Akatist požehnania rodín

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kondák 1

Kňaz: Na počiatku sveta si, Bože, stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu si ich stvoril. Ale Adam s Evou neboli poslušní tvojmu slovu. Pre ich hriech vstúpilo prekliatie do tohto sveta. Ale vo svojej dobrote si, Bože, už vtedy pripravil svätý nazaretský príbytok, aby doň vstúpil a prebýval medzi nami Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, preto spievame:

Ľud: Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Ikos 1

Kňaz: Hoci sa hriech rozlieval do ľudského srdca a čoskoro zaplavil celú zem. Jedine spravodlivý Noe sa mu vzoprel a bol ti poslušný. S odvahou a vierou postavil koráb, kde našli útočisko všetci z jeho rodiny. V záplave hriechu si, Bože, aj pre nás pripravil ako útočisko Svätú rodinu, ktorá nás učí pozerať vo všetkom na Ježiša a s dôverou spievať:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené na tvoju oslavu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené tebe na potechu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené pre dobro človeka. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené jak úkryt pre deti.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s hriechom víťazne bojujú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech život pokánia milujú.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s tebou uprostred bývajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa ťa v ťažkostiach nevzdajú.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech budú odvážne vo viere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech sú ti poslušné v dôvere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech v búrke sveta sa netopia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech živé vody ich osviežia. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 2

Kňaz: Bože, Abrahám ti dôveroval a šiel, kam si ho viedol. Jeho poslušnosť a podriadenosť boli vzorom pre jeho manželku Sáru i celý jeho dom. Ctili si ťa a tvoju tvár videli v každom pocestnom. Skúsenosť s tvojou vernosťou ich previedla aj skúškou obetovania Izáka. Nezapochybovali o tvojej dobrote a aj v ťažkých chvíľach ti neustále spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 2

Kňaz: Dôvera v tvoju ruku viedla Abrahámovho sluhu na ceste do Náchorovho mesta. Dôvera v tvoju starostlivosť povzbudila Rebeku vykročiť z otcovho domu do nového príbytku. Dôvera v tvoju dobrotu posilnila vieru Izáka, keď mu priviedli Rebeku, a našiel v nej zaľúbenie. Takúto dôveru k tebe mala aj Svätá rodina, preto ti spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech sú ti poslušné na slovo. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech idú s odvahou za tebou. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech srdcia pre iných otvoria. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech hostia tešia sa z ich stola.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech v ťažkých chvíľach sa nezlomia. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech chránia čistotu svedomia.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech móda k hriechu ich neťahá. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vedia odhaliť nástrahy.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech nájdu úľavu pri tebe.
Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech strachu vzoprú sa v dôvere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech im robí radosť s tebou byť. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech túžia o tebe hovoriť. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 3

Kňaz: Pane, od narodenia hľadal Jakub tvoje požehnanie na vlastných cestách. Ty si ho priviedol na svoje cesty a naučil si ho zápasiť priamo ako muža. Vytrvalo slúžil za Liu i za Ráchel, koľko ho žiadali. Stal sa praotcom nielen dvanástich kmeňov Izraela, ale každého, kto ti z celého srdca spieva: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 3

Kňaz: Keď Jozef dôverčivo vyrozprával bratom svoje sny, nečakal, že ho predajú. Za dobrú službu Putifarovi nečakal krivé obvinenie a väzenie. Za pomoc spoluväzňom nečakal nevďačnosť. Jeho srdce sa však nepremenilo na kameň a nezahorklo. V čase hladu sa ujal svojich bratov a namiesto odplaty ich obdaroval. Horúčosť Egypta zúrodnil vlahou dobroty, aby sa neskôr stal útočiskom pre Svätú rodinu, preto ti spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo sú ti podobní. Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo sú ti poslušní. Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo túžia v pravde žiť. Nebeský Otče, požehnaj rodiny otcami, čo túžia verní byť.

