Bratislava - Vajnory

Harmonogram preskúšavania sirén na rok 2024

Harmonogram preskúšavania sirén na rok 2024

Alexandra Pauerová


Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2024.

 • A. Termíny preskúšania varovacieho systému

TMS (angl. Telemetry Monitoring System) – Telemetrický monitorovací systém

RDS (angl. Radio Data System) – Rádiový dátový systém

MO – Miestne ovládanie mesta/obce

 

 • B. Spôsob aktivácie sirén
 1. Aktiváciu sirén vykoná:

  a. Oprávnená osoba alebo osoba ňou poverená pomocou modulu miestneho ovládania.

  b. Vedúci smeny na Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému (ďalej len „KS IZS“).

  c. Stála služba na Centrálnom monitorovacom a riadiacom stredisku sekcie (ďalej len „CMRS SKR“).

2. Aktiváciu tichej skúšky elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná:

 

a) okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou TMS na území celého kraja.

 

3. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén v termínoch 08.03.2024 a 13.09.2024 vykonajú pomocou modulov miestneho ovládania:

a. mestské úrady a obecné úrady,

Poznámka: okresné úrady v sídle kraja hlasitú skúšku nevykonajú, skúšku vykonajú iba mestá a obce s miestnych ovládaním. 

4. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 14.06.2024 vykoná:

a. okresný úrad v sídle kraja (KS IZS) pomocou RDS na území celého kraja s výnimkou autonómnych systémov,

b. Autonómne systémy pomocou vlastného miestneho/centrálneho ovládania.

 

 

5. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén 13.12.2024 vykoná:

a. sekcia (CMRS SKR) pomocou RDS na území celej SR.

 

6. Aktiváciu hlasitej skúšky elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú:

a. mestské úrady a obecné úrady pomocou modulu miestneho ovládania.

 

 

 • C. Opatrenia na informovanie obyvateľstva

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí:

a. sekcia – prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry SR,

b. okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov,

b. mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.

 

 

 • D. Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok

S písomným súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci objektového cvičenia, preberajúcich konaní novovybudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykoná, je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích prostriedkov.

 

 

Dátum

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vajnory.sk/news/harmonogram-preskusavania-siren-na-rok-2024.

Back to top button