka prehovárali, aby sa pripojil k pravoslávnej cirkvi, ale on neustúpil. Následne sa rozhodli zatiahnuť ho do procesu a obvinili ho z údajnej „rozvracačskej činnosti“.

 • Sídelný biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM

  a/  detstvo, štúdia, kňazstvo, vstup do rehole

   

  V poradí siedmym biskupom prešovskej gréckokatolíckej eparchie od jej vzniku v roku 1818 a súčasne jej posledným administrátorom pred likvidáciou v roku 1950 bol biskup Pavol Gojdič, OSBM.

  Narodil sa dňa 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, ako tretí syn v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pokrstený bol 23. júla 1888 vo svojom rodisku v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky.

  Jeho súrodencami boli brat Kornel /1885/, ktorý sa tiež stal kňazom a bol vysvätený spolu s ním 27.8.1911 v Prešove. Po tridsiatich rokoch kňazstva zomrel 6.6.1941 ako farár-asesor v Kurove. Druhý brat Štefan sa narodil 9.1.1887. Taktiež vyštudoval teológiu. Ordinovaný bol 16.3.1915. Dosiahol doktorát teológie, neskôr sa stal profesorom, taktiež pôsobil aj v učiteľskom seminári, kde dlhé roky učil. Bol aj riaditeľom Ruskej štátnej učiteľskej akadémie v Prešove. Sestra, ako najmladšia zo súrodencov, sa volala Helena. Po dobrej kresťanskej výchove, ktorej sa jej dostalo v rodinnom kruhu vstúpila do manželstva s kňazom Alexandrom Kellöm, neskorším titulárnym kanonikom.

  Dva roky po narodení Petra v roku 1890 bol jeho otec Štefan preložený na farnosť Cigeľka, neďaleko Bardejova, kde prežíval svoje detstvo. Už v mladosti sa uňho prejavovali znaky hlbokej nábožnosti. Veriaci spomínajú ako sa veľmi rád modlil. Vídavali ho už skoro ráno pri modlitbe a podobne aj večer sa modlil vonku, až kým nevyšli hviezdy. Taktiež ho videli každý deň chodiť sa modliť ku krížu za dedinou. Od ranného veku sa rád zúčastňoval bohoslužieb v miestnom chráme.

  Školský prah prestúpil prvýkrát v roku 1894 v Cigeľke, kde navštevoval prvé dva triedy ľudovej školy, tretiu potom v Bardejove a štvrtú už v Prešove. Po skončení ľudovej školy pokračuje v štúdiu na gymnáziu, kde maturoval v roku 1907. Tu ho môžeme vidieť nielen ako hlboko veriaceho mladého človeka, dychtiaceho po nových vedomostiach, ale aj ako vynikajúceho športovca. Z toho obdobia má ako študent viaceré vyznamenania.

  Po maturite nastúpil na štúdium teológie v Prešove, kde však študoval len rok a potom bol vyslaný na základe dobrých študijných výsledkov biskupom Dr. Jánom Vályim na štúdia do Budapešti. Tam študoval tri roky a štúdia ukončil v roku 1911.

  Kňazskú vysviacku prijal dňa 27. augusta 1911 z rúk otca biskupa Dr. Jána Vályiho v Prešove a na druhý deň v Cigeľke slúžil primičnú svätú liturgiu. Po vysvätení za kňaza pôsobí krátko ako kaplán pri svojom otcovi vo farnosti Cigeľka a neskôr ako administrátor v blízkej farnosti Petrova. Dňa 30. augusta 1912 bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu v Prešove tzv. Alumnea a súčasne bol katechétom na gréckokatolíckej meštianskej škole. V roku 1914 sa stáva protokolistom a archivárom na biskupskom úrade. Popri tom je od roku 1917 aj kaplánom v Sabinove, kde pravidelne dochádza. Keď po odchode biskupa Štefana Nováka do Maďarska, Apoštolská Stolica poverila správou eparchie preláta Mikuláša Russnáka, ten ho roku 1919 ustanovil za riaditeľa biskupskej kancelárie.

  Uprázdnený biskupský stolec bol predmetom kuloárnych kňazských diskusií. Medzi možnými kandidátmi sa spomínalo jeho meno. Zbožný mladý kňaz, zbehlý v administratívnej praxi, ktorý si ale veľmi rád nachádzal čas aj na konanie ľudových misií okolitých dedinách, nemohol ujsť pozornosti. Na veľké prekvapenie odišiel z ruchu sveta a 20. júla 1922 na sviatok proroka Eliáša vstúpil do kláštora otcov baziliánov v Mukačeve.

  Tu si vykonal dvojročný noviciát a 27. januára 1923 prijal rehoľný habit a rehoľné meno Pavol.

  Na roky v noviciáte spomínal ako na najkrajšie roky svojho života. V roku 1924 je vyslaný do Užhorodu, kde bol ustanovený za prefekta stredoškolského internátu.

   

   

  b/ biskupská činnosť

   

  Aj napriek túžbe žiť v tichu kláštorných múrov a pracovať na vlastnom posvätení, dňa 14. septembra 1926 ho vymenovala Svätá Stolica za Apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. K večným rehoľným sľubom mu však chýba ešte šesť mesiacov a tak sa uchyľuje do Haliče do kláštora v Krechove, kde si vykonáva duchovné cvičenia. Po ich skončení 28. novembra 1926 zložil otec Pavol večné sľuby. Prvým úradným aktom novovymenovaného administrátora prešovskej eparchie Pavla Gojdiča bolo podpísanie pastierskeho listu z príležitosti 1100. výročia narodenia sv. Cyrila, slovanského apoštola. Okrem podpisov biskupa mukačevského Petra Gebeja, križevackého biskupa Dionýza Nyáradiho je tam aj podpis biskupa Gojdiča. „Dátum: deň sv. Mikuláša v roku 1926“. Tak začína svoju činnosť v duchu slovanských apoštolov. To ho charakterizuje aj ako biskupa. Vždy verný Rímu, tak ako slovanskí apoštoli, bol Slovanom a veľmi miloval svoj východný obrad.

  Vedenie prešovskej eparchie prebral 20. februára 1927 a 25. marca 1927 bol vysvätený v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Jeho svätiaci biskupi boli: križevacký biskup Dionýz Nyáradi, biskup z Philadelfie /USA/ Konštantín Bohačovský a biskup z Přemyslu /Poľsko/ Jozef Kocilovský.

  Pravdivé slová v článku o biskupskej vysviacke napísal bohoslovec v Ruskom kolégiu v Ríme Juraj Hricišák: „ Už máme nového, dobrého biskupa, ale aj dobrého otca. Ďakujeme Bohu, že nás nenechal sirotami. Ťažká práca čaká nášho biskupa, no my mu pomôžeme niesť kríž tým, že budeme vernými a poslušnými synmi.

  Po vysviacke bol prijatý na audiencii sv. Otcom Piom XI., ktorý mu daroval zlatý kríž so slovami: „Tento kríž je iba slabým symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán Boh, môj synu, v tvojej biskupskej službe“.

  Keď sa biskup Pavol Gojdič dostáva do čela prešovskej eparchie, tá má v tom čase 213 701 veriacich a 220 kňazov. Ocitne sa vo veľmi zložitej situácii. Gréckokatolícka cirkev v Uhorsku sa najmä za posledné desaťročia existencie Rakúsko – uhorskej monarchie dostala pod silný tlak maďarizácie. Prešovský biskup Štefan Novák po vzniku ČSR odmietol pre svoje maďarské cítenie podpísať vernosť republike a radšej odišiel do Maďarska. Vládnuce kruhy preto pozerali na gréckokatolíckych hodnostárov a kňazov s určitou dávkou nedôvery. Križevackému biskupovi Nyáradimu sa pre jeho nedomáci pôvod a určitú neznalosť pomerov nepodarilo celkom skonsolidovať pomery. Na východe republiky sa začína šíriť pravoslávne hnutie. Gréckokatolícki kňazi a administrácia na Slovensku mali obavy, aby sa hnutie nešírilo ďalej. Rusíni na východnom Slovensku boli v spore o národno – kultúrnu orientáciu medzi stúpencami veľkoruského, ukrajinského a rusínskeho smeru.

  Biskup Gojdič sa ocitol pred neľahkou úlohou, ale zhostil sa jej úspešne, čo mu umožnila aj dobrá znalosť pomerov sociálnych, politických a konfesionálnych na východnom Slovensku. Podarilo sa mu prehĺbiť náboženský život, zvýšiť disciplínu kňazov a povzniesť úroveň gréckokatolíckej cirkvi. Veľa sa dozvedáme o plánoch biskupa Pavla Gojdiča, OSBM na začiatku jeho biskupskej činnosti z kongresu kňazov a učiteľov cirkevných škôl, ktorý sa rozhodol zvolať na dni 7.-8. júna 1927, ako o tom informuje časopis Ruskoje Slovo v Prešove zo dňa 20. mája 1927. Dôležité sú už prvé slová zo záverečného dokumentu:

  „…, aby sa kňaz mohol stať aj pre iných „svetlom a soľou“, ktoré svieti v temnotách a ochraňuje dušu pred hnilobou, musí byť alter Christus, skutočným kňazom, pokorným kňazom podľa Srdca Ježišovho a to nie je mysliteľné bez modlitby, bez rozjímania a intenzívneho duchovného života!“.

  Do rámca duchovnej obnovy eparchie patrila aj liturgická obnova, najmä s jasným zameraním na čistotu byzantského obradu. V tomto zmysle vydáva aj nariadenie č. 1851/29, kde zdôrazňuje, aby kňazi čo najprísnejšie dodržiavali liturgické predpisy.

  Za jeho vedenia eparchie pribudlo 18 nových chrámov /Čižatice, Zlatník, Jastrabie, Závada, Závadka, Bystrá, Nižný Komárnik, Trnkov, Giraltovce, Lascov, Livovská Huta, Medvedzie, Malá Poľana/ a v 21 farnostiach boli chrámy obnovené.

  Vo svojom pastierskom liste č. 3025/29 otec biskup píše:

  Svätá liturgia, to je najsvätejšia obeta, ktorá vyžaduje najväčšiu čistotu srdca, hlbokú úctu, dôstojné kňazské rúcha, zodpovedajúci oltár…“.

  Jednou z najvýraznejších čŕt duchovnosti otca biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, bola jeho veľká úcta k Sviatostnému Spasiteľovi v Eucharistii. K tejto úcte viedol svojich kňazov, ako aj veriacich v celej eparchii. Na rozvinutie eucharistického kultu boli zavedené poklony Najsvätejšej Eucharistii, k čomu v roku 1932 vydáva aj pastiersky list pod číslom 3600/32, v ktorom vyzýva kňazov a veriacich, aby konaním eucharistických pobožností odprosovali Boha za hriechy sveta a vyprosovali si jeho požehnanie. Vyvrcholením snáh otca biskupa o rozvíjanie úcty k Eucharistickému Spasiteľovi bolo nepochybne vyhlásenie Eucharistického roku v celej našej eparchii. Udialo sa to vydaním arcipastierskeho listu pod č. 3440/43 v roku 1943:

  „…Nastupujúci školský rok, od sviatku Krista Kráľa /31. októbra 1943/ až do sviatku Najsvätejšej Eucharistie /18. apríla 1944/, vyhlasujem Eucharistickým rokom. Využime tento rok na zadosťučinenie Božej spravodlivosti, na vyprosenie čím skôr spravodlivejšieho sveta“.

  Ďalšou významnou duchovnou aktivitou otca biskupa na obnovu a prehĺbenie duchovného života v ťažkých časoch vojny bolo vyhlásenie Mariánskeho roku. S dátumom 15. októbra 1944 posiela otec biskup arcipastiersky list, v ktorom v eparchii vyhlasuje podobne ako predchádzajúci Eucharistický rok, teraz rok 1944-45 za Mariánsky rok. Povzbudzoval svojich veriacich, aby sa v tomto svätom roku usilovali o vrúcnejšiu úctu k Presvätej Bohorodičke, mariánske sviatky, aby sa slávili s osobitnou detinskou vrúcnosťou, aby v prvé soboty v každom mesiaci sa zúčastňovali svätej liturgie a svätého prijímania, ďalej aby katechéti vštepovali do sŕdc detí lásku k Panne Márii a podobne.

   

  Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM, venoval veľkú starostlivosť kňazom, uvedomujúc si veľkú dôležitosť kňazského poslania. Od kňazov požadoval, aby sa často stretávali na duchovných obnovách, každý deň aby liturgizovali a modlili sa časoslov, usilovne poučovali veriacich svojimi kázňami, katechizovali na školách a ochotne sa venovali mládeži, mali dobrý kontakt aj s učiteľmi spevu.

  Každý kňaz sa mal v priebehu troch rokoch zúčastniť duchovných cvičení. Tieto cvičenia sa uskutočňovali v Ružomberku u otcov jezuitov, v Michalovciach u otcov redemptoristov, v Trebišove a podobne v kňazskom seminári pod vedením otcov baziliánov.

  Základnou smernicou pre činnosť duchovenstva bol list kňazom z roku 1932 pod č. 670/32, v ktorom otec biskup kňazov povzbudzuje, poučuje a napomína. Prihovára sa v ňom: „Vy, kňazi ste povinní stať sa soľou sveta, ktorá ochraňuje duše od hriechov. Jedine svätí kňazi svojim svätým životom a neutíchajúcou prácou môžu zachrániť svet pred najväčšou katastrofou – ateizmom. Ste povinní stať sa svetlom sveta!…“.

  Svojím vlastným príkladom biskup Gojdič povzbudzoval kňazov, aby vo svojich farnostiach rozvíjali eucharistický kult s častým svätým prijímanim veriacich. Zároveň v eparchii bola živá mariánska úcta, ktorej vyvrcholením bolo aj vyhlásenie Mariánskeho roku s dátumom 15. októbra 1944. Kňazi spolu so svojimi veriacimi slúžili Paraklis, Akatist, Moleben a Ruženec na česť Presvätej Bohorodičky.

  O prehlbovaní duchovného života a vzdelanosti kňazov svedčí aj napr. veľká dôležitosť, aká sa venovala kňazským konferenciám, kde sa stretávali kňazi. Aby tieto konferencie spĺňali svoje poslanie, boli starostlivo pripravované a samotný ich priebeh bol určovaný na základe vyjadrenia a pripomienok, ako o tom svedčí aj list z Generálnej delegatúry otcov baziliánov v Trebišove, kde generálny delegát o. Sebastián Sabol, podáva nasledujúce návrhy:

  – podľa jeho mienky treba pre eparchiu dvoch moderátorov. Jeden z nich by mal na starosti konferencie v Prešove, Bardejove a Starej Ľubovni. Druhý by mal viesť konferencie v Michalovciach, v Humennom, Medzilaborciach a Stropkove. Diecézny moderátor by mal povedať duchovnú prednášku na aktuálnu tému a informovať napr. o nebezpečenstvách aké hrozia cirkvi u nás, o cirkevnopolitickej situácii u nás a vo svete a pod.