Boží Synu, požehnaj rodiny matkami so srdcom Márie.
Boží Synu, požehnaj rodiny matkami s odvahou Božích žien. Boží Synu, požehnaj rodiny matkami, čo žijú pre teba.
Boží Synu, požehnaj rodiny matkami, čo deliť sa vedia.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny plodnosťou, synmi a dcérami. Svätý Duchu, požehnaj rodiny odvahou počatiu nebrániť. Svätý Duchu, požehnaj rodiny múdrosťou v postojoch k životu. Svätý Duchu, požehnaj rodiny posilou telesnosť ovládnuť. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 4

Kňaz: Život Noemi sa, Pane, v cudzej krajine premenil na horkosť. Betlehem sa pre ňu po návrate stal ozajstným domom chleba. Bola nasýtená tvojou starostlivosťou cez nevestu Rút. Bola požehnaná novou rodinou, keď Bózova spravodlivosť ukázala silu tvojej lásky, lebo ty, Pane, sa stále ujímaš opustených a bezmocných, ktorí ti otvoria srdce a s dôverou spievajú: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 4

Kňaz: Bezdetná Anna si vylievala srdce pred tebou, Bože, a ty si pozbieral všetky jej slzy. Zhliadol si na jej túžbu a daroval jej syna Samuela. Zverila jeho život tebe a ty si ho povolal do služby proroka. Žiadnemu z tvojich slov nedal padnúť na zem1. Vo svojej dobrote si zhliadol aj na Jozefa a Máriu, ktorí boli rovnako verní tvojmu slovu. Vďační za dar tejto rodiny ti dnes spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech vdovci nie sú bez útechy. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech netrpia nevďakom od detí. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, z ktorých si niekoho k sebe vzal. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, a toho, kto v dome ostal sám.

Boží Synu, požehnaj rodiny a vzťahy s rodičmi manželov. Boží Synu, požehnaj rodiny vzájomnou úctou a pokorou. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vedia múdro sa oddeliť. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech nájdu priestor sa navštíviť.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď trpia výsmechom pre teba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď iných ľúbia viac než seba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď slúžia okoliu bez vďaky. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, keď súdia ich mravné nároky. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 5

Kňaz: Bože, hoci ti, bolo Dávidovo srdce milé, pretváral si ho na svoju podobu v skúškach. Jeho hriech zničil rodinu Uriáša, lebo zatúžil po jeho žene Betsabe. Usvedčený prorokom Nátanom uznal svoj hriech. Prišiel k tebe s úprimným pokáním, prijal dôsledky svojho hriechu a dovolil tvojmu Duchu, aby pretváral jeho srdce. Túžil sa ti podobať a stále spievať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 5

Kňaz: Šalamún si žiadal múdrosť, aby ňou mohol slúžiť. Ale túžba po pôžitku otvárala dvere jeho domu vedľajším ženám a ich modlám. Zničil tak posvätnosť rodinnej svätyne a dal zlý príklad mnohým ďalším. Vďační za múdrosť svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca, ktorý chránil dobrú povesť svojho domu, spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech nie sú otrokmi pôžitkov. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, upokoj márnivosť žiarlivcov.
Nebeský Otče, požehnaj rodiny, a chráň ich pred duchom závisti. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, a chráň ich pred hnevom a smilstvom.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pravdu milujú v konaní.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa pravdou riadia aj v súkromí. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pravdou vyzdobia postoje.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pravdu s láskou si hovoria.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou, nech stoja pri sebe. Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou v živote pre teba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou v dobrej aj zlej chvíli. Svätý Duchu, požehnaj rodiny vernosťou tomu, čo sľúbili. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 6

Kňaz: Poslušnosťou Rechabových synov si uproroka Jeremiáša ukázal bolesť otcovského srdca, keď hľadí na neposlušnosť svojich detí. Tebe bol Ježiš poslušný do konca. Kvôli tebe sa podriadil svojim pozemským rodičom, kvôli tebe sa Mária podriadila Jozefovi. Stali sa Svätou rodinou, preto ti spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 6

