Poprad

Uskutočnilo sa 1. plánované zasadnutie MsZ v tomto roku

<p>Vo štvrtok 22.februára zasadli poslanci do poslaneckých lavíc malej zasadačky mestského úradu, kde sa uskutočnilo 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2024.</p>

<p>Po schválení programu sa zaoberalo kontrolou plnenia uznesení a následne poslanci pokračovali schválením prenájmu priestorov divadelnej sály s príslušenstvom</p>

<p>v Dome kultúry pre Strednú zdravotnícku školu, schválením prenájmu priestorov hracej plochy s príslušenstvom v budove viacúčelovej haly Aréna Poprad pre Solus Dance Academy a plochy prenajatých nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Zimného štadióna pre nájomcu Hokejový klub Poprad.</p>

<p>Do správy SMK bol zverený majetok – prepoj Ul. Kukučínova – Ul. Levočská, chodník na Ul. Vodárenskej a komunikácia v rámci stavby IBV Spišská Sobota. Z dlhodobého majetku mesta Poprad boli vyradené niektoré osobné automobily, jeden svetelný panel z vianočnej výzdoby, jeden bezobslužný automatizovaný parkovací systém na uliciach Štefánikovej a J. Curie a mestský rozhlas v Matejovciach.</p>

<p>MsZ schválilo súbor vecných bremien, prevzatie časti komunikácie na pozemku v Spišskej Sobote do výpožičky od vlastníka Whirpool Slovakia, výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou na Suchoňovej ulici, ako aj výkup pozemkov pre stavbu „Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade.“</p>

<p>Poslanci ďalej schválili rozšírenie predmetu hlavnej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií Poprad a zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2024.</p>

<p>Zastupiteľstvo sa následne zaoberalo aj všeobecne záväzným nariadením o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré bolo prijaté.</p>

<p>Poslanci schválili zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2024 a prenájom nebytových priestorov v Centre voľného času v Poprade pre nájomcu Športový hokejbalový klub Poprad, ako aj prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole</p>

<p>pre nájomcu Basketbalová akadémia mládeže Poprad.</p>

<p>Schválené bolo aj vyradenie dlhodobého hmotného majetku, a to autobusových prístreškov MHD z majetku mesta Poprad.</p>

<p>Poslanci schválili i vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácii, ktorým sa stal Michal Novák do času, kým neprebehne výberové konanie.</p>

<p>Zastupiteľstvo zobralo na vedomie súhrnnú správu o činnosti Mestskej polície Poprad za rok 2023, informáciu o termíne na prekladanie návrhov na udelenie Ceny mesta Poprad a správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti za rok 2023.</p>

<p>Rokovanie zastupiteľstva ukončili interpelácie poslancov.</p>

<p>Celý záznam a bližšie informácie z MsZ si môžete pozrieť tu FB stránke mesta Poprad v sekcii videá.</p>

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poprad.sk//novinka/1407/uskutocnilo-sa-1-planovane-zasadnutie-msz-v-tomto-roku.

Back to top button