  Samotný priebeh konferencie podľa neho by mal vyzerať takto:

  1. duchovná prednáška
  2. svätá spoveď
  3. prednáška moderátora na aktuálnu tému
  4. lekcia pripravená sekretárom konferencie
  5. úradné správy biskupského úradu
  6. diskusia
  7. suplikácia.

  Zmyslom konferencií je, aby kňazi odchádzali z nich obnovení na duchu a poučení pre pastoračnú činnosť.

  Biskup Gojdič počas svojho účinkovania sa veľmi pričinil o rozvoj cirkevného školstva a zároveň podporoval sociálne aktivity v eparchii. Veľkú dôležitosť kladol bohosloveckej akadémii a semináru. Ako dobrý otec veľmi často navštevoval seminár nielen úradne, ale aj privátne. Pravidelne raz týždenne mával pre bohoslovcov duchovnú prednášku a podľa možnosti sa osobne zúčastňoval na skúškach, aby každého bohoslovca poznal aj po stránke vedomostnej.

  Význačným činom biskupa Gojdiča v oblasti školstva bolo založenie gréckokatolíckeho gymnázia v Prešove v roku 1936. Veľkú starostlivosť venoval aj internátom, ktoré často navštevoval. Postaral sa o zakúpenie novej budovy na Franczisciho ulici pre dievčenský internát, ktorý spravovali sestry baziliánky.

  Popri mnohých snaženiach otca biskupa Gojdiča v školskej a sociálnej oblasti jednoznačne najpoprednejšie miesto zaujíma eparchiálny sirotinec. Mohli by sme povedať, že to bolo životné dielo biskupa Pavla. Posviacka základného kameňa sa udiala 11. septembra 1932 a o dva roky na to už nastupujú do sirotinca sestry Služobnice, ktoré preberajú jeho vedenie.

  Príkladom starostlivosti biskupa o potreby veriacich bolo zriadenie gréckokatolíckych farností vo veľmi dôležitých mestách a to v Prahe, Bratislave, Brne, ako aj v niektorých menších mestách na východnom Slovensku a to v Levoči, Giraltovciach a podobne.

  Biskup Gojdič svojim zbožným životom a príkladnou dobrotou si získal srdcia veriacich a úctu kňazov. Pravda, časť gréckokatolíckych duchovných slovenskej národnosti mala k nemu výhrady. Vytýkala mu, že preferuje Rusínov. On sa bránil tvrdením, že musí venovať väčšiu pozornosť tým, ktorých záujmy nemá kto obhajovať a kde sú problémy najväčšie. Po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 kritických hlasov pribúdalo a nedôvera ku Gojdičovi sa stupňovala. Príčin na to bolo viac: nesprávne chápanie vtedajšieho režimu čo sa týka postavenia národnostných menšín, odlišné postoje biskupa a vládnych činiteľov na riešenie židovskej otázky a niektoré ďalšie. Ministerstvo školstva a národnej osvety Slovenskej republiky v októbri 1939 obvinilo Biskupský ordinariát v Prešove z diskriminácie gréckokatolíckych bohoslovcov slovenskej národnosti. Takmer súčasne sa objavili návrhy premiestniť Biskupský úrad z Prešova do Medzilaboriec alebo Svidníka a utvoriť osobitné slovenské gréckokatolícke biskupstvo. Biskupský ordinariát označil obvinenie z diskriminácie za nepravdivé a požiadal prezidenta Dr. Jozef Tisa o zákrok, aby sa podobné útoky neopakovali. Pretože náprava neprichádzala, znechutený biskup Gojdič sa v novembri 1939 v liste pápežovi a vláde zriekol správcovstva eparchie a pápeža prosil, aby biskupstvo zveril osobe, ktorá má „absolútnu dôveru zo strany slovenskej vlády“.

  Vláda na čele s Vladimírom Tukom 26.januára so zadosťučinením vzala na vedomie Gojdičovo rozhodnutie, o čom ho informovala listom z 31. januára 1940, ale Svätá Stolica vyše polroka mlčala. Namiesto uvoľnenia prichádza bula s dátumom 19. júla 1940, ktorou pápež Pius XII. menuje Gojdiča za definitívneho sídelného biskupa prešovskej eparchie.

  V období 2.svetovej vojny biskup Gojdič zaujal jednoznačne odmietavé stanovisko k deportácii židov. V liste zo 16. mája 1942 vatikánskemu chargé d•affaires v Bratislave G. Burziovi píše, aby Svätá Stolica vyvinula intervenciu a nátlak na prezidenta Dr. Tisu, lebo sa domnieva, že zodpovednosť za tieto činy môže padnúť na katolícku cirkev.

  Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v západnej Ukrajine v roku 1946, v Rumunsku v roku 1948 a na Zakarpatskej Ukrajine o rok neskôr bolo takmer isté, že podobný osud stihne gréckokatolícku cirkev aj v Československu. Biskup Gojdič vyzýval veriacich k intenzívnemu kresťanskému životu /sám sa s pomocným biskupom Hopkom zúčastnil levočskej púte na Mariánskej hore v roku 1948/.

  Dňa 31. augusta 1949 vydal pastiersky list, v ktorom stalo, že rôzni agitátori sľubmi a hrozbami chcú odtrhnúť ľudí od gréckokatolíckej cirkvi. Apeloval na veriacich, aby zostali verní svojej viere. Sám biskup urobil opatrenia, ktoré mali zabezpečiť činnosť gréckokatolíckej cirkvi v nových podmienkach. Požiadal Vatikán, aby mu povolil vysvätiť tajného biskupa. Keď sa nedočkal odpovede, po porade s pomocným biskupom Vasiľom Hopkom určil piatich kňazov za svojich zástupcov – vikárov v tomto poradí: Vasiľ Hopko, Mikuláš Russnák, Ján Kokinčák, Michal Sabadoš a Mirón Podhajecký.

  Okrem toho pre prípad, že by centrálne spravovanie eparchie nebolo možné, resp. keby ani jeden zo spomenutých nemohol vykonávať svoju funkciu, rozdelil eparchiu na 12 obvodov a do každého určil kňaza s biskupskými právomocami.

  Po dosadení zmocnenca do biskupského úradu v decembri 1949 sa obmedzili Gojdičove možnosti udržiavať kontakty s kňazmi a spravovať eparchiu. Zákazy a príkazy zmocnenca boli čoraz prísnejšie, až vyústili do úplnej izolácie biskupa. V súvislosti s prípravou pravoslávizácie gréckokatolíkov Predsedníctvo ŮV KSČ už 17. februára 1950 rozhodlo, že pri vyvrcholení tejto akcie má byť biskup internovaný. Súčasne nechýbali pokusy získať ho pre prestup na pravoslávie, čo by malo značný vplyv na kňazov a veriacich. Pri jednom takomto pokuse 21. apríla 1950 biskup Pavol Gojdič príslušným osobám povedal: „Mám už 62 rokov a obetujem celý majetok a rezidenciu, no svoju vieru za žiadnych okolností nezradím, lebo chcem, aby moja duša bola spasená, a viac v tej veci ani za mnou nechoďte“.

 • Nábožensko-spoločenská situácia po vzniku 1. ČSR

  Po skončení 1. svetovej vojny, po rozpade Rakúsko-Uhorska vzniká 28. októbra 1918 samostatná Československá republika. V roku 1919 sa k nej pripojila ako samostatný celok Podkarpatská Rus. Národnostná pestrosť od počiatku vyžadovala veľmi obozretné štátne vedenie. Katolícke náboženstvo mohlo byť šťastným spojivom, lebo patrilo k nemu 85% obyvateľstva republiky. Svätá Stolica prvá uznala novú Československú republiku a poslala tam svojho nuncia Micaru.

  Situácia v Čechách bola iná ako na Slovensku. U západných susedov už pred l. svetovou vojnou veľká časť národa zvlažnela vo viere a presiakla materializmom. Dôkazom toho bolo strhnutie mariánskej sochy na Staromestskom námestí 3. novembra 1918. Štátne vedenie bolo tiež naladené proticirkevne a protikatolícky. Prvý prezident republiky Tomáš Garyk Masaryk vyhlásil: „Řím musí byt souzen a odsouzen“. Významnou osobnosťou na poli cirkevnom bol arcibiskup František Kordáč. Slovenský národ so svojim duchovenstvom hoci v Uhorsku prešiel obdobím liberalizmu, pri prevrate nezakolísal vo viere a vo vernosti ku katolíckej cirkvi. Na Slovensku vzniká na ochranu cirkevných a národných práv Slovenská Ľudová strana pod vedením Andreja Hlinku. Pre usporiadanie cirkevných pomerov na Slovensku malo veľký význam obsadenie biskupských stolcov ľuďmi, ktorým štátny režim z národného stanoviska nemohol nič vyčítať.

  Roku 1920 Svätá Stolica vymenovala prvých slovenských biskupov: Mariána Blahu pre Banskú Bystricu, Dr. Karola Kmeťku pre Nitru a Jána Vojtaššáka pre Spiš. Slovenská časť ostrihomského arcibiskupstva dostala apoštolského administrátora Dr. Pavla Jantauscha. Apoštolským administrátorom v uprázdnenom rožňavskom biskupstve sa stal biskup Jozef Čársky, ktorý potom prešiel za administrátora do Košíc.

  Aj v ďalšom období pokračovala proticirkevná politika štátu. V roku 1925 vláda vydala takzvaný Malý školský zákon, ktorý veľmi poškodzoval katolícku cirkev v oblasti školstva. V dôsledku týchto krokov vlády a ďalej po úradnej oslave Jána Husa, Svätá Stolica prerušila diplomatické styky s republikou. K obratu dochádza v roku 1928, kedy bola uzavretá dohoda „Modus vivendi“ medzi Československom a Vatikánom, ktorá obsahovala okrem ohraničenia diecéz aj iné dôležité body.

  Tieto nábožensko-spoločenské pomery ovplyvnili vo veľkej miere aj cirkevný vývoj gréckokatolíkov na území novovytvorenej Československej republiky. Po jej vzniku ostala väčšina farnosti na Zemplíne pod správou mukačevskej eparchie. Nová štátna hranica Československa ďalej spôsobuje, že 21 farností pripadlo Maďarsku a spolu s dvoma farnosťami mukačevského biskupstva vytvorili v roku 1932 samostatný apoštolský exarchát so sídlom v Miškolci a jeho vedením poverila biskupa Antona Pappa, ktorý sa pre svoje maďarské zmýšľanie musel zrieknuť mukačevského biskupstva a odísť do Maďarska. Na novom Slovensku sa okrem farností prešovského biskupstva nachádzalo tiež 76 farností mukačevského a 4 farností hajdudorožského biskupstva. Všetky spravoval mukačevský biskup so sídlom v Užhorode. Za nových pomerov prešovské biskupstvo spravoval spočiatku kanonik Mikuláš Russnák (1918-1922) ako generálny vikár. Narodil sa 30. apríla 1878 v Sopkovciach, v zemplínskej župe v kňazskej rodine.

  Po ukončení stredoškolských štúdií ho biskup Vályi poslal do centrálneho seminára v Budapešti. Kňazskú vysviacku prijal 26. augusta 1900 a 30. apríla 1901 bol promovaný na doktora teológie. Od 1. októbra 1918 do 27. októbra 1922 bol generálnym vikárom prešovskej eparchie. V roku 1928 bol menovaný za pápežského preláta /Summi Pontificis praelatus domesticus/. Bol známy svojimi teologickými spismi. Vzhľadom na vynikajúce schopností ako profesora a za jeho vedeckú literárnu činnosť Collegium Facultatis Theologicae Regiae Scientiarum Universitatis Budapostinensis prijalo Dr. Russnáka za svojho člena. Taktiež bol profesorom v Bratislava na bohosloveckej fakulte. Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi bol internovaný, žil utiahnuto v kňazských domovoch. Zomrel v Bratislave v roku 1954 a je pochovaný na Martinskom cintoríne.

  Po ňom sa ujíma vedenia eparchie križevacký biskup Dr. Dionýz Njarady, ktorému Svätá Stolica v roku 1922 zverila správu prešovského biskupstva. Narodil sa 10. októbra 1874 v Ruskom Keresture, /v Bačke/ v dnešnej Juhoslávii. Gymnaziálne štúdia, ako aj teológiu absolvoval v Záhrebe. Tam získal aj doktorát teológie. Vysvätený za kňaza bol 1.januára 1899. Po vysviacke sa stáva prefektom a neskôr rektorom seminára v Záhrebe. Dňa 3. júna 1914 bol Rímom menovaný najskôr za apoštolského administrátora križevackej eparchie. Za biskupa ho vysvätil arcibiskup Lazar Mladenov 9. januára 1915 v Ríme. V roku 1920 sa stáva sídelným biskupom. Prešovskú eparchiu spravoval v rokoch 1922-1927. Jeho usilovná práca, podpora misií vo veľkej miere zabránila šíreniu náboženských nepokojov, ktoré súviseli s prenikaním pravoslávia na územie prešovskej eparchie. Jeho materinská reč bola zemplínčina, a preto sa mohol s našimi gréckokatolíkmi bez ťažkosti dorozumieť. V roku 1927 sa vracia do Juhoslávie, kde pokračuje v spravovaní križevackej eparchie. V rokoch 1938-9 bol menovaný Rímom za apoštolského vizitátora na Podkarpatskej Rusi. Zomrel 14. apríla 1940 počas vizitácie v Mrzlom Poli v Juhoslávii.

 • Biskupi na Prešovskom stolci

  Pri charakterizovaní biskupov na prešovskom stolci je potrebné vychádzať z okolností vytvorenia prešovského biskupstva. To vzniklo vyčlenením z rozsiahleho mukačevského biskupstva. Proces jeho utvorenia bol zdĺhavý a bol započatý už v roku 1815 cisárom Františkom I. Avšak samotné potvrdenie novovzniknutého biskupstva sa udialo až v roku 1818, keď bulou Relata semper pápež Pius VI. jeho vznik potvrdil. Ale už predtým v roku 1816 cisár František I. menoval za prešovského biskupa Gregora Tarkoviča bez upovedomenia Ríma. Z daného jasne vyplýva, že prešovskí biskupi boli menovaní cisármi /na základe hodnosti apoštolského kráľa/ za biskupov a až potom boli potvrdzovaní vo svojej funkcii Apoštolským Stolcom v Ríme. /viď dekréty biskupov Gaganca, Vályiho…/.

