Ľubica

Pozvánka a program na zasadanie OZ

V  zmýsle  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  zvolávam 8. zasadnutie Obecného  zastupiteľstva  Obce  Ľubica, ktoré sa uskutoční       14. decembra  2023 o 17:00 hod. (štvrtok) v zasadačke Obecného úradu v Ľubici, Gen. Svobodu 127.                                                                             Ing. Ján Kapolka                                                                          starosta obce

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obeclubica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=508623.

Back to top button