1. september – Začiatok indiktu, teda cirkevného nového roka

Predobrazujúce antifóny.

Tropár, 2. hlas

Pán všetkého stvorenia, – zo svojej moci si usta­no­vil obdobia i roky. – Vo svojej dobrote žehnaj i ten­to rok. – Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mes­tu (alebo našej obci). – Ochraňuj nás na príhovor Božej Matky.

Kondák, 2. hlas

Kriste, Stvoriteľu sveta viditeľného i neviditeľ­ného.– Vo svojej dobrote ho i zachovávaš. – Prebývaš na nebesiach. – Ustanovil si dni aj noci, obdobia a roky. – Korunuj i tento nový rok svojím požehnaním. – Ochraňuj našu vlasť, mestá, obce i všetok svoj ľud, – lebo si nekonečne dobrý.

Prokimen, 3. hlas

Veľký je náš Pán a veľmi mocný, – jeho múdrosť je nesmierna.

Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

Verš: Rok korunuješ svojou dobrotou, Pane.

Pričasten

Rok korunuješ svojou dobrotou, – kade prejdeš, všade je hojnosť. Aleluja.

Back to top button