Štrba

Miestne občianske a preventívne služby v obci Štrba

Názov projektu: MOaPS v obci Štrba
Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Trvanie projektu: 04/2024 – 09/2026
Nenávratný finančný príspevok: 166 744,66EUR
Typ projektu: dopytovo – orientovaný
Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Štrba v rámci projektu „ Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS)“ vytvorí 4 člennú Miestnu občiansku poriadkovú službu na plný úväzok s pôsobnosťou na území obce Štrba. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskej komunity. Úlohou členov MOaPS bude aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku,
nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých. Členovia MOaPS budú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. MOaPS bude zabezpečovať aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, čím ich budú vychovávať a učiť deti určitým pravidlám. Členovia MOaPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami ( rovnošata, baterka, telefón, ai.) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú kontaktovať a budú nápomocní Policajnému zboru SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.

Príspevok Miestne občianske a preventívne služby v obci Štrba zobrazený najskôr Obec Štrba.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.strba.sk/novinky/miestne-obcianske-a-preventivne-sluzby-v-obci-strba/.

Back to top button