5. nedeľa Päťdesiatnice o Samaritánke

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 4. hlas

Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radost­nom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoš­tolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus  ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“

Tropár, 8. hlas

Uplynula polovica sviatkov. – Spasiteľ, napoj moju dušu vodou milosti, – lebo všetkých si vyzval: – „Kto je smädný, nech príde a pije.“ – Sláva tebe, Kriste Bože, – prameň nášho života.

Kondák, 8. hlas

S vierou prišla Samaritánka k prameňu – a uzre­la teba, Vodu múdrosti. – Keď sa z nej hojne napila, – získala nebeské kráľovstvo – a stala sa slávnou naveky.

Kondák, 4. hlas

Uprostred sviatkov Starého zákona – zvolal si, Stvoriteľ a Vládca, Kriste Bože: – „Príďte a čerpaj­te vodu nesmrteľnosti!“ – Preto pred tebou padá­me a vrúcne voláme: – Udeľ nám hojné dary, – lebo ty si prameň nášho života.

Prokimen, 3. hlas

Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte.

Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.

Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.

Namiesto Dôstojné

Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tre­tieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkrie­sil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos

Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten

Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľ­nosti sa napite. Aleluja.

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsos­tiach. Aleluja.

Back to top button