Akatist k svätým Petrovi a Pavlovi

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ornament

1. Kondák

Kňaz: Preslávni apoštoli Peter a Pavol, vyvolení hlásatelia Krista Boha, nepoškvrneného Baránka, ktorý bol za nás zabitý, vy ste Božím poznaním ožiarili končiny sveta a hojne ste ich napojili prúdmi milosti, preto aj teraz zhliadnite s láskou na tých, čo vrúcne uctievajú vašu pamiatku. Naplňte nás duchom milosti a naše srdcia upevnite vierou, aby sme vám neprestajne spievali ďakovné piesne a skrúšene volali: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

Ľud: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

1. Ikos

Kňaz: Blažení apoštoli Peter a Pavol, zjavili ste sa na zemi ako anjeli, ktorí hlásajú dobrú zvesť, lebo keď vás samotný Pôvodca našej spásy povolal na vaše dielo, prešli ste šírku celej zeme a Židom i Grékom ste hlásali ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Preto aj my, ožiarení svetlom vašich náuk, srdcom aj ústami k vám takto voláme:

Ľud: Radujte sa, jasné hviezdy, ktoré na Východe zažiarili!

Radujte sa, lebo všetkému ľudu ste cestu ku Kristovi ukázali!

Radujte sa, opory Kristovej cirkvi a neotrasiteľné stĺpy!

Radujte sa, lebo od Krista ste prijali moc zväzovať a rozväzovať naše hriechy!

Radujte sa, lebo vo svojich svätých listoch ste nás k viere povolali!

Radujte sa, lebo k dôvere voči Bohu ste nás všetkých nimi vyzvali!

Radujte sa, lebo na svojom živote ste hriešnikom zjavili vzory obrátenia!

Radujte sa, lebo slovom i skutkom ste nám ukázali výšku opravdivej lásky!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

2. Kondák

Kňaz: Apoštol Peter, keď Pán videl, ako spolu s Andrejom, svojím bratom, hádžeš siete do Galilejského mora, povedal vám: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí!“ A vy ste hneď zanechali siete a išli ste za ním. Preto aj nás, ozdoba všeobecnej Cirkvi, urob svojím príhovorom rýchlymi na konanie Božích prikázaní, ale pomalými do hriechu, aby sme v zlobe boli ako maličkí, aby sme všetci dosiahli mieru plného veku muža a spievali Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

2. Ikos

Kňaz: Pavol, vyvolená Božia nádoba, keď si z horlivosti za otcovské obyčaje cestoval do Damasku prenasledovať Kristovu Cirkev, božský rozum ťa osvietil. Veď práve vtedy ťa znenazdania zaliala žiara Pánovej slávy a z neba zaznel hlas: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ Hoci sa tvoj telesný zrak zatemnil, v duchu si uzrel silu a slávu ukrižovaného Krista, ktorý prežaruje temnotu a láskou buduje svoju Cirkev, preto si sa ponížil v duchu, prijal si pokánie i poslušnosť a povedal si: „Pane, čo mám robiť?“ Keď si následne prijal apoštolské poslanie z Pánovej ruky a krst vodou i Duchom od najblaženejšieho Ananiáša, podivuhodne si sa stal vyvolenou nádobou milosti a výrečným svedkom nášho Spasiteľa. On aj nás osvecovaných naučil takto ti prespevovať:

Ľud: Raduj sa, fakľa Cirkvi, nezapadajúcim Svetlom na ceste obdivuhodne zapálená na osvietenie pohanov!

Raduj sa, lebo vo svojom živote si obdivuhodne zjavil znamenia Božej moci!

Raduj sa, lebo takto si naveky zatvoril ústa nepoddajných!

Raduj sa, vyvolená nádoba, ktorá sa skrúšene nazvala najmenším z apoštolov a prvým z hriešnikov!

Raduj sa, lebo ako cherubín, čo vidí tajomstvá, bol si vierou a láskou vyzdvihnutý až do tretieho neba!

