03. Katizma

Žalm 17

Milujem ťa, Pane, moja sila; * Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; * ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, * a budem zachránený pred nepriateľmi.

Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie * a vydesili zlostné prívaly.

Ovinuli ma povrazy záhrobia, * zovreli ma osídla smrti.

V úzkosti som vzýval Pána * a volal som ku svojmu Bohu.

Zo svojho chrámu počul môj hlas * a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.

Zem sa pohýbala a zachvela; vrchy sa otriasli a pohli v základoch, * lebo vzplanul hnevom.

Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, * vyletúvali z neho žeravé uhlíky.

Znížil nebesia a zostúpil: * čierne mračno pod jeho nohami.

Zasadol na cheruba a vzlietol, * vznášal sa na krídlach vetrov.

Temnotami sa celkom zahalil * a stánok si urobil z čierňavy vôd a oblakov.

Pred žiarou jeho tváre mraky lietali, * ľadovec a žeravé uhlie.

Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho: * ľadovec a žeravé uhlie.

Vyslal šípy a rozprášil ich, * vrhol blesky a zmietol ich.

Otvorili sa hlbočiny vôd * a základy zeme sa odkryli.

Pred tvojou hrozbou, Pane, * pred víchricou tvojho hnevu.

Z výsosti čiahol rukou a chytil ma * a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

Vytrhol ma z rúk mojich premocných nepriateľov, * z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja.

Napadli ma v môj deň nešťastný, * ale Pán mi bol podperou.

Vyviedol ma na miesto priestranné, * zachránil ma, lebo si ma obľúbil.

Za moju spravodlivosť ma Pán odmení, * za to, že moje ruky sú čisté,

lebo som kráčal po cestách Pánových * a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne.

Pred očami som mal všetky jeho príkazy * a jeho zákony som neodvrhol.

S ním som bol bez úhony * a uchránil som sa zločinu.

Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil * lebo videl, že moje ruky sú čisté.

Voči svätému si svätý, * voči šľachetnému šľachetný,

voči úprimnému úprimný, * voči zvrhlému si neúprosný.

Pokorný ľud chrániš pred zánikom * a ponižuješ oči pyšných.

Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň; * môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.

Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; * a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.

Božia cesta je čistá, * ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.

On je ochrancom všetkých, * čo v neho dúfajú.

Veď kto je Boh okrem Pána? * Kto je skala okrem nášho Boha?

To Boh ma silou opásal * a moju cestu urobil nepoškvrnenou.

Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa * a postavil ma na výšinu.

Ruky mi na boj vycvičil * a moje ramená napínajú luk kovový.

Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil * a tvoja láskavosť ma urobila veľkým.

Mojim krokom si cestu uvoľnil * a moje nohy nepociťujú únavu.

Naháňal som svojich nepriateľov, až som ich dostihol, * a nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil.

Tak som ich zdrvil, že ani stáť nevládali, * popadali mi pod nohy.

Opásal si ma udatnosťou v boji * a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia.

Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek * a rozprášil si tých, čo ma nenávidia.

Kričali, nemal im kto pomôcť, * volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal.

Rozprášil som ich ako prach unášaný vetrom, * šliapal som po nich ako po blate uličnom.

Vytrhol si ma zo vzbury ľudu * a ustanovil za hlavu národov.

Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal, * a poslúcha ma na jediné slovo.

O moju priazeň sa uchádzajú cudzinci; * cudzinci blednú od strachu a trasú sa vo svojich úkrytoch.

Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, * nech je vyvýšený Boh, moja spása.

Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy; * ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov.

Povýšil si ma nad mojich odporcov * a vytrhol si ma z rúk násilníka.

Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi * a ospevovať tvoje meno žalmami.

Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, * preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 18

Nebesia rozprávajú o sláve Boha * a obloha hlása dielo jeho rúk.

Deň dňu o tom podáva správu * a noc noci to dáva na známosť.

Nie sú to slová, nie je to reč, * ktorá by sa nedala počuť.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas * a ich slová až po končiny sveta.

Tam hore vybudoval stan pre slnko * a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty

a raduje sa ako bežec * pred veľkými pretekmi.

Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému; * pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

Zákon Pánov je dokonalý, * osviežuje dušu.

Svedectvo Pánovo je hodnoverné, * dáva múdrosť maličkým.

