Cirkev adventistov siedmeho dňa

Výbor Slovenského združenia CASD rokoval v Banskej Bystrici

V nedeľu 10. decembra sa uskutočnilo rokovanie výboru SZ CASD v Banskej Bystrici, v budove cirkevného zboru na Kollárovej ulici.

 • PERSONÁLNE ROZHODNUTIA
 1. Schválené ukončenie nástupnej praxe kazateľov Antona Durana a Mareka Nehybu k 31.12.2023.
 2. Schválené, zamestnať na SZ CASD účtovníčku Alenu Vašekovú od 18.12.2023.
 3. Schválený zámer pokračovať v zamestnaneckom pomere biblického pracovníka Jána Muráňa na plný či iný úväzok od 1.1. 2024 po dohode s ním.
 4. Zobraté na vedomie trvanie pracovného pomeru na plný úväzok biblického pracovníka Alexeja Muráňa aj po 1.1.2024.
 • ADMINISTRATÍVNE ROZHODNUTIA
 1. Schválené menné zoznamy návrhov 27 delegátov a ich 14 náhradníkov na konferenciu Česko-Slovenskej únie CASD.
 2. Schválené menné zoznamy návrhov 88 delegátov (55 – za zbory, 14 – ordinovaní kazatelia, 19 – inštitúcie), 41 náhradníkov za zbory a 14 pozvaných hostí na konferenciu Slovenského združenia CASD. Počet 55 delegátov za zbory sa bude ešte aktualizovať, a to podľa počtu členov jednotlivých zborov ku dňu 31.12.2023.
 3. Schválené stanoviská výboru SZ CASD k siedmim návrhom do agendy oboch konferencií, ktoré prišli zo zborov Slovenského združenia CASD.
 • HOSPODÁRSKE ROZHODNUTIA
 1. Schválený celkový rozpočet SZ CASD na rok 2024.
 2. Schválený rozpočet oddelení SZ CASD na rok 2024.
 3. Schválené cestovné limity pre zamestnancov SZ CASD ako aj cestovné náhrady pre dobrovoľníkov.
 4. Schválený návrh Finančnej komisie SZ CASD na úpravu miezd zamestnancov podľa Finančného poriadku Česko-Slovenskej únie CASD.

V medziobdobí boli členmi výboru SZ CASD prijaté formou hlasovania per rollam tieto rozhodnutia, týkajúce sa stavebných a rekonštrukčných prác na budovách zborov:

 1. Schválená realizácia odstránenia systémových chýb strešného plášťa a fasády a azbestového obkladu na zborovej budove Ferienčíkova 5 v Bratislave.
 2. Schválené zateplenie budovy zboru v Poproči, vrátane omietok a vonkajšieho náteru.

Daniel Márföldi, tajomník SZ CASD

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.casd.sk/vybor-slovenskeho-zdruzenia-casd-rokoval-v-banskej-bystrici-2/.

Back to top button