Kňaz: Pane, matka machabejských mučeníkov hľadela na smrť svojich synov. Ani jeden z nich nezapochyboval o tvojej dobrote. Spravodlivý Jób bol vystavený skúške, pri ktorej tiež nezapochyboval o tvojej dobrote, hoci prišiel o celú rodinu. Po čase utrpenia si mu vynahradil stratu a znova ho obdaril. Daj, nech sa aj naše oči v každej chvíli s dôverou upierajú na teba a k tebe volajú:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď niekto zápasí s chorobou. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď prišli o možnosť pracovať. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď chýba dostatok peňazí. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, keď chýba miesto na bývanie.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vždy čas na seba majú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa záľubám neklaňajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech hazard v nich nevládne. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech nik alkoholu neprepadne.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech falošnú krásu z médií necenia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech špinu a hrubosť odstránia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech za cieľ peniaze nemajú.
Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech za svetským úspechom neženú. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 7

Kňaz: Na počiatku bolo Slovo. Toto Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ján prišiel na svet v rodine Zachariáša a Alžbety, aby o Slove vydal svedectvo a pripravil mu cestu. Celá ich rodina túžila po jednom – aby človek pravým pokáním vyrovnal vo svojom srdci to, čo je pokrivené, aby mu nič nebránilo spievať ti: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 7

Kňaz: Od večnosti si si pripravil príbytok v Máriinom srdci i lone. Ako bezchybný Baránok si prišiel k nám a prebýval uprostred rodiny. Aj Jozefovo srdce bolo sformované v tvojej dielni, nebeský hrnčiar. Priamosť ich zmýšľania ti dovolila konať cez nich predivné veci na svedectvo všetkým, preto ti spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny príkladom rodičov pre deti. Nebeský Otče, požehnaj rodiny prejavmi lásky aj obety.
Nebeský Otče, požehnaj rodiny, aby sa spoločne modlili.
Nebeský Otče, požehnaj rodiny, aby si pravdu s láskou vždy vraveli.

Boží Synu, požehnaj rodiny ochotou slúžiť si príkladom. Boží Synu, požehnaj rodiny radosťou zo seba navzájom. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech úkryt istoty dávajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech radosť slobody poznajú.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech dobro blížneho hľadajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech viny bez obáv vyznajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech vedia odpustiť zlyhania. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech je v nich sloboda prijatia. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 8

Kňaz: Tvoje narodenie, Pane, vyrušilo pohodlie mocnárov. Matky oplakávali svoje zavraždené deti. Svätá rodina chránila tvoj život útekom do cudziny. Herodes zabíjal v strachu o moc. Dnes mnohí zabíjajú len pre vlastné pohodlie. Zachráň nás od tejto biedy, aby ti naše rodiny mohli spievať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 8

Kňaz: Rodina z Kány pozvala na svadbu aj nazaretskú rodinu. Keď sa stolujúcim minulo víno, Mária si to všimla, šla za tebou, Pane a núdznym sa dostalo pomoci. Tvoja prítomnosť v našich rodinách dáva aj nám pocit bezpečia a istoty, preto ti spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech sú si príkladom svätosti. Nebeský Otče, požehnaj rodiny ochotou prijať aj viac detí.
Nebeský Otče, požehnaj rodiny ochotou krivdy si odpustiť.
Nebeský Otče, požehnaj rodiny príkladom, ako sa podriadiť.

Boží Synu, požehnaj rodiny priestorom naprávať sklamania. Boží Synu, požehnaj rodiny ochotou odpúšťať zlyhania. Boží Synu, požehnaj rodiny slobodou byť takí, akí sme.
Boží Synu, požehnaj rodiny podporou potrebnou na zmenu.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech láska rodičov vzorom je. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech láska detí v nich dozreje. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech je v ich blízkosti každý rád. Svätý Duchu, požehnaj rodiny múdrosťou milovať bez výhrad. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 9

Kňaz: Betánia sa stala pre teba, Pane, miestom odpočinku. Z prejavov súrodeneckej lásky si budoval domov pre nich aj pre pocestných. Aj keď boli Marta s Máriou také rozdielne, ich srdcia sa v tvojej prítomnosti menili. Čím častejšie ti otvárali svoj dom, tým viac ťa poznali. Nezapochybovali o tom, že všetko, čo robíš, je dobré, hoci ich brat Lazár ležal v hrobe, ale s dôverou ti spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 9

