Liptovská Teplička

  • Zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom

    Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom predaja je prebytočný majetok obce,  nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/1, nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísaná…

  • Pripomienka oslobodenia obce

    29. 1. 2023 Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.liptovskateplicka.sk/zivot-v-obci/aktuality/pripomienka-oslobodenia-obce-1852sk.html.

Back to top button