  Čo sa týka činnosti týchto biskupov, v podstate každý z nich sa v hojnej miere pričinil o rozvoj biskupstva. Tak napríklad biskup Gregor Tarkovič vynaložil veľké úsilie o prvotné materiálne zabezpečenie biskupstva a o vybudovanie základných eparchiálnych inštitúcií. Jeho nástupca biskup Jozef Gaganec prispôsobil katedrálny chrám požiadavkám východného obradu. Ďalší biskupi Mikuláš Tóth a Ján Vályi sa zaslúžili o vybudovanie bohosloveckej školy a seminára a podobne.

  Z národnostného hľadiska vplyvom rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867 prešovskí biskupi podľahli maďarizácii, čo sa prejavilo aj v samotnej správe eparchie. Veľmi výrazne sa to prejavilo za účinkovania biskupa Štefana Nováka, ktorý pre svoje maďarónske zmýšľanie sa zriekol vedenia eparchie a v roku 1818 odišiel do Maďarska.

  Biskup Jozef Gaganec (1843-1875)

  Biskup Jozef Gaganec pokračoval v započatom diele na všestrannom rozvoji eparchie. Narodil sa 10. apríla 1793 vo Vyšnom Tvarožci. Študoval v Bardejove (1801-1804), Sátoralújheli (1804-1809) a v Levoči (1809-1810), kde ukončil gymnázium, filozofiu vo Veľkom Varadíne (1810-1812) a teológiu v Trnave (1812-1816). Pretože v tom čase nebol obsadený biskupský stolec ani v Prešove, ba ani v Mukačeve, vysvätil ho za kňaza biskup Samuel Vulkán dňa 8. marca 1817 vo Veľkom Varadíne. Ako kňaz pôsobil v Ruských Pekľanoch, vo Viszló a Gébelyikeresztúre. V tom čase ako ženatý kňaz ovdovel /zostala mu dcéra Anna/, v roku 1835 sa stáva prešovským kanonikom. Po smrti Gregora Tarkoviča sa stáva kapitulným vikárom. Dňa 3. februára 1842 pápež Gregor XVI. potvrdzuje dekrétom ustanovenie Jozefa Gaganca za prešovského biskupa.

  Vysvätený za biskupa bol v cisárskej kaplnke vo Viedni za účasti cisárskeho dvora 25. júna 1843 mukačevským biskupom Bazilom Popovičom. V čase jeho biskupskej služby v roku 1846 bola veľká suchota, o rok na to vypukla cholera, takže veľa ľudí zomrelo alebo sa vysťahovalo do južnejších žúp Uhorska. Počet veriacich v biskupstve klesol o tretinu. Biskup Gaganec rozvinul bohatú činnosť k rozvoju eparchie. V roku 1848 zvolal do Prešova eparchiálnu radu, na ktorej sa rozoberalo 28 otázok ďalšieho formovania cirkevného života eparchie. Prekypoval veľkou láskou k svojmu národu a cirkvi a dokázal k tomu nadchnúť aj svojho spolupracovníka kanonika Alexandra Duchnoviča, veľkého národného buditeľa Rusínov. Význačným činom tohto biskupa bolo prebudovanie biskupskej rezidencie a prispôsobenie katedrály pre potreby východného obradu. Postaral sa o nový ikonostas, zadovážil nový prestol-oltár a v roku 1865 bola zvýšená veža katedrálneho chrámu, čím dostala vznešenejší vzhľad. Bola opatrená novou strechou a hodinami.

  Pod jeho vedením bolo vystavaných 24 murovaných farských chrámov a 12 filiálnych. V roku 1862 bol zriadený Spolok sv. Jána Krstiteľa a kúpený dom, kde bolo neskôr zriadené Alumneum. Zásluhy Gaganca na politickom, kultúrnom a náboženskom poli ocenil aj cisár, ktorý mu udelil v roku 1854 rád Františka Jozefa. V roku 1868 ho Svätý Otec Pius IX. menoval asistentom pápežského trónu. Zomrel 22. decembra 1875 v 82-om roku plodného života.

   

        Biskup Dr. Mikuláš Tóth (1876-1882)

   

        Biskupský stolec nebol dlho uprázdnený. Po smrti biskupa Gaganca sa stáva prešovským biskupom mukačevský kanonik Dr. Mikuláš Tóth. Narodil sa 10. augusta 1833 v Mukačeve, župe Bereg. Gymnaziálne štúdia ukončil v Satu Mare v Rumunsku, kde aj študoval filozofiu. Bohoslovie ukončil v Budapešti. Vysvätený za kňaza bol biskupom Popovičom 18. decembra 1857 na sviatok sv. Mikuláša v Mukačeve. V roku 1860 získal doktorát teológie a stáva sa špirituálom a profesorom teológie v Užhorode. Krátko na to je profesorom morálky v Budapešti a v roku 1873 mukačevským kanonikom a rektorom seminára v Užhorode.

  Dňa 3. apríla 1876 ho pápež Pius IX. menuje za gréckokatolíckeho biskupa prešovskej eparchie. Mukačevský biskup Ján Pásztélyi ho vysvätil 21. mája 1876. Bol to jeden z najučenejších biskupov svojho času. Nakoľko bol univerzitným profesorom, najviac ho zaujímalo školstvo, veľmi dbal aby kňazi mali potrebné vzdelanie. Staral sa tiež veľmi o mládež, siroty a chudobných, pre nich založil mnoho fundácií. Postaral sa o založenie bohosloveckého seminára, ktorý bol 12. septembra 1880 otvorený pre 3. a 4. ročník bohoslovcov. Jeho prvým rektorom bol kanonik Michal Kotradov (1880-1889), rodák z Torysiek na Spiši. Biskup Tóth za krátku dobu svojho episkopátu precestoval celú eparchiu, vykonávajúc kanonické vizitácie. V roku 1881 dal renovovať interiér katedrály. Zomrel náhle 21. mája 1882 v Prešove a bol slávnostne pochovaný za veľkej účasti duchovenstva a veriacich v krypte katedrálneho chrámu.

  Biskup Dr. Ján Vályi (1883-1911)

  Štvrtým biskupom na prešovskom stolci sa stal Dr. Ján Vályi. Narodil sa 22. septembra 1837 v Ovéncselö v Sabolčskej župe v Maďarsku. Študoval v Debrecíne, Užhorode a vo Veľkom Varadíne. Bohoslovecké štúdia absolvoval v Užhorode a ukončil ich vo Viedni, kde získal roku 1869 doktorát bohoslovia.

  Za kňaza ho vysvätil biskup Gaganec 26. októbra 1865. Stáva sa najprv kaplánom v Sátoraljaúhelyi. Zakrátko je menovaný za prefekta seminára v Užhorode a profesora cirkevného práva a dejín. V tom istom roku dostáva menovanie za čestného pápežského kaplána. V roku 1878 sa stáva kanonikom mukačevskej eparchie. Dňa 11. októbra 1882 je menovaný za biskupa a 20. mája 1883 je vysvätený v Užhorode. Svoje sily a schopnosti zasvätil duchovnému a kultúrnemu povzneseniu svojich veriacich. Za jeho pôsobenia bola dokončená budova bohosloveckého seminára. Vybudoval tiež učiteľský ústav a položil základ pre eparchiálny sirotinec, založený však neskoršie. Postaral sa o dôstojné vyzdobenie interiéru a exteriéru katedrálneho chrámu. V roku 1891 dal urobiť novú strechu. Zadovážil dva nové zvony. V chráme boli vykonané opravné stolárske práce domácim prešovským majstrom Ďaďovským. Jeho dobročinnosť pocítili okrem katedrálneho chrámu aj košický, bardejovský a iné chrámy a školy. Zomrel 19. novembra 1911 v Prešove.

   Biskup Dr. Štefan Novák (1914-1920)

   Po smrti biskupa Vályiho bol biskupský stolec uprázdnený viac ako dva roky a správa biskupstva v Prešove bola zverená kanonikovi Jurajovi Répássymu. V roku 1913 bol menovaný za biskupa Dr. Štefan Novák.

  Narodil sa 4. decembra 1879 v Ubli, v Zemplínskej župe. Otec bol gréckokatolíckym kňazom a čoskoro mu zomrel. Ujal sa ho kanonik Július Drohobecký a kancelár Anton Papp. Gymnázium vyštudoval v Užhorode, bohoslovie v Ostrihome a vo Viedni, ktoré ukončil doktorátom teológie. Vysvätený za kňaza bol 9. januára 1905 v Užhorodskej katedrále biskupom Júliusom Fircákom. V rokoch 1908 – 1913 bol vychovávateľom detí grófa Pálffyho. Práve na jeho odporúčanie /mal veľký vplyv v diplomatických službách v Ríme a Vatikáne/ bol 20. novembra 1913 menovaný na prešovského biskupa. Vysvätený za biskupa bol v Užhorode dňa 11. januára 1914.

  Jeho biskupské účinkovanie spadalo do obdobia l. svetovej vojny. Žiadal nové vojnové pôžičky na zabezpečenie núdzového chodu eparchie. Dôležitým momentom jeho činnosti bolo pomaďarčovanie eparchie, nielen čo sa týka zavádzania maďarčiny do škôl, zrušenie cyriliky ako písma a nahradenie latinikou, ale aj maďarizácie cirkevných obradov. Jeho maďarizačné snahy sa zrútili s monarchiou a preto, že bol veľmi pomaďarčený v roku 1918 odchádza do Maďarska. Rím ho roku 1920 zbavil vedenia eparchie. Zomiera 16. septembra 1932 v Budapešti.

 • Vznik Prešovského biskupstva

  Pri pohľade na problematiku ustanovenia prešovského biskupstva sú predkladané dve mienky ohľadom iniciatívy jeho založenia. Historik Michal Lacko, SJ, v článku uverejnenom v gréckokatolíckom časopise Mária č. 22 v Kanade píše, že jednu zastával Alexander Duchnovič, ktorý iniciatívu pripisoval mukačevskej kapitule, ktorá k tomu dospela na svojej spoločnej porade. Naproti tomu autori Július Kubini a Atanáz Pekar boli inej mienky, že vec vyšla od uhorského prímasa, z maďarských kruhov. Mukačevský kapitúlny vikár Ján Kutka predložil návrh, aby v Uhorsku bola zriadená gréckokatolícka metropolia s tromi eparchiami:

  1. Mukačevo
  2. Prešov
  3. Marmaroš.

  Na čele by stal arcibiskup-metropolita, a to by uchovalo jednotu aj pri rozdelení mukačevskej eparchie. Vikár Ján Kutka zomrel a návrh neprešiel.

  Ťažkosti pri zriaďovaní košického vikariátu chceli využiť vo svoj prospech križevackí a veľkovaradínski gréckokatolícki biskupi. Počet gréckokatolíkov v týchto eparchiach bol malý a preto chceli, aby niektoré farnosti mukačevskej eparchie, ktorá bola práve pre svoju rozsiahlosť delená na vikariáty, boli začlenené do ich eparchií.

  Samotná prešovská eparchia bola organizovaná pod patronátom cisára Františka I. Odvolávajúc sa na „patronátne právo“ dňa 3. novembra 1815 bez vedomia Ríma utvoril túto eparchiu v hraniciach predošlého košického vikariátu. Táto v sebe zahrňovala 194 farností a 148 987 veriacich.

  V tejto záležitosti cisár dňa 1. marca 1816 napísal list do Ríma informujúc Apoštolský stolec, že sa rozhodol rozdeliť mukačevské biskupstvo a zriadiť nové v Prešove. Predložil tiež dekréty o zabezpečení biskupstva a žiadosť o menovanie kandidáta Gregora Tarkoviča za biskupa. Samotná donačná listina cisára Františka I. pre Gregora Tarkoviča nesie dátum 11. júl 1817

  Rozhodol sa, že v novom biskupstve budú mať kapitulu pozostávajúcu z 5 kanonikov, ktorí mali dostávať plat z majetku v Červenom Kláštore. Teda podľa cirkevného práva bolo všetko pripravené k tomu, aby v tejto záležitosti mohla definitívne rozhodnúť Svätá Stolica. Samotné erigovanie prešovského biskupstva sa časovo pretiahlo. Pri kanonickom procese sa vyjavilo, že cisárovná Mária Terézia v roku 1775 sama, bez vedomia Ríma preniesla sídlo mukačevskej eparchie do Užhorodu. Pápež Pius VII. preto usporiadal záležitosť prenesenia sídla mukačevskej eparchie do Užhorodu, bullou „Romanos decet“. Zároveň však nariadil, aby zostal pôvodný názov Mukačevská eparchia. Ďalším dôvodom omeškania bola aj situácia na nunciatúre vo Viedni, nakoľko bolo potrebné čakať na príchod nového nuncia P. Leardi, ktorý prichádza do Viedne  v lete roku 1817. Po oboznámení sa so situáciou a dokumentami doporučil založenie prešovskej eparchie. Následne 1. marca 1818 bola pripravená zakladacia bula. Svätý Otec nariaďuje túto bulu odovzdať Posvätnej kongregácii Propagandy, ktorej v tom čase patrila kompetencia záležitostí východných cirkví. Po splnení všetkých náležitostí pápež Pius VII. bullou Relata semper zo dňa 22. septembra 1818 prehlasuje kanonické zriadenie prešovskej eparchie.

  Bula obsahuje konkrétne smernice:

  1. Pápež vyhlasuje Prešov za biskupské mesto.
  2. Chrám sv. Jána Krstiteľa v tomto meste vyhlasuje za katedrálu.
  3. Ustanovuje kapitulu z piatich kanonikov.
  4. Biskupská rezidencia bude v budove pripojenej ku katedrále.
  5. Územie biskupstva sa rozprestiera na šiestich úplných župách – Abauj, Borsov, Gemer, Spiš a Turňa. Zo Zemplínskej župy severná časť, t.j. dekanáty: Hostovický, Humenský, Medzilaborecký, Stropkovský a Vranovský. Južný Zemplín ostáva i naďalej v mukačevskej eparchii. Na celom území bolo 193 parochií a žilo tam 149 987 veriacich gréckokatolíkov.
  6. Biskup bude mať plat 6000 zlatých a úmerne tomu sú spomenuté aj platy kanonikov. O to sa mal postarať cisár František I.
  7. Prešovský biskup má plné právo nad všetkými gréckokatolíkmi, nemá sa miešať do záležitostí rímskokatolíkov a ich biskupov.
  8. Biskupstvo bude patriť ako sufragánne pod Ostrihom, ostrihomský arcibiskup bude mať právo metropolitu.

  Administratívny proces ustanovenia prešovského biskupstva bol dlhý a náročný. Už od roku 1817 Gregor Tarkovič prebýval vo Viedni, aby všetky náležitosti spojené s erigovaním a riadnym zabezpečením biskupstva dotiahol do konca. Tak ešte napr. 6.októbra 1818 pápež Pius VII. vydáva konkordát na úpravu pomeru gréckokatolíckej eparchie k Rímu . Ďalej ten istý pápež vydáva aj menovací dekrét gréckokatolíckemu biskupovi Gregorovi Tarkovičovi.

