Z domova

Komora miest sa venovala viacerým aktuálnym témam

Zvolen – 18. apríla 2024 – Na rokovaní Komory miest vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 2024, sa zúčastnilo 60 členov. Predseda Komory miest a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom rokovania. Po jeho schválení bol prerokovaný bod, ktorý sa týkal vyhodnotení plnenia priorít a uznesení 34. a 35 snemu ZMOS a prejedania návrhu priorít 36. snemu ZMOS. Členovia Komory miest doplnili priority v oblastiach týkajúcich sa zákona o výstavbe, úpravy a aktualizácie stavu intravilán/extravilán v kontexte územných plánov miest a obcí, nastavenia sietí rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci s ohľadom na geomorfologické členenie územia a dostupnosti do zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež bola doplnená priorita v súvislosti s otázkou regulácií a spôsobov kompenzácií elektrickej energie a plynu. V rámci tohto bodu bolo navrhnutých niekoľko zásadných odporúčaní Rade ZMOS v oblastiach v súvislosti s navýšením  finančných prostriedkov na domy ošetrovateľskej starostlivosti, systémového riešenia nelegálnych osád na území miest a obcí, riešením hromadenia kamiónov v smere k hraničnému prechodu Vyšné Nemecké, valorizáciou dane za jadrové zariadenia, situáciou miest a obcí vo vzťahu k Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a iné.Komora miest zobrala na vedomie pracovné znenie návrhu novely Stanov ZMOS. Attila Agócs, primátor mesta Fiľakovo, prezentoval informácie ohľadom hazardných hier na území miest a obcí. Martin Chren, starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov, podpredseda Komory miest, sa venoval dvom témam: objektívnej zodpovednosti a aktuálnemu stavu stavebnej legislatívy. Členovia komory boli oboznámení s odporúčaniami pre samosprávy v súvislosti s prijatím smernice NIS2. Po ukončení rokovania boli závery Komory miest predmetom programu následného zasadnutia Rady ZMOS. 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/komora-miest-sa-venovala-viacerym-aktualnym-temam.html.

Back to top button