Kremnica

Šanca na dobudovanie kanalizácie výrazne rastie

  Pri snahe o dobudovanie kvalitnej kanalizácie sa mesto Kremnica výrazne pohlo dopredu.  Ako sme už obyvateľov informovali, kvôli  legislatívnym prekážkam nemohlo mesto doteraz figurovať v zozname oprávnených subjektov, ktoré sa môžu uchádzať o dobudovanie kanalizačnej siete z eurofondov.Hoci vlastník verejnej kanalizačnej siete – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  (STVS, a.s.) má projekt dobudovania kanalizácie pre naše mesto pripravený už niekoľko rokov, narážali sme práve na problém s  vykazovaním odpadových vôd. Podľa oficiálnych štatistík je síce naše mesto odkanalizované na 100 percent, no iba 25 percent odpadových vôd je čistených na čističke odpadových vôd a zvyšok prechádza cez nečistené výuste do potoka.Keďže kvalitná kanalizácia je pre rozvoj mesta do budúcnosti jedným z kľúčových bodov, obrátil sa primátor Martin Novodomec spoločne s vlastníkom kanalizácie na ministra životného prostredia Milana Chrenka  a tiež predsedu vlády Ľudovíta Ódora.Odpoveď z ministerstva je potešujúca, keďže Kremnica na základe snahy a spolupráce s vodárenskou spoločnosťou bola aktuálne zaradená do zoznamu oprávnených aglomerácií nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov pre poskytnutie podpory z Programu Slovensko 2021 – 2027.„V praxi to znamená, že po sformovaní novej vlády budeme sledovať aktuálne výzvy Programu Slovensko a v prípade vypísania výzvy podá vlastník žiadosť,“ konštatoval primátor Martin Novodomec s tým, že z hľadiska kvality života obyvateľov mesta, ale aj vo vzťahu k investorom, ktorí do nášho mesta prichádzajú,  pôjde  o kľúčový rozvojový projekt.Zahŕňať bude nielen dobudovanie kanalizácie, ale aj rozšírenie a intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd pri Hornej Vsi.Ako sa v liste ministra Milana Chrenka konštatuje, predmetom podpory z programu budú projekty na zabezpečenie čistenia a odvádzania odpadových vôd, na ktoré sa vzťahujú záväzky SR voči Európskej únii. Tak ako v prípade Kremnice ide o aglomerácie, vo vzťahu ku ktorým došlo k spresneniu odpočtových údajov s cieľom zosúladenia so skutočným stavom čistenia odvádzaných komunálnych odpadových vôd.Mesto Kremnica a tiež vlastník kanalizácie považujú napojenie domácností a nehnuteľností na verejnú kanalizáciu za štandard 21. storočia a kľúčovú rozvojovú agendu. (KN)  

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kremnica.sk/oznamy/-sanca-na-dobudovanie-kanalizacie-vyrazne-rastie.html.

Back to top button