Raduj sa, lebo ako plamenného serafína neprestajne ťa stravovala a roztápala horlivosť za Boha!

Radujte sa, Pavol a Peter, mohutné poľnice dobrej zvesti!

Radujte sa, Pavol a Peter, lebo základy starého sveta ste zničili ako druhé Jericho!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

3. Kondák

Kňaz: Moc Najvyššieho, ktorá sa dáva poznať v slabostiach, na teba, Pavol, diamant viery, vyliala milosť za milosťou, preto si spoľahlivo vyznal: „Všetko môžem v Ježišovi, ktorý ma posilňuje.“ Opravdivo si hlásal evanjelium v zjavení Ducha a moci, pričom si robil veľké a nevýslovné, slávne a úžasné skutky, takže tí, čo nepoznali Boha, naučili sa Božiemu poznaniu, zatvrdnuté srdcia prenikal olej milosrdenstva a všetky roztratené ovce sa zovšadiaľ zhromažďovali do košiara jediného Pastiera, ktorému sa tiež naučili jednohlasne prespevovať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

3. Ikos

Kňaz: Peter, keďže si mal dôvernú lásku k Pánovi, kráčal si po rozbúrených vodách ako po súši. Hoci ťa prenikol strach, keď si sa topil, a zmietala ťa pochybnosť, neutonul si v hlbinách, lebo si ruky aj oči pozdvihol k Spasiteľovi a volal si k nemu z hlbín srdca: „Pane, zachráň ma!“ A v tej hodine si dostal od Krista, nášho Vykupiteľa, pomocnú ruku. Tak aj my, vystrašení nástrahami a zalievaní vlnami vášní v tomto pozemskom údolí, hľadíme na tvoj beh, ktorý nás správne vedie do tichého prístavu, a takto ti vďačne spievame:

Ľud: Raduj sa, drahocenný kameň viery!

Raduj sa, vyvolený a upevnený Kameňom nárožným!

Raduj sa, chrám Svätého Ducha, ktorý on mnohorakými darmi bohato vyzdobil!

Raduj sa, jednoduchý rybár plný Božej múdrosti, ktorej nik z ľudí odporovať nemôže!

Raduj sa, očitý svedok Božej veleby!

Raduj sa, lebo nad kráľov a slávnych ľudí zeme ťa Pán na veky preslávil!

Raduj sa, zduchovnený pergamen, na ktorý sa ohnivými písmenami zapísalo slovo Božie!

Raduj sa, spolu s apoštolom Pavlom rovnako uctievané a nezapadajúce svetlo!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

4. Kondák

Kňaz: Vrah ľudí vyvolal kedysi búrku krutých skúšok, lebo hneď na začiatku sa usiloval zničiť Božiu Cirkev a rozptýliť Spasiteľových učeníkov ako pšenicu, ale Pán sa modlil za teba, Peter, aby tvoja viera neochabla. A takto, Spasiteľom osvecovaný a ním posilňovaný v slabosti, opravdivo si rozdrvil čeľuste nepriateľa, obrátil si sa a posilnil si svojich bratov, pričom si spieval Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

4. Ikos

Kňaz: Nadovšetko múdry Pavol, neveriaci sa osvecovali vierou a veriaci s jasotom oslavovali Pána, keď počuli o tvojom podivuhodnom vyvolení zvestovať meno Pána Ježiša národom, kráľom i synom Izraela a keď videli, že si na ich spásu ustanovený v slove, živote, láske, duchu, viere aj čistote ako svetlo pre pohanov. Preto aj my, keď sme prijali prikázanie spoločne sa radovať, prinášame ti radostným hlasom takéto slová:

Ľud: Raduj sa, verný Kristov sluha, čo všetku slávu sveta považoval za prach a odpad!

Raduj sa, lebo kvôli Kristovi a evanjeliu si samého seba všetkým podrobil!

Raduj sa, odvážny Kristov vojak, odetý všetkými zbraňami Božími!