  Biskup Tarkovič čaká na potvrdenie buly, ktorá prichádza s dátumom 16. jún 1819 do Viedne až 12. novembra 1819. Pritom si uvedomuje zložitosť úloh a situácie, ktorú mal riešiť. Dobre poznal problémy a pomery v Prešove a vedel v akom stave je napr. chrám, že tam niet v podstate biskupskej rezidencie atď. Finančná čiastka z výmerov a majetku Červeného Kláštora by nestačila na krytie nákladov. Žiadal, aby majetok Červeného Kláštora bol vymenený za majetok vo Vyšnej Myšli a majetok v Brestove. Dôvodom toho bolo, že z predpokladaného dôchodku 11 692 zlatých bol skutočný príjem iba 4 000 zlatých. Z tejto sumy nemohol by udržiavať biskupskú rezidenciu, dávať zabezpečenie kanonikom a udržiavať katedrálu. Ale kráľovská komora jeho návrh neprijala, iba k biskupstvu pridala ešte dva menšie majetky vo Vranove a Krajnom. Celkový dôchodok biskup mal rozdeliť na 13 častí: z ktorých 6 bolo pre biskupa, 5 pre kanonikov a 2 pre údržbu katedrály. Ďalej mal dostať 4 000 zlatých na oltárne rúcha a 3 000 zlatých na bohoslužobné náčinie. Kým sa všetko zabezpečilo aj po finančnej stránke, včítane prípravy stavebno-rekonštrukčných plánov, biskup Tarkovič žil vo Viedni v najskromnejších podmienkach celkove 3 roky na vlastné náklady a 17. novembra 1820 sa vracia vyčerpaný a chorý do Prešova.

  Biskupské svätenia prijal 17. júna 1821 v kláštore Zoslania svätého Ducha v Krásnom Brode. Vysvätil ho mukačevský biskup Alexej Pócsy v nedeľu Všetkých svätých. Následne po biskupskej vysviacke prichádza do Prešova, kde sa uskutočnila slávnostná inštalácia nového biskupa a Tarkovič prebral úradne vedenie prešovskej eparchie. Pred ním stojí celý rad náročných úloh: zostaviť biskupskú administratívu, komisie pre rôzne duchovné a organizačné, právne činnosti, vybudovať /opraviť/ primerané sakrálne a úžitkové objekty, kňazský seminár s erudovaným pedagogickým zborom. S eparchiou bola založená aj 5-členná kapitula. Prvými členmi boli: Joanes Habina (1820-1823), Michael Kanyuk (1820-1823), Joannes Mehay (1820-1835), Bazilius Hodobay (1820-1840), Andreas Chyra (1820-1840).

  Podľa buly prešovské biskupstvo patrilo pod právomoc ostrihomského prímasa. Právo nominácie priznáva Apoštolský stolec cisárovi /“apoštolský kráľ“/, ale biskup nominant musel dostať potvrdenie z Ríma. Prešovský biskup mal tiež každoročne skladať vyznanie viery pred dvoma zo svojich kanonikov. Oni mali podpísať kópiu vierovyznania a zaslať ju Apoštolskému nunciovi do Viedne. Biskup Tarkovič bol vyčerpaný ťažkou prácou a znechutený mnohými problémami spojenými so zabezpečením biskupstva sa uťahuje z verejného života do ústrania. Alexander Duchnovič o ňom podáva svedectvo: „Nebol človekom praktickým, ale teoretickým, túžiacim po stále väčšom poznaní. Nebol človekom spoločenským, ale radšej vyhľadával samotu a oddával sa štúdiu bohosloveckých kníh. Kedykoľvek ho niekto stretol, vždy mal v rukách nejakú knihu. Bol dobrého a nežného srdca“. Jeho vplyvom Ján Kováč – priateľ z pobytu v Budapešti, daroval prešovskému biskupstvu celú svoju obsiahlu bibliotéku /1 200 kníh/.

  Dňa 18. novembra 1821 zvolal do Prešova prvú eparchiálnu synodu. Veľmi dobre poznal liturgické predpisy a nimi sa riadil. Počas svojej biskupskej služby dosiahol zriadenie nasledujúcich základín: 1. na výchovu seminaristov, 2. pre chorých kňazov, 3. pre vdovy a siroty, 4. na pomoc kňazom. Zomrel 16. januára 1841. Pochovaný je v krypte prešovskej katedrály.

 • Košický vikariát – predchodca Prešovskej eparchie

  Zriadeniu biskupstva v Prešove predchádzalo cirkevno-právne ustanovenie mukačevskej eparchie byzantského obradu vo vtedajšom Uhorsku. Otvorila sa tak ďalšia etapa administratívnej správy gréckokatolíckej cirkvi. K zmenám v katolíckych diecézach došlo z iniciatívy Márie Terézie. Pápež Klement XIV. bulou zo dňa 19. septembra 1771 potvrdil autonómne postavenie pôvodného vikára Andreja Bačinského a povýšil ho do funkcie biskupa. Rezidenciálnym mestom eparchie sa stalo starodávne Mukačevo.

  Táto eparchia bola veľmi rozsiahla. V roku 1816, v čase tvoriacej sa prešovskej eparchie mala mukačevská eparchia 14 archidiakonátov, 61 dekanátov a 729 farností. Rozprestierala sa na území 13 žúp a mala 560 472 veriacich. Toto všetko jeden biskup nemohol zvládnuť. Ako bolo zvykom, biskupi vo veľkých eparchiach, sa snažili pomôcť tým, že vo vzdialených oblastiach ustanovili vikariáty. Takto boli aj v mukačevskej eparchii ustanovené 3 vikariáty: v Marmaroši, v Satmári a v Košiciach. Posledne menovaný sa stal základom Prešovského biskupstva. Na čele košického vikariátu mal stať biskupský vikár a na pomoc mal mať vlastné /konzistórium/, pozostávajúce z tajomníka, notára a dvoch prisediacich /asesorov/. Biskupský vikár mal byť zvolený spomedzi kanonikov mukačevskej kapituly a mal byť potvrdený cisárom. Keďže nebol samostatným biskupom, jeho právomoc bola taká, akú mu zveril mukačevský biskup.

  Územie košického vikariátu sa rozprestieralo na území žúp: Gemer, Bodrog, Spiš, Abauj, Turňa, Šariš a severná časť Zemplína. Čo sa týka gréckokatolíkov na Horehroní a Gemeri (Šumiac, Telgárt a Vernár), títo boli pôvodne pod právomocou ostrihomského arcibiskupa a od roku 1776 pod právomocou rožňavského biskupa. Po kanonickom zriadení mukačevskej eparchie Svätá Stolica v Ríme pripojila Šumiac za Andreja Bačinského rozhodnutím zo 4. januára 1780  k jeho eprachii.

  Podobne čo sa týka gréckokatolíkov na Spiši kanonická vizitácia Spišskej Kapituly z roku 1700 hovorí, že pre tamojších gréckokatolíkov bol zriadený osobitný dekanát, do ktorého patrili farnosti: Poráč, Závadka, Helcmanovce, Slovinky, Olšavica, Nižné Repaše, Torysky, Hodermark, Lipník, Folkmar a Osturňa.

  Za rezidenciu mu bol určený bývalý dominikánsky kláštor v Košiciach. Kým sa opraví a zariadi, vikár mal bývať v troch izbách bývalého františkánskeho kláštora v Košiciach.

  Prvým vikárom košického vikariátu bol menovaný Ján Pázstély. Jeho prvé meno bolo Ján Kováč /viď nomináciu zo dňa 27.7.1787/. Mestská rada v Košiciach nebola priaznivo naklonená tejto situácii. Zároveň jágerský biskup v priestoroch františkánskeho kláštora zriadil malý seminár a tak nastali problémy s umiestnením rezidencie nového vikariátu.

  Ján Pázstély, ktorý býval v Užhorode a mal o vikariát malý záujem, vidiac problémy s umiestnením rezidencie 27. júna 1788 sa vikariátu vzdal. Na jeho miesto bol menovaný dňa 13. januára 1790 kanonik Michal Bradáč (1808-1814).

  Narodil sa 3. septembra 1749 v Kamienke na Spiši. Bol mladším bratom biskupa Jána Bradáča. Bohoslovecké štúdia ukončil vo Viedni. V roku 1777 biskup Bačinský ho menoval farárom v katedrálnom chráme v Užhorode a zároveň kanonikom. V roku 1790 sa stáva košickým vikárom a roku 1808 bol menovaný titulárnym biskupom dorylským a pomocným biskupom Andreja Bačinského. Zomrel 20. decembra 1815 v 66. roku svojho života.

  Menovaním za vikára bol hneď postavený pred riešenie náročných úloh. Vidiac, že v Košiciach niečo sotva dosiahne, obrátil sa do Prešova, kde na hlavnej ulici sa nachádzal bývalý kostol a kláštor minoritov. Aj tu keď sa mestské úrady dozvedeli o čo ide, predkladali všelijaké zámienky, že tieto budovy potrebujú. Vraj tam chcú preniesť gymnázium piaristov zo Sabinova, že vojsko potrebuje tam urobiť sklad na zbrane atď. Úsilím vikára Michala Bradáča sa podarilo dosiahnuť rozhodnutie cisára Leopolda / z 20.10.1792 č. 23484/, ktorým bol kláštor minoritov daný k dispozícii košickému vikariátu. Z rozhodnutia cisárskej kancelárie zo dňa 20. decembra 1792 bol vikariát prenesený do Prešova. Aj naďalej sa tu na vyskytovali problémy, ale vďaka usilovnosti Michala Bradáča, ktorý sa medzitým v roku 1802 stal poslancom uhorského parlamentu za Mukačevskú kapitulu, podarilo sa mu dosiahnuť definitívne potvrdenie tejto záležitosti. Cisár dekrétom zo dňa 8. marca 1806 ustanovuje definitívne Košický vikariát so sídlom v Prešove.

  Minoritský kostol mal byť podľa spomínaného dekrétu prispôsobený východnému obradu a kláštor pre rezidenciu. Bolo nariadené vyhotoviť rozpočet a plány na opravu. Výdavky vo výške 38 907 zlatých a 34 grajciarov schválila miestodržiteľská rada. Už od roku 1807 povolil panovník zriadiť vikariátne konzistórium a určil sumu 1430 zlatých ako ročný základ na vikariátny chrám a kanceláriu.

  Medzitým biskup Andrej Bačinský ostarel a chorľavel, preto si žiadal pomocného biskupa. Ním sa stáva vikár novozriadeného košického vikariátu Michal Bradáč. Po biskupskej vysviacke /8. januára 1809/ sa vracia do Prešova, aby pokračoval v oprave chrámu a rezidencie. Náhle však zomiera v Mukačeve biskup Andrej Bačinský. Po jeho smrti spravuje ešte jednotné mukačevské biskupstvo najprv Ján Kutka (1809-1812), ktorého vybrala mukačevská kapitula za vikára.

  Po ňom sa stáva vikárom v Mukačeve Michal Bradáč (1812-1815), ktorý preto opúšťa Prešov a na jeho miesto je menovaný za vikára do Prešova Gregor Tarkovič, ktorý sa stáva po smrti Bradáča v roku 1815 kapitulným vikárom Mukačevskej eparchie a na jeho miesto bol menovaný kanonik Ján Olšavský (1815-1821), ktorý bol posledným vikárom v Prešove. Úradu sa ujal 8. novembra 1816 a ostáva v ňom až do 6. augusta 1820, keď bola inštalovaná kapitula kanonikov prešovského biskupstva.

 • Mukačevský biskup Andrej Bačinský

  Nástupcom Jána Bradáča na mukačevskom biskupskom stolci sa stáva Andrej Bačinský (1773-1809), ktorý sa veľmi zaslúžil o osamostatnenie mukačevskej eparchie. Narodil sa v Beňatine v Užhorodskom dištrikte 14. novembra 1732, v kňazskej rodine. Študoval v Užhorode, filozofiu a teológiu v Trnave, ktoré ukončí doktorátom posvätnej teológie.

  V roku 1756 bol vysvätený za kňaza v Mukačeve a v roku 1773 za biskupa vo Viedni. V Užhorode založil učiteľský ústav, vydal rusínsky katechizmus a založil knižnicu. Jeho zásluhou biskupstvo, ktoré viedol 36 rokov sa upevnilo a nadobudlo veľkého rozkvetu. V tomto období, teda v roku 1773 sa uskutočnila vo Viedni synoda gréckokatolíckych biskupov z Uhorska. Na nej sa zúčastnili tri skupiny gréckokatolíkov v bývalom Uhorsku, vrátane Chorvátska, ktorí pochádzajú z troch únií:

  1. Chorváti, pochádzajúci z únie v Chorvátsku roku 1611.
  2. Rumuni, pochádzajúci z únie v Sedmohradsku roku 1698.
  3. Rusíni a Slováci, z Užhorodskej únie r. 1646.

   

  Na tejto synode sa jednalo o dôležitých otázkach, čo sa týka napr. kníh a revízie textov, cenzúry kníh, ďalej o zmenšení počtu verejných sviatkov, cirkevných taxách a podobne. Za účinkovania biskupa Andreja Bačinského bol zriadený vo Viedni v roku 1774 cisársky generálny gréckokatolícky seminár pre všetky gréckokatolícke diecézy na území Rakúsko-Uhorska.

  Ďalej v roku 1775 preniesol sídlo biskupstva z Mukačeva do centrálneho mesta Užhorodu. Následne v roku 1778 založil v Užhorode bohoslovecký seminár. Za jeho pôsobenia boli nariadením cisára Jozefa II. v roku 1787 odovzdané do správy Mukačevskej eparchie gréckokatolícke farnosti na Spiši, ktoré od roku 1651 spravovala Spišská Kapitula.

   

  Mukačevská eparchia za biskupa Andreja Bačinského bola veľmi rozsiahla, o čom svedčia aj štatistické údaje z rokov 1804-1806 /viď tabuľka/:

   

   

  Tabuľka č. 2. Mukačevská eparchia za biskupa Andreja Bačinského

  Pč Početobyv. r.1804 Župy Arcidekanáty r. 1806 Fary Fílie:1806 Kňazi:1806 Počet gr.kat. 1806

  2

  3

  4

  5

  6

   

  7

  8

   

  9

  10

  11

  145 125 

  79 217

  125 141

  99 682

  150 833

  142 709

   

  166 389

  115 538

   

  32 672

  76 702

  222 889

  Abovsko-turnianskaBerežská 

  Borsodská

  Maramorošská

  Šarišská

  Szabolčská +

  oppid. Hajdu

  Szatmárska

  Spišská a Gemerská

  Ugocská

  Užská

  Zemplínska

  1

  1

  1

  1

  1

   

  1

  1

   

  1

  1

  1

  22 

  76

  10

  130

  71

  38

   

  129

  19

   

  31

  68

  130

  232 

  171

  121

  51

  260

  110

   

  108

  93

   

  37

  147

  340

  22 

  71

  10

  127

  70

  37

   

  130

  18

   

  30

  67

  122

  19 602 

  50 388

  10 035

  106 924

  50 898

  29 682

   

  90 196

  22 336

   

  23 291

  49 266

  89 345

  1 358 852 Spolu: 11 724 1660 705 541 963

  Prameň: Kalendár gréckokatolíka 1970, Prešov 1970, s. 38.

