23. október – Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 2. hlas

Ako apoštol Kristov – s radosťou si prijal a ohla­soval evanjelium, svätý Jakub. – V mučeníc­tve vynikáš trpezlivosťou. – Uctievame ťa ako brata Pánovho. – Stal si sa vznešeným hodnostárom Cirkvi, – preto pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Kondák, 4. hlas

Jednorodené Slovo Boha Otca, – ktoré prišlo k nám v plnosti času, – teba, Jakub, poslalo oby­va­teľom Jeruzalema – za prvého pastiera a uči­teľa. – Bol si verným vysluhovateľom svia­tostí, – preto ťa všetci ako apoštola dnes uctievame.

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 8. hlas

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Back to top button