Raduj sa, lebo všetky národy si priviedol k poslušnosti voči Kristovi!

Raduj sa, najpríjemnejšia žertva, ukrižovaná s Kristom!

Raduj sa, obeta zvyknutá kvôli Kristovi po všetky dni umierať!

Raduj sa, rozsievač v mnohých slzách, väzeň a vyznávač preslávny!

Raduj sa, lebo s radosťou si nosil na svojom tele rany Pána Ježiša Krista!

Raduj sa, sláva a chvála všeobecnej Cirkvi, ktorá sa pre svet stala divadlom!

Raduj sa, lebo často si znášal hlad, smäd, nahotu, bdenie a výsmech pre Krista!

Radujte sa, Pavol a Peter, apoštolov ozdoba!

Radujte sa, Pavol a Peter, hlásatelia pokoja, posila Cirkvi!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

5. Kondák

Kňaz: Pavol, zjavil si sa ako hviezda, čo putuje podľa Božej vôle, keď si nadovšetko žiarivo začal svoj beh v Damasku a vytrval si v ňom až do Ríma. Ako kedysi vychádzajúca hviezda naučila mudrcov klaňať sa Slnku spravodlivosti, tak aj ty, naplnený Božou múdrosťou, ukázal si cestu ku Kristovi všetkým, čo túžia dosiahnuť spásu, a odvážne si volal k mnohým: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“ Aj nás si naučil spievať mu jednými ústami: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

5. Ikos

Kňaz: Peter, keď si videl na vrchu Tábor slávu Jednorodeného od Otca, odetého svetlom ako rúchom, ktorý sa však chce kvôli nám zaodieť do rúcha výsmechu, a keď si vopred hľadel na nevýslovnú slávu vykúpených krvou Krista, nepoškvrneného Baránka, povedal si Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu.“ Preto aj my, čo máme ďaleko od urodzenosti a chýba nám žiarivá čistota, hoci nehodní, predsa tvojím anjelským hlasom povolaní pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo, ktoré sa uchováva v nebi, ako spoločníci slávy, ktorá sa má zjaviť, takto ti spievame:

Ľud: Raduj sa, blažený, ktorého večná Pravda dôstojne nazvala blaženým!

Raduj sa, prekrásna perla, ktorú Pán našiel pri jazere a bola ožiarená svetlom zo Svetla!

Raduj sa, lebo sám Vykupiteľ ľudského rodu ťa poslal evanjelium zvestovať!

Raduj sa, lebo si bol ozajstným rybárom ľudí, čo aj teraz milosťou priťahuje zatemnené duše do obdivuhodného svetla Krista Boha!

Raduj sa, životodarný prameň, čo vyteká z Prameňa večného života!

Raduj sa, lebo bohatstvom darov Svätého Ducha napájaš vysmädnuté duše!

Radujte sa, Peter a Pavol, lebo ako šestorokrídli serafíni sa vznášate pred prestolom Kráľa slávy!

Radujte sa, Peter a Pavol, lebo aj vy hľadíte do svetla tajomstiev Božích!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

6. Kondák

Kňaz: Bohonosný Peter, aj po svojej smrti si sa zjavil ako neutíchajúci hlásateľ, lebo ako tajomný hrom mnohorakým spôsobom pripomínaš z duchovného neba kresťanské povolanie. Keďže poznáme tvoju lásku, čo nikdy nepominie, a tiež modlitbu, ktorú neprestajne vzdávaš za nás pre Božím trónom, skrúšeným srdcom spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

6. Ikos

Kňaz: Chýrečný Pavol, keď ti Svätý Duch v Antiochii prikázal začať mimoriadne veľkú službu apoštola pohanov, rýchlo si sa preslávil znameniami a divmi. Po príchode na Cyprus si zatemnil zrak čarodejníka Elyma a svetlom pravdy si ožiaril prokonzula Sergia. Aj nás, čo máme účasť na tomto svetle, uznaj za hodných oslavovať v duchovných piesňach a hymnoch tvoje podivuhodné diela a takto ti prespevovať:

Ľud: Raduj sa, svetlo sŕdc tichých a rozumných!