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. * Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. * Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, * sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.

Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; * veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.

Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? * Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,

a svojho služobníka zachráň od pýchy, * aby ma neovládala.

Tak budem bez škvrny * a čistý od veľkého hriechu.

Nech sa ti páčia slová mojich úst * i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.

Pane, ty si moja pomoc * a môj vykupiteľ.

Žalm 19

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, * nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

Nech ti pošle pomoc zo svätyne * a nech ťa bráni zo Siona.

Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary * a tvoja žertva nech mu je príjemná.

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, * a nech vyplní každý tvoj zámer.

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. * Nech Pán splní všetky tvoje priania.

Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, * zachráni ho mocou spásonosnej pravice.

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, * ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

Oni sa zrútia a padnú, * my však stojíme na nohách.

Pane, daj vždy víťaziť kráľovi * a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Žalm 20

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje * a veľmi sa teší z tvojej spásy.

Vyplnil si túžbu jeho srdca * a prosbu jeho perí si neodmietol.

Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, * na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, * život dlhý, navždy, naveky.

Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, * ozdobuješ ho velebou a nádherou.

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, * blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

Na Pána sa kráľ spolieha; * neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, * tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

Urobíš ich ohnivou pecou, * keď sa zjaví tvoja tvár;

Pán ich pohltí vo svojom hneve * a strávi ich oheň.

Vyhubíš ich rod zo zeme * a ich potomstvo spomedzi ľudí.

Lebo proti tebe snuli zlo * a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

Lebo ich obrátiš na útek, * svoj luk namieriš na ich tvár.

Povstaň, Pane, vo svojej sile * a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 21

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? * Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; * volám v noci, a nenachádzam pokoja.

A predsa ty si svätý, * ty tróniš na chválach Izraela.

V teba dúfali naši otcovia; * dúfali a vyslobodil si ich.

Ku tebe volali a boli spasení, * v teba dúfali a zahanbení neboli.

No ja som červ, a nie človek, * ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, * vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

“Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, * nech ho zachráni, ako ho má rád.”

Veď ty si ma vyviedol z lona * a na prsiach matky si mi dal spočinúť.

Od samého zrodu som odkázaný na teba. * Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.

Nevzďaľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie * a nieto, kto by mi pomohol.

Obkľučuje ma stádo juncov, * obstupujú ma býky z Bášanu.

Otvárajú na mňa svoje papule * ako lev, čo plieni a reve.

Rozlievam sa sťa voda * a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.

Srdce mi mäkne ako vosk * a topí sa mi v útrobách.

Podnebie mi vysychá ako črepiny * a jazyk sa mi lepí k hrtanu.

Do prachu smrti ma odvádzaš. * Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov.

Prebodli mi ruky a nohy, * môžem si spočítať všetky svoje kosti.

Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; * delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós.

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa, * ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.

Chráň mi dušu pred kopijou * a môj život pred pazúrmi psov.

Vysloboď ma z tlamy levovej, * mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom * a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Chváľte Pána, vy, ktorí sa ho bojíte, * oslavujte ho, všetci Jakubovi potomci.

Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove, * veď on nepohŕda, ani neopovrhuje nešťastným chudákom;

ani svoju tvár neodvracia od neho, * lež vyslyší ho, keď volá k nemu.

Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení * a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú: * “Naveky nech žijú ich srdcia!”

Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, * jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.

Veď Pánovo je kráľovstvo, * on panuje nad národmi.

Jemu jedinému sa budú klaňať všetci, čo spia pod zemou; * pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu.

Aj moja duša bude preňho žiť * a jemu bude slúžiť moje potomstvo.

Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi * a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorý sa narodí: “Toto urobil Pán.”

Žalm 22

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám, * dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, * verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou, * nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, * tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. * Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať * po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom * mnoho a mnoho dní.

Žalm 23

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, * okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

Veď on sám položil jeho základy na moriach * a upevnil ho na vodách.

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, * kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, * čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.

Taký dostane požehnanie od Pána * a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, * čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, * lebo má vstúpiť kráľ slávy.

Kto je ten kráľ slávy? * Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.

Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, * lebo má vstúpiť kráľ slávy.

Kto je ten kráľ slávy? * Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

Sláva: I teraz:

Back to top button