Kremnica

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisovO D V O L Á V AČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUna lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 19.09.2023 od 08,00 hod do odvolania.Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 24.08.2023.plk. Ing. Ivan Pružina, v.r. riaditeľ

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kremnica.sk/oznamy/odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-.html.

Back to top button