Raduj sa, lebo svojimi listami, ktoré Boh vnukol, ich živíš a láskaš ako matka!

Raduj sa, žezlo odplaty, čo úplne rozbíja nádoby klamstva a lesti!

Raduj sa, lebo skrúšené srdcia buduješ na pevnom Kameni viery!

Raduj sa, lebo Kristovo evanjelium si v sebe urobil telom!

Raduj sa, lebo vďaka nemu si bol nad viditeľné pozdvihnutý a preslávený!

Raduj sa, ústa plné medu, čo apoštolom a veriacim zvestovali mnohú radosť!

Raduj sa, lebo skrze teba otvoril Pán dvere spásy všetkým pohanom!

Raduj sa, horliteľ za Boha, nový Eliáš!

Raduj sa, lebo si nestaval na cudzom základe a z horlivosti si prechádzal vzdialené krajiny!

Radujte sa, Pavol a Peter, lebo ste si podelili celý svet!

Radujte sa, Pavol a Peter, lebo prvý sa stal apoštolom pohanov a druhý hlásal vyvolenému ľudu!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

7. Kondák

Kňaz: Pavol, bojovník za spravodlivosť, chcel si upevniť pravdu a zabezpečiť pokoj v Cirkvi, preto si prišiel do Svätého mesta, kde si na sneme svätých apoštolov a veriacich spolu s Petrom a Barnabášom dosvedčoval, že Svätý Duch veje, kam chce, keď štedro dáva svoju milosť Židom i Grékom a všetkých zachraňuje vierou, nie mŕtvymi skutkami Starého zákona. A preto všetci veriaci, keďže prijali slobodu i pokoj a spája ich puto lásky, opravdivo vďačne spievajú Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

7. Ikos

Kňaz: Apoštol Peter, Pán si ťa vybral za nového archanjela, za ohlasovateľa tajomstva od vekov skrytého, keď sa spýtal svojich učeníkov: „A za koho ma pokladáte vy?“ A ty, osvietení nebeským Otcom, vyjadril si bezpečný základ našej viery, keď si Spasiteľovi povedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Preto aj my ťa uctievame, keďže si bezchybne vyznal Nádej našej spásy, a takto ti voláme:

Ľud: Raduj sa, nový Sinaj, čo ľudu zreteľne ukázal tabuľu spásy!

Raduj sa, lebo si zvestoval slobodu v Kristovi!

Raduj sa, kameň viery a vyznania, ktorý nebeský Staviteľ položil ako prvý!

Raduj sa, lebo na tomto kameni bola pevne založená Cirkev Kristova!

Raduj sa, prvý ustanovený strážca vstupu do raja!

Raduj sa, lebo tebe prvému sľúbil Pán kľúče od nebeského kráľovstva!

Raduj sa, spravodlivý sudca!

Raduj sa, lebo s ostatnými apoštolmi budeš súdiť dvanásť kmeňov Izraela!

Raduj sa, lebo tvoje blažené oči a uši videli a počuli Krista, nášho Spasiteľa, keď bol v tele na zemi!

Raduj sa, lebo si videl toho, ktorého vrúcne túžili vidieť na vlastné oči proroci!

Radujte sa, Peter a Pavol, lebo máte krásne nohy dobrej zvesti a srdcia posvätené!