   

  Táto jej rozľahlosť nedovoľovala dôkladne spravovať tak veľké množstvo farností. Na základe rozhodnutia maďarskej kráľovskej kancelárie zo dňa 27. júla 1787 bola eparchia rozdelená na 3 vikariáty:

  1. Maramorošský – východná časť eparchie,
  2. Satmarský – Zatisie,
  3. Košický – západná časť eparchie.

  Od toho času sa čoraz viac ukazovala potreba ustanoviť nové biskupstvo. A skutočne za krátky čas z mukačevskej eparchie bola vyčlenená a zriadená prešovská eparchia.

 • Mukačevskí biskupi a ich snaha o osamostatnenie eparchie

  Biskupmi mukačevskej eparchie v tomto období boli Simeon Štefan Olšavský (1733-1737), pochádzajúci z Olšavice na Spiši, ďalej Juraj Gabriel Blažovský (1738-1742), vlastným menom Mankovič, pôvodom z Blažova. Aj naďalej mukačevskí biskupi boli závislí od Jágru, vystupovali iba ako „obradoví vikári“, menoval ich Apoštolský Stolec, kandidátov predkladal cisár na doporučenie jágerského biskupa, ktorému museli potom prisahať vernosť a poslušnosť.

  Ďalší v rade biskupov bol Michal Manuel Olšavský (1743-1767), ktorý sa veľmi usiloval o získanie samostatnosti. Musel tak ako jeho predchodcovia zložiť prísahu úcty a vernosti jágerskému biskupovi, o čom svedčí aj citácia z prísahy Michala Manuela Olšavského pred jágerským biskupom:“… a tých, ktorí nastúpia na vznešený úrad metropolitu, vysokopreosvieteného grófa Františka Barkóciho zo Sali, jágerského biskupa za môjho preláta a jeho nástupcov v tomto biskupstve, za môjho bezprostredného eparchiálneho biskupa, a im od toho času vždy som a budem verným, poslušným, podriadeným…“. O tom však ani v cisárskej listine, ani v pápežskom breve nieto zmienky. Preto sa usiloval o cirkevnú nezávislosť.

  V tom čase študovali bohoslovci v Jágri alebo v Trnave. Preto v roku 1744 zriadil v Mukačeve malý seminár a roku 1766 začal so stavbou veľkého seminára.

   

  Podľa súpisu farností, ktorý dal vyhotoviť, sa dozvedáme, že v roku 1747 bolo v mukačevskej eparchii, okrem Zemplína, 538 farností. Okrem toho v rokoch 1750-52 vykonal dôkladnú vizitáciu celej eparchie o čom podal správu na cisársky dvor s popisom podrobného stavu v akom sa nachádzala eparchia a veriaci.

   

   

  Nasledujúca štatistická tabuľka poskytuje údaje o gréckokatolíckych farnostiach, duchovných a veriacich podľa súpisov z rokov 1747, 1751, 1773, 1792, ktoré sa uskutočnili v župách.

   

   

   

  Tabuľka č. 1. Administratívna štruktúra prešovskej eparchie

  Pč Župa Farnosti r. 1747 Farnostir. 1751 Kňazir. 1751 Kňazir. 1773 Veriaci gr. k.r. 1792
  12 

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  AbovBereg 

  Borsod

  Maramaros

  Szabolcs

  Szatmár

  Spiš

  Šariš

  Turňa

  Ugocsa

  Ung

  Zemplín

  Op.Hajdu

  Gemer

  1792 

  9

  122

  29

  84

  ?

  95

  ?

  33

  57

  ?

  ?

  ?

  25130 

  7

  120

  41

  100

  ?

  155

  ?

  37

  84

  140

  ?

  ?

  2577 

  6

  135

  31

  92

  ?

  103

  ?

  29

  57

  130

  ?

  ?

  1874 

  10

  ?

  26

  130

  11

  80

  3

  40

  45

  140

  2

  1

  18 826 + Turňa37 810 

  7 307

  74 397

  21 586

  72 583

  17 888

  42 240

  pozri Abov

  19 666

  37 323

  82 160

  ?

  2476

  Prameň: Gréckokatolícky kalendár 1997, Michalovce 1997, s. 60.

   

  Na riešenie otázky mukačevskej eparchie mali veľký vplyv aj udalosti v Hajdudorogu. Tam si veriaci v roku 1765 žiadali nezjednoteného kňaza, lebo protestanti im hovorili, že mukačevský biskup je len sluha jágerského biskupa a kňazi len kapláni rímskokatolíckych kňazov.

  To vážne ohrozovalo Úniu. Celú túto kritickú situáciu medzi latinským a gréckokatolíckym duchovenstvom vyriešila Mária Terézia, rakúsko-uhorská panovníčka. Ona sa postarala o to, aby sa vzťahy medzi Jágrom a Mukačevom konečne uviedli na správnu koľaj. Preto v roku 1766 píše žiadosť Svätému Otcovi Klementovi XIII. do Ríma, v ktorej žiada o kanonizovanie Mukačevskej eparchie. Vo svojej žiadosti cisárovná píše:

  „…Z ohľadom na predchádzajúce nešťastné časy, kedy uniati boli jurisdikčne závislí od latinských biskupov navrhujeme, aby oni (uniati) taktiež mali svojho arcibiskupa metropolitu…, …Nakoľko vyššie spomínaný mukačevský biskup do toho času nebol príslušným spôsobom nastolený a kanonizovaný, ale bol včlenený do jágerskej eparchie, mal hodnosť a česť iba takú, že mukačevskí biskupi uniatov boli povinní svätiť sa nie s titulom mukačevského biskupa, ale pre iný episkopát v dôsledku čoho, samotní latinskí jágerski biskupi, ako nadriadení predstavení, sa všetkými možnými spôsobmi snažili podrobiť si mukačevských uniatskych biskupov a podľa toho stanoviť si a uznať jurisdikciu..“. Tento list napísala Mária Terézia na podnet Bradáča, neskoršieho vikára biskupa Michala Manuela Olšavského, ktorý počas svojej prítomnosti vo Viedni vyvinul mnoho úsilia vo veci vymanenia sa mukačevského biskupa spod jurisdikcie rímskokatolíckeho biskupa v Jágri. List Márie Terézie s prosbou o kanonizovanie mukačevskej eparchie bol výsledkom dlhoročných snáh a boja biskupa Olšavského v tejto kauze.

  Generálny vikár Ján Bradáč (1732-1772) sa po smrti M. M. Olšavského stáva mukačevským biskupom. Spolu s úradom biskupa a svojho predchodcu preberá na seba aj zodpovednosť dotiahnuť do úspešného konca započatý boj o nezávislosť mukačevskej eparchie. Narodil sa 14. 2. 1732 v Toryskách v Spišskej župe. Po ukončení základného vzdelania v Kamienke, pokračoval v štúdiu na gymnáziu na Spišskej Kapitule a Levoči. Svoje filozofické a teologické štúdia ukončil v Trnave. Dňa 30.septembra 1755 bol vysvätený na kňaza. Neskôr pôsobí ako profesor teológie v Užhorode. V roku 1767 ho biskup Manuel Olšavský vymenoval za generálneho vikára a po jeho smrti bol l. 5. 1768 ordinovaný za biskupa. Dňa 19. 9. 1771 bulou „Eximia Regalium Principum“ pápež Klement XIV. ustanovil samostatnú Mukačevskú eparchiu. Ako vyplýva z buly mukačevský biskup bol podriadený ostrihomskému arcibiskupovi ako svojmu metropolitovi.

 • Brest-litovská únia – Genéza a uzavretie

  Po veľkom cirkevnom rozkole v roku 1054, keď došlo k pretrhnutiu jednoty medzi Východnou a Západnou cirkvou boli vždy zjavné snahy o znovuzjednotenie. Na všeobecných cirkevných snemoch, či už v Lyone v roku 1274 alebo vo Florencii v roku 1439, došlo k uzavretiu únii, ktoré však z mnohých príčin nemali dlhé trvanie. Oveľa väčší význam nielen v dejinách, ale aj pre súčasnosť cirkvi zhrala únia uzavretá v Breste litovskom v roku 1596, ktorú poznáme ako Brest-Litovskú úniu.
  Genéza s pomenovaním príčin, ktoré k nej viedli.
  Príčiny boli náboženského a politického rázu. O úniu sa snažili jednak v Ríme, ale taktiež rímsko-katolícka a pravoslávna cirkev na území vtedajšieho Poľsko-litovského štátu. Snahy pápeža Gregora XIII. o zjednocovanie Západu a Východu boli zrejmé z viacerých jeho činov. Dal napríklad preložiť katechizmus a dekréty Tridentského snemu do gréčtiny, ďalej zakladal v Ríme kolégia, ako napr.: grécke, arménske a maronické. Taktiež poslal vyslancov na rozhovory s patriarchom Jeremiášom II. do Carihradu a snažil sa o mierové sprostredkovanie medzi Poľskom a Moskovským kniežatstvom. Aj v samotnom Poľsku a Litve boli zrejmé snahy o zjednotenie. Zvlášť nadobudli na rozsahu a dynamike zásluhou jezuitov vo Vilne, ktorí tam zriadili univerzitu. V tom čase, v spomínanom meste, bola rezidencia pravoslávneho kyjevského metropolitu. Čo sa týka tamojšej pravoslávnej cirkvi, za úniu boli mnohí jej biskupi, ktotí si uvedomovali jednak veľký nátlak na ich podriadenie sa Moskve a tiež istý úpadok, v ktorom sa ich cirkev nachádzala. Únia bola rovnako potrebná z hľadiska náboženského i politického, nemožno však tvrdiť, že mala charakter iba politický.
  Situácia sa začala meniť v prospech únijných snáh, keď 27.7.1589 kráľ Žigmund III. menoval na uprázdnený metropolitný stolec Michala Rahozu, ako „muža horlivého a zaangažovaného v povznesení náboženského života a disciplíny duchovenstva“. On určil, že každý rok sa pre tento cieľ mali konať synody a na prvej z nich v roku 1590 bola prijatá tzv. Únijná deklarácia za účasti metropolitu a ďalších piatich biskupov. V nej sa biskupi zaväzovali, že budú uznávať pápeža za svoju hlavu, ale bude im zachovaný východný obrad a obyčaje. Ďalej žiadali, aby im kráľ zabezpečil privilégia podobné, aké malo rímskokatolícke duchovenstvo.
  V ďalších rokoch nastal skutočný zápas o uskutočnenie Únie. Tak ako Únia mala svojich podporovateľov, tak mala aj svojich nepriateľov, zvlášť v osobe kyjevského vojvodu Ostrožského. Únijné snahy však ďalej pokračovali. Delegácia zastupujúca proúnijné snahy na jeseň 1595 bola prijatá v Ríme na audiencii u pápeža Klementa VIII. Po prečítaní synodálneho listu a vyznaní viery pápež vydal bulu Magnus Dominus et laudabilis nimis a potvrdil Úniu. Zároveň to dal na vedomie kráľovi Žigmundovi III. a metropolitovi Michalovi Rahozovi, ktorého
  vyzval, aby na proklamovanie Únie zvolal synodu. Dňa 6. októbra, vtedy podľa juliánskeho kalendára 16. októbra v roku 1596, bola zvolaná synoda do Brestu. Na nej sa zúčastnili okrem spomínaného metropolitu títo biskupi: H. Potij z Vladimírska, C. Terleckij z Lucka, D. Zbirujskij z Chelma, Jonáš, biskup z Pinska a Herman, arcibiskup z Polocka, traja archimadriti a mnohí kňazi.
  Apoštolskú Stolicu reprezentovali: Ján Demeter Solikowski, metropolita ľvovský, Bernard Maciejowski, biskup lucký, Stanislav Gomolinski, biskup chelmský, kráľa Žigmunda III. zastupoval Mikuláš Kryštof Radzivill, vojvoda trocký, Leon Sapieha, kancelár Veľkého kniežatstva Litovského a Demeter Chalecki, starosta brestský.
  Na synode, ktorá sa konala v chráme Svätého Mikuláša v Breste pod vedením metropolitu M. Rahozu, bola dňa 8. – 18.10.1596 Únia slávnostne prijatá a proklamovaná. Na listine chýbali iba podpisy dvoch biskupov a to Balabana, biskupa z Ľvova a Kopistinského, biskupa z Przemyslu. Táto Únia zabezpečovala zachovanie tradície obradu a zvyklosti východnej cirkvi, ako o tom svedčí časť textu Brestskej únie: „Aby pápež, ako najvyšší pastier všeobecnej cirkvi prijal nás vo svojej poslušnosti, zbavil nás závislosti na carihradských patriarchoch a sňal z nás všetky kliatby a aby nám dovolil zachovávať obrad a zvyklosti východnej cirkvi a nerobil zmeny v našich cirkvách, aby sa mohli ďalej rozvíjať podľa tradícií a podaní svätých otcov“. Svätý Otec Klement VIII. s tým súhlasil a potvrdil to svojimi listinami a privilégiami. Spomínaná listina bola napísaná vo vtedajšej slovanskej reči, na veľkom pergamene. Bola odovzdaná vo Varšave do rúk pápežského legáta v Poľsku, kardinála Gaetana, ktorý ju osobne doručil do Ríma.

