SPŠ Nové Mesto nad Váhom – vyhlásenie OVS č. 2/2023

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2023 (ďalej len „súťaž“ alebo „OVS“) podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/odpredaj-najom-majetku-ovzp/sps-nove-mesto-nad-vahom-vyhlasenie-ovs-c.-2-2023.html?page_id=1016302.

Back to top button