Radujte sa, Peter a Pavol, lebo podľa evanjelia ste slúžili a podľa evanjelia žať budete!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

8. Kondák

Kňaz: Tým, čo zmýšľajú pozemsky, zjavil si sa ako hrozné a ťažko pochopiteľné tajomstvo, Peter, lebo Pán si ťa vyvolil, keď si nepoznal svet a bol si úbohý, a ty si zahanbil múdrych, premohol si kráľovstvá, priviedol si zástupy zatemnených k Svetlu pravdy a až doteraz ako ohnivý stĺp ožaruješ všetkých pozemšťanov, keď im ukazuješ bezpečnú cestu do blaženej otčiny. Preto žasneme nad bohatstvom milosti, ktorá je v tebe, a spievame Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

8. Ikos

Kňaz: Pre všetkých si sa stal všetkým, Pavol, lebo všetkých si s láskou objímal, ku vzdialeným aj blízkym si sa slovom spásy dostával a všetkých si vierou premáhal. Preto aj vo Filipách, kde si hlásal dobrú zvesť, hoci ťa kruto bili palicami a v okovách vrhli do väzenia, so Silasom si spieval zvláštnu pieseň chvály a vďaky Bohu, ktorý spôsobil pre svojich služobníkov veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a dvere sa otvorili. A my, keď vidíme, premúdry, že svetlom Božieho poznania prežaruješ temnotu väzenia a väzňom dávaš slobodu v Kristovi, takto ti spievame:

Ľud: Raduj sa, väzeň pre Krista, ktorý temnicu premenil na chrám!

Raduj sa, lebo svojimi reťazami si ľudu rozviazal putá démonov!

Raduj sa, silný, čo niesol slabosti slabých!

Raduj sa, lebo si nehľadal vlastné záujmy, ale záujmy blížnych!

Raduj sa, obdivuhodný, ktorý sa chválil okovami a biedami!

Raduj sa, lebo si učil radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi!

Raduj sa, lebo si zomrel hriechu a vždy si žil Bohu! Raduj sa, lebo pre teba žiť je Kristus a zomrieť zisk!

Raduj sa, vzor neúnavnej práce, ktorý zabúda na to, čo je za ním, a uháňa za tým, čo je pred ním!

Raduj sa, lebo celým zmýšľaním si bežal za víťaznou cenou povolania, ktoré je zhora!

Radujte sa, Pavol a Peter, lebo až do mučeníckej smrti ste slúžili Pánovi!

Radujte sa, Pavol a Peter, lebo ako vencom ste ním svoj beh ozdobili!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

9. Kondák

Kňaz: Keď si všetkých privádzal ku Kristovi, Pavol, v Aténach si tým, čo sa považovali za múdrych, zvestoval Múdrosť, ktorá zostupuje zhora, aby tí, čo poznali márnosť, odteraz poznali a dotýkali sa Boha, ktorého nevidia, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Preto aj my, keď sme nevýslovnou milosťou porozumeli pravde a srdcom sme neklamne pochopili, že Pán je dobrý, dotýkame sa ho pevnou vierou ako kedysi Tomáš prstom a spievame mu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

9. Ikos

Kňaz: Ľudský jazyk nedokázal rečniť, keď Pán mocností umýval a zásterou utieral nohy svojim učeníkom. A hoci ty, Peter, premožený bázňou, si povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy“, predsa si okamžite poslúchol, keď si počul výrok, čo povedal Pán: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ A celým srdcom si takto zvolal: „Tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ My však vieme, že týmto spôsobom si sa očisťoval ako zlato v ohni pokušenia a poznáme tvoj výstup od poníženia k poslušnosti, preto sa klaniame tajomstvu Božej prozreteľnosti a takto ti skrúšeným srdcom spievame:

Ľud: Raduj sa, Peter, orlie oči, ktorými si hľadel na Slnko spravodlivosti, na Krista Boha!

Raduj sa, lebo si videl toho, čo umyl nohy Judášovi a zlým bozkom bol ním zradený!

Raduj sa, lebo na veky si sa zasnúbil Kristovi!

Raduj sa, lebo ako baránok si nasledoval nepoškvrneného Baránka a zachoval si vernosť až do svojho zabitia!

Raduj sa, neuhasiteľný uhlík, ohňom božskej lásky z nebeského oltára neprestajne objímaný!

Raduj sa, svietnik, čo horí a svieti, pričom ožaruje svetlom spravodlivosti rody rodov!