 • Počiatky Mukačevského biskupstva do Užgorodskej únie

  Podľa jednoznačných údajov zachovaných prameňov zo 14. a 15. storočia, vznikla prevažná väčšina ruténskych dedín na východnom Slovensku v období pastierskej, tzv. valašskej kolonizácie. Rusíni však boli aj medzi členmi vojenských strážnych hliadok a vykonávali strážne služby. Niektorí z týchto vojakov si čoskoro kúpili za vojenské služby kráľovi poľnohospodárske majetky. Už pramene zo 14. storočia spomínajú na Slovensku nielen Ruténov – pastierov, ale aj Ruténov -roľníkov.
  Slovenský historik Ondrej R. Halaga, hodnotí prenikanie valašskej kolonizácie a formovanie organizačných štruktúr východnej cirkvi v karpatskom oblúku takto:
  „Len čo pokročila valašská kolonizácia v Marmaroši a Beregu, dostala aj pravoslávna viera svoje ohnisko v hrušovskom kláštore sv. Michala. Kláštor bol ako sauropig podriadený patriarchovi Carihradu na žiadosť valašských vojvodov v Marmaroši, Draga a Balka.Jurisdikcia hrušovského exarchu siahala až po Abov. I keď valašská kolonizácia tu nenašla prekvitajúcu grécku vieru, našla viac než len reminiscencie na „starú viru“, jej modlitby a zvyklosti. Dovtedy sa cyrilometodská viera v Uhorsku stále strácala, tak že do konca 13. storočia sa z nej zachovali iba rudimentá. Odkedy sa dostala pod ochranu valašského práva, nastala jej reštaurácia. Kým však, ako sme videli, prv bola často spravovaná spoločne s rítom latinským a v jeho tieni, od prí-chodu valachov dostáva sa s obradom latinským skôr do protikladu, aj keď mu, ako náboženstvu chudobných, nebývala venovaná veľká pozornosť“.
  Podľa historika Joannika Baziloviča veľký význam pre Uhorsko a jeho východných kresťanov malo litovsko-podolské knieža Teodor Koriatovič. Roku 1393 bol pravdepodobne prinútený opustiť svoje kniežatstvo v Podolí a nájsť si nový domov v Uhorsku. Žigmund, kráľ Uhorska ho veľmi ochotne prijal a daroval mu Mukačevské panstvo.
  Novousadlíci, ktorí prišli s ním sa usadili postupne v Berehovskej, Ugošskej a Marmarošskej župe. Založili asi 300 osád. Teodor Koriatovič bránil Rusínov pred uhorskou šľachtou. Pomohol postaviť grécko-slovanský kláštor na Černečej hore pri Mukačeve, ktorý sa stal duchovným centrom severovýchodného Uhorska. Jeho činnosť sa priaznivo prejavila aj v Šarišskej, Zemplínskej a Užskej župe. Na Zemplíne dal raziť drobné strieborné mince s cyrilským písmom. Pri kaplnke v Krásnom Brode dal vystaviť drevenú cerkov-chrám a kláštor.
  Zachovala sa stará ľudová tradícia, že počiatky mukačevskej eparchie siahajú do čias pred tatárskym vpádom. Tatársky vpád veľmi narušil rozvoj náboženského života v Zakarpatsku. Tatári vyplienili grécke kostoly a kláštory. Trvalo niekoľko desaťročí, kým sa život dostal do normálnych koľají.
  Čo sa týka mukačevského kláštora jeho počiatky siahajú pravdepodobne do čias vlády Ondreja I., ktorý si vzal za manželku Anastáziu, dcéru kyjevského kniežaťa Jaroslava Múdreho (1018-1054). S ruskou kňažnou prišli do Uhorska východní mnísi. Časť týchto mníchov sa usídlila na Černečej hore pri Mukačeve. Tak sa kláštor stáva náboženským a kultúrnym centrom kraja. Zachovala sa veľmi dôležitá vedomosť, ktorá poukazuje na listinu zo dňa 14.1.1660, v ktorej sa uvádza, že pri Mukačeve pred niekoľko sto rokmi (ante aliquot centenos anos) vznikol kláštor baziliánov a v Mukačeve sídlili biskupi východného obradu. Prví mukačevskí biskupi prichádzali do Mukačeva obyčajne z Haliče ako konsekrovaní biskupi. Mnísi ich najprv prijali ako igumenov a potom ich uznali za biskupov.
  Od roku 1491 máme historicky overiteľné správy o tom, že v kláštore pri Mukačeve sídlil biskup, ktorý bol jeho predstaveným a súčasne vykonával duchovnú správu. Prvým mukačevským biskupom bol Ján.
  Podobne píše aj prof. Michal Lacko: „Kráľ Vladislav II. nariadil všetkým rusnackým kňazom, aby vo všetkom boli podriadení a poslúchali svojho biskupa Jána, sídliaceho v mukačevskom monastieri sv. Nikolaja.
  Postupne právomoc mukačevského biskupa rástla, o čom svedčí aj dokument kráľa Ferdinanda I. z roku 1551, ktorým poveril mukačevského biskupa Bazila spravovať aj územie Maramureša. V roku 1556 bol aj hrušovský kláštor, predtým samostatný, podriadený mukačevskému biskupovi.
  Ani dodnes nie je celkom jasné, pod čiou jurisdikciou sa nachádzali mukačevskí biskupi. V 16. a 17. storočí prijímali biskupskú vysviacku zvyčajne z rúk kyjevských. alebo moldavských metropolitov. Čo sa týka etnického zloženia veriacich, napriek konvenčnému názvu, Rusíni, či Rusnáci, už na začiatku 17. storočia mukačevský biskup Sergius píše, že vo svojom biskupstve má mníchov a kňazov, Rusínov, Rumunov, Slovákov a Srbov, čím dosvedčuje plurietnicitu príslušníkov východného obradu. Čo sa týka mukačevského kláštora, jeho počiatky siahajú pravdepodobne do čias vlády Ondreja I., ktorý si vzal za manželku Anastáziu, dcéru kyjevského kniežaťa Jaroslava Múdreho (1018-1054). S ruskou kňažnou prišli do Uhorska východní mnísi. Časť týchto mníchov sa usídlila na Černečej hore pri Mukačeve. Tak sa kláštor stáva náboženským a kultúrnym centrom kraja. Zachovala sa veľmi dôležitá vedomosť, ktorá poukazuje na listinu zo dňa 14.1.1660, v ktorej sa uvádza, že pri Mukačeve pred niekoľko sto rokmi (ante aliquot centenos anos) vznikol kláštor baziliánov a v Mukačeve sídlili biskupi východného obradu. Prví mukačevskí biskupi prichádzali do Mukačeva obyčajne z Haliče ako konsekrovaní biskupi. Mnísi ich najprv prijali ako igumenov a potom ich uznali za biskupov.
  Od roku 1491 máme historicky overiteľné správy o tom, že v kláštore pri Mukačeve sídlil biskup,ktorý bol jeho predstaveným a súčasne vykonával duchovnú správu. Prvým mukačevským biskupom bol Ján.
  Podobne píše aj prof. Michal Lacko: „Kráľ Vladislav II. nariadil všetkým rusnackým kňazom, aby vo všetkom boli podriadení a poslúchali svojho biskupa Jána, sídliaceho v mukačevskom monastieri sv. Nikolaja.
  Postupne právomoc mukačevského biskupa rástla, o čom svedčí aj dokument kráľa Ferdinanda I. z roku 1551, ktorým poveril mukačevského biskupa Bazila spravovať aj územie Maramureša. V roku 1556 bol aj hrušovský kláštor, predtým samostatný, podriadený mukačevskému biskupovi.
  Ani dodnes nie skutočne je celkom jasné, pod čiou jurisdikciou sa nachádzali mukačevskí biskupi. V 16. a 17. storočí prijímali biskupskú vysviacku zvyčajne z rúk kyjevských. alebo moldavských metropolitov. Čo sa týka etnického zloženia veriacich, napriek konvenčnému názvu, Rusíni, či Rusnáci, už na začiatku 17. storočia mukačevský biskup Sergius píše, že vo svojom biskupstve má mníchov a kňazov, Rusínov, Rumunov, Slovákov a Srbov, čím dosvedčuje plurietnicitu príslušníkov východného obradu.

 • Cyrilometodská tradícia na území Slovenska v stredoveku – Spišské modlitby

  Kontinuitu cyrilometodskej tradície možno sledovať na viacerých miestach napríklad na Spišskej Kapitule. Táto bola od nepamäti strediskom náboženského života na Spiši. Predpokladá sa, že už za čias Veľkej Moravy bola pravdepodobne Spišská Kapitula sídlom biskupa, lebo historické zmienky z ďalšieho obdobia na to viac menej poukazujú. Napr. prepošt Lukáš v roku 1282 chrám na Kapitule volá katedrálny a pápež Bonifác IX. píše roku 1402, že chrám je síce kolegiátny, ale prv bol katedrálny.
  Spišské prepošstvo vzniklo v roku 1198, ale pravdepodobne na starých základoch biskupstva východného obradu. Azda preto, spišskí prepošti mali vo svojom erbe lomený kríž.
  Alojz Miškovič písal, že v pokladnici Kapituly na Spiši chránia východnú biskupskú mitru… Bardossy a za ním Miškovič tvrdia, že posledný spišský biskup východného obradu Jakub ešte účinkoval na konci 13. storočia, a po jeho smrti spišské biskupstvo východného obradu bolo likvidované. Bolo na mieste terajšieho spišského biskupstva.
  V roku 1402 pápež Bonifác IX. obnovil spišskému prepoštovi biskupské privilégia, ktoré však zhoreli s vežou v čase veľkého požiaru, a v nich spomína, že veľký počet Ruténov a Volochov, ktorí žijú v susedstve, navštevujú kostol sv. Martina na Spišskej Kapitule, kde sa navracajú na katolícku vieru.
  Ďalším dôkazom je písaný doklad známy ako tzv. „Spišské modlitby“. Dňa 25.10.1479, v deň pred sviatkom sv. Demetra, sa uskutočnila posviacka katedrálneho chrámu na Spišskej Kapitule. To, ako sa tento liturgický úkon uskutočnil, i to, ako sa zdokumentoval, nám umožňuje usudzovať, ako sa vtedajšia cirkev na Slovensku hlásila k liturgickému odkazu sv. Cyrila a Metoda. Už samotná prítomnosť jazyka ľudu upozorňuje na cyrilometodskú liturgickú prax.
  Veľký vplyv na prítomnosť veriacich východného obradu v Uhorsku malo postupné osídľovanie národov, v rámci takzvanej valašskej a rusínskej kolonizácie. Tento pohyb začína koncom 13. a začiatkom 14. storočia. Noví obyvatelia sa usadzovali na severovýchodnom okrajovom území Slovenska: na Zemplíne, Šariši a Spiši. Alexander Bonkaló v štúdii „Die ungarländischen Ruthennen“ /Ungarische Jahrsbücher I., s.215/ uvádza percent. rozdelenie východoslovenských Ukrajincov: na Zemplíne 11,4 %, v Šariši 22 %, na Spiši 7,1 %..

 • Byzantské kresťanstvo v renofeudálnom Uhorskom štáte

  Po páde Veľkej Moravy v roku 907 sa v priebehu 10. storočia vykryštalizovali ako nástupnícke štáty: Uhorský a Český.
  Slovanské kresťanstvo a kultúra ovplyvňovali Maďarov, ktorí najmä v rannom Uhorsku boli priaznivo naklonení dielu sv. Cyrila a Metoda. Potvrdzuje to množstvo gréckych kláštorov, ktoré tu na vznikli a pomáhali šíriť dedičstvo vierozvestcov. Historické pramene uvádzajú, že napríklad grécky kláštor Visegrad alebo kláštor sv. Hypolita na Zobore pri Nitre, ešte dlho užívali východné liturgické prvky. Byzantský patriarcha Teofilaktos (933-956) poslal do Uhorska bulharských rehoľníkov, aby udržali liturgický jazyk i celý východný obrad. Medzi nich patril aj biskup Hieroteos.
  Charakteristickým znakom tejto epochy je istá symbióza východného slovanského kresťanstva a gréckych vplyvov s novým vládnucim staromaďarským národom. Príklad takejto symbiózy a osmózy nám poskytuje aj najstarší dokument, napísaný v maďarskom jazyku Halloti beszéd és kônyôrgés, čiže pohrebná kázeň a modlitba, ktoré sa zachovali v Prayovom kódexe z 12. storočia. Štruktúra modlitieb je jasne závislá od byzantsko-slovanského trebnika pre pohrebný obrad.
  V Ostrožnických pergamenových zlomkoch máme zachovaný neznámy text kánonu na česť sv. Demetra Solúnskeho, obľúbeného svätca byzantskej misie, ktorá rozšírila jeho kult. Text pochádza z 11. alebo 12. storočia. Bol nájdený v Ostrožnici na severovýchodnom Slovensku, čo potvrdzuje pretrvávanie liturgickej byzantskej tradície v tomto období na spomínanom území. Počas vlády kniežaťa Gejzu (972-997) bol východný obrad dokonca v prevahe, hoci súčasne môžeme zaznamenať až aj rast misijnej činnosti latinskej cirkvi. V tejto súvislosti je často spomínaná synoda v Sabolči, ktorú zvolal kráľ Ladislav v roku 1092. Už v samotnom fakte, že cirkevnú synodu zvolával kráľ, chcú niektorí autori vidieť vplyv východnej mentality. Na synode sa zúčastnili všetci biskupi Uhorského kráľovstva, opáti kláštorov, predstavitelia kléru a laikov. Zákony, ktoré prijala táto synoda, stali sa časťou horských civilných zákonov, známych ako Zákony sv. Ladislava. Sú to napr.: a/ zákon o pôste – V Uhorskom kráľovstve sa pôstna prax riadila východnou disciplínou, podľa ktorej Veľký pôst začínal pondelkom po Syropôstnej nedeli a nie po Popolcovú stredu, ako v latinskej cirkvi. Tento spôsob bol prísne potvrdený aj sv. Ladislavom, ktorý nariaďuje, že tí príslušníci latinského obradu, ktorí by sa nechceli postiť podľa „uhorských zvykov“, majú opustiť krajinu a nech si idú kam chcú, ale najprv nech tu nechajú peniaze, ktoré tu získali.
  b/ zákony týkajúce sa klerického stavu a manželstva – V zákonoch sv. Ladislava nachádzame kapitolu O dovolení, ktoré bolo pred časom udelené kňazom, aby nažívali s manželkami, v ktorom sa dovoľuje ženatým kňazom ostať v manželskom zväzku „propter viculum pacis et unitatem spiritus sancti – kvôli zväzku pokoja a jednote v Duchu Svätom“.
  c/ cirkevné sviatky – niektoré typicky východné sviatky sa stali záväznými, napríklad Obriezka Pána, štyri sviatočné dni Veľkej noci, sviatok Povýšenia sv. Kríža a sviatok sv. Mikuláša.
  V priebehu ďalších stáročí však bol východný obrad postupne vytláčaný z centrálneho postavenia obradom západným, tento jav zaiste súvisel aj s postupným uvedomovaním si cirkevného rozkolu, ktorý medzitým zasiahol po roku 1054 všeobecnú cirkev a ktorý nedokázali trvalo zahladiť ani únijné pokusy.
  Napriek tomu však môžeme na území severovýchodného Uhorska, teda dnešného Slovenska, až do 15. storočia pozorovať isté prvky obradového spolužitia medzi západným a východným obradom, a to v rámci katolíckej cirkevnej jurisdikcie.
  Uhorskí králi v 12. storočí boli veľmi kladne naklonení k východnému obradu. Okolo roku 1124 vydal Štefan II. (1114-1131) donačnú listinu pre kláštor grécko-slovanských mníchov sv. Demetra na Sáve a zahrnul v nej donácie haličských kniežat Vasiľka Rostislaviča, Ivana Vasiľkoviča a Vladimíra Volodaroviča. Gejza II. (1141-1161) bol v kontakte s Byzanciou. Od cisára Manuela I. (1143-1180) dostal kráľovskú korunu ktorá dnes tvorí vrchnú časť svätoštefanskej koruny. Na byzantskom dvore ako rukojemník bol vychovaný Belo III. (1173-1196), ktorý bol posledným ochrancom gréckych kláštorov v Uhorsku.
  V tomto období v Uhorsku bola východná cirkev natoľko rozšírená a mala oveľa viac monastierov než katolícka, čo vytýkal pápež Inocent III. (1198-1216) kráľovi Imrichovi, že v krajine je jeden latinský kláštor a niekoľko gréckych monastierov. Dokonca listom zo dňa 16.4.1204 prejavil ochotu zriadiť v Uhorsku biskupstvo východného obradu. To sa však neuskutočnilo pre istý odpor latinských biskupov.
  Pápež Honórius III. začiatkom 13. storočia písal ostrihomskému arcibiskupovi, že vyšehradské opátstvo v Uhorsku malo a má oddávna gréckych mníchov. Nabáda ho, ak je možné bez pohoršenia, aby ustanovil tam aj latinských mníchov.
  Charakteristickým znakom tejto epochy je istá symbióza východného slovanského kresťanstva a gréckych vplyvov s novým vládnucim staromaďarským národom a jeho postupným príklonom k latinskému obradu.

