Akatist k Svätému Duchu

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  1. KONDÁK

Kňaz: Poďme veriaci a oslavujme zostúpenie Svätého Ducha, ktorý sa z lásky Otca a Syna vylial na apoštolov. – Božím riadením ako vodami zaplavil celú zem. – Tým, čo sa v čistote k nemu utiekajú, dáva životodarnú milosť Božieho synovstva a slávu. – Posväcuje a zbožšťuje tých, čo mu volajú: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

Ľud: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

1 . IKOS

Kňaz: Nebeskí anjeli v jasajúcich zástupoch ustavične spievajú na slávu Svätému Duchu. – On je Prameňom života a duchovným Svetlom. – Večný a nekonečný Svätý Duchu, aj my ťa s nimi oslavujeme za všetky zjavné i skryté milosti a pokorne prosíme o blažené osvietenie:

Ľud: Príď, Svetlo opravdivé.

Príď, Radosť duchovná.

Príď, Krása nevýslovná.

Príď, Oblak a spŕchni na nás nebeskou rosou.

Príď a prijmi našu chválu ako ľubovonné kadidlo.

Príď a daj nám okúsiť radosť, ktorou si nás zaplavil.

Príď a poteš nás hojnosťou svojich darov.

Príď, nikdy nezapadajúce Slnko a prebývaj v nás.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

2. KONDÁK

Kňaz: Svätý Duch v podobe ohnivých jazykov, v žiari a v prudkom i obšťastňujúcom hukote zostúpil z neba na apoštolov. – Týmto svojím plameňom zapálil nesmiernym nadšením rybárov, ktorí po celom svete nebojácne ohlasovali radostnú zvesť a aždého povolávali do Kristovej Cirkvi. – Radostne znášali všetky útrapy na súši i na mori. Nezľakli sa prenasledovania, ba ani krutej smrti. – Po celom svete zaznieva posolstvo ich prekrásnej piesne: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

2. IKOS

Kňaz: Bože, Svätý Duchu, ty si bezodná čaša, z ktorej ako dážď neprestajne prúdi životodarná milosť a vyžaruje nezhasínajúci plameň nadšenia. – Ty si sa v Sionskej sieni vylial na apoštolov, preto ťa ospevujeme, zvelebujeme a dobrorečíme ti:

Ľud: Príď, Posvätiteľ a Ochranca svätej Cirkvi.

Príď a stvor vo svojich verných jedno srdce a jednu dušu.

Príď a rozpaľuj našu chladnú a neplodnú zbožnosť.

Príď a rozptýľ mrak bezbožnosti a nečestnosti, ktorý sa vznáša nad zemou.

Príď a priveď všetkých na cestu spravodlivého života.

Príď a pouč nás o skutočnej pravde.

Príď k nám Múdrosť nekonečná.

Príď a veď nás k večnej spáse.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

3. KONDÁK

Kňaz: Bože, Duchu nepochopiteľný, ty večné tajomstvo. S nebeským Otcom a večným Slovom si všetko stvoril. – V chráme neprístupného svetla prebývajú vznešené zástupy anjelov a v nekonečnom vesmíre sa ligoce nespočetné množstvo hviezd, ktoré si utvoril, aby sa trblietali veľkolepou nádherou. – Telo a dušu si spojil do uchvacujúcej jednoty a stvoril si ľudský rod. Preto ti všetko tvorstvo radostne spieva na slávu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

3. IKOS

Kňaz: Večný Duchu, ty si Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. – Pri stvorení si sa nespútanou silou vznášal nad vodami a svojou stvoriteľskou mocou a úžasnou dôslednosťou si všetko i všetkých oživil. – Od tvojho životodarného dychu zažiarila z nepredstaviteľnej prázdnoty nevýslovná krása stvoreného sveta. Preto ťa vzývame:

Ľud: Príď, ty najväčší Umelec sveta.

Príď, ty, čo stvárňuješ a oživuješ vesmír.

Príď, lebo tvoja vznešenosť sa prejavuje aj v najmenšom kvietku.

Príď, lebo tvoja veľkosť žiari z každej hviezdy.

Príď, ty neopísateľná Mnohotvárnosť.

Príď, ty večná Krása.