Raduj sa, úrodný vinič Kristovej vinice, v mnohých trápeniach vypestovaný na radosť sveta!

Radujte sa, Peter a Pavol, lebo v sebe ste verne zobrazili Krista Boha!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

10. Kondák

Kňaz: Nepreskúmateľnú hlbinu spásy v Kristovi a veľkú silu pokánia si zjavil na sebe, Peter, keď si v súlade s tým, čo bolo vopred povedané, tri razy zaprel Pána: „Nepoznám toho človeka.“ Na veľkňazovom dvore si sa zaklínal a zaprisahával, ale po rozpomienke na Pánovo slovo si vybehol von a horko si zaplakal. My však hľadíme s dojatím na tento žiarivý vzor skrúšenosti, ktorý sme dostali na poučenie a zahanbenie našich zatvrdnutých sŕdc, a Pánovi, ktorý ťa znova podivuhodne zvelebil, spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

10. Ikos

Kňaz: Hradbou a nepremožiteľnou zbraňou proti vládcom tohto temného sveta si bol, Pavol, lebo okrem iného si zničil ich kráľovstvo v Korinte, Efeze i ďalších mestách celého sveta, pričom si rozháňal temnotu mnohobožstva a upevňoval si chápanie pravdy. Veď neklamne sa ukázalo, že si Boží služobník vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, lebo ani naša myseľ nedokáže vymenovať bohatstvo tvojej krásy, námahy vo dne i v noci spojené s mnohými slzami. Preto sa pri pohľade na more tvojej lásky odvážne modlíme: Vypočuj nás biednych, keď hriešnymi ústami takto hovoríme:

Ľud: Raduj sa, nepremožiteľný hlásateľ dobrej zvesti, ktorý zomrel hriechu!

Raduj sa, lebo nad starým človekom si zvíťazil a spolu s Kristom si bol na kríž pribitý!

Raduj sa, mimoriadne plodný učiteľ, ktorý zahanbil dravých vlkov!

Raduj sa, lebo na sebe si ukázal príklad veriacim, keď si vždy bdel a všetko si učil dvojako, slovom i životom podľa slova!

Raduj sa, lebo všetkých si bohatými urobil!

Raduj sa, lebo najprv si schudobnel a nič nemal, ale všetko ti patrilo!

Raduj sa, plamenný horliteľ za kresťanov!

Raduj sa, lebo si ich zasnúbil Kristovi ako čistú pannu, ako nevestu bez poškvrny!

Raduj sa, lebo pre svojej deti si bol lono utrápené bolesťami pôrodu!

Raduj sa, lebo takto si trpel, kým v nich nebude stvárnený Kristus!

Radujte sa, Pavol a Peter, jednohlasná jednota v Duchu!

Radujte sa, Pavol a Peter, lebo vernosť Kristovi ste spečatili v tom istom meste!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

11. Kondák

Kňaz: Dôstojné je ospevovať a velebiť tvoje okovy a utrpenia, ťažko skúšaný Pavol, lebo nielen s veľkou trpezlivosťou, ale aj s radosťou si prijal okovy, ktoré ti predpovedal prorok Agabus, a takto si svedčil v cézarejskej cirkvi: „Ja som hotový dať sa nielen zviazať za meno Pána Ježiša.“ Jemu, obdivuhodnému vo svojich svätých, aj my spievame pieseň: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

11. Ikos

Kňaz: Svetlo nevýslovnej radosti a božskej lásky ťa ožiarilo, Peter, keď sa Pán po zmŕtvychvstaní skôr než ostatným apoštolom zjavil tebe, smutnému. Keď sa neskôr Vládca života zjavil znova, tri razy sa ťa spýtal: „Šimon, syn Jonášov, máš ma rád?“ Teba spaľoval oheň božskej lásky, a tak si vrúcne odvetil: „Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Preto aj my, hoci sme chudobní duchom, pamätáme na prehojné prúdy tvojich sĺz a tvojej lásky, vďaka ktorým ťa Pán povolal do predchádzajúcej apoštolskej hodnosti, a takto k tebe vrúcne voláme:

Ľud: Raduj sa, učiteľ pokánia, čo horkými slzami nadobudol výšinu pokory!

