9. september Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 4. hlas

Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, – zvesto­valo radosť celému svetu, – lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, – ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. – Zvíťazil nad smrťou – a obdaril nás večným životom.

Tropár, 1. hlas

Joachim i Anna, spravodliví podľa zákona, – obdarovali ste nás Bohom omilosteným dievčat­kom. – Preto dnes svätá Cirkev radostne oslavuje vašu pamiatku. – Tým aj Pána Boha velebí, – lebo skrze Dávidov rod daroval nám spásu.

Kondák, 3. hlas

Plesá Anna zbavená neplodnosti. – V náručí drží Prečistú a všetkých vyzýva, aby oslavovali Boha, – ktorý z jej lona obšťastnil ľudstvo nepoškvrnenou Matkou.

Kondák, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 3. hlas

Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Prokimen, 4. hlas

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

Aleluja, 8. hlas

Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.

Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia.

Verš: Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa zrodila z neplodnej Matky.

Irmos, 8. hlas

Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvele­bujeme.

Pričasten

Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button