Štrba

Výročná členská schôdza ZO SZPB

ZO SZPB v Štrbe  pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 20.1.2023 so začiatkom o 16.00 hod. v reštaurácii Martek v Štrbe

 Program:  1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu

  1. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  2. Správa o činnosti za uplynulý rok a návrh ďalších úloh
  3. Správa revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami, návrh rozpočtu.
  4. Voľba výboru ZO, revízora účtov, delegátov na oblastnú konferenciu s hlasom rozhodujúcim
  5. Návrh kandidáta do Oblastného výboru SZPB, návrh na predsedu a tajomníka  do Oblastného výboru SZPB
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Výbor žiada členov ZO pri tejto príležitosti uhradiť  3 € za členské príspevky na rok 2023.

 

Pavol Otčenáš
predseda ZO SZPB

Príspevok Výročná členská schôdza ZO SZPB zobrazený najskôr Obec Štrba.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.strba.sk/uvod/vyrocna-clenska-schodza-zo-szpb-2/.

Back to top button