14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom

  1. antifóna

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? – Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Bože môj, volám vo dne a nečuješ, – volám v noci a nenachádzam pokoja.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

A predsa ty si svätý, – ty tróniš na chválach Izraela.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

  1. antifóna

Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol – a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

Pamätaj na svoj ľud, – ktorý je tvoj odprvoti.

Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, – vrch Sion, na ktorom prebývaš.

Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.

  1. antifóna

Pán kraľuje, traste sa národy, – tróni nad che­rub­mi, chvej sa zem.

Spas ľud svoj, Pane:

Veľký je Pán na Sione – a vyvýšený nad všetky národy.

Spas ľud svoj, Pane:

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, – lebo je sväté.

Spas ľud svoj, Pane:

Vchod, 1. hlas

Velebte Pána nášho Boha – a padnite k jeho no­hám, – lebo je svätý.

Tropár, 1. hlas

Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedič­stvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepria­teľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

Kondák, 4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

Namiesto Svätý Bože

Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Prokimen, 7. hlas

Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.

Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.

Irmos, 8. hlas

Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.

Pričasten

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako zna­menie. Aleluja.

 

Back to top button