47. Boží Syn dnes narodil sa

  1. Boží Syn dnes narodil sa, – z výšin nebies ponížil sa. – |: A z Panny prečistej, – bez hriechu počatej, – stelesnil sa. 😐 2.Porodila Boha Slovo, – z pokolenia Dávidovho. – |: Mária presvä­tá, – panenská nevesta, – v Betleheme. 😐 3. Spája Dieťa narodené, – Božie s ľudským nerozdeľne. – |: Hľa, v Božej osobe – i v ľudskej podobe – zjavil sa nám. 😐 4. Vzal na seba ľudské telo, – ľudským synom zval sa smelo. – |: Už dávno pred vekmi – Božími prorokmi – zvestovaný. 😐 5. Anjeli sa obja­vili, – príchod Pána velebili. – |: Veď jeho zrode­nia – i ľudstva spasenia – nadišiel čas. 😐 6. Jasky­ňa sa vyzdobila, – hviezda z neba zažia­rila. – |: Stojí tam osliatko, – kde Panna Dieťatko – poro­dila. 😐 7. Pastieri sa radovali, – za dobrú zvesť ďako­vali. – |: z Panny zrodeného, – Prvorodené­ho – uctievali. 😐 8. Traja králi pristú­pili, – Kráľa sveta pozdravili. – |: Kadidlo aj zlato – i myro boha­to – žertvovali. 😐 9. Zrodeného zve­le­buj­me, – spoločne ho oslavujme. – |: A v našich rodinách – pri zbožných modlitbách – kľačme svorne. 😐
Back to top button