Svit

Výrub drevín: číslo konania: 2023/1074, dátum začatia konania: 04.12.2023

Číslo konania:  2023/1074, vyvesené dňa 06.12.2023 vo Svite                                                      

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Mesto Svit, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, podľa § 69 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub na dreviny.

Žiadateľ:Anton Kazimír,  Kpt. Nálepku 7/138, 059 21 Svit

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín na parcele KN-C 117/5 v k.ú. Svit – z dôvodu zatieňovania dolných poschodí bytového domu

Účasť v tomto správnom konaní:  Žiadosť je potrebné doručiť v zmysle § 82 ods. 7 zákona o správnom konaní, do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov

Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: MsÚ Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo elektronicky na e-mailovú adresu: jana.budzakova@svit.sk v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/uradna-tabula-1/vyrub-drevin-cislo-konania-2023-1074-datum-zacatia-konania-04122023-1305.html.

Back to top button