Kňaz: Matka Zebedejových synov k tebe, Pane, pristúpila s prosbou, aby si ich v kráľovstve usadil po pravej a ľavej strane. Neodpovedal si jej, ale obrátil si sa priamo na synov. Keď si ich pokarhal, ukázal si nám, ako veľmi sa ti páčia tí, ktorí sú maličkí a takto ti spievajú:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, chráň ich od sebeckých motívov. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, chráň ich od hľadania pohodlia. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, chráň ich od bezcitných urážok. Nebeský Otče, požehnaj rodiny a chráň ich od túžby ovládať.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sú jak maličkí, bez zloby.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vidia vzájomné potreby.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech vedia poslúžiť s ochotou.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech hľadia na všetkých s pokorou.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech túžia potešiť núdzneho. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech túžia nasýtiť hladného. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech tíšia smäd, aj ten po tebe. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech nájdu stíšenie pri tebe. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 10

Kňaz: Rodičia chlapca slepého od narodenia, ktorého Ježiš uzdravil, sa zľakli. Báli sa odsúdenia židovských predstavených. Pred láskou k synovi uprednostnili predpisy a pravidlá zákonníkov a farizejov. Pred láskou k synovi uprednostnili mienku ľudí. Preto ich ustráchané srdcia nemohli spolu s nami spievať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 10

Kňaz: Jairus, Sýrofeničanka a ďalší bezmenní rodičia posadnutých a chorých prichádzali k tebe a prosili o uzdravenie trpiaceho dieťaťa. Odpovedal si na ich vieru, uzdravoval, oslobodzoval a lámal putá beznádeje. Ukázal si tak milosrdný súcit svojej božskej lásky, ktorá povzbudzuje aj nás, aby sme volali:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny a daj im múdrosť vo výchove. Nebeský Otče, požehnaj rodiny a obráť ich srdcia ku sebe.
Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech vedia žehnať si navzájom. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech budú príkladom pred svetom.

Boží Synu, požehnaj rodiny a osviež ich v každom trápení. Boží Synu, požehnaj rodiny, buď pre ne oporou v ťažkom dni. Boží Synu, požehnaj rodiny, daj nádej, keď im ju berie svet. Boží Synu, požehnaj rodiny a daruj pokoj tam, kde ho niet.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech spolu modlia sa každý deň. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech s vierou modlia sa za seba. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech pôstom podoprú modlitby. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech zmyslom všetkého si im ty. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 11

Kňaz: V podobenstve o márnotratnom synovi si mladší zo súrodencov vypýtal svoj podiel a svojvoľne ho minul. Premárnil to, čo mu otec dal, ale nepremárnil ponuku pokánia. Pokorený vlastným hriechom sa vrátil do otcovho domu, aby s vďakou spieval: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 11

Kňaz: Návrat márnotratného syna potešil otcovo srdce, ale rozhneval staršieho brata. Nepochopil otcovo milosrdenstvo a preto nevedel prijať návrat mladšieho brata. Ale otec mal rovnako rád oboch synov, ako aj ty, Pane, miluješ každého rovnakou láskou. Toto podobenstvo nás povzbudzuje, aby sme volali:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré sa vzdialili od teba. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré sa navrátiť nevedia. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré sa ťa boja vyhľadať. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, ktoré ťa nevedia uctievať.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech nie sú miestom pre márnivé zásluhy. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa v nich neráta, kto si čo zaslúži. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa v nich prejaví dobrota bez miery. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech pre ich život aj svet v teba uverí.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech láska má múdru podobu. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech tresty slúžia na nápravu. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech priamosť je v nich vždy vítaná. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech pravda nie je v nich schovaná. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 12

Kňaz: Nebeský Otče, miloval si ma takou láskou, že si dal vlastného Syna, aby som nemusel zomrieť naveky. Tak som sa stal tvojím dieťaťom, pre ktoré Ježiš pripravil miesto v tvojom dome v nebi, aby som naveky spieval: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 12