Príď a osvieť temnoty našich duší.

Príď a ukáž svetu, že sme nové stvorenia v Kristovi.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

4. KONDÁK

Kňaz: Nepochopiteľný a najdobrotivejší Duchu, prameň nášho posvätenia. – Prečistil Pannu Máriu si zaodel do oslňujúceho a nadprirodzeného Božieho lesku. – Urobil si ju Matkou Boha Slova, Kráľovnou anjelov a Ochrankyňou ľudí. – Nesmiernou silou napĺňaš prorokov a apoštolov. Vyzdvihuješ ich do tretieho neba a ovenčuješ ich srdcia nebeskou nádherou. – Do ich úst vkladáš oheň nadšenia, ktorý privádza ľudí k Bohu. Zmilúvaš sa aj nad najväčšími hriešnikmi a oni ti po svojom obrátení, plní vďaky, nadšene spievajú: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

4. IKOS

Kňaz: Milosťou Svätého Ducha žije každá duša. Jeho mocným pôsobením sa obnovuje spoločenstvo všetkých stvorení so vzkrieseným Kristom v tomto, i v budúcom veku. – Dobrotivý Utešiteľu, pri vzkriesení z mŕtvych, pozdvihni nás z našich hrobov k večnému životu. – Zachráň nás od večného zatratenia a priveď nás spolu so všetkými svätými, s našimi príbuznými a blízkymi do večnej blaženosti prežiarenej Božou slávou:

Ľud: Príď a zachráň nás od duchovnej smrti.

Príď a pred posledným výdychom nasýť nás presvätým Telom a Krvou Krista Spasiteľa.

Príď a daj nám tiché usnutie s čistým svedomím.

Príď a svojím svetlom nás prebuď zo sna smrti.

Príď a daj nám milosť precitnúť zo smrti do večnej blaženosti.

Príď a dožič nám s radosťou uzrieť úsvit večnosti.

Príď a urob z nás synov nesmrteľnosti.

Príď a pri vzkriesení ako Slnko osvieť naše nesmrteľné telá.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

5. KONDÁK

Kňaz: Pane Ježišu, počúvame tvoj hlas: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“ – Prosíme ťa, Synu Bolí, daj nám živú vodu a uhas náš smäd po duchovnom živote. Vylej na nás prúd milostí svojho Svätého Ducha, aby sme už nikdy nežíznili. – S láskou a s dojatím ti spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

5. IKOS

Kňaz: Večný, nestvorený a nekonečne štedrý Duchu, Ochranca spravodlivých a Očistenie hriešnikov. – Zbav nás od všetkých nečistých skutkov. – Nedovoľ, aby v nás, ktorí ti spievame, vyhasla žiara a lesk tvojho milostiplného svetla:

Ľud: Príď, Najdobrotivejší a vzbuď v nás dokonalú ľútosť.

Príď a daj nám pramene sĺz i dojatie.

Príď a nauč nás klaňať sa ti v duchu a v pravde.

Príď, ty najvyššia Pravda a rozožeň všetky pochybnosti nášho rozumu.

Príď, večný Život a priviň nás do svojho lona, na našej zemskej púti.

Príď, večné Svetlo a zmizne od nás všetok strach a každý prízrak.

Príď, vždy nová Sila a osviež svoje unavené deti.

Príď, nekonečná Radosť a rozplynú sa všetky naše terajšie ťažkosti.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

6. KONDÁK

Kňaz: Jasaj dcéra Svetla, svätá matka Sion! – Raduj sa a plesaj svätá Cirkev, vznešená Kristova nevesta. Skvej eš sa ako nebesia a tvoja sláva sa rozlieha po celej zemi. – Vedie ťa a neustále nad tebou bdie Svätý Duch, ktorý lieči chorých, posilňuje vyčerpaných, oživuje mŕtvych a k večnému životu privádza všetkých, čo mu dôstojne a bohabojné volajú: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

6. IKOS

Kňaz: „Vo svete budete mať trápenia,“ hovorí Pán. – Kde nájdeme útechu a kto nás poteší? Duchu, Utešiteľu, utíš náš zármutok. – Prihováraj sa za nás nevypovedá teľným i vzdychmi a osviež srdcia tých, čo sa k tebe ustavične s dôverou utiekajú:

Ľud: Príď, sladké Osvieženie tých, čo sa namáhajú.

