Banská Bystrica

Výzva IROP-PO7-SC76-2022-98

Na webstránke MIRRI SR – IROP PO 2014-2020 bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 k 19. 01. 2023.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/2023/vyzva-irop-po7-sc76-2022-98-5/.

Back to top button