7. nedeľa Päťdesiatnice svätých otcov prvého ekumenického snemu

Predobrazujúce antifóny.

Vchod

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.

Tropár, 6. hlas

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Stráž­covia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života.

Tropár, 4. hlas

Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies – a naplnil si radosťou svojich učeníkov, – lebo ako svoj požehnaný dar – prisľúbil si im Svätého Ducha. – Veď ty si Syn Boží – a Vykupiteľ sveta.

Tropár, 8. hlas

Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval Otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.

Kondák, 8. hlas

Čo apoštoli hlásali a Otcovia objasňovali, – to tvorí pevný základ našej Cirkvi. – Ona je nositeľ­kou pravdy, – utkanej z nebeskej náuky o Bohu. – Ona s úctou spravuje – veľké tajomstvo našej spásy.

Kondák, 6. hlas

Splnil si svoje poslanie na zemi – a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. – Slávne si vystúpil na nebesá. – Ale nás si neopustil. – Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“

Prokimen, 4. hlas

Velebíme ťa, Pane, Bože našich Otcov. – Chváli­me a oslavujeme tvoje meno naveky.

Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

Verš: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Krista, Darcu života, – ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam.

Irmos, 5. hlas

Matka Božia, – ty si vyvýšená nad všetko pomys­lenie. – Ty si v čase zázračne porodila večného Boha. – My veriaci, ťa jednomyseľne oslavujeme.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button