Príď, Posilnenie tých, čo sú preťažení.

Príď, Spoločník uväznených.

Príď, Opora prenasledovaných.

Príď a buď štedrý k vysileným biedou a hladom.

Príď a utíš vášne našich tiel i duší.

Príď ku všetkým, čo túžia po tvojom osvietení.

Príď a daj zmysel našim zármutkom nádejou na večnú radosť.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

7. KONDÁK

Kňaz: „Kto by sa rúhal Svätému Duchu, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom,“ hovorí Pán. – Keď počujeme tento prísny výrok, chvejeme sa, aby sme neboli odsúdení s tými, ktorí proti tebe bojujú a nechcú ťa počúvať. – Svätý Duchu, nedopusť, aby sa naše srdcia priklonili k zlobe a falošným slovám blúdiacich a zlorečiacich ľudí. – Navráť na správnu cestu tých, ktorí sa obrátili ku klamnému učeniu, alebo upadli do nevery, či bezbožnosti a všetkým svojim verným dopraj, aby ti s Cirkvou na veky spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

7. IKOS

Kňaz: Bože, keď tvoj Svätý Duch opustil kráľa Šaula, doľahol na neho strach a postihla ho beznádej. – Hrôza opustenosti ho uvrhla do zúfalstva. Sme si vedomí toho, že skleslosť a zatvrdlivosť našich sŕdc nás vzďaľuje od teba a od tvojho svetla. – Ty si najpevnejšia a najbezpečnejšia opora našich duší, preto nám, maloverným, daj silu, aby sme ťa vytrvalo očakávali a vzývali, kým nás neožiari jas tvojej tváre:

Ľud: Príď a neodvrhni nás pre našu vzdorovitosť.

Príď a neopúšťaj nás pre našu netrpezlivosť.

Príď a utíš prudkú búrku našich vášní.

Príď a vyžeň zmätok a nepokoj z našich duší.

Príď a povzbuď znechutených životnými neúspechmi.

Príď a obmäkči naše srdcia, keď sme zatvrdliví a plní hnevu.

Príď a ochráň nás pred nástrahami zlého ducha.

Príď a daj nám ducha pokory, aby sme trpezlivosťou spasili naše duše.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

8. KONDÁK

Kňaz: Nebeský Otče, zachráň nás, lebo sme duchovne biedni a nemocní, slepí a nahí. – Daruj nám svoju milosť, ktorá je vzácnejšia ako ohňom očistené zlato. Zaodej nás bielym rúchom, ktorým zahaľuješ všetky naše slabosti a svojím svätým pomazaním vylieč našu duchovnú slepotu. – Milosť tvojho Životodarného Ducha nech zostúpi do nečistých nádob našich duší a nech nás oživí, aby sme ti mohli radostne spievať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

8. IKOS

Kňaz: Pozemské šťastie spustne ako Babylonská veža. Márne je všetko ľudské úsilie a každá námaha. – Sme šťastní, že si nás naučil byť pokornými a že si nám v našich pádoch odkryl celú ľudskú slabosť a úbohosť. – Bez tvojej pomoci nemôžeme nič urobiť, no skrze tvoju milosť máme nádej na spásu:

Ľud: Príď, jediný a najmúdrejší Darca života.

Príď a daj nám poznať svoje nevyspytateľné cesty.

Príď a ako jasný záblesk ožiar koniec nášho pozemského života.

Príď a požehnaj každé naše dobré počínanie.

Príď a buď Pomocníkom pri konaní našich dobrých skutkov.

Príď a osvieť náš rozum v čase pochybností.

Príď a daruj nám Ducha kajúcnosti.