Kňaz: Krstom som vstúpil do tvojej rodiny – Cirkvi, ktorá sa zrodila vyliatím životodarnej vody Božieho Ducha v deň Päťdesiatnice. Prosíme ťa, Pane, nech sa naše rodiny stanú skutočnými domácimi cirkvami. Nech sa stanú prameňom živej vody aj pre iných, aby tvoje kráľovstvo medzi nami rástlo. Preto ti spievame:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech pre nich krst nie je formálny. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech život sviatostí prúdi v nich. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech sýtia sa chlebom z oltára. Nebeský Otče, požehnaj rodiny, nech spoveď ich zvnútra pretvára.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech ich moc pokánia premieňa. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech Slovom povzbudiť vedia sa. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech spolu putujú k svätyniam. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sviatky sú dňami svätými.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech v nebi príbytok hľadajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech iných ku viere volajú. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech svedčia o sile vzkriesenia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, a na svoj obraz ich premieňaj. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Kondák 13

Kňaz: Nebeský Otče, prosíme ťa za naše rodiny. Ochráň ich pred útokmi zlého, odhaľuj klamstvá sveta, ktorý ich láka mocou peňazí, úspechu, márnej slávy, falošnej krásy, kultom tela a uspokojovania hriešnych túžob. Prikry ich mocou Kristovej krvi, osloboď od hriechu, smrti a diabla. Ukry ich v tôni svojich krídel a nachádzajú bezpečné útočisko v tvojej dobrote, aby ti v každom čase spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja! Kňaz spieva tento ## Kondák tri razy.

Ikos 13

Kňaz: Hoci sa hriech rozlieval do ľudského srdca a čoskoro zaplavil celú zem. Jedine spravodlivý Noe sa mu vzoprel a bol ti poslušný. S odvahou a vierou postavil koráb, kde našli útočisko všetci z jeho rodiny. V záplave hriechu si, Bože, aj pre nás pripravil ako útočisko Svätú rodinu, ktorá nás učí pozerať vo všetkom na Ježiša a s dôverou spievať:

Ľud: Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené na tvoju oslavu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené tebe na potechu. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené pre dobro človeka. Nebeský Otče, požehnaj rodiny stvorené jak úkryt pre deti.

Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s hriechom víťazne bojujú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech život pokánia milujú.
Boží Synu, požehnaj rodiny, nech s tebou uprostred bývajú. Boží Synu, požehnaj rodiny, nech sa ťa v ťažkostiach nevzdajú.

Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech budú odvážne vo viere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech sú ti poslušné v dôvere. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech v búrke sveta sa netopia. Svätý Duchu, požehnaj rodiny, nech živé vody ich osviežia. Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!

Ľud: Amen.

Kňaz: Premúdrosť!

Prepustenie

Kondák 1

Kňaz: Na počiatku sveta si, Bože, stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu si ich stvoril. Ale Adam s Evou neboli poslušní tvojmu slovu. Pre ich hriech vstúpilo prekliatie do tohto sveta. Ale vo svojej dobrote si, Bože, už vtedy pripravil svätý nazaretský príbytok, aby doň vstúpil a prebýval medzi nami Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, preto spievame:

Ľud: Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou! Modlitba

Kňaz: Nebeský Otče, ty si pôvodcom všetkého dobrého na nebi i na zemi. Ty si od počiatku pozval človeka do svojej prítomnosti, aby bol šťastným, preto si ho obdaroval rodinným spoločenstvom. Pre neposlušnosť a hriech sa stal neschopným každého dobra. Poslal si mu záchranu vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, aby človek, oslobodený z moci hriechu, mohol žiť v rodine podľa Božieho plánu. Vyliatím svojho Ducha ustavične uzdravuješ a posväcuješ každé zo svojich detí. Nech nám tvoja láska, Pane, vráti prvotnú podobu, aby naše rodiny prežívali radosť zo vzájomnej blízkosti a nachádzali potešenie z toho, že patria tebe. Veď ty si naše uzdravenie a posvätenie a my ti vzdávame slávu, spolu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, ktorý sa na našu spásu narodil a žil vo Svätej rodine, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej

Matky, svojho pestúna svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button