 • Misia solúnskych bratov na Veľkej Morave

  V prvých desaťročiach 9. storočia sa skončil proces zjednocovania príbuzných slovanských kmeňov na tomto území. Nad kmeňmi bývajúcimi na pravom brehu Moravy, panoval začiatkom 9. storočia knieža Mojmír, nad slovenskými kmeňmi, usadenými v kotline rieky Nitry, vládol knieža Pribina. Jeho zvrchovanosť uznávali aj iné slovenské kniežatstvá, ktoré sa rozprestierali v Pohroní, na Považí a iných slovenských krajoch. Pribina bol teda prvý slovenský vladár, ktorého pozná história.

  Za jeho vládnutia je postavený a konsekrovaný prvý známy kresťanský kostol v Nitre v roku 828 salzburským arcibiskupom Adalramom.
  Pravdepodobne roku 833 dochádza k zjednoteniu obidvoch kniežatstiev v jeden štátny útvar – Veľkú Moravu.
  Dôležitým momentom v christianizácii našich predkov je snaha kniežaťa Rastislava formovať novú koncepciu moravsko – sloviensku. Rozhodol sa vybudovať samostatnú veľkomoravskú cirkevnú správu, nezávislú od bavorského episkopátu. V roku 861 vyslal Rastislav posolstvo k pápežovi Mikulášovi I. (858 – 867) so žiadosťou, aby mu pápež poslal biskupa a misionárov znalých slovanského jazyka. Keďže z Ríma nevyhoveli jeho prosbe (pápežská kúria v tom čase sústreďovala svoju pozornosť na bulharskú ríšu), obrátil sa so svojou požiadavkou do Carihradu k cisárovi Michalovi III. (842 – 867).
  Staroslovienske životopisy Konštantína a Metoda nám zachovali o tomto posolstve vzácne svedectvá: Podľa života Metodovho veľkomoravskí poslovia takto hovorili: „Božou milosťou zdraví sme. Bo prišli k nám učitelia mnohí, kresťania z Vlách, i z Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Slověni sme prostý ľud a nemáme takého, kto by nás napravil na pravdu a zmysel (Písma) nám povedal. Vladyka, pošli nám takého muža, ktorý nám zavedie všeobecnú spravodlivosť (ŽM V).
  Cisár Michal III. vyhovel tejto prosbe a v roku 863 svätí bratia Konštantín a Metod ,ktorí ovládali dobre slovanskú reč prichádzajú na Veľkú Moravu. V čele tejto misie stál Konštantín Konštantín a Metod začali hneď pôsobiť a založili prvú vysokú školu podľa vzoru konštantínopolskej akadémie.
  Konštantín zostavil pred príchodom na Veľkú Moravu prvé slovanské písmo – hlaholiku. Toto písmo použil pri preklade bohoslužobných kníh do staroslovienčiny. Pomáhali mu pri tom brat Metod a učeníci Kliment, Sáva, Naum, Vavrinec a Angelár. Prvými slovami v histórii slovanského písomníctva bol úvod prvej kapitoly evanjelia svätého Jána „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha – Iskoni bje Slovo i Slovo bje u Boga“.
  Tento jazyk patril k slovanským jazykom južným a jeho základ je bulharsko-macedónsky. Stal sa jazykom veľkej literatúry a predstaviteľom slovanskej kultúry. Činnosť byzantskej misie sa stretávala s neobyčajnými sympatiami, zvlášť u nižších vrstiev obyvateľstva. Na druhej strane vyvolávala žiarlivosť franských duchovných.
  Konštantín a Metod sa roku 867 vybrali do Ríma, aby obránili liturgiu v reči ľudu a získali od pápeža Hadriána II. súhlas. Zároveň chceli požiadať o vysviacku nových učeníkov na kňazov a vysvetliť svoju činnosť na Veľkej Morave s vyznaním pravovernosti a oddanosti rímskej cirkvi. Pápež Hadrián II. po preskúmaní textov schválil bohoslužobné knihy a biblické texty v staroslovienskom jazyku. Svätý Konštantín vstupuje v Ríme do jedného z gréckych monastierov (pravdepodobne to bol baziliánsky monastier svätej Praxedy) a prijíma meno Cyril. Vyčerpaný prácou zomiera v Ríme 14.februára 869 a jeho ostatky boli uložené v bazilike sv. Klimenta po pravej strane oltára.
  Svätý Metod je vysvätený za biskupa a vymenovaný za arcibiskupa panónskeho a moravského, za nástupcu sv. Andronika na sirmijskom stolci a za pápežského legáta s právomocou medzi veľkomoravskými a panónskymi Slovanmi. Vracia sa na Veľkú Moravu, pretrpí uväznenie bavorskými biskupmi, následné vyslobodenie, nemilosť u kráľa Svätopluka a intrigy biskupa Vichinga i osočovanie v Ríme. Pápež Ján VIII. roku 880 vydáva bullu „Industriae tuae“, v ktorej nanovo odobruje sloviensku liturgiu.
  Svätý Metod pokračuje v apoštolskej práci až do svojej smrti 6. apríla 885. Tento prvý slovanský arcibiskup mal nezlomný charakter: dôsledne išiel za pravdou a spravodlivosťou, vedel za svoje presvedčenie i trpieť a znášať protivenstvá. Bol neochvejným obrancom slovanskej liturgie a slovanskej provincie, horlivým apoštolom a učiteľom, obetavým, starostlivým pastierom veľkomoravského ľudu. Slovanský arcibiskup-metropolita a pápežský legát si získal zásluhy svojím sprostredkovateľským poslaním medzi Západom a Východom. Brázdu, ktorú vyoral so svojím bratom sv. Konštantíntom-Cyrilom na cirkevnom i na kultúrnom poli Slovanstva nezaviali ani stáročia. Za svojho nástupcu určil Gorazda.
  Z Veľkej Moravy intrigami Vichinga a za prispenia štátnej moci boli vyhnaní všetci tí Metodovi prívrženci, ktorí neboli ochotní zrieknuť sa používania slovienskej liturgie. Mnohí ušli sami, ba niektorí boli aj zajatí a potom predaní do otroctva. Páter Michal Lacko, SJ vo svojom článku „Zatlačenie cyrilometodejského odkazu“ píše: „Vojaci ich doviedli až po hranice Bulharska a tam ich pustili na slobodu. Medzi nimi boli sv. Kliment, Naum, Angelár, Sáva a iní. Bulharský cár Boris ich prijal s otvoreným náručím a tým v Bulharsku zachránil cyrilometodský odkaz, odkiaľ sa rozšíril do Srbska, Ruska a inde. U nás na Slovensku, v krajine, kde sa zrodila slovanská bohoslužba, bola násilne zatlačovaná, takže na západnom Slovensku celkom zanikla a zachovala sa iba v odľahlých krajoch východného Slovenska a v údoliach Karpát“.
  Tuna sa udržal byzantsko-slovanský obrad ešte z dôb cyrilometodských. Takého pôvodu sú napr. gréckokatolícke osady v župe Gemer a máme správy o zaniknutých takých osadách v župe Hont. Staroslovenské Žitie sv. Nauma, učeníka, zaznamenalo, že po vyhnaní z Veľkej Moravy niektorí cyrilometodskí žiaci sa uchýlili do Bulharska, iní do Dalmácie a iní zase do Dácie.
  „Dácia“ označuje približne územie dnešného Rumunska. V jeho severnej časti až po Karpaty v tom čase bývali Slovania, ktorých dejepisci a jazykovedci pokladajú za patriacich ku kmeňu Slovákov. K tým východným Slovákom sa teda uchýlili niektorí cyrilometodskí žiaci a tu pokračovali v diele započatom veľkými učiteľmi a apoštolmi Cyrilom a Metodom. V takom zmysle obyvatelia Továrňanskej doliny pri Vranove a tiež tzv. Sotáci pri Užhorode prechovávajú tradíciu o cyrilo-metodskom pôvode svojho náboženstva.
  Niektorí učeníci sv. Metoda sa vysťahovali do Čiech, kde kláštor na Sázave, ktorý založil sv. Prokop v roku 1053, sa stal strediskom cyrilometodského odkazu. Iní odišli do Vislanska, územie dnešného Poľska. Mnohí, domáceho pôvodu, neodišli za hranice vlasti. Odchádzali do svojich domovov, takže na mnohých odľahlých miestach sa mohol ďalej udržiavať aj starosloviensky bohoslužobný jazyk a liturgia. Na východnom Slovensku sa dlho udržiavali kresťanské kontakty až s Bulharskom a neskôr Kyjevskou Rusou.
  Je pravdepodobné, že na území Veľkej Moravy aj po jej zániku sa udržala čiastočne i cirkevná hierarchia, tak že v okrajových miestach zostali slovanskí kňazi- absolventi veľkomoravskej slovanskej vyššej školy. V listine mohučského arcibiskupa sv. Willigisa (28. apríl 976) sa spomína moravský biskup.
  Na misiu sv. bratov Cyrila a Metoda sú ohľadom slovanskej liturgie rôzne pohľady. Jedni sú zástancami, že svätí bratia priniesli na Veľkú Moravu byzantskú liturgiu, ale tú zanechali a svoju misiu uskutočňovali v rámci západnej liturgie. Iní zas, že sv. Cyril a Metod sa naďalej pridržiavali byzantskej liturgie. Dôležitým dôvodom tohto druhého tvrdenia je, že bratia sa nepridržiavali rímskeho kalendára, je vedomosť, ktorá je podaná v „Živote Metodovom“ (XV, 1-4). Keď Metod ukončil preklad „všetkých“ kníh /Písma svätého/ z gréckeho na slovanský do dňa 26. októbra a toho dňa odslúžil so svojim duchovenstvom /svjatoje voznošenije tajnoje – sv. Liturgiu/ na česť sv. Demetra. Je známe, že Gréci slávia pamiatku sv. Demetra 26. októbra, v rímskom kalendári /martyrologium rímske – Breviarium Syriacum 9. apríla. To, že sa sv. Metod držal kalendára gréckeho dáva dôvod k tvrdeniu, že na Veľkej Morave slúžil podľa byzantského obradu. Sú však aj iné názory na cyrilometodskú misiu ohľadom slovanskej liturgie. Tak napr. Vincent Svoboda píše, že: „Slovanská liturgia nie je ničím iným, ako uvedenie slovenského jazyka do svätých obradov. Niet nijakej oddelenej slovanskej liturgie – na západe sa slúžila liturgia podľa kánonu pápeža Gregora Veľkého, na východe podľa kánonu sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora z Naziánu.
  Cyrilometodská tradícia sa tiahne ako jasná niť slovenskými dejinami. Slováci sa znova a znova vracali k tomuto slávnemu obdobiu svojich dejín a z neho čerpali posilu aj v ťažkých časoch poroby a duchovného zmätku.

 • Franské misie u podunajských Slovanov – Synoda na brehu Dunaja

  Po zániku Samovej ríše Slovanské kmene v Poddunajskej nížine museli znova niesť bremeno avarského útlaku. Vymanili sa z neho až na sklonku 8. storočia.
  V roku 788 pričlenil franský panovník Karol Veľký k svojej ríši bavorské vojvodstvo, ktoré bolo dovtedy aspoň formálne samostatné. Toto územie malo tvoriť nástupný mostík organizovaných výbojov proti Avarom. Už o tri roky neskôr prenikli Karolove vojská pod vedením jeho syna Karola do Panónie, ktorá bola doménou Avarov.
  Karol Veľký sa však nedal odviesť od svojho vytýčeného cieľa – konečného víťazstva nad Avarmi. V roku 796 uskutočnili Frankovia rozhodujúcu výpravu proti avarskej ríši. Franskému vojsku velil Karolov syn Pipin, ktorého sprevádzal aj salzburský biskup Arno a ďalší poprední svetskí i cirkevní hodnostári. Vojská zaútočili priamo na sídlo kagana a v lete roku 796 rozvrátili hlavný avarský „hrink“. Veľká časť avarských náčelníkov a ich družín sa dostala do područia Franskej ríše. Len menšia časť sa stiahla za rieku Tisu.