Príď a obráť naše smútky a tiesne na pokoj.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

9. KONDÁK

Kňaz: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, ktorý si mocou Svätého Ducha vzal telo z Márie, vždy Panny a stal sa človekom. – Na kríži rozprestrel svoje sväté ruky. Svojou predrahou krvou vykúpil celý svet od hriechu a oslobodil nás od večnej smrti. – Preto všetko stvorenie očakáva, že bude mať účasť na slobode a sláve Božích detí a neprestáva spievať Otcovi, ktorý nás miluje, Synovi, ktorý nás vykúpil, aj Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

9. IKOS

Kňaz: Životodarný Duch pri Jordáne v podobe holubice ostúpil na Krista a pri krstnom kúpeli spočinul aj na nás všetkých. – No pôsobenie jeho dobroty a milosti prestalo účinkovať pre temnotu našich hriechov. – Preto, dobrotivý Bože, ako pútnici, ktorí v noci zablúdili v lese a vyčkávajú rannú zoru, túžime po tvojich blahodarných lúčoch, aby sme nezahynuli, ale aby sme našli cestu večného života:

Ľud: Príď k nám, ktorí sme označení pečaťou tvojho vznešeného mena.

Príď a očisť naše utrápené a nemilosrdne páliace svedomie.

Príď a obnov v nás svoj zatemnený obraz.

Príď a zažeň naše hriešne predstavy.

Príď a nauč nás súcitiť s bolesťou a utrpením blížnych.

Príď a ukáž nám, ako máme utešovať ľudí v ich žiali.

Príď a urob nás schopnými milovať každé stvorenie.

Príď a odmeň nás radosťou zo svojej spásy.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

10. KONDÁK

Kňaz: Svätý Duch nás znovuzrodzuje pre večný život. Posilňuje, mučeníkov, posväcuje kňazov a korunuje spravodlivých. – Chlieb a víno premieňa na Telo a Krv Ježiša Krista. – Ó, hĺbka bohatstva a Božej múdrosti! Zas tep do našich sŕdc najväčší zo svojich darov. Daruj nám lásku, ktorá všetko odpúšťa, ktorá nás nabáda milovať aj nepriateľov a chce, aby všetci boli spasení. – Daj, aby sme ňou naplnení a posilnení mohli ako deti Svetla spievať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

10. IKOS

Kňaz: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? – Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ – Aj keď stratíme všetko na zemi, v nebi máme pripravené nevädnúce dedičstvo. – Pane, daruj nám silu, aby sme ťa nemilovali len slovami a jazykom, ale predovšetkým dobrými skutkami a cnostným životom:

Ľud: Príď, Duchu všemocný a rozhojni v nás všetko premáhajúcu vieru.

Príď a daj nám silu k modlitbe.

Príď a zohrej naše skrehnuté srdcia.

Príď a nedovoľ, aby v nás pre rozmnoženie neprávosti ochladla láska.

Príď a nedovoľ nám v čase prenasledovania a výsmechu odpadnúť od viery.

Príď a zachráň nás od pokušení a protivenstiev.

Príď a pokropením nebeskou rosou oživ naše srdcia.

Príď, Dobrotivý, vylieč, posväť a pozdvihni nás svojou milosťou.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

11. KONDÁK

Kňaz: Toto hovorí Pán: „Vylejem zo svojho Ducha na každé telo. – Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.“ – Túžobne očakávaný Duchu, daruj aspoň zrnká svojich darov zo stola svojich vyvolených synov aj nám, ktorí ti voláme: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

11. IKOS

Kňaz: Svätý Duchu, keď ako jasný blesk, čo i len na chvíľku zažiariš v kútiku našej duše, nikto nemôže odolať záplave svetla, ktorá prúdi zo stretnutia s tebou. – Aj tá najhriešnejšia bytosť sa premení a obráti tvojím zázračným a pre nás nepochopiteľným pôsobením. – Prosíme ťa, dobrotivý Utešiteľu, dožič i nám, ešte v čase tohto pozemského života spoznať ťa čistým srdcom a s láskou ti spievať:

Ľud: Príď, osvetľujúci Záblesk večnosti.

Príď a osvieť nás neuhasínajúcou žiarou.

Príď, Poklad pokornej múdrosti.

Príď, večná Radosť tichých.

Príď, Živá Voda a osviež nás uprostred boja s vášňami.

Príď, lebo bez teba niet opravdivej radosti, ani pokoja.

Príď, lebo s tebou je všade Nebeské kráľovstvo.