Raduj sa, lebo Vzkriesený z hrobu ťa naveky získal pre nevysloviteľnú radosť!

Raduj sa, hĺbka múdrosti, výšina poníženia a plameň lásky! Raduj sa, lebo seba si zjavil ako vzor života všetkým veriacim!

Raduj sa, priateľ Pána Ježiša, ktorý horlivo niesol jarmo hlásania dobrej zvesti!

Raduj sa, lebo si nechcel panovať nad Božím dedičstvom, no učil si podriaďovať sa tým, ktorí majú moc!

Raduj sa, Kristov apoštol, čo v sebe spojil opatrnosť hada a čistotu holubice!

Raduj sa, lebo príkladom svojej smrti na kríži si nám ukázal krajné poníženie!

Raduj sa, verný Pánov služobník, čo rozmnožil prijatý talent!

Raduj sa, lebo si vstúpil do radosti Pánovej!

Radujte sa, Peter a Pavol, široké srdcia, do ktorých sa láskou celý svet zmestil!

Radujte sa, Peter a Pavol, lebo končiny celej zeme ste osvietili!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

12. Kondák

Kňaz: Milosť Ducha Utešiteľa, ktorá sa vyliala na hlavy veriacich v podobe ohnivých jazykov, sa čoskoro vyliala z tvojich úst, Peter, ohnivým slovom, aby sa s veľkou mocou hlásala dobrá zvesť o ukrižovanom Kristovi nielen ovciam strateným z domu Izraela, ale aj neplodnej cirkvi pohanov, aby aj ona zarodila Bohu neporušiteľnú ľaliu čistoty a pokánia. Apoštol hodný velebenia, vypros aj nám milosť Pána, ktorý cez teba robí veľké a obdivuhodné veci, keď tvojou rukou kriesi mŕtvych a tvojou smrťou na kríži rozpaľuje našu umŕtvenú lásku, aby sme mu neprestajne spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

12. Ikos

Kňaz: Keď ospevujeme tvoju nadovšetko žiarivú pamiatku, Pavol, dôstojne velebíme nevýslovné boje, bolesti a námahy, ktoré si znášal v bdeniach, o hlade a smäde, v pôstoch, v zime a nahote. Veď kto spočíta tvoje rany, súženia a nebezpečenstvá v mestách, na púšti, na mori, nebezpečenstvá od zbojníkov, nebezpečenstvá od vlastného rodu, nebezpečenstvá od pohanov a falošných bratov?! Kto sa ti podobá?! Namáhal si sa viac ako všetci ostatní apoštoli. Preto ťa prosíme: Voči nám, hriešnym, ktorí sa k tebe modlíme, nemaj odpor, ale ako si sa pre všetkých stal všetkým, aj teraz vypočuj slová, ktoré ti prinášame neutíchajúcim hlasom:

Ľud: Raduj sa, väzeň pre Krista, ktorý z temnice svetlo rozšíril!

Raduj sa, lebo slovom i listom si v okovách veľa pracoval, veď Božie slovo naozaj nie je spútané!

Raduj sa, nepreniknuteľná hlbina lásky!

Raduj sa, lebo kvôli svojim bratom si úprimne chcel byť zavrhnutý od Krista!

Raduj sa, nadovšetko podivuhodný bojovník, ktorý dobrý boj bojoval!

Raduj sa, lebo beh si dokončil a svojou krvou si Cirkev ozdobil!

Raduj sa, lebo si vykonal more divov!

Raduj sa, lebo tvoje šatky a zástery liečili choroby a vyháňali démonov!

