Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou – vyhlásenie OVS č. 1/2023

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/odpredaj-najom-majetku-ovzp/sos-strojnicka-banovce-nad-bebravou-vyhlasenie-ovs-c.-1-2023.html?page_id=1001973.

Back to top button