Prešovská archieparchia

Odborný seminár v Prešove

DKÚ PA, prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. – Už tradične odborným seminárom venovaným biblickým knihám pre biblickú súťaž a olympiádu sa začalo dňa 19. septembra stretnutie učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Prešovskej archieparchie v priestoroch NIVAM /Národný inštitút vzdelávania a mládeže/. V tomto školskom roku ide o tieto biblické knihy: GENEZIS 12 – 36, DANIEL 1 – 6, 13, Evanjelium podľa Jána, Žalm 27. Spoločná tém vybraných kníh: Vytrvať vo viere.

V úvode riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ oboznámil učiteľov s aktivitami v tomto školskom roku, ktoré pripravuje diecézny katechetický úrad. Následne lektor priblížil účastníkom biblické rozprávania z cyklu biblických patriarchov s dôrazom na ich význam pre súčasnosť. Pri prorokovi Danielovi zároveň poukázal, aký dôležitý hodnotový význam majú biblické rozprávania v každom čase, keď človek musí čeliť a bojovať vždy nejakým spôsobom o náboženskú slobodu. Pri Evanjeliách podľa Lukáša a Jána poukázal na ich špecifikácie a pri Žalme 27 ako aj pri inej múdroslovnej literatúre upozornil na jej neochvejnú spojitosť s ľudským životom a miestom Boha v ňom v ľudskom šťastí, ale i pri riešení náročných životných situácií.

Odborný lektor seminára: prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.dku.grkatpo.sk/odborny-seminar-v-presove-4/.

Back to top button