Raduj sa, nerozlučný účastník Božej lásky, ktorý myslel na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

Raduj sa, lebo si túžil odpútať sa od tela a byť s Kristom!

Radujte sa, Pavol a Peter, rozsievači kresťanskej viery, ktorí nás napájajú vodami zbožnosti!

Radujte sa, Pavol a Peter, verní vodcovia do večného prístavu! Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

13. Kondák

Kňaz: Všechválni hlásatelia dobrej zvesti Peter a Pavol, všimnite si vzdychy našich sŕdc a modlite sa za nás, lebo veľa zmôže modlitba spravodlivých pred Bohom. Aj teraz sa náhlite pripomínať nám nebeské povolanie a kresťanský koniec nášho života, pritiahnite nás k slasti evanjeliovej pravdy a spútajte nás okovami Kristovej lásky, aby sme všetci zavrhli bezbožnosť a svetské túžby, vstúpili do radosti svojho Pána a spolu s anjelmi a chórmi svätých mu spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz tento kondak spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

1. Ikos

Kňaz: Blažení apoštoli Peter a Pavol, zjavili ste sa na zemi ako anjeli, ktorí hlásajú dobrú zvesť, lebo keď vás samotný Pôvodca našej spásy povolal na vaše dielo, prešli ste šírku celej zeme a Židom i Grékom ste hlásali ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Preto aj my, ožiarení svetlom vašich náuk, srdcom aj ústami k vám takto voláme:

Ľud: Radujte sa, jasné hviezdy, ktoré na Východe zažiarili!

Radujte sa, lebo všetkému ľudu ste cestu ku Kristovi ukázali!

Radujte sa, opory Kristovej cirkvi a neotrasiteľné stĺpy!

Radujte sa, lebo od Krista ste prijali moc zväzovať a rozväzovať naše hriechy!

Radujte sa, lebo vo svojich svätých listoch ste nás k viere povolali!

Radujte sa, lebo k dôvere voči Bohu ste nás všetkých nimi vyzvali!

Radujte sa, lebo na svojom živote ste hriešnikom zjavili vzory obrátenia!

Radujte sa, lebo slovom i skutkom ste nám ukázali výšku opravdivej lásky!

Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!Ornament

1. Kondák

Kňaz: Preslávni apoštoli Peter a Pavol, vyvolení hlásatelia Krista Boha, nepoškvrneného Baránka, ktorý bol za nás zabitý, vy ste Božím poznaním ožiarili končiny sveta a hojne ste ich napojili prúdmi milosti, preto aj teraz zhliadnite s láskou na tých, čo vrúcne uctievajú vašu pamiatku. Naplňte nás duchom milosti a naše srdcia upevnite vierou, aby sme vám neprestajne spievali ďakovné piesne a skrúšene volali: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

Ľud: Radujte sa, svätí najvyšší apoštoli Peter a Pavol!

MODLITBA

Kňaz: Nadovšetko slávni apoštoli Peter a Pavol, vy ste položili svoje životy za Krista a svojou krvou ste skrášlili jeho pastvinu. Vypočujte prosby a vzdychy svojich detí, ktoré vám teraz prinášajú so skrúšeným srdcom. Zatemnili nás neprávosti, a preto sme ako záplavou obklopení nebezpečenstvami, celkom sme stratili olej dobrého života a nedokážeme vzdorovať dravým vlkom, ktorí sa opovážlivo snažia roztrhať Božie dedičstvo. Zneste naše slabosti, silní, nevzďaľujte sa duchom od nás, aby sme úplne neprišli o Božiu lásku, ale chráňte nás svojím mocným príhovorom, aby sa Pán pre vaše modlitby nad nami všetkými zmiloval, aby roztrhal súpis našich nespočetných hriechov a so všetkými svätými nás uznal za hodných blaženého kráľovstva a svadobnej hostiny svojho Baránka, ktorému patrí česť a sláva, vďaka a poklona na veky vekov.

Ľud: Amen.
Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. * Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. ** Požehnaj!

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen

Back to top button