Príď a vtlač nám do duše Slnku podobný obraz tvojej tváre.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

12. KONDÁK

Kňaz: Svätý Duchu, ty nevyčerpateľná rieka milosti a odpustenia hriechov. – Vypočuj naše úpenlivé prosby za celý svet, za veriacich i neveriacich i za odbojných synov sveta a všetkých priveď do večného Kráľovstva Najsvätejšej Trojice. – A keď bude tvojím mocným pôsobením zničená aj smrť, náš posledný nepriateľ, vtedy svet znovuzrodený tvojím očisťujúcim ohňom, zaspieva ti radostnú pieseň nesmrteľnosti: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

12. IKOS

Kňaz: V duchu vidíme Božie mesto, nebeský Jeruzalem, zdobený a okrášlený ako nevesta. – Skveje sa, plesá, jasá a trbliece sa ako slnko. Pri Pánovom prestole znie hlahol anjelov a sám žiariaci Pán stojí uprostred svojich vyvolených, kde niet bolesti, zármutku ani stonania. – Kráľ u nebeský, Svätý Duchu, ty si nám daroval svojich sedem darov. Daj, aby sme ich pôsobením mali účasť na radostnej večnosti a aby sme ti privolávali:

Ľud: Príď, Dobrotivý a zapáľ v nás túžbu po záhrobnom živote.

Príď a naplň nás túžbou po večnej Pravde.

Príď a odkry nám radosti Božieho kráľovstva.

Príď a rozpaľuj v nás nádej na večnú spásu.

Príď a daj nám snehobiele rúcho čistoty.

Príď a naplň nás leskom svojho božstva.

Príď a vezmi nás na svadobnú hostinu Baránkovu.

Príď a urob nás hodnými naveky prebývať v tvojej sláve.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

13. KONDÁK

Kňaz: O, nekonečná hĺbka spásonosnej lásky, Životodarný Duchu! Svojím dychom zohrej chladné srdcia celého ľudského rodu, ktoré zmeraveli pre množstvo neprávostí. – Tvojou nekonečnou mocou urýchli záhubu zla a daj, aby na každom mieste víťazila Božia spravodlivosť. Nech sa ti klania každé stvorenie v nebi, na zemi i v podsvetí. Nech ti vzdáva chválu a nech ti spieva: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud odpovedá Aleluja.

1. IKOS

Kňaz: Nebeskí anjeli v jasajúcich zástupoch ustavične spievajú na slávu Svätému Duchu. On je Prameňom života a duchovným Svetlom. Večný a nekonečný Svätý Duchu, aj my ťa s nimi oslavujeme za všetky zjavné i skryté milosti a pokorne prosíme o blažené osvietenie:

Ľud: Príď, Svetlo opravdivé.

Príď, Radosť duchovná.

Príď, Krása nevýslovná.

Príď, Oblak a spŕchni na nás nebeskou rosou.

Príď a prijmi našu chválu ako ľubovonné kadidlo.

Príď a daj nám okúsiť radosť, ktorou si nás zaplavil.

Príď a poteš nás hojnosťou svojich darov.

Príď, nikdy nezapadajúce Slnko a prebývaj v nás.

Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

1. KONDÁK

Kňaz: Poďme veriaci a oslavujme zostúpenie Svätého Ducha, ktorý sa z lásky Otca a Syna vylial na apoštolov. – Bolím riadením ako vodami zaplavil celú zem. Životodarnú milosť Božieho synovstva a slávu, do ktorej sa Ježiš zaodel na hore Tábor, dáva tým, Čo sa k nemu utiekajú s čistým a úprimným srdcom. – Posväcuje a zbožšťuje tých, čo mu volajú: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

Ľud: Príď, Utešiteľu, Svätý Duchu a prebývaj v nás!

MODLITBA

Kňaz: Svätý Duchu! Napĺňaš celý vesmír a všetkým dávaš život. No v tých, ktorí dobrovoľne zotrvávajú v hriechu, neprebývaš. – Pokorne a vrúcne ťa prosíme, neopovrhni nami pre nečistotu našich duší, ale príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny. – Pomôž nám prežiť nasledujúce dni nášho života v pokání a konaní dobrých skutkov, aby sme ťa oslavovali s Otcom i Synom na veky vekov.

Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu v ohnivých jazykoch zoslal svojho presvätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechvál­nych apoštolov, blaženych Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Back to top button