4. Hlas

Tropár

Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“

Kondák

Môj Spasiteľ a Vykupiteľ – z pút hrobu ako Boh vytrhol ľudské pokolenie. – Zničil brány pekla – a sám ako Vládca tretieho dňa vstal z mŕtvych.

Bohorodičník

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil.

Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja

Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.

Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Back to top button