  Po rozpade avarskej ríše vznikli v Panónii veľmi priaznivé podmienky pre rozsiahlejšiu misijnú prácu a tak kresťanstvo v ďalšom období sa šírilo medzi Slovanmi na danom území omnoho sústavnejšie ako predtým, takže otázkami misií u nás sa zaoberali aj cirkevné synody. Tak v lete v roku 796 zvolal syn cisára Karola Veľkého do opevneného tábora na brehoch Dunaja synodu, ktorá mala riešiť problémy pokresťančenia predovšetkým slovanského obyvateľstva Panónie.
  Misijné pole činnosti medzi podunajskými Slovanmi a Avarmi bolo neobyčajne veľké, takže samotní franskí misionári ho nemohli zvládnuť. Preto bavorskí biskupi prizvali na pomoc aj akvilejského patriarchu Pavlína, ktorý sa zúčastnil na synode v roku 796. Akvilejské kňazstvo malo spolu s franským kňazstvom misijne účinkovať medzi Slovanmi a Avarmi. František Dvorník však uvádza, že sa nám nezachovali správy o výsledkoch práce akvilejských kňazov-misionárov, či už za patriarchu Pavlína (787-802) alebo za jeho nástupcu Ursa.
  V zachovaných uzneseniach synody na brehoch Dunaja, ktoré pochádzajú zo zápisu neznámeho notára akvilejského patriarchu Pavlína, sa očividne odráža vplyv Alkuinových výziev k pomeneniu misijných metód. Zhromaždení biskupi na synode vyhlásili, že sa pri christianizácii panónskeho obyvateľstva nemá používať ani hrozba ani fyzické násilie, ale „pred krstom treba poučovať o význame milosti krstu, aby po krste sa zachovali naďalej všetky Božie príkazy. Poučovanie nech je láskavé a dôkladné…“ Výučba katechumenov mala trvať 2-3 alebo i viac týždňov. Ďalej sa o krste rozhodlo, že sa má vysluhovať hromadne, a to na Veľkú Noc a na Turíce.
  Panónia po konečnom víťazstve Frankov nad Avarmi prestala byť jednotným územno-správnym celkom a bola v cirkevnom ohľade rozdelená medzi jestvujúce franské (bavorské) biskupstvá. Z iniciatívy Karola Veľkého (r.798) vznikla bavorská cirkevná provincia so strediskom (arcibiskupstvom) v Salzburgu. Podľa všetkého však možno predpokladať, že už na synode v roku 796 bola reč aj o vyčlenení bavorských biskupstiev z jurisdikcie akvilejského patriarchu. Územie Panónie bolo jurisdikčne rozdelené takto: južná časť až po Drávu naďalej patrila akvilejskému patriarchátu, územie medzi Rábou, Blatenským jazerom a Drávou patrilo Salzburgu a územie od Ráby na severozápad Pasovu. Až neskôr (r. 829) sa určili nové hranice medzi Salzburgom a Pasovom. Už v roku 796 dal Karolov syn Pipin príkaz salzburskému biskupovi Arnovi, aby sa „vyučovaním a cirkevnými službami staral o ľud, ktorý z Hunov (Avarov) a Slovanov ostal v oných krajoch“.
  Od konca VIII. storočia začali prenikať franské misie nielen k panónskym Slovanom a Avarom, ale aj k slovanským kmeňom, bývajúcim na území našej vlasti. Boli to misie franských kňazov. Tu sa však vynára otázka, ktorá bola v posledných rokoch predmetom veľmi živých diskusií: Účinkovali na území našej vlasti aj íro-škótski misionári? Ich účinkovanie na území Moravy dokazoval J. Cibulka na základe stavebného typu veľkomoravského kostola v Modrej u Velehradu, ktorý datoval okolo roku 800. Cibulkovu teóriu o priamom pôsobení íroškotskej misie na území Moravy zamietli takmer všetci českí archeológovia a historici.
  Zaujímavý dôkaz o účinkovaní týchto íroškótskych misionárov na území obývanom Slovanmi priniesol J. Cincík v štúdii o Cuthbertovom Evaneliári. Cuthbertov Evanjeliár je rukopis, pochádzajúci z obdobia okolo roku 800, písaný je íroškotskym písmom. Vzácny rukopis je vyzdobený nielen iniciálkami, ale aj celostránkovými ilustráciami. J. Cincík dôkladne preskúmal rámcové ozdoby a prišiel k záveru, že ich pôvodca, íroškotsky mních, čerpal námety z územia, na ktorom žili Slovania s Avarmi. Podľa názoru J. Cincíka mohlo to byť aj okolie Devína.
  V niekdajšej Panónii v priebehu prvého tisícročia po Kr. kresťanstvo až dvakrát zapúšťalo pevnejšie korene. Bolo to predovšetkým vo IV. storočí, keď malo kresťanstvo už pevnú cirkevnú organizáciu v Panónii. Panónske biskupstvá podliehali sirmijskému metropolitovi. Po druhýkrát v IV. storočí, kedy bolo obnovené sirmijské arcibiskupstvo. Ale začiatky tohto druhého rozvoja kresťanského života v Panónii siahajú do posledného desaťročia VIII. storočia a veľké zásluhy na tomto druhom rozšírení kresťanstva v Panónii si získali dve kniežatá pochádzajúce z územia Slovenska: Pribina a Koceľ.
  (Spracoval: Mons. Peter Šturák)

 • Charakteristika náboženstva pohanských Slovanov a začiatky Kresťanstva u Slovanom na strednom Dunaji

  V 4. – 5. storočí, po opustení svojej pravlasti sa usadzujú v karpatskej časti Dunajskej kotliny Slovania. V priebehu 6. – 7. storočia v nových vlnách osídľujú ďalšie územia. Pravlasť Slovanov sa nachádzala medzi Vislou, Dneprom a Karpatami, ani na juhu, ani na severe však nesiahala k moru. Zreteľne to hlásajú rieky, jazerá, vrchy, lesy a osady svojim rýdzim slovanským názvoslovím, ktoré sa nikde tak neporušene zachovalo ako tu.
  Čo sa týka náboženského života Slovanov z tohto obdobia historik Prokopius zaznamenal pozoruhodné slová: „Uznávajú, že je jediný Boh, tvorca blesku a Pán všetkého, obetujú mu hovädzí dobytok a všelijaké obetné zvieratá. O osude nevedia nič a vôbec neuznávajú, že by mal nad človekom nejakú moc. Ctia rieky a nymfy a niektoré iné božstvá, všetkým obetujú a pritom veštia“ (Historiai, III, 14).
  Slovanské kmene ešte pred príchodom Avarov sa usadili aj v Panónii, kde k nim istotne prenikali kresťanské poznatky od staršieho kresťanského panónskeho obyvateľstva. Zaujímavá je napr. skutočnosť, že panónski Slovania už v dobe predavarskej prestali spaľovať svojich mŕtvych. Počiatočné kruté podrobenie viacerých slovanských kmeňov sa veľmi pomaly pretváralo na voľnejších pomer vzájomného spojenectva.
  Slovania počtom i kultúrnou vyspelosťou značne predstihovali nomádskych dobyvateľov, ktorí vyžadovali od podrobených kmeňov nielen poslušnosť. ale aj vojenskú službu v prvých šíkoch a neobyčajne vysoké naturálne poplatky. Slovanské obyvateľstvo, najmä na území Slovenska a Moravy, hľadalo východisko z tejto ťažkej situácie. Na začiatku VII. storočia Avari sa veľmi vyčerpali výbojmi proti Byzantskej ríši a veľká časť ich vojenskej sily bola viazaná na juhozápade. V roku 620 kmene západných Slovanov povstali k otvorenému odboju proti Avarom a čoskoro sa im dostalo podpory, ktorá priniesla víťazstvo.
  Podľa údajov Fredegara vybral sa v štyridsiatom roku panovania Chlotara II., t.j. okolo roku 623 franský kupec Samo aj so svojou družinou k Slovanom, čiže Vinidom, aby tam kupčil. V pohnutých časoch ustavičných politických premien bol to bežný zjav, že obchodný život sprostredkovali karavány kupcov, sprevádzané z bezpečnostných dôvodov silnou ozbrojenou družinou. Keď Samo prišiel k Slovanom, našiel ich už v zbrani a bez rozpakov sa zapojil so svojou ozbrojenou družinou do bojov proti Avarom. Samo sa vyznamenal v boji pozoruhodnou odvahou i vojenskou schopnosťou. Pod jeho vedením sa Slovania vymanili spod avarského jarma a Sama si zvolili za kráľa.
  Západní Slovania pod vedením Sama v niekoľkých bitkách zvíťazili nad Avarmi a ubránili si svoju nezávislosť. Utvorili prvý slovanský politický útvar, ktorý sa v prameňoch spomína ako Samova ríša. Samo nesporne patrí k významným osobnostiam našich dejín. Hoci pochádzal z Franskej ríše, v ktorej sa kresťanstvo šírilo v katolíckej forme už od roku 496, nebol kresťanom. P. Ratkoš usudzuje, vzhľadom na meno, že patril azda k židovskému kupeckému elementu. Samo mal 12 žien a jeho rodinu tvorilo dvadsaťdva synov a pätnásť dcér.

  Do styku s kresťanstvom sa Slovania postupom času dostávajú vďaka kresťanským misionárom.
  Na christianizácii našich slovanských predkov postupne participovali viaceré misie v nasledujúcom poradí:
  – grécka (nezanechala u nás výraznejšie jazykové stopy, neskôr bola prekrytá neskoršou misiou solúnských bratov a byzantskými vplyvmi za Arpádovcov), – talianska (už od čias, keď západní Slovania sa začali usadzovať v terajších sídlach), – bavorská (od polovice 8. storočia), resp. niekoľko desaťročí pred ňou aj misia írskoškótska, ktorej predstaviteľom bol salzburský arcibiskup Virgil.
  Už okolo roku 629, teda v čase existencie Samovej ríše, podnikol misijnú cestu k Slovanom žijúcim nad Dunajom biskup Amand z Maastrichtu, avšak jeho účinkovanie nedosiahlo pozoruhodnejšie výsledky. V legende o sv. Amandovi čítame:
  „Napokon sa sv. Amand dozvedel, že Slovania majú byť zaujatí prílišnými bludmi a utláčaní osídlami diabla. Dúfajúc, že tam bude môcť získať palmu mučeníctva, prebrodil Dunaj, obchádzajúc oné kraje, kázal slobodne ľudu evanjelium. Avšak len niektorí z nich sa znovuzrodili v Kristu: vidiac, že plod jeho práce nedostatočne vzrastá a mučeníctvo, ktoré vždy vyhľadával, dosiaľ neobdŕžal, odobral sa opäť k vlastným ovečkám“. (Spracoval: Mons. Peter Šturák)

 • Prvé styky slovenského územia s Kresťanstvom

  Územie Slovenska, kde sa geograficky nachádza aj Prešovské biskupstvo, bolo od nepamäti osídlené. Slováci a ich slovanskí predkovia mali tu svoje sídla približne poldruha tisícročia. V rokoch 700 – 400 pr. Kr., teda v staršej dobe železnej žili na tomto území kočovní Skýti. Bol to ľud iránskeho pôvodu. Prichádzali z Čiernomorských oblastí. V mladšom úseku staršej doby železnej (v V. stor. pr. Kr.) vpadli na územie Slovenska trácke skupiny.
  V 4.- 1. storočí pr. Kr., teda v mladšej dobe železnej, obývali územie terajšieho Slovenska keltské kmene.
  Z východu sa tlačili na dané územie výbojní Dákovia. Moc týchto kmeňov zlomili germánske kmene Markomanov a Kvádov, ktorí pod vedením Marobuda utvorili aj voľne organizovaný kmeňový zväz, uvádzaný v antických prameňoch ako Marobudovo kráľovstvo, ktorého centrum možno na základe archeologických nálezov predpokladať na území dnešných Čiech.
  V 6. roku po Kr. dostali sa do priameho styku s naším územím R i m a n i a. Podľa správy rímskeho historika Velleia Paterkula začali Rimania proti Marobudovi mohutný kombinovaný útok. Povstania v Panónii a v Dalmácii nedovolili Rimanom rozvinúť plánovanú vojenskú akciu proti Markomanom. Až po potlačení povstania využili Rimania rozpory medzi germánskymi kmeňmi a Druzus, syn cisára Tibéria, dosadil im za kráľa kvádskeho Vannia (okolo r. 21 po Kr.). Vo Vanniovom kráľovstve bolo poväčšine kvádske obyvateľstvo sídliace na juhozápadnom Slovensku. Klientsky štát Vanniov bol významnou oporou vojenskej i hospodárskej expanzie Ríma v severnom Zadunajsku, bol kultúrnym mostom medzi civilizovaným rímskym impériom a barbarským svetom.
  Priame styky predslovanského obyvateľstva na našom území s kresťanstvom siahajú do čias, keď naši slovenskí predkovia sa ešte zdržiavali vo svojej zakarpatskej pravlasti. V rokoch 171 – 174 po Kr. rímsky cisár Markus Aurélius (161-180) viedol výpravu proti germánskym kmeňom, ktoré sídlili na našom území. Cisár táboril v Carnunte a niekoľko ráz prekročil Dunaj s rímskymi légiami. Na území Slovenska vznikli sčasti jeho filozofické úvahy “Ta eis Heauton” (Hovory k sebe samému). V závere prvej knihy poznamenáva, že toto dielo začal písať v zemi Kvádov “apud Granuas”, t.j. na brehu rieky Hron.
  Tu sa často spomína udalosť „zázračného dažďa“, ktorý starokresťanskí spisovatelia pripisovali modlitbe kresťanských vojakov Militénskej légie. Túto udalosť zaznačili viacerí rímski autori. Pohanskí spisovatelia pripisujú zázračný dážď zásahu pohanských božstiev, najmä boha Hermesa, pána povetria. Oficiálna propaganda vydávala zázračný dážď za dielo božského cisára. Starokresťanskí autori zasa poukazujú, že životodarný dážď vyprosili kresťanskí vojaci dvanástej légie, ktorá dostala pomenovanie „Legio fulminata“ (bleskonosná légia). „Otec cirkevných dejín“ Euzébius Cézarejský (+ 339) píše o tejto udalosti:
  Keď cisár Markus Aurélius viedol výpravu proti Germánom a Sarmatom a jeho vojsko sužoval smäd, cisár vraj nevedel, čo si počať. Vtedy vojaci Militénskej légie, ktorá sa vyznačovala a aj teraz sa vyznačuje svojou vernosťou, keď sa už šíky zriaďovali proti nepriateľom, pokľakli si na zem podľa nášho (kresťanského ) zvyku a predniesli Bohu svoje modlitby. Nepriatelia pri pohľade na taký nevídaný čin zostali celkom zarazení. Naraz sa začalo blýskať a hrmieť, takže strach zahnal a rozprášil množstvo nepriateľov. Hneď potom prišiel prehojný dážď a tých, čo sa pomodlili k Bohu, nečakane zotavil vojsko už-už hynúce od smädu“. Dokladom tejto neobyčajnej udalosti má byť aj reliéfna scénka na víťaznom stĺpe Marka Aurélia v Ríme.
  O pobyte rímskeho vojska na území dnešného Slovenska svedčí aj latinský nápis v Trenčíne (Laugaricio) z roku 179 – 180. S príchodom tohto vojska sa otvorili výborné možnosti obchodu, ktorý prechádzal starými osvedčenými cestami, zvlášť „Jantárovou cestou“. Medzi rímskymi kupcami, ktorí prichádzali do našich krajov boli nepochybne aj kresťania, pretože kresťanstvo si získalo prívržencov aj medzi nimi. Tak sa dostávalo predslovanské obyvateľstvo do priamych kontaktov s kresťanstvom, ale v tomto období ešte nezapustilo korene na našom území.
  Ďalším dokladom o prenikaní kresťanstva v tejto oblasti v 4. storočí je existencia rímskeho vojenského tábora v Iži pri Komárne, ktoré je považované podľa archeológov za asi najstaršie miesto, kde na pôde našej vlasti žili kresťania. Našli sa tu mince s Kristovým monogramom XP, ktoré razili už kresťanskí cisári. (Spracoval: Mons. Peter Šturák)

 • Back to top button