Hôrka

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 319.96 kB

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obechorka.sk/zverejnovanie/uradna-tabula-1/navrh-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-na-uzemi-obce-7824.html.

Back to top button