Bratislava - Nové Mesto

„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, k. ú. Vinohrady v Bratislave

„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, k. ú. Vinohrady v Bratislave

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banm.sk/so-04-ucelove-komunikacie-a-spevnene-plochy-v-ramci-stavby-rodinne-domy-y-na-pozemkoch-reg-c-parc-c-67132-671315-24-671270-a-6712157-k-u-vinohrady-v